Pagina contact
Arhivă
Adrese diverse

”START Urban – antreprenoriat pentru incluziune socială”

– analiză privind dezvoltarea economiei sociale în mediul urban.

 Vă invităm să completați Chestionarul privind Dezvoltarea Economiei Sociale în Mediul Urban.

Chestionarul face parte din realizarea unui studiu privind dezvoltarea anteprenoriatului social și incluziunii sociale în Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia, iar obiectivul principal al acestui studiu este identificarea noilor oportunități de anteprenoriat social în mediul urban și a nevoilor sociale din cadrul comunităților din mediul urban.

Chestionarul este destinat persoanelor care locuiesc în Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia și au împlinit vârsta de 18 ani.

Durata de completare a acestui chestionar este de aproximativ 10 minute.

https://docs.google.com/…/1FAIpQLSclvOxTCUn…/viewform…

Va mulțumim pentru sprijinul oferit!

 ANUNȚ   

       Nr:42.121/31.10.2023                 

         Cu ocazia sărbătorilor de iarnă 2023,  Consiliul Local al orașului Rovinari și Primăria Rovinari vor acorda  tichete sociale cu o valoare de 100 lei/tichet cu T.V.A. și pachete cu dulciuri pentru copii, în valoare de 80 lei/pachet cu T.V.A., conform  legislației în vigoare, pentru familiile/persoanele cu domiciliul sau reședința pe raza administrativ teritorială a orașului Rovinari, ale căror venituri/membru de familie se incadrează până la suma de 634 lei/luna (limita maximă admisă pentru beneficiarii de alocație pentru susținerea familiei, conform Legii nr. 277/2010).                       

       Înscrierile se efectuează în perioada 01.11.2023-24.11.2023, între orele 10:00-15:00, la sediul Primăriei Oraș Rovinari – Compartimentul Protecție Socială, unde se va elibera un bon de ordine pe care îl va prezenta în data programării persoana înscrisă la distribuirea tichetelor sociale și a pachetelor cu dulciuri.

               Acte necesare :

 – cerere și declarație pe propria răspundere;

 – acte de identitate ale solicitantului și ale membrilor familiei;

 – acte de stare civilă;

 – certificate de naștere pentru persoanele cu vârsta de până la 14 ani;

 -hotărâre definitivă și irevocabilă de încredințare a minorilor, de încuviințare a adopției, hotărâre plasament familial al minorului, documente din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator;

 – persoanele majore care frecventează cursurile școlare, forma de zi, vor prezenta adeverință de la unitatea școlara  în care se va menționa forma de învațământ;

 – veniturile persoanei singure sau ale familiei se dovedesc cu adeverințe privind salariul  net, cupoane, mandate sau taloane pentru veniturile realizate,etc ;

– contract locuință (act proprietate, contract închiriere, comodat,etc) ;

 – persoanele majore care nu realizează venituri din nicio sursă, vor depune cerere la sediul Primăriei oraș Rovinari pentru eliberarea unei adeverințe ANAF-PATRIMVEN.

       Tichetele sociale se vor distribui familiilor după cum urmează :

– la persoanele singure și familii cu doi membri                                         – un  tichet social;

– la familiile compuse din trei-cinci membri                                               – două tichete sociale;

– la familiile compuse din  peste cinci membri                                           – trei tichete sociale.

       Pachetele cu dulciuri se vor distribui doar copiilor proveniți din familiile beneficiare de tichete sociale până la vârsta de 18 ani, inclusiv pentru cei care fac dovada că frecventează cursuri liceale sau cursuri de școli profesionale.

   Vă mulțumim pentru înțelegere !

 

 

        Primar,                                                    Director Executiv DPAS,              

        Robert-Dorin Filip                                   Ion Cristian Milea                       Întocmit, Loredana Pupăzan    

                                                                                                                                                      

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul  de transport public local ”Asociația Jiul de Transport Public Local”

Rovinari, str.Florilor nr.2, etaj 2, camera nr.8.

Nr. 6 /26.10.2023

 

ANUNȚ

 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de transport public local ”Asociația Jiul de Transport Public Local” cu sediul in orașul Rovinari , jud.Gorj, str.Florilor nr.2, etaj 2, camera nr.8.organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a următoarelor posturi vacante din cadrul Aparatului tehnic al Asociației :

 • 1 post vacant de DIRECTOR EXECUTIV, normă întreagă, perioada nedeterminată;

 • 1 post vacant de CONSILIER JURIDIC, normă 1/4, perioadă nedeterminată;

 • 1 post vacant de ECONOMIST, normă 1/2, perioadă nedeterminată;

 • 1 post vacant de INGINER, normă întreagă, perioada nedeterminată.

Concursul va avea loc la sediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de transport public local ”Asociația Jiul de Transport Public Local” și constă în două etape succesive, după cum urmează:

a) selecția și evaluarea dosarelor de înscriere – în termen de maxim o zi lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor de concurs;

b) interviul – care va avea loc la data de 08.11.2023, ora 11:00.

Dosarele de concurs se depun la sediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de transport public local ”Asociația Jiul de Transport Public Local” cu sediul în orașul Rovinari , jud.Gorj,, str.Florilor nr.2, etaj 2, camera nr.8 ( în cadrul Primăriei Rovinari) până pe data de 06.11.2023, ora 16: 00 și vor conține:

1. cerere de înscriere la concurs;

2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii;

3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă specializări specifice;

4. cazier judiciar sau declarație pe propria răspundere referitoare la lipsa antecedentelor penale incompatibile cu postul pentru care candidează;

5. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior datei de înscriere la concurs eliberată de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

6. curriculum vitae, format EUROPASS, semnat și datat;

7. acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

În vederea participării la selecție, candidații trebuie să îndeplinească, cumulativ următoarele condiții de participare:

Condițiile generale pentru ocuparea posturilor:

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat aparținând Spațiului Economic European și domiciliul in România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitatea deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii, şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorității ,de serviciu asu în legătura cu serviciul , care împiedică înfăptuirea justiției , de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 Conditii specifice pentru ocuparea fiecărui post 

Pentru postul de Director executiv :

 • studii universitare de licență în domeniul tehnic/juridic/economic sau studii superioare absolvite cu diplomă de licență în alte domenii însoțite de  specializare /master/curs autorizat în domeniul transporturi.

Pentru postul de Economist :

 • studii universitare de licență, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în ramura de științe economice.

Pentru postul de Consilier Juridic :

 • studii universitare de licență, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în ramura de științe juridice.

Pentru postul de Inginer :

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în ramura de științe inginerești.

 

                                                                                                                                                                                                                                                Nr. 38821/11.10.2023

                                                          ANUNȚ

 

                În perioada 16 octombrie 2023 – 20 noiembrie 2023, între orele 10.00-14.00, la sediul Primăriei oraș Rovinari – Direcția Publică de Asistență Socială, vor fi preluate cererile – declarațiile pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței şi a suplimentului pentru energie, în vederea aplicării prevederilor Legii nr.226 din 16 septembrie 2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie şi a Normelor metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin H.G. nr. 1073/2021, pentru sezonul rece 01 noiembrie 2023 – 31 martie 2024. 

             Pot beneficia de acest drept familiile care realizează venituri lunare nete pe membru de familie de până la 1386 lei,  respectiv persoanele singure care realizează venituri nete lunare până la 2053 lei . 

            Documentele necesare sunt următoarele:

      – cerere – declarație pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială         (formularele se pun la dispoziţie de către Direcţia Publică de Asistenţă Socială);

 • Actele de identitate ale membrilor familiei (persoanele cu vârsta de peste 14 ani) carte identitate/buletin de identitate;

 • Certificate naștere pentru copiii cu vârsta de până la 14 ani;

 • Documente din care să reiasă starea civilă (certificate de căsătorie, hotărâre de divorț, certificat de deces);

 • Documente în baza cărora se deține locuința (act de proprietate, contract de închiriere, contract de comodat, certificate de moștenitor, etc);

 • Acte doveditoare privind veniturile familiei din luna anterioară depunerii cererii (adeverință salariu net + tichete de masa sau mențiunea că nu primesc tichete de masă din partea angajatorului, cupon de pensie, cupon șomaj, cupon indemnizație persoane cu handicap , cupon alocație de plasament, etc, dupa caz;

 • Factură recentă de furnizare a gazelor naturale;

 • Factură recentă de furnizare a energiei electrice;

 • Adeverință eliberată de Compartimentul Agricol;

 • Adeverință eliberată de Biroul Taxe și Impozite Locale;

 • Adeverință PATRIMVEN.

        Declararea unui număr mai mare de membri de familie, a unor venituri mai mici decât cele reale precum şi nedeclararea bunurilor deţinute, în scopul vădit de a obţine foloase materiale necuvenite, constituie infracţiune de fals, uz de fals sau înşelăciune, după caz, și se pedepseşte potrivit dispoziţiilor Codului Penal.

     Actele necesare se prezintă în original, iar instituția nostră asigură, în mod gratuit, fotocopierea acestora.

 

 

 

În data de 16 septembrie 2023 se va desfășura la nivel national, Campania intitulată “Ziua Națională de Curățenie-2023 !’’, acțiune la care vă invităm să participați în număr cât mai mare, iar orașul Rovinari să fie din nou exemplul bun.

Cunoscut și sub numele de „Let’s Do It, Romania”, proiectul are ca obiective principale curățirea României de deșeurile aruncate la întâmplare, atragerea atenției asupra importanței păstrării unui mediu curat și deopotrivă conștientizarea rolului pe care fiecare dintre noi îl avem în societate.

Vă puteți anunța participarea adresându-vă Biroului Urbanism, responsabil protecția mediului, d-na Pungan Ana, sau la numărul de telefon cu apelare gratuită 0800410000.

Toți voluntarii participanți la acțiune vor primi saci menajeri și mănuși de protecție.

Vă așteptăm  sâmbătă, 16.09.2023, la ora 9:00, în fața Primăriei orașului Rovinari.

Let’s Do It, Romania!

Let’s Do It, Rovinari!

Primar, Robert-Dorin Filip

 

 

 

 

 

 

 

ANUNȚ

Stimați cetățeni,

Vă aducem la cunoștință faptul că mâine, 10.08.2023, începând cu ora 05:30, pe raza orașului Rovinari va avea loc cea de-a IV-a etapă a campaniei de dezinsecție.

Astfel, toate spațiile verzi din oraș vor fi supuse unui tratament cu substanțe profesionale, eficiente în combaterea insectelor.

Substanțele utilizate sunt avizate de către Ministerul Sănătății și nu sunt dăunătoare pentru oameni sau animale, dar se recomandă evitarea contactului direct, inhalarea sau ingerarea acestora.

De asemenea, se recomandă evitarea deplasărilor în zonele și pe timpul aplicării tratamentului.

Vă mulțumim pentru înțelegere!

Dragi copii, stimați părinți,

Vă invităm joi, 1 iunie, să sărbătorim împreună “Ziua internațională a copilului”.

În prima parte a zilei, Primăria și Consiliul Local al orașului Rovinari, în colaborare cu „Balta Cocorenilor”, organizează concursul de pescuit, destinat copiilor cu vârste cuprinse între 4 și 14 ani, –  „MICUL PESCAR” – Ediția a III-a, al cărui regulament complet îl găsiți   aici (117,3 KiB, 52 hits)

Înscrierea în concurs se va face:

– prin e-mail, la adresa cultura@primariarovinari.ro, până cel târziu miercuri, 31.05.2023, ora 16:00;

– la numărul de telefon 0253.371.095, în zilele lucrătoare, între orele 8-16, până cel târziu miercuri 31.05.2022, ora 16:00.

În cea de-a doua parte a zilei, între orele 16:00 – 19:00,  copiii din Rovinari sunt așteptați în Parcul Central, unde vor avea parte de o mulțime de surprize:

 • spectacol de animație – Alice în Țara Minunilor și Pălărierul nebun împreună cu prietenii, personaje de poveste: Trolli, Masha și Ursul Wednesday,  Mascotele Mickey și Minnie, Jasmin, Eroi în pijamale, Sophie și mulți alții, care vor interacționa cu publicul prezent  prin diferite jocuri ale copilăriei (limbo, șotron, trage sfoara,țară tară vrem ostași , statuie muzicală);

 • confetti și dansuri;

 • picturi pe față -,,face painting”;

 • tobogane gonflabile de diferite forme;

 • numere de magie;

 • PAPER PARTY – DISCOTECA DE HÂRTIE;

 • BUBLE SHOW – BALON GIGANT DE SĂPUN;

 • VÂNĂTOAREA DE BOMBOANE.

Vă așteptăm cu drag!

Cauta
Retele Sociale