Pagina contact
Arhivă
Adrese diverse

Licitații publice

1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:
 – denumirea: Orașul Rovinari, codul fiscal: 5057520, adresa: Oraș Rovinari, strada Florilor, nr. 2, județul Gorj, număr de telefon: 0253/371011, fax: 0253/371004, adresa de e-mail a persoanei de contact: office@primariarovinari.ro.
2. Informații generale privind obiectul concesionării, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie concesionat :
  – teren în suprafață de 2.500 mp, situat în intravilanul orașului Rovinari, strada Autoliv, nr.35, județul Gorj, înscris în cartea funciară nr.36518, cu nr. cadastral 36518, aparținând domeniului public al orașului Rovinari.
 Concesionarea se face conform caietului de sarcini, H.C.L. nr.233/25.10.2022 și temeiul legal: O.U.G. nr.57/2019.
3. Informații privind documentația de atribuire:
  – se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau  modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire:
  – cerere scrisă sau direct de la sediul instituției.
3.2. Denumirea și adresa serviciului /compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire:
  – Biroul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, oraș Rovinari, strada Florilor, nr. 2, județul Gorj.
3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul:
  – 50 lei achitați la casieria unității.
3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor:
  –  14.11.2022, ora 16,00.
4. Informații privind ofertele:
4.1. Data limită de depunere a ofertelor:
– 22.11.2022, ora 12,00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:
 – Oraș Rovinari, strada Florilor, nr. 2, județul Gorj.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:
 – un exemplar.
5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor:
  – 23.11.2022, ora 10,00, la sediul concedentului – sala de ședințe.
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței:
  – Tribunalul Gorj, Târgu – Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr. 34, jud. Gorj, telefon: 0253/218661, fax: 0253/212666, email: tr-gorj@just.ro.

ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ

1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax și / sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:
 – denumirea: Orașul Rovinari, codul fiscal: 5057520, adresa: Oraș Rovinari, strada Florilor, nr.2, județul Gorj, număr de telefon: 0253/371011, fax: 0253/371004, adresa de e-mail a persoanei de contact: office @primariarovinari.ro.
2. Informații generale privind obiectul concesionării, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie concesionat :
  – teren destinat construirii unei fabrici în domeniul producției de materiale de construcții, în suprafață de 103.989 mp, situat în intravilanul și extravilanul orașului Rovinari, FN, județul Gorj, înscris în cartea funciară nr.36900, cu nr. cadastral 36900, aparținând domeniului public al orașului Rovinari, conform HCL nr.142/18.07.2022.
Concesionarea se face conform caietului de sarcini, H.C.L. nr.171/30.08.2022 și temeiul legal: O.U.G. nr.57/2019.
3. Informații privind documentația de atribuire:
  – se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau  modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire:
  – prin e-mail sau letric, în urma unei cereri adresate concedentului.
3.2. Denumirea și adresa serviciului /compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire:
  – Biroul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, oraș Rovinari, strada Florilor, nr.2, județul Gorj.
3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul:
  – 50 lei achitați la casieria unității.
3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor:
  –  20.09.2022, ora 16,00.
4. Informații privind ofertele:
4.1. Data limită de depunere a ofertelor:
– 27.09.2022, ora 12,00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:
 – Oraș Rovinari, strada Florilor, nr.2, județul Gorj.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:
 – un exemplar.
5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor:
  – 28.09.2022, ora 10,00, la sediul concedentului – sala de ședințe.
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței:
  – Tribunalul Gorj, Târgu – Jiu, str.Tudor Vladimirescu, nr.34, jud. Gorj, telefon:  0253-218661, fax: 0253-212666, email: tr-gorj@just.ro.

Primaria Orasului Rovinari vinde prin licitatie publica cu strigare bunuri scoase din functiune apartinand institutiei:

  licitatie_cu_strigare.pdf (295,5 KiB, 484 hits)

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: denumirea: Orașul Rovinari, codul fiscal: 5057520, adresa: Str. Florilor, nr. 2, oraș Rovinari, județul Gorj, număr de telefon: 0253371011, fax: 0253371004 și adresa de e-mail a persoanei de contact: office@primariarovinari.ro.
2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: „Ștrandul Orașului Rovinari”, situat în intravilanul orașului Rovinari, înregistrat în domeniul public al orașului, aflat în administrarea Consiliului local Rovinari.
3. Informaţii privind documentaţia de atribuire:
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: prin e-mail sau letric, în urma unei cereri adresate concedentului.
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Direcția Administrare Patrimoniu din cadrul Primăriei Rovinari, cu sediul mai sus menționat.
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006: 10 lei achitați la casieria unității sau prin virament.
3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 03/07/2017, ora 16:00.
4. Informaţii privind ofertele:
4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 10/07/2017, ora 10:00
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Str. Florilor, nr. 2, Oraș Rovinari, Județ Gorj.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 2 (două).
5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 10/07/2017, ora 10:05, la sediul concendentului – sala de ședințe.
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Gorj, Târgu-Jiu, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 34, jud. Gorj, telefon: 0253-218661, fax: 0253-218147, email: tr-gorj@just.ro.
7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 19/06/2017

   Orasul Rovinari, cu sediul in Rovinari, str. Florilor, nr. 2, judetul Gorj, organizează in conformitate cu prevederile art. 123 din Legea administratiei publice locale nr. 125/2001, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, licitatie publica in vederea concesionarii unui teren intravilan in suprafata de 1000mp, cu destinație comercială, respectiv pentru realizare:

  • Statie pentru distributia carburantilor auto
  • Skid Gpl pentru distributia de gaz petrolier lichefiat
  • Spalatorie auto
  • Magazin pentru prezentare si desfacere diverse produse.

Data licitatiei este 6 iunie 2017, ora 10:00, locul desfasurarii acesteia fiind la sediul Primariei Orasului Rovinari, mai sus mentionat.

Data limita de depunere a ofertelor este de 6 iunie 2017, ora 10:00, locul depunerii – registratura concedentului de la adresa mai sus mentionata.

Taxa minimala de redeventa (de pornire la licitatie) este 87 lei/luna.

Oferta trebuie sa fie conforma cu caietul de sarcini al concesiunii, care poate fi procurat de la sediul Primariei Orasului Rovinari sau accesat pe site-ul www.primariarovinari.ro si sa fie insotita de un studiu de fezabilitate, cuprinzand in mod obligatoriu elementele tehnice necesare pentru caracterizarea functionalitatii si a capacitatii constructiei, a gradului de ocupare a terenului, precum si a celorlalte elemente cuprinse in certificatul de urbanism, care se obtine de la compartimentul urbanism din cadrul Primariei Orasului Rovinari.

Denumirea si adresa compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire precum si orice alte informatii necesare: Directia Administrare Patrimoniu din cadrul Primariei Rovinari, cu sediul mai sus mentionat.

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: denumirea: Orașul Rovinari, codul fiscal: 5057520, adresa: Str. Florilor, nr. 2, oraș Rovinari, județul Gorj, număr de telefon: 0253371011, fax: 0253371004 și adresa de e-mail a persoanei de contact: office@primariarovinari.ro

2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: „Ștrandul Orașului Rovinari”, situat în intravilanul orașului Rovinari, înregistrat în domeniul public al orașului, aflat în administrarea Consiliului local Rovinari.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire:

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: prin e-mail sau letric, în urma unei cereri adresate concedentului.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Direcția Administrare Patrimoniu din cadrul Primăriei Rovinari, cu sediul mai sus menționat.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006: 10 lei achitați la casieria unității sau prin virament.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 29/05/2017, ora 16:00

4. Informaţii privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 06/06/2017, ora 09:00

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Str. Florilor, nr. 2, Oraș Rovinari, Județ Gorj.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 2 (două)

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 06/06/2017, ora 09:10, la sediul concendentului – sala de ședințe.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Gorj, Târgu-Jiu, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 34, jud. Gorj

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 12/05/2017

inchiriere garaje februarie 2016

1141_001Primăria Oraşul Rovinari organizează licitaţie publica cu strigare în vederea închirierii unui număr de 5 garaje prefabricate, situate pe str. Aleea Cireşului, oraş Rovinari, jud. Gorj.Licitaţia va avea loc la sediul Primariei Oraşului Rovinari, strada Florilor,  nr.2, judeţul Gorj in data de 10.09.2015, in Sala de şedinţe, la ora 12:00. Inscrierile la licitaţie vor avea loc pana la data de 09.09.2015, ora 14:00. Informaţii suplimentare le puteţi obţine la sediul Primariei Oraş Rovinari, Directia Patrimoniu, telefon:0253371011, int.201.

0932_001Primăria Oraşul Rovinari organizează licitaţie publica cu strigare în vederea închirierii unui număr de 12 garaje prefabricate, situate pe str. Aleea Cireşului, oraş Rovinari, jud. Gorj.Licitaţia va avea loc la sediul Primariei Oraşului Rovinari, strada Florilor,  nr.2, judeţul Gorj in data de 17.07.2015, in Sala de şedinţe, la ora 12:00. Inscrierile la licitaţie vor avea loc pana la data de 16.07.2015, ora 14:00. Informaţii suplimentare le puteţi obţine la sediul Primariei Oraş Rovinari, Biroul Urbanism, persoana de contact: Murdaru Petruta, telefon:0253371011, int.115.

0522_001Primăria Oraşul Rovinari organizeaza licitaţie publica cu strigare in vederea vanzarii unui numar de 12 garaje prefabricate, situate pe str. SubLt.Col.Constantin Laurenţiu Lixandru, oraş Rovinari, jud. Gorj.Licitaţia va avea loc la sediul Primariei Oraşului Rovinari, strada Florilor,  nr.2, judeţul Gorj in data de 08.05.2015, in Sala de şedinţe, la ora 12:00. Inscrierile la licitaţie vor avea loc pana la data de 07.05.2015, ora 14:00. Preţul minim de pornire a licitaţiei ce are ca obiect vanzarea garajelor prefabricate este de 2.277lei/buc. Caietul de sarcini, precum şi alte informaţi utile le puteţi obţine la sediul Primariei Oraş Rovinari, Direcţia Administrare Patrimoniu, Compartiment Parcari, persoana de contact: Murdaru Petruta, telefon:0253371011, int.115.

 

Consiliul Local Rovinari anunţă organizarea licitaţiei publice de concesionare pentru suprafaţa de 991 m.p., teren situat în Oraşul Rovinari, lângă Staţia de Alimentare cu Apă Potabilă a Oraşului Rovinari.

Licitaţia va avea loc în data de 03.02.2014, ora 10.00 la sediul Primăriei Rovinari, Strada Florilor, nr. 2, Judeţul Gorj. Ofertele pot fi depuse până în data de 31.01.2014 orele 12.00 la registratura primăriei.

Caietul de sarcini sau orice alte informaţii se pot obţine de la Compartimentul Urbanism, zilnic între orele 08.00 – 16.00. Telefon 0253/371011 interior 115.

Primăria oraşului Rovinari, CUI 5057520, cu sediul în Str. Florilor nr. 2, Jud. Gorj, tel. 0253/371095, fax 0253/371004, organizează licitaţia publică de concesiune a fostei centrale termice PT 2 şi a terenului aferent acesteia în suprafaţă de 195 mp, situată în oraşul Rovinari, Str. Aleea Parcului, nr. 6.

Documentaţia de atribuire se obţine de la sediul Primăriei oraşului Rovinari, Str. Florilor, nr. 2, contravaloarea acesteia este de 10 lei. Ofertele se depun la sediul Primăriei oraşului Rovinari, Str. Florilor, nr. 2, Comp. Registratură, în două plicuri închise şi sigilate, unul exterior şi unul interior, conform cerinţelor impuse de caietul de sarcini, până la data de 05.12.2011, ora 10:00. Data limită pentru solicitare clarificări este 28.11.2011, ora 16:00.

Citeşte tot articolul »

Cauta
Retele Sociale