Pagina contact
Arhivă
Adrese diverse

Hotarari de consiliu 2022

 

278. HOTĂRÂRE – privind desemnarea a doi membri în comisia de concurs/examen  și în comisia de soluționare a contestațiilor din partea instituției publice ce are în subordine rețeua sanitară proprie­ Consiliul Local, pentru ocuparea postului de director medical în cadrul Spitalului Orășenesc „Sfântul  Ștefan” Rovinari

  Hotararea_Nr.278_din_21.12.2022.pdf (69,5 KiB, 54 hits)

277. HOTĂRÂRE – privind completarea Hotărârii Consiliului Local Rovinari nr.167/30.08.2022 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Rovinari în Consiliul de Administrație al  Spitalului Orășenesc „Sfântul  Ștefan” Rovinari  

  Hotararea_Nr.277_din_21.12.2022.pdf (59,0 KiB, 43 hits)

276. HOTĂRÂRE – privind  alipirea unor imobile (terenuri) situate în orașul Rovinari, județul Gorj

  Hotararea_Nr.276_din_21.12.2022.pdf (73,8 KiB, 52 hits)

275. HOTĂRÂRE – privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al UAT Rovinari  și declararea de uz și interes public a terenului în suprafață de 7767mp, cu număr cadastral 36725, inscris în cartea funciară 36725, situat în oraș Rovinari, strada Autoliv, nr.l8, județul Gorj

  Hotararea_Nr.275_din_21.12.2022.pdf (69,9 KiB, 76 hits)

274. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Calendarului Competițional al Clubului Sportiv ,JIUL Rovinari 2016″ pentru perioada 01.01.2023-31.01.2023

  Hotararea_Nr.274_din_21.12.2022.pdf (352,6 KiB, 41 hits)

273. HOTĂRÂRE – privind acordarea unui mandat special în favoarea ADIS Gorj în vederea derulării procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare în vederea atribuirii „Contractului de delegare a gestiunii activității de colectare separată și transport separat al deșeurilor municipale în 40 de localități din județul Gorj” și „Contractului de delegare a gestiunii activității de sortare a deșeurilor reciclabile”

  Hotararea_Nr.273_din_21.12.2022.pdf (85,5 KiB, 57 hits)

272. HOTĂRÂRE – privind rectificarea bugetului local pe anul2022 al UATO Rovinari

  Hotararea_Nr.272_din_21.12.2022.pdf (733,2 KiB, 53 hits)

271. HOTĂRÂRE – privind aprobarea contului de execuție preliminar al bugetului local al unității administrative Oraș Rovinari, al instituțiilor pnblice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local al unității administrative Oraș Rovinari pentru trim. IV 2022

  Hotararea_Nr.271_din_21.12.2022.pdf (68,8 KiB, 42 hits)

270. HOTĂRÂRE – privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Serviciul de Bază Pază  și Protecție SRL

  Hotararea_Nr.270_din_21.12.2022.pdf (246,6 KiB, 46 hits)

269. HOTĂRÂRE – privind prelungirea contractului de concesiune nr.4146/31.01.2020 pentru cabinetul medical ce functionează în spațiul nr.10 din imobilul „internat” al Liceului „Gheorghe Tătărescu” Rovinari, situat in oraș Rovinari, str.Jiului, nr.6, jud.Gorj

  Hotararea_Nr.269_din_21.12.2022.pdf (67,8 KiB, 34 hits)

268. HOTĂRÂRE – privind achiziționarea, în condițiile legislației în vigoare, a terenului în suprafața de 415mp, număr cadastral 35497, tarlaua 18, parcela 89/2 și a terenului în suprafața de 1683 mp, număr cadastral 35496, tarlaua 18, parcela 89/1, situat în intravilanul Orașului Rovinari, jud.Gorj, proprietatea doamnei Trăistaru Elena

  Hotararea_Nr.268_din_21.12.2022.pdf (100,2 KiB, 48 hits)

267. HOTĂRÂRE – privind constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 4mp, cu număr cadastral 37007, apartinând domeniului privat, situat în oraș Rovinari, strada Termocentralei, lângă bloc T3, sc.4, ap.50 județul Gorj, în favoarea domnului Mihai Vasile

  Hotararea_Nr.267_din_21.12.2022.pdf (89,3 KiB, 52 hits)

266. HOTĂRÂRE – privind aprobarea raportului de evaluare nr.51894/387/18.11.2022, întocmit de SC Consulting Company SRL pentru stabilirea valorii de piață a terenului intravilan în suprafață de 3000mp, situat în oraș Rovinari, Tarla 100, Parcela 741,745,746, județul Gorj

  Hotararea_Nr.266_din_21.12.2022.pdf (68,9 KiB, 54 hits)

265. HOTĂRÂRE – privind aprobarea raportelor de evaluare întocmite de SC Consulting Company SRL pentru stabilirea valorii de piață a unor terenuri ce urmează a fi inventariate în domeniul privat al orașului Rovinari, județul Gorj

  Hotararea_Nr.265_din_21.12.2022.pdf (75,1 KiB, 61 hits)

264. HOTĂRÂRE – privind modificarea art.8 din Regulamentul de organizare și funcționare al Ansamblului artistic de amatori „JIULEȚUL”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.82/26.05.2021

  Hotararea_Nr.264_din_21.12.2022.pdf (60,0 KiB, 40 hits)

263. HOTĂRÂRE – privind  modificarea art.7 din Regulamentul de organizare  și funcționare al cursului de instruire teatru amatori pentru copii ce va funcționa în cadrul Compartiment Cultură, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.64/29.03.2022

  Hotararea_Nr.263_din_21.12.2022.pdf (60,7 KiB, 50 hits)

262. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Agendei Principalelor Manifestări Culturale pe anul 2023 și sumele alocate pentru aceste manifestări

  Hotararea_Nr.262_din_21.12.2022.pdf (461,7 KiB, 51 hits)

261. HOTĂRÂRE – privind scutirea la plata impozitului pentru clădirile și terenurile utilizate de către organizațiile nonprofit folosite exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ

  Hotararea_Nr.261_din_21.12.2022.pdf (51,5 KiB, 36 hits)

260. HOTĂRÂRE – privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul Direcției Publice de Poliție Locală

  Hotararea_Nr.260_din_21.12.2022.pdf (81,0 KiB, 43 hits)

259. HOTĂRÂRE – privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozite și taxe locale pentru anul 2023

  Hotararea_Nr.259_din_21.12.2022.pdf (2,6 MiB, 180 hits)

258. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Graficului de  ședinte al Consiliului Local Rovinari pentru trimestrul I al anului 2023

  Hotararea_Nr.258_din_21.12.2022.pdf (81,2 KiB, 50 hits)

257.HOTARARE –  privind alegerea președintelui de ședință

   Hotararea_Nr.257_din_21.12.2022.pdf (43,1 KiB, 49 hits)

256. HOTĂRÂRE – privind aprobarea proiectului ”Construire și dotare Centru Comunitar integrat pentru furnizarea serviciilor medico-sociale, oraș Rovinari”

  Hotararea_Nr.256_din_15.12.2022.pdf (527,9 KiB, 65 hits)

255. HOTĂRÂRE – privind modificarea manoperei directe la Societatea Servicii Publice Locale Rovinari SRL

  Hotararea_Nr.255_din_28.11.2022.pdf (400,5 KiB, 141 hits)

254. HOTĂRÂRE – privind aprobarea documentației tehnico – economice  faza proiect tehnic detalii de execuție pentru obiectivul de invcstiții „Branșament apă și racord canal bl. L2 oraș Rovinari „

  Hotararea_Nr.254_din_28.11.2022.pdf (405,0 KiB, 39 hits)

253. HOTĂRÂRE – privind rectificarea bugetului local al UATO Rovinari 

  Hotararea_Nr.253_din_28.11.2022.pdf (673,9 KiB, 83 hits)

252. HOTĂRÂRE – privind aprobarea achiziționării unui număr de 367  tichete sociale în valoare de 60 de lei/ tichet, în sumă de 20.020 lei cu TVA  și a unui număr de 466 pachete cu dulciuri pentru copii, în valoare de 60 de lei/pachet cu TVA,  în sumă  de 27.960  lei cu  TVA, reprezentând beneficii de asistență socială, acordate cu ocazia sărăbtorilor de iarnă.

  Hotararea_Nr.252_din_28.11.2022.pdf (423,5 KiB, 56 hits)

251. HOTĂRÂRE – privind însușirea domeniului privat conform propunerii comisiei speciale de inventariere a domeniului public  și privat constituită la nivelul unității administrativ-teritoriale  oraș Rovinari

  Hotararea_Nr.251_din_24.11.2022.pdf (1,2 MiB, 0 hits)

250. HOTĂRÂRE – privind privind cuantumul și numărul burselor ce vor fi acordate elevilor din învățământul  preuniversitar de stat (burse de performanță, burse de merit, burse de studiu și burse de ajutor social) din orașul Rovinari, în anul școlar 2022-2023

  Hotararea_Nr.250_din_24.11.2022.pdf (693,0 KiB, 51 hits)

249. HOTĂRÂRE – privind constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică, a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 296mp, cu număr cadastral 36924, aparținând domeniului privat, situat în oraș Rovinari, strada Prieteniei, între blocurile A5·A6, județul Gorj, în favoarea SC MADOFIL STAR SRL

  Hotararea_Nr.249_din_24.11.2022.pdf (809,0 KiB, 55 hits)

248. HOTĂRÂRE – privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, prevăzute pentru autovehiculele de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport, precum  și în cazul unei combinații de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, pentru anul 2023 în Orașul Rovinari

  Hotararea_Nr.248_din_24.11.2022.pdf (1,4 MiB, 44 hits)

247. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Calendarului Competițional al Clubului Sportiv ,JIUL Rovinari 2016″ pentru perioada 01.12.2022-31.12.2022

  Hotararea_Nr.247_din_24.11.2022.pdf (1,2 MiB, 0 hits)

246. HOTĂRÂRE – privind modificarea art.l din Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr.76/19.04.2022

  Hotararea_Nr.246_din_24.11.2022.pdf (453,7 KiB, 43 hits)

245. HOTĂRÂRE – privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al unității administrativ teritoriale Oraș Rovinari, al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local al unității administrativ teritoriale Oraș Rovinari și a situațiilor financiare încheiate la data de 30.09.2022

  Hotararea_Nr.245_din_24.11.2022.pdf (628,8 KiB, 42 hits)

244. HOTĂRÂRE – privind aprobarea documentației și a indicatorilor economici- rest de executat la obiectivul de investiții „Amenajare platou casa de cultură, oraș Rovinari”

  Hotararea_Nr.244_din_24.11.2022.pdf (903,3 KiB, 0 hits)

243. HOTĂRÂRE – privind actualizarea devizului general și a indicatorilor economici aferenți obiectivului de investiții „Reabilitare și modernizare drumuri în localitatea Vîrț, oraș Rovinari”

  Hotararea_Nr.243_din_24.11.2022.pdf (1.013,3 KiB, 0 hits)

242. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru „Construirea unui parc Fotovoltaic cu o putere instalată de cca 75 MW pe depozitul de zgură  și cenușa Cicani Vest și Beterega 1+11 din cadrul Sucursalei Electrocentrale Rovinari, jud.Gorj”, beneficiar Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. 

  Hotararea_Nr.242_din_24.11.2022.pdf (681,8 KiB, 42 hits)

241. HOTĂRÂRE – privind constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică, a dreptului de superficie asupra unor terenuri aparținând domeniului privat, situate în oraș Rovinari, județul Gorj, în favoarea SC MADOFIL STAR SRL

  Hotararea_Nr.241_din_24.11.2022.pdf (1.000,8 KiB, 56 hits)

240. HOTĂRÂRE – privind aprobarea repartizării, conform  listei de priorități stabilită prin Hotărârea Consiliului Local nr.232/25.10.2022, a unui număr de 5  apartamente în regim ANL din orașul Rovinari, județul Gorj

  Hotararea_Nr.240_din_24.11.2022.pdf (705,2 KiB, 47 hits)
 

239. HOTĂRÂRE – privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, unui  apartament disponibil din fondul locativ de stat, conform listei de priorități aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr.163/30.08.2022, situat în oraș Rovinari, județul Gorj

  Hotararea_Nr.239_din_24.11.2022.pdf (508,3 KiB, 38 hits)

238. HOTĂRÂRE – privind constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică, a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 5 mp, cu număr cadastral 37017, aparținând domeniului privat, situat în oraș Rovinari, strada Castanilor, lângă bloc E2, sc.2, ap.l, județul Gorj, în favoarea domnului Vavora Cosmin Marinel

  Hotararea_Nr.238_din_24.11.2022.pdf (829,5 KiB, 41 hits)

237. HOTĂRÂRE – privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 al UATO Rovinari

  Hotararea_Nr.237_din_14.11.2022.pdf (883,1 KiB, 42 hits)

236. HOTĂRÂRE – privind aprobarea proiectului „Dotarea cu insule ecologice digitalizate a orașului Rovinari” în vederea depunerii în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.B finanțat din Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C3- Managementul deșeurilor, Investiția I1 – Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune, Subinvestiția I1.B. – Construirea de insule ecologice digitalizate

  Hotararea_Nr.236_din_14.11.2022.pdf (792,6 KiB, 52 hits)

235. HOTĂRÂRE – privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului orașului Rovinari, valabile începând cu 01.11.2022

   Hotararea_Nr.235_din_25.10.2022.pdf (4,2 MiB, 67 hits)

234. HOTĂRÂRE – privind concesionarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 9280mp, situat în intravilanul orașului Rovinari, strada Constructorilor nr.35, județul Gorj,înscris în cartea funciară nr.36705, cu număr cadastral 36705

   Hotararea_Nr.234_din_25.10.2022.pdf (7,4 MiB, 71 hits)

233. HOTĂRÂRE – privind privind concesionarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 2500mp, situat în intravilanul orașului Rovinari, strada Constructorilor nr.35, județul Gorj, înscris în cartea funciară nr.36518, cu număr cadastral 36518

   Hotararea_Nr.233_din_25.10.2022.pdf (7,4 MiB, 67 hits)

232. HOTĂRÂRE – privind aprobarea listei solicitanților de locuințe ANL și a listei de priorități, rezultată în urma departajării conform criteriilor cadru de ierarhizare prin punctaj, în vederea repartizării locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, pentru locuințele construite de către Agenția Națională pentru Locuințe

   Hotararea_Nr.232_din_25.10.2022.pdf (1,7 MiB, 33 hits)

231. HOTĂRÂRE – privind aprobarea repartizării unei locuințe sociale disponibile în blocul B2, situat în orașul Rovinari, județul Gorj

   Hotararea_Nr.231_din_25.10.2022.pdf (769,3 KiB, 39 hits)

230. HOTĂRÂRE – privind modificarea art.1 alin.1- Persoane fizice: Clădiri rezidențiale din Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr. 205/28.09.2022 privind stabilirea cotelor procentuale de calcul a impozitului pe clădirile rezidențiale și nerezidențiale pentru anul 2023

  Hotararea_Nr.230_din_25.10.2022.pdf (479,5 KiB, 38 hits)

229. HOTĂRÂRE – privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții „Sistematizare pe verticală și amenajare spații verzi Aleea Trandafirilor”

   Hotararea_Nr.229_din_25.10.2022.pdf (1,0 MiB, 43 hits)

228. HOTĂRÂRE – privind darea în folosință gratuită către Serviciul de Iluminat Public al orașului Rovinari a bunurilor cuprinse în anexa nr.46497/18.10.2022

   Hotararea_Nr.228_din_25.10.2022.pdf (974,5 KiB, 91 hits)

227. HOTĂRÂRE – privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 al UATO Rovinari

  Hotararea_Nr.227_din_25.10.2022.pdf (6,3 MiB, 36 hits)

226. HOTĂRÂRE – privind modificarea Regulamentului de acordare a unor drepturi financiare sportivilor de performanță legitimați la Clubul Sportiv „JIUL Rovinari 2016” pentru anul 2022 și a anexei nr.2 la regulament, aprobate prin Hotărârea Consiliului local Rovinari nr.11/27.01.2022

   Hotararea_Nr.226_din_25.10.2022.pdf (2,0 MiB, 51 hits)

225. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Calendarului Competițional al Clubului Sportiv „JIUL Rovinari 2016” pentru perioada 01.11.2022-30.11.2022

   Hotararea_Nr.225_din_25.10.2022.pdf (1,1 MiB, 37 hits)

224. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor al orașului Rovinari, județul Gorj

  Hotararea_Nr.224_din_25.10.2022.pdf (16,4 MiB, 54 hits)

223. HOTĂRÂRE – privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr.9/27.01.2022 privind aprobarea Agendei Principalelor Manifestări Culturale pe anul 2022 și sumele alocate pentru aceste manifestări

  Hotararea_Nr.223_din_25.10.2022.pdf (600,8 KiB, 39 hits)

222. HOTĂRÂRE – privind aprobarea demarării procedurii de înscriere în vederea acordării și distribuiriide beneficii de asistență socială cu ocazia sărbătorilor de iarnă 2022

  Hotararea_Nr.222_din_25.10.2022.pdf (969,0 KiB, 46 hits)

221. HOTĂRÂRE – privindaprobarea alocării de la bugetul local, în condițiile legislației în vigoare, a sumei de 45.000 lei (TVA inclus) pentru organizarea unor manifestări dedicate zilei de 1 Decembrie – Ziua Națională a României

  Hotararea_Nr.221_din_25.10.2022.pdf (436,6 KiB, 35 hits)

220. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al zonei de agrement din Parcul Central al orașului Rovinari

  Hotararea_Nr.220_din_25.10.2022.pdf (897,9 KiB, 52 hits)

219. HOTĂRÂRE – privinda probarea raportelor de evaluare întocmite de SC Consulting Company SRL pentru stabilirea valorii de piață a unor terenuri ce urmează a fi inventariate în domeniul privat al orașului Rovinari, județul Gorj

  Hotararea_Nr.219_din_25.10.2022.pdf (668,5 KiB, 52 hits)

218. HOTĂRÂRE – privind completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al orașului Rovinari, județul Gorj, însușit prin Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr.192/27.10.2021

  Hotararea_Nr.218_din_25.10.2022.pdf (1,1 MiB, 37 hits)

217. HOTĂRÂRE – privind constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică, a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 8 mp, cu număr cadastral 36163, aparținând domeniului privat,  situat în oraș Rovinari, strada Jiului, lângă bloc I3, sc.2,  județul Gorj, în favoarea doamnei Chirilă Carmen

   Hotararea_Nr.217_din_25.10.2022.pdf (792,3 KiB, 39 hits)

216. HOTĂRÂRE – privind constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică, a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 44mp, cu număr cadastral 35263, aparținând domeniului privat, situat în oraș Rovinari, strada Prieteniei, nr.20, lângă bloc G5, județul Gorj, în favoarea S.C. MADOFIL STAR S.R.L.

   Hotararea_Nr.216_din_25.10.2022.pdf (809,1 KiB, 53 hits)

215. HOTĂRÂRE – privindmodificarea anexei nr.24827/12.08.2020 la Hotărârea Consiliului Local nr.148/26.08.2020 privind constituirea comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism și aprobarea Regulamentului  de organizare și funcționare al comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism

  Hotararea_Nr.215_din_25.10.2022.pdf (729,9 KiB, 0 hits)

214. HOTĂRÂRE – privind aprobarea clasificării unor drumuri de interes local în categoria de folosință STRĂZI

   Hotararea_Nr.214_din_25.10.2022.pdf (697,5 KiB, 49 hits)

213. HOTĂRÂRE – privind aprobarea  proiectului și a valorii  totale pentru obiectivul de investiție „Renovarea energetică a cladirii Centru de asistență  școlară after school și creșă în orașul Rovinari”

  Hotararea_Nr.213_din_14.10.2022.pdf (3,3 MiB, 66 hits)

212. HOTĂRÂRE – privind aprobarea documentației  tehnico-economice și a indicatorilor  tehnico­ economici, faza proiect tehnic – detalii de execuție, pentru obiectivul de investiții „Actualizare proiectare – Reabilitare  și modernizare centru de asistență  școlară after school și creșă oraș Rovinari”

  Hotararea_Nr.212_din_14.10.2022.pdf (694,7 KiB, 43 hits)

211. HOTĂRÂRE – privind aprobarea proiectului  și a valorii totale pentru obiectivul de investiție”CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUlNȚE DIN ORAȘUL ROVINARI – LOTUL 2″

  Hotararea_Nr.211_din_10.10.2022.pdf (2,2 MiB, 0 hits)

210. HOTĂRÂRE – privind aprobarea proiectului  și a valorii totale pentru obiectivul de investiție”CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUlNȚE DIN ORAȘUL ROVINARI – LOTUL 1″

  Hotararea_Nr.210_din_10.10.2022.pdf (2,3 MiB, 0 hits)

 209. HOTĂRÂRE – privind demararea procedurii pentru concesionarea prin licitație publică a terenurilor aparținând domeniului public al orașului Rovinari, în suprafață de 9280mp, înscris în cartea funciară 36705 și 2500mp înscris în cartea funciară nr.36518, situate în intravilanul Orașului Rovinari, str.Autoliv nr.35, jud .Gorj

  Hotararea_Nr.209_din_28.09.2022.pdf (311,0 KiB, 49 hits)

208. HOTĂRÂRE – privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Națională de Investiții „C.N.I” S.A.,  a amplasamentului  și asigurarea  condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Extindere, modernizare și dotare Complex Sportiv, str. Sporturilor, nr.6, oraș Rovinari, județul Gorj”

    Hotararea_Nr.208_din_28.09.2022.pdf (531,9 KiB, 33 hits)

207. HOTĂRÂRE – privind actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici, faza studiu de fezabilitate, aferente obiectivului de investiții „Extindere, modernizare și dotare Complex Sportiv, str. Sporturilor, nr.6, oraș Rovinari, județul Gorj”

  Hotararea_Nr.207_din_28.09.2022.pdf (1,7 MiB, 49 hits)

206. HOTĂRÂRE – privind aprobarea repartizării în vederea închirierii, a trei locuințe disponibile din fondul locativ de stat, conform listei de priorități aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr.163/30.08.2022, situat în oraș Rovinari, județul Gorj

  Hotararea_Nr.206_din_28.09.2022.pdf (429,7 KiB, 51 hits)

205. HOTĂRÂRE – privind stabilirca cotelor procentuale de calcul a impozitului pe clădirile rezidențiale  și nerezidențiale pentru anul 2023

  Hotararea_Nr.205_din_28.09.2022.pdf (427,5 KiB, 37 hits)

204. HOTĂRÂRE – privind îndreptarea erorilor materiale din anexa nr.32176/04.08.2022 a Hotărârii Consiliului Local Rovinari nr.154/30.08.2022

  Hotararea_Nr.204_din_28.09.2022.pdf (409,6 KiB, 45 hits)

203. HOTĂRÂRE – privind alocarea sumei de 78.000 lei cu TVA pentru „Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice”

  Hotararea_Nr.203_din_28.09.2022.pdf (287,7 KiB, 58 hits)

202. HOTĂRÂRE – privind modificarca și completarea art.1, alineat 1 din Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr.347/28.08.2019

  Hotararea_Nr.202_din_28.09.2022.pdf (426,6 KiB, 48 hits)

201. HOTĂRÂRE – privind aprobarea organigramei  și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului orașului Rovinari

  Hotararea_Nr.201_din_28.09.2022.pdf (3,1 MiB, 52 hits)

 200. HOTĂRÂRE – privind aprobarca organigramei  și statului de funcții pentru Clubul  Sportiv  „JIUL  Rovinatii  2016”

  Hotararea_Nr.200_din_28.09.2022.pdf (944,8 KiB, 70 hits)
 

199. HOTĂRÂRE – privind  aprobarea Calendarului Competițional al Clubului Sportiv „JIUL Rovinari 2016” pentru perioada 01.10.2022-31.10.2022

  Hotararea_Nr.199_din_28.09.2022.pdf (848,2 KiB, 40 hits)

198. HOTĂRÂRE – privind  aprobarea rapoartelor de evaluare întocmite de SC Consulting Company SRL pentru stabilirea valorii de piață a unor terenuri ce urmează a fi inventariate în domeniul public al orașului Rovinari, județul Gorj

  Hotararea_Nr.198_din_28.09.2022.pdf (447,6 KiB, 46 hits)

197. HOTĂRÂRE – privind dezmembrarea terenului în suprafață de 34755mp, având numărul cadastral 35031, înscris în cartea funciară a UATO Rovinari cu nr.35031, situat în orașul Rovinari,  str.Autoliv FN, județul Gorj,  în patru loturi

  Hotararea_nr.197_din_28.09.2022.pdf (471,1 KiB, 39 hits)

196. HOTĂRÂRE – privind dezmembrarea terenului în suprafață de 972 mp, având numărul cadastral 36999, înscris în cartea funciară a UATO Rovinari cu nr.36999, situat în orașul Rovinari, strada Sporturilor, bl.P18, P20, județul Gorj, în două loturi

  Hotararea_Nr.196_din_28.09.2022.pdf (451,8 KiB, 32 hits)

195. HOTĂRÂRE – privind însușirea domeniului privat conform propunerii comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat constituită la nivelul unității administrativ-teritoriale Rovinari

  Hotararea_Nr.195_din_28.09.2022.pdf (1,2 MiB, 40 hits)

194. HOTĂRÂRE – privind transmiterea dreptului de superficie asupra cotei de 9/20 din terenul curți construcții din suprafața totală de 310mp, cu număr cadastral 35406, situat în oraș Rovinari, strada Termocentralei nr.12, județul Gorj, de la Geică Aurelia la Ișfan Dumitru Florian

  Hotararea_Nr.194_din_28.09.2022.pdf (488,6 KiB, 40 hits)

193. HOTĂRÂRE – privind aprobare raportului de evaluare nr.31645/262/01.08.2022, întocmit de SC Consulting Company SRL pentru stabilirea valorii de piață a terenului intravilan în suprafață de 1683 mp, situat în oraș Rovinari, Tarla 18, Parcela 89/1, județul Gorj 

  Hotararea_Nr.193_din_28.09.2022.pdf (318,4 KiB, 41 hits)

192. HOTĂRÂRE – privind aprobarea raportului de evaluare nr.31646/263/01.08.2022, întocmit de SC Consulting Company SRL pentru stabilirea valorii de piață a terenului intravilan în suprafață de 415mp, situat în oraș Rovinari, Tarla 18, Parcela 89/2, județul Gorj 

  Hotararea_Nr.192_din_28.09.2022.pdf (317,9 KiB, 44 hits)

 191. HOTĂRÂRE – privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 al UATO Rovinari

  Hotararea_Nr.191_din_28.09.2022.pdf (3,2 MiB, 46 hits)

190. HOTĂRÂRE – privind actualizarea Consiliului tehnico-economic

  Hotararea_Nr.190_din_28.09.2022.pdf (389,5 KiB, 38 hits)

189. HOTĂRÂRE – prin care se ia act de demisia domnului Vodislav Claudiu-Dorinel din  AGA la Societatea Serviciul de Bază Pază și Protecție SRL și Orașul Rovinari, prin Consiliul Local, numește un nou reprezentant în AGA

  Hotararea_Nr.189_din_28.09.2022.pdf (462,4 KiB, 39 hits)

188. HOTĂRÂRE – prin care se ia act de demisia domnului Vodislav Claudiu-Dorinel din  AGA la Societatea Servicii Publice Locale SRL și Orașul Rovinari, prin Consiliul Local, numește un nou reprezentant în AGA

  Hotararea_Nr.188_din_28.09.2022.pdf (478,7 KiB, 43 hits)

 187. HOTĂRÂRE – privind acordarea normei de hrană personalului din  cadrul  Direcției Publice de Politie Locală

  Hotararea_Nr.187_din_28.09.2022.pdf (511,9 KiB, 43 hits)

186. HOTĂRÂRE – privind desemnarea  reprezentantului  Consiliului Local în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității la Școala Gimnazială Nr.3 Rovinari

  Hotararea_Nr.186_din_28.09.2022.pdf (270,5 KiB, 35 hits)

185. HOTĂRÂRE – privind desemnarea  reprezentantului  Consiliului Local în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității la Liceul  „Gheorghe Tătărescu”

  Hotararea_Nr.185_din_28.09.2022.pdf (270,7 KiB, 42 hits)

184. HOTĂRÂRE – privind desemnarea  reprezentanților  Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Nr.1 Rovinari

  Hotararea_Nr.184_din_28.09.2022.pdf (282,9 KiB, 50 hits)

183. HOTĂRÂRE – privind desemnarea  reprezentanților  Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Nr.3 Rovinari

  Hotararea_Nr.183_din_28.09.2022.pdf (282,7 KiB, 34 hits)

182. HOTĂRÂRE – privind desemnarea  reprezentantului  Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Grădiniței cu Program Prelungit Rovinari

  Hotararea_Nr.182_din_28.09.2022.pdf (283,5 KiB, 47 hits)

181. HOTĂRÂRE – privind desemnarea  reprezentanților  Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Liceului  „Gheorghe Tătărescu”

  Hotararea_Nr.181_din_28.09.2022.pdf (282,4 KiB, 34 hits)

180. HOTĂRÂRE – privind aprobarea graficului de  ședințe al Consiliului Local Rovinari pentru trimestrul IV al anului 2022 

  Hotararea_Nr.180_din_28.09.2022.pdf (451,1 KiB, 42 hits)

179. HOTĂRÂRE – privind alegerea președintelui de ședință

  Hotararea_Nr.179_din_28.09.2022.pdf (230,2 KiB, 52 hits)

178. HOTĂRÂRE – privind modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr.166/12.11.2020 privind organizarea comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local al orașului Rovinari

  Hotararea_Nr.178_din_28.09.2022.pdf (418,6 KiB, 53 hits)

177. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru „Construirea unui Parc Fotovoltaic cu o putere instalată de cca 110 MW- Halda interioară Rovinari-Est Cariera Rovinari, incinta 2_6 oraș Rovinari, județul Gorj”, beneficiar Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A.

  Hotararea_Nr.177_din_14.09.2022.pdf (455,8 KiB, 47 hits)

176. HOTĂRÂRE – privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Serviciului de Iluminat Public al orașului Rovinari, serviciu cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local Rovinari

  Hotararea_Nr.176_din_14.09.2022.pdf (657,2 KiB, 58 hits)
 

175. HOTĂRÂRE – privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Clubului Sportiv „Jiul Rovinari 2016”

  Hotararea_Nr.175_din_14.09.2022.pdf (667,3 KiB, 79 hits)

174. HOTĂRÂRE – privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici  și personalul contractual din cadrul Primăriei oraș Rovinari

  Hotararea_Nr.174_din_14.09.2022.pdf (1,2 MiB, 100 hits)

173. HOTĂRÂRE – privind aprobarea majorării alocației zilnice de hrană  pentru „Serviciul Mobil de Acordare a Hranei – Masa pe Roți”

  Hotararea_nr.173_din_14.09.2022.pdf (266,3 KiB, 60 hits)

172. HOTĂRÂRE – privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier a domnului Caruceriu Corneliu și vacantarea locului de consilier local

  Hotararea_Nr.172_din_30.08.2022.pdf (444,0 KiB, 58 hits)

171. HOTĂRÂRE – privind concesionarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 103989 mp, situat în intravilanul și extravilanul orașului Rovinari, FN, județul Gorj, înscris în cartea funciară nr.36900, cu numar cadastral 36900

  Hotararea_Nr.171_din_30.08.2022.pdf (530,5 KiB, 40 hits)

170.HOTĂRÂRE – privind aprobarea prelungirii unor contracte de închiriere pentru terenuri proprietate publică/privată a orașului Rovinari, județul Gorj

  Hotararea_Nr.170_din_30.08.2022.pdf (354,0 KiB, 40 hits)

169. HOTĂRÂRE – privind aprobarea reînnoirii mandatului administratorului Societății Serviciul de Baza Paza și Protecție SRL

  Hotararea_Nr.169_din_30.08.2022.pdf (488,7 KiB, 46 hits)

168. HOTĂRÂRE – privind aprobarea reînnoirii mandatului unui administrator al Societății Servicii Publice Locale SRL

  Hotararea_Nr.168_din_30.08.2022.pdf (522,0 KiB, 54 hits)

167. HOTĂRÂRE – privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Rovinari în Consiliu de Administrație al  Spitalului Orășenesc „Sfantul  Ștefan” Rovinari

  Hotararea_Nr.167_din_30.08.2022.pdf (301,1 KiB, 60 hits)

166. HOTĂRÂRE – privind însușirea domeniului privat conform propunerii comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat constituită la nivelul unității administrativ-teritoriale oraș Rovinari

  Hotararea_Nr.166_din_30.08.2022.pdf (994,5 KiB, 44 hits)

165. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Regulamentului privind instituirea și administrarea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatori casnici și pentru utilizatori non-casnici pe raza orașului Rovinari

  Hotararea_Nr.165_din_30.08.2022.pdf (6,2 MiB, 117 hits)

164. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Calendarului Competițional al Clubului Sportiv „JIUL Rovinari 2016” pentru perioada 01.09.2022-30.09.2022

  Hotararea_Nr.164_din_30.08.2022.pdf (973,7 KiB, 60 hits)

163. HOTĂRÂRE – privind aprobarea listei de priorități privind locuințele din fondul locativ de stat în vederea repartizării prin ierarhizare, în funcție de punctajul obținut

  Hotararea_nr.163_din_30.08.2022.pdf (437,4 KiB, 60 hits)

162. HOTĂRÂRE – privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.224/21.12.2021

  Hotararea_Nr.162_din_30.08.2022.pdf (448,8 KiB, 67 hits)

161. HOTĂRÂRE – privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 al UATO Rovinari

  Hotararea_Nr.161_din_30.08.2022.pdf (3,4 MiB, 0 hits)

160. HOTĂRÂRE – privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al unității administrativ teritoriale Orașului Rovinari, al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local al unității administrativ teritoriale Oraș Rovinari și a situațiilor financiare încheiate la data de 30.06.2022

  Hotararea_Nr.160_din_30.08.2022.pdf (443,1 KiB, 41 hits)

159. HOTĂRÂRE – privind demararea procedurii pentru achizitionarea, în condițiile legislației în vigoare, a terenului în suprafață de 3000mp, număr cadastral 36881, CF 36881, tarlaua 100, parcelele 741, 745, 746, situat în intravilanul Orașului Rovinari, jud.Gorj

  Hotararea_Nr.159_din_30.08.2022.pdf (434,1 KiB, 37 hits)

158. HOTĂRÂRE – privind aprobarea documentației tehnico-economice  și a indicatorilor tehnico-economici faza de proiectare pentru obiectivul de investiții „Avizare  și autorizare ISU – Gradinita cu Program prelungit, oraș Rovinari- modificări exterioare/interioare – Construire scară exterioară de evacuare”

  Hotararea_Nr.158_din_30.08.2022.pdf (739,5 KiB, 38 hits)

157. HOTĂRÂRE – privind aprobarea documentației tehnico-economice  și a indicatorilor tehnico-economici faza de proiectare pentru obiectivul de investiții „Avizare  și autorizare ISU – Gradinița cu Program prelungit, oraș Rovinari- Sistem de detecție”

  Hotararea_Nr.157_din_30.08.2022.pdf (698,2 KiB, 33 hits)

156. HOTĂRÂRE – privind aprobarea documentației tehnico-economice  și a indicatorilor tehnico-economici faza de proiectare pentru obiectivul de investiții „Avizare și autorizare ISU Gradinița cu Program normal „Degețica”- oraș Rovinari”

  Hotararea_Nr.156_din_30.08.2022.pdf (672,0 KiB, 32 hits)

155. HOTĂRÂRE – privind constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică, a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 33mp, cu număr cadastral 36756, aparținând domeniului privat, situat în oraș Rovinari, strada Muncii, nr.7, între blocurile B5-B6, județul Gorj, în favoarea domnului Mihai Marian

  Hotararea_Nr.155_din_30.08.2022.pdf (559,1 KiB, 59 hits)

154. HOTĂRÂRE – privind completarea anexei nr.1363/14.01.2021 a Hotararii Consiliului Local Rovinari nr.8/27.01.2021 privind stabilirea și sancționarea faptelor ce constituie contravenții pe raza orașului Rovinari

  Hotararea_Nr.154_din_30.08.2022.pdf (3,2 MiB, 68 hits)

153. HOTĂRÂRE – privind aprobarea rapoartelor de evaluare întocmite de SC Consulting Company SRL pentru stabilirea valorii de piață a unor terenuri ce urmează a fi inventariate în domeniul public al oraș ului Rovinari, județul Gorj

  Hotararea_Nr.153_din_30.08.2022.pdf (586,2 KiB, 46 hits)

152. HOTĂRÂRE – privind actualizarea devizului general  și a indicatorilor economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare trotuare pietonale  și sistem de preluare a apelor pluviale în localitatea Vârț oraș Rovinari, județul Gorj”

  Hotararea_Nr.152_din_30.08.2022.pdf (845,7 KiB, 35 hits)

151. HOTĂRÂRE – privind actualizarea devizului general și a indicatorilor economici pentru obiectivul de investiții „Construire bloc de locuințe sociale P+4E  și amenajare zonă aferentă, branșare la utilități”

  Hotararea_Nr.151_din_30.08.2022.pdf (553,7 KiB, 48 hits)

150. HOTĂRÂRE – privind aprobarea listei de repartizare a două locuințe sociale disponibile în blocul B2, situat in orașul Rovinari, județul Gorj

  Hotararea_Nr.150_din_30.08.2022.pdf (543,8 KiB, 42 hits)

149. HOTĂRÂRE – privind aprobarea rapoartelor de evaluare întocmite de SC CONSULTING COMPANY SRL pentru stabilirea valorilor de piață a unui numar de 33 apartamente din fondul locativ de stat în vederea vânzarii

  Hotararea_Nr.149_din_30.08.2022.pdf (691,3 KiB, 99 hits)

148. HOTĂRÂRE – privind completarea și modificarea Hotărârii Consiliului Local Rovinari nr.95/23.05.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare și a valorii totale a proiectului pentru obiectivul de investiții „Elaborarea în format GIS a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă a orașului Rovinari”

  Hotararea_Nr.148_din_29.08.2022.pdf (670,6 KiB, 52 hits)

147. HOTĂRÂRE – privind aprobarea participării Orașului Rovinari la sesiunea de finanțare din anul 2021-2022 privind proiectul Stații  de reîncărcare pentru vehicule electrice  și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de invcstiții ” Infrastructură pentru vehicule de transport nepoluante din punct de vedere energetic: Statii de reîncărcare pentru vehicule electrice în orașul Rovinari”

   Hotararea_Nr.147_din_09.08.2022.pdf (889,4 KiB, 72 hits)

146. HOTĂRÂRE – privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor sociale din blocul B2, situat în orașul Rovinari, județul  Gorj

  Hotararea_Nr.146_din_18.07.2022.pdf (153,2 KiB, 111 hits)

145. HOTĂRÂRE – privind aprobarea  organigramei  și statului de funcții pentru Societatea  Servicii Publice Locale SRL

  Hotararea_Nr.145_din_18.07.2022.pdf (265,2 KiB, 105 hits)

144. HOTĂRÂRE – privind aprobarea reînnoirii mandatelor unor administratori ai Societății Servicii Publice Locale SRL

  Hotararea_Nr.144_din_18.07.2022.pdf (346,5 KiB, 71 hits)

143. HOTĂRÂRE – privind însușirea  inventarului domeniului privat, conform propunerii comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat al unității administrativ teritoriale oraș Rovinari

  Hotararea_Nr.143_din_18.07.2022.pdf (238,6 KiB, 79 hits)

142. HOTĂRÂRE – privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașului Rovinari, județul Gorj 

  Hotararea_Nr.142_din_18.07.2022.pdf (138,2 KiB, 58 hits)

141. HOTĂRÂRE – privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Nr.73/29.03.2022, privind instrumentarea proiectului „CREȘTEREA SIGURANȚEI PACIENȚILOR ÎN SPITALUL ORĂȘENESC „SFÂNTUL ȘTEFAN”, ORAȘ ROVINARI” cu finanțare prin fonduri publice nerambursabile obținute prin Programul Operațional  Infrastructură Mare 2014-2022, Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 și aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI):  „CREȘTEREA SIGURANȚEI PACIENȚILOR ÎN SPITALUL ORĂȘENESC „SFÂNTUL ȘTEFAN”, ORAȘ ROVINARI

  Hotararea_Nr.141_din_18.07.2022.pdf (9,5 MiB, 0 hits)

140. HOTĂRÂRE – privind revocarea dreptului de administrare al Societății Servicii Publice Locale asupra Târgului Săptămânal  și a sistemului de valorificare  selectivă și valorificare a deșeurilor-phare 2004

  Hotararea_Nr.140_din_18.07.2022.pdf (77,8 KiB, 53 hits)

139. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Calendarului Competițional al Clubului Sportiv „JIUL Rovinari 2016”,  pentru perioada 01.08.2022-31.08.2022

  Hotararea_Nr.139_din_18.07.2022.pdf (132,0 KiB, 55 hits)

138. HOTĂRÂRE – privind demararea procedurii pentru achiziționarea, în conditiile legislației în vigoare, a terenului în suprafață de 415mp, număr cadastral 35497, tarlaua 18, parcela 89/2  și a terenului în suprafață de 1683mp,număr cadastral 35496, tarlaua 18, parcela 89/1, situate în intravilanul Orașului Rovinari,  jud.Gorj

  Hotararea_Nr.138_din_18.07.2022.pdf (63,4 KiB, 73 hits)

137. HOTĂRÂRE – privind prelungirea contractului de concesiune nr.33242/31.08.2021 pentru cabinetul medical S.C. RADENT ESTETIQUE&RX3D S.R.L.  (spațiul nr.7) ce funcționează în imobilul „internat” al Liceului „Gheorghe Tătărescu” Rovinari, situat în oraș Rovinari, str.Jiului, nr.6, jud.Gorj

  Hotararea_Nr.137_din_18.07.2022.pdf (60,3 KiB, 71 hits)

136. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Strategiei Integrată de Dezvoltare Urbană a orașului Rovinari, pentru perioada 2021-2027

  Hotararea_Nr.136_din_18.07.2022.pdf (4,3 MiB, 0 hits)

135. HOTĂRÂRE – privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, unui  apartament disponibil din fondul locativ de stat

  Hotararea_Nr.135_din_18.07.2022.pdf (64,5 KiB, 69 hits)

134. HOTĂRÂRE – privind transmiterea dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 200mp de la Gherlan Adrian la Gherlan Gheorghe, teren situat în oraș Rovinari, strada Prieteniei, Nr.11, județul Gorj

  Hotararea_Nr.134_din_18.07.2022.pdf (77,4 KiB, 61 hits)

133. HOTĂRÂRE – privind alipirea unor imobile (terenuri) situate în orașul Rovinari, Aleea Pieții, nr.10, județul Gorj

  Hotararea_Nr.133_din_18.07.2022.pdf (69,5 KiB, 48 hits)

132. HOTĂRÂRE – privind alegerea președinteluii de  ședință pentru  ședința ordinară a Consiliului Local Rovinari din data de 18.07.2022

  Hotararea_Nr.132_din_18.07.2022.pdf (46,8 KiB, 60 hits)

131. HOTĂRÂRE – privind rectificarea bugetului local  pe anul 2022 al UATO Rovinari 

  Hotararea_Nr.131_din_12.07.2022.pdf (896,8 KiB, 51 hits)

130. HOTĂRÂRE – privind aprobarea devizului general actualizat, a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Amenajare zona de agrement parc central în orașul Rovinari”, conform O.U.G. nr.47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție  publică/contractelor  sectoriale/contractelor  de concesiune/acordurilor-cadru

  Hotararea_Nr.130_din_12.07.2022.pdf (672,4 KiB, 43 hits)

129. HOTĂRÂRE – privind aprobarea devizului general actualizat, a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Amenajare parcare  și alei pietonale zona blocului Bl, oraș Rovinari”, conform O.U.G. nr.47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru

  Hotararea_Nr.129_din_12.07.2022.pdf (1,2 MiB, 138 hits)

128. HOTĂRÂRE –   privind aprobarea devizului general actualizat, a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Amenajare parcare și alei pietonale zona blocului B2, oraș Rovinari”, conform O.U.G. nr.47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru

  Hotararea_Nr.128_din_12.07.2022.pdf (611,7 KiB, 71 hits)

127. HOTĂRÂRE – privind aprobarea devizului general actualizat, a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Racordare la utilități platou Casa de Cultură, oraș Rovinari”, conform O.U.G. nr.47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor scctoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru

  Hotararea_Nr.127_din_12.07.2022.pdf (3,6 MiB, 57 hits)

126. HOTĂRÂRE – privind aprobarea devizului general actualizat, a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Reabilitare  și modernizare infrastructură drumuri stradale în orașul Rovinari, județul Gorj”, conform O.U.G. nr.47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor  sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru

  Hotararea_nr.126_din_12.07.2022.pdf (248,9 KiB, 74 hits)

125. HOTĂRÂRE – privind aprobarca  devizului  general  actualizat, a indicatorilor  tehnico-economici  actualizați pentru obiectivul de invcstiții „Amenajare cale de acces auto și pietonal parcare bloc A2- Alee  bloc IE1”, conform O.U.G. nr.47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru

  Hotararea_Nr.125_din_12.07.2022.pdf (257,3 KiB, 41 hits)

124. HOTĂRÂRE – privind privind aprobarea  devizelor generale actualizate, a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de invcstiții „Creșterea eficienței energetice în clădiri rezidențiale oraș Rovinari” (bloc B5, bloc B6, bloc B7, bloc I2, bloc I3), conform O.U.G. nr.47/2022 privind ajustarea  prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor   de concesiune/acordurilor-cadru

  Hotararea_Nr.124_din_12.07.2022.pdf (2,0 MiB, 58 hits)

123. HOTĂRÂRE – privind aprobarea devizelor generale actualizate, a indicatorilor tehnico-economici actualizați  pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale oraș Rovinari”, conform O.U.G. nr.47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor  sectoriale/contractelor  de concesiune/acordurilor-cadru

  Hotararea_Nr.123_din_12.07.2022.pdf (4,4 MiB, 65 hits)

122. HOTĂRÂRE – privind îndreptarea erorii materiale  din Anexa 1, art.465- Calculul impozitului/taxei pe teren, alin.2, coloana 9, din Hotărârea Consiliului Local nr.205/2021

  Hotararea_Nr.122_din_29.06.2022.pdf (274,4 KiB, 60 hits)

121. HOTĂRÂRE – privind dezmcmbrarea terenului în suprafață de 21876 mp, având numărul cadastral 36335, înscris în cartca funciară a UATO Rovinari cu nr.36335, situat în orașul Rovinari, județul Gorj, în două loturi

  Hotararea_Nr.121_din_29.06.2022.pdf (449,1 KiB, 50 hits)

120. HOTĂRÂRE – privind declararea imobilului Sălii de Sport cu nivel de practică sportivă competițională locală, în suprafață de 1586 mp, edificată pe terenul în suprafață de 4138 mp, ca bun de uz și interes public local

  Hotararea_Nr.120_din_29.06.2022.pdf (473,3 KiB, 47 hits)

119. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Calendarului Competițional al Clubului Sportiv

,JIUL Rovinari 2016″ pentru perioada 01.07.202231.07.2022

  Hotararea_Nr.119_din_29.06.2022.pdf (783,1 KiB, 65 hits)

118. HOTĂRÂRE – privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului orașului Rovinari

  Hotararea_Nr.118_din_29.06.2022.pdf (3,1 MiB, 73 hits)

117. HOTĂRÂRE – privind alegerea președintelui de ședință

  Hotararea_Nr.117_din_29.06.2022.pdf (226,3 KiB, 63 hits)

116. HOTĂRÂRE – privind  aprobarea Graficului de ședințe al Consiliului Local Rovinari pentru trimestrul III al anului 2022

  Hotararea_Nr.116_din_29.06.2022.pdf (449,0 KiB, 59 hits)

115. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Regulamentului privind criteriile de repartizare a locuințelor sociale din blocul B2 din orașul Rovinari, județul Gorj și constituirea comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe sociale

  Hotararea_Nr.115_din_22.06.2022.pdf (5,8 MiB, 63 hits)

114. HOTĂRÂRE – privind acordul Consiliului Local Rovinari pentru deschiderea procedurii simplificate a falimentului împotriva  Asociației Club Sportiv Jiul Rovinari 2016

  Hotararea_Nr.114_din_22.06.2022.pdf (427,5 KiB, 61 hits)

113. HOTĂRÂRE – privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 al UATO Rovinari

  Hotararea_Nr.113_din_22.06.2022.pdf (665,0 KiB, 57 hits)

112. HOTĂRÂRE – privind darea în folosință gratuită către Serviciul de Iluminat Public al orașului Rovinari a bunurilor cuprinse în anexa nr.21455 /18.05.2022

  Hotararea_Nr.112_din_25.05.2022.pdf (1,0 MiB, 60 hits)

111. HOTĂRÂRE – privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.144/10.09.2021 privind însușirea inventarului domeniului public, conform propunerii comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat al unității administrativ teritoriale oraș Rovinari

  Hotararea_Nr.111_din_25.05.2022.pdf (2,0 MiB, 75 hits)

110. HOTĂRÂRE – privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 al UATO Rovinari

  Hotararea_Nr.110_din_25.05.2022.pdf (5,0 MiB, 52 hits)

109. HOTĂRÂRE – privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al unității administrativ teritoriale Oraș Rovinari, al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local al unității administrativ teritoriale Oraș Rovinari la data de 31.03.2022

  Hotararea_Nr.109_din_25.05.2022.pdf (526,9 KiB, 51 hits)

108. HOTĂRÂRE – privind aprobarea documentatiei tehnico-economice  și a indicatorilor tehnico­economici, faza de proiectare,  pentru obiectivul de investiții „Amenajare zona centrală pietonală Oraș Rovinari”

  Hotararea_Nr.108_din_25.05.2022.pdf (1.004,6 KiB, 53 hits)

107. HOTĂRÂRE – privind aprobarea documentației tehnico-economice  și a indicatorilor tehnico­ economici, faza de proiectare, pentru obiectivul de investiții „Amenajare parcare la intersecția strada Jiului cu strada Muncii, oraș Rovinari”

  Hotararea_Nr.107_din_25.05.2022.pdf (1.022,6 KiB, 54 hits)

106. HOTĂRÂRE – privind situațiile financiare, stabilirea profitului contabil  și repartizarea acestuia pentru Societatea Serviciul de Bază Pază  și Protecție SRL

  Hotararea_Nr.106_din_25.05.2022.pdf (8,6 MiB, 52 hits)

105. HOTĂRÂRE – privind situațiile financiare, stabilirea profitului contabil și repartizarea acestuia, pentru Societatea Servicii Publice Locale Rovinari

  Hotararea_Nr.105_din_25.05.2022.pdf (9,4 MiB, 72 hits)

104. HOTĂRÂRE – privind modificarca art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.224/21.12.2021 

  Hotararea_Nr.104_din_25.05.2022.pdf (567,5 KiB, 79 hits)

103. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Statului de Personal al Spitalului Orășenesc „Sfântul Ștefan” Rovinari

  Hotararea_Nr.103_din_25.05.2022.pdf (6,8 MiB, 47 hits)

102. HOTĂRÂRE – privind aprobarea premierii în anul 2022 de către Clubul Sportiv „JIUL Rovinari 2016”, în condițiile legii și în limitele sumelor alocate din bugetul local,  a sportivilor care au obținut sau obțin performanțe deosebite la competiții internaționale oficiale, precum și antrenorilor/instructorilor care au contribuit la realizarea performanțelor

  Hotararea_Nr.102_din_25.05.2022.pdf (60,3 KiB, 58 hits)

101. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Calendarului Competițional al Clubului Sportiv ,JIUL Rovinari 2016″ pentru perioada 01.06.2022-30.06.2022

  Hotararea_Nr.101_din_25.05.2022.pdf (1,2 MiB, 67 hits)

100. HOTĂRÂRE – privind constituirea cu titlu oneros, fară licitație publică, a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 58mp, cu număr cadastral 36948, aparținând domeniului privat, situat în oraș Rovinari, strada Florilor, FN, între blocul A 1  și nr.cadastral 36026, județul Gorj, în favoarea  domnului  Stamatoiu Ovidiu

  Hotararea_Nr.100_din_25.05.2022.pdf (85,9 KiB, 43 hits)

99. HOTĂRÂRE – privind privind constituirea cu titlu oneros, fară licitație publică, a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 17mp, cu număr cadastral 36949, aparținând domeniului privat, situat în oraș Rovinari, strada Tineretului, nr.7, lîngă bloc E3, sc.1, ap.1, județul Gorj, în favoarea doamnei Muntean Marinela Nicoleta

  Hotararea_Nr.99_din_25.05.2022.pdf (85,9 KiB, 65 hits)

98. HOTĂRÂRE – privind constituirca cu titlu oneros, fară licitație publică, a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 4mp, cu număr  cadastral 36941, aparținând domeniului privat, situat în oraș Rovinari, strada Muncii, lângă bloc B5, sc.2, ap.18, județul Gorj, în favoarea doamnei Nechifor Isabela Lavinia

  Hotararea_Nr.98_din_25.05.2022.pdf (85,9 KiB, 73 hits)

97. HOTĂRÂRE – privind privind constituirca cu titlu oneros, fară licitație publică, a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 87mp, cu număr cadastral 35713, aparținând domeniului privat, situat în oraș Rovinari, strada Prieteniei, nr.4 (lângă Oficiul Romtelecom), județul Gorj, în favoarea doamnci Crăc Mihaela Roxana

  Hotararea_Nr.97_din_25.05.2022.pdf (87,9 KiB, 55 hits)

96. HOTĂRÂRE – privind alipirea unor imobile (terenuri) situate în orașul Rovinari, județul Gorj

  Hotararea_Nr.96_din_25.05.2022.pdf (73,5 KiB, 0 hits)

95. HOTĂRÂRE – privind aprobarea depunerii cererii de finanțare și a valorii totale a proiectului pentru obiectivul de investiții „Elaborarea în format GIS a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă a orașului Rovinari „

  Hotararea_Nr.95_din_23.05.2022.pdf (4,6 MiB, 103 hits)

94. HOTĂRÂRE –  privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 al UATO Rovinari

  Hotararea_Nr.94_din_10.05.2022.pdf (4,3 MiB, 67 hits)

93. HOTĂRÂRE –  privind aprobarea organizării unui concurs cu tema „Un oraș verde”

  Hotararea_Nr.93_din_10.05.2022.pdf (594,4 KiB, 70 hits)

92. HOTĂRÂRE – privind completarea  Hotărârii Consiliului Local Rovinari nr.62 din 29.03.2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice  și a indicatorilor tehnico economici faza „Modificare tema de proiectare în timpul execuției la autorizația de construire nr.14/ 13.04.2020″ pentru obiectivul de investiții „Modernizarea  și eficientizarea sistcmului  de iluminat public în orașul Rovinari, jud.Gorj”

  Hotararea_Nr.92_din_10.05.2022.pdf (614,7 KiB, 69 hits)

91. HOTĂRÂRE – privind actualizarca devizului general  și a indicatorilor economici pentru obiectivul de invcstiții „Dezvoltarca mobilității urbane din UAT Rovinari  și UAT Draguțești prin modernizarea sistemului public de transport local”

  Hotararea_Nr.91_din_10.05.2022.pdf (1,5 MiB, 83 hits)

90. HOTĂRÂRE – privind actualizarea devizului general  și a indicatorilor economici pentru obiectivul de investiții „Drum acces depou mașini electrice, oraș Rovinari”

  Hotararea_Nr.90_din_10.05.2022.pdf (1,1 MiB, 58 hits)

89. HOTĂRÂRE – privind completarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr.74/06.04.2022 privind actualizarca sumei pentru racordarea la utilități și sistematizarea pe verticală a zonei aferentă obiectivului de investiții „Construire bloc L2″ ce va fi amplasat în orașul Rovinari, B-dul Minerilor nr.7, jud.Gorj

  Hotararea_Nr.89_din_19.04.2022.pdf (423,8 KiB, 73 hits)

88. HOTĂRÂRE – privind aprobarea delegării serviciilor publice de administrare a domeniului public  și privat de interes local către  Societatea Servicii Publice Locale Rovinari SRL

  Hotararea_Nr.88_din_19.04.2022.pdf (6,9 MiB, 70 hits)

87. HOTĂRÂRE – privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general pentru obiectivul de invcstiții „Sistem de alimentare cu gaze naturale în localitatea Vârț, oraș Rovinari”, pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny

  Hotararea_Nr.87_din_19.04.2022.pdf (1,9 MiB, 62 hits)

86. HOTĂRÂRE – privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 al UATO Rovinari

  Hotararea_Nr.86_din_19.04.2022.pdf (3,7 MiB, 86 hits)

85. HOTĂRÂRE – privind aprobarea actului adițional Nr.3 la Acordul de parteneriat pentru realizarea proiectului „Dezvoltara mobilității urbane din UAT Rovinari  și UAT Draguțești prin modernizarea sistemului de transport public local”

  Hotararea_Nr.85_din_19.04.2022.pdf (1,0 MiB, 75 hits)

84. HOTĂRÂRE – privind darea în folosință gratuită către Spitalul Orășenesc „Sfantul Ștefan” Rovinari a unor obiecte de inventar

  Hotararea_Nr.84_din_19.04.2022.pdf (581,5 KiB, 86 hits)

83. HOTĂRÂRE – privind încetarea  aplicabilității Hotărârii Consiliului Local nr.33/28.02.2017

  Hotararea_Nr.83_din_19.04.2022.pdf (295,9 KiB, 81 hits)

82. HOTĂRÂRE – privind prelungirea contractelor de concesiune pentru cabinetele medicale ce funcționează în imobilul „internat” al Liceului „Gheorghe Tătărescu” Rovinari, situat in oraș Rovinari, str.Jiului, nr.6, jud.Gorj

  Hotararea_Nr.82_din_19.04.2022.pdf (535,0 KiB, 99 hits)

81. HOTĂRÂRE – privind completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al orașului Rovinari, județul Gorj, însușit prin Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr.192/27.10.2021

  Hotararea_Nr.81_din_19.04.2022.pdf (762,9 KiB, 67 hits)

80. HOTĂRÂRE – privind actualizarea comisiei de analiză a cererilor de locuințe  și repartiție a locuințelor din Fondul locativ de stat, stabilită  prin Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr.103/25.09.2014 și modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.224/10.10.2017

  Hotararea_Nr.80_din_19.04.2022.pdf (456,2 KiB, 66 hits)

79. HOTĂRÂRE – privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unui apartament disponibil din fondul locativ de stat, conform listei de priorități aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr.25/09.02.2018, situat în oraș Rovinari, județul Gorj

  Hotararea_Nr.79_din_19.04.2022.pdf (346,7 KiB, 80 hits)

78. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Calendarului Competițional al Clubului Sportiv „JIUL Rovinari 2016″ pentru perioada 01.05.2022-31.05.2022

  Hotararea_Nr.78_din_19.04.2022.pdf (875,0 KiB, 71 hits)

77. HOTĂRÂRE – privind  aprobarea aderării UAT- comuna Logrești la Asociația  de Dezvoltare Intercomunitară „ADIA” Gorj

  Hotararea_Nr.77_din_19.04.2022.pdf (432,3 KiB, 93 hits)

76. HOTĂRÂRE – privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023

  Hotararea_Nr.76_din_19.04.2022.pdf (272,9 KiB, 99 hits)

75. HOTĂRÂRE – privind aprobarea  contului de execuție al bugetului local al unității administrativ teritoriale Oraș Rovinari, al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local al unității administrativ teritoriale Oraș Rovinari  și a situațiilor financiare încheiate la data de 31.12.2021

  Hotararea_Nr.75_din_19.04.2022.pdf (500,1 KiB, 72 hits)

74. HOTĂRÂRE – privind actualizarea sumei pentru racordarea la utilități  și sistematizarea pe verticală a zonei aferentă obiectivului de investiții „Construire bloc L2” ce va fi amplasat în orașul Rovinari, B-dul Minerilor nr.7, jud .Gorj

  Hotararea_Nr.74_din_06.04.2022.pdf (480,8 KiB, 75 hits)

73. HOTĂRÂRE – privind instrumentarea proiectului: „CREȘTEREA SIGURANȚEI PACIENȚILOR ÎN SPITALUL ORĂȘENESC SF.  ȘTEFAN”, ORAȘ ROVINARI”  cu finanțare prin  fonduri publice nerambursabile, obținute  prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014- 2020, Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 și aprobarea indicatorilor tehnico economici ai Documentației de Avizare a LucrĂrilor de Intervenții(DALI): „CREȘTEREA  SIGURANȚEI PACIENȚILOR ÎNSPITALUL ORĂȘENESC „SF.  ȘTEFAN”, ORAȘ ROVINARI”

   Hotararea_Nr.73_din_29.03.2022.pdf (999,1 KiB, 82 hits)

72. HOTĂRÂRE – privind aprobarea achiziționării, în condițiile legislației în vigoare, a unui numar de 480 tichete sociale, în valoare de 60 lei/tichet, în sumă totală de 28.800 lei cu TVA, cu ocazia sărbătorilor pascale 2022

  Hotararea_Nr.72._din_29.03.2022.pdf (317,0 KiB, 67 hits)

71. HOTĂRÂRE – privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății Servicii Publice Locale SRL 

  Hotararea_Nr.71_din_29.03.2022.pdf (3,5 MiB, 68 hits)

70. HOTĂRÂRE – privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății Serviciul de Bază, Pază și Protecție SRL

  Hotararea_Nr.70_din_29.03.2022.pdf (2,9 MiB, 77 hits)

69. HOTĂRÂRE – privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru un numar de 20 blocuri incluse în Programul local multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe în orașul Rovinari

  Hotararea_Nr.69_din_29.03.2022.pdf (1,1 MiB, 69 hits)

68. HOTĂRÂRE – privind aprobarea documentației tehnico-economice  și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Amenajare trotuare pietonale  și sistem de preluare a apelor pluviale în localitatea Varț, oraș Rovinari, județul Gorj”

  Hotararea_Nr.68_din_29.03.2022.pdf (690,7 KiB, 73 hits)

67. HOTĂRÂRE – privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr.232/30.12.2020 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici  și personalul contractual, salarizați potrivit familiei ocupaționale „Administrație” , din cadrul aparatului de specialitate al Primarului și din cadrul serviciilor publice, cu personalitate juridică, din subordinea Consiliului LocalRovinari

   Hotararea_Nr.67_din_29.03.2022.pdf (453,2 KiB, 75 hits)

66. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Calendarului Competițional al Clubului Sportiv „JIUL Rovinari 2016″ pentru perioada 01.04.2022-30.04.2022

  Hotararea_Nr.66_din_29.03.2022.pdf (868,2 KiB, 104 hits)

65. HOTĂRÂRE – privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul Direcției Publice de Poliție Locală

  Hotararea_Nr.65_din_29.03.2022.pdf (542,2 KiB, 85 hits)

64. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Regulamentului de organizare  și funcționare al cursului de instruire teatru amatori pentru copii, ce va funcționa în cadrul Compartiment Cultură

  Hotararea_Nr.64_din_29.03.2022.pdf (746,1 KiB, 86 hits)

63. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Organigramei  și Statului de Funcții ale Spitalului Orășenesc „Sfântul Ștefan” Rovinari, începand cu data de 01.04.2022

  Hotararea_Nr.63_din_29.03.2022.pdf (6,4 MiB, 55 hits)

62. HOTĂRÂRE – privind aprobarea documentației tehnico-cconomice  și a indicatorilor tehnico-economici faza „Modificare tema de proiectare în timpul execuției la autorizația de construire nr.14/ 13.04.2020″ pentru obiectivul de investiții „Modernizarea   și eficientizarea sistemului de iluminat public în orașul Rovinari, jud.Gorj”

  Hotararea_Nr.62_din_29.03.2022.pdf (687,1 KiB, 89 hits)

61. HOTĂRÂRE – privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, faza de proiectare, pentru obiectivul de investiții „Construire bloc de locuinte sociale P+4E  și amenajare zona aferentă, branșare la utilități”

  Hotararea_Nr.61_din_29.03.2022.pdf (645,9 KiB, 74 hits)

60. HOTĂRÂRE – privind transmiterea dreptului de concesiune pentru terenul în suprafață  de 1000 mp, situat în oraș Rovinari, strada Autoliv nr.35, județul Gorj, de la SC Palanta SRL la SC Paogroup SRL

  Hotararea_Nr.60_din_29.03.2022.pdf (427,1 KiB, 57 hits)

59. HOTĂRÂRE – privind transmiterea dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 176mp, cu număr cadastral 36137, aparținând  domeniului privat, situat în oraș Rovinari, Aleea Pieții, nr.10, județul Gorj, de la Antonie Gheorghe la Antonie Diana Maria

   Hotararea_Nr.59_din_29.03.2022.pdf (544,0 KiB, 74 hits)

58. HOTĂRÂRE – privind declararea unor imobile ca bunuri de uz  și interes public local

  Hotararea_Nr.58_din_29.03.2022.pdf (860,1 KiB, 84 hits)

57. HOTĂRÂRE – privind alegerea prședintelui de ședință

  Hotararea_Nr.57_din_29.03.2022.pdf (236,4 KiB, 65 hits)

56. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Graficului de  ședințe al Consiliului Local Rovinari pentru trimestrul II al anului 2022

  Hotararea_Nr.56_din_29.03.2022.pdf (467,5 KiB, 88 hits)

55. HOTĂRÂRE – privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 al UATO Rovinari 

  Hotararea_Nr.55_din_21.03.2022.pdf (4,7 MiB, 84 hits)

54. HOTĂRÂRE – privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice  și Administrației prin Compania Natională de Investiții „C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului   și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Extindere, modernizare și dotare Complex sportiv, str. Sporturilor nr.6, oraș Rovinari, judetul Gorj”

  Hotararea_Nr.54_din_23.02.2022.pdf (91,5 KiB, 57 hits)

53. HOTĂRÂRE – privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.232/21.12.2021

  Hotararea_Nr.53_din_23.02.2022.pdf (76,1 KiB, 55 hits)

52. HOTĂRÂRE – privind aprobarea organigramei   și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului orașului Rovinari, începând cu data de 01 martie 2022

  Hotararea_Nr.52_din_23.02.2022.pdf (400,9 KiB, 71 hits)
 

51. HOTĂRÂRE – privind aprobarea transferului Compartiment Creșă din cadrul aparatului de specialitate al primarului, în cadrul Grădiniței cu Program Prelungit, unitate de învățământ preșcolar, cu personalitate juridică

  Hotararea_Nr.51_din_23.02.2022.pdf (56,6 KiB, 82 hits)

50. HOTĂRÂRE – privind completarea Hotărârii Consiliului Local Rovinari nr.126/2018 pentru stabilirea unor măsuri privind delegarea serviciului public de alimentare cu apa  și de canalizare către operatorul regional SC APAREGIO GORJ SA 

  Hotararea_Nr.50_din_23.02.2022.pdf (990,0 KiB, 13 hits)

49. HOTĂRÂRE – privind darea în administrare a sistemului de valorificare selectivă și valorificare a deșeurilor – Phare 2004 număr de inventar 21245001, valoare 1.838.031,00 lei  și a terenului aferent sistemului de valorificare a deșeurilor menajere în suprafață de 6205 mp, număr inventar 10253, valoare 1.342.000 lei, către Societatea Servicii Publice Locale Rovinari SRL

  Hotararea_Nr.49_din_23.02.2022.pdf (140,9 KiB, 150 hits)

48. HOTĂRÂRE – privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, faza de proiectare DALI, pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice și reabilitarea  Școlii Gimnaziale nr.3 Rovinari, jud.Gorj”

  Hotararea_Nr.48_din_23.02.2022.pdf (107,2 KiB, 64 hits)

47. HOTĂRÂRE – privind aprobarea cuantumului chiriei aferente locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, realizate de Agentia Națională pentru Locuințe în Orașul Rovinari, județul Gorj, începând cu luna martie 2022

  Hotararea_Nr.47_din_23.02.2022.pdf (623,2 KiB, 76 hits)

46. HOTĂRÂRE – privind completarea proiectului Bugetului local de venituri și cheltuieli inițial al UATO Rovinari pe anul 2022 la Secțiunea  Funcționare cu suma de 803 mii lei și estimări pe anii2023-2025

  Hotararea_Nr.46_din_23.02.2022.pdf (7,3 MiB, 111 hits)

45. HOTĂRÂRE – privind constituirea cu titlu oneros, fară licitație publică, a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 71mp, cu număr cadastral 36932, aparținând domeniului privat, situat în oraș Rovinari, strada Prieteniei, lângă blocul A7, județul Gorj, în favoarea S.C. ULVILANCONS IMOB S.R.L.

  Hotararea_Nr.45_din_23.02.2022.pdf (83,3 KiB, 68 hits)

44. HOTĂRÂRE – privind modificarea art.2 al Hotărârii Consiliului Local Rovinari nr.101/29.06.2021 

  Hotararea_Nr.44_din_23.02.2022.pdf (73,7 KiB, 69 hits)

43. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Statului de Funcții al Spitalului Orășenesc „Sfântul  Ștefan” Rovinari începând cu data de 01.03.2022 

  Hotararea_Nr.43_din_23.02.2022.pdf (607,9 KiB, 71 hits)

42. HOTĂRÂRE – privind aprobarea premierii sportivilor și colectivelor tehnice, din cadrul Clubului Sportiv  „JIUL ROVINARI 2016”, care obțin performanțe deosebite la acțiunile sportive internaționale  și naționale oficiale, în cursul anului 2022

  Hotararea_Nr.42_din_23.02.2022.pdf (79,9 KiB, 63 hits)

41. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Calendarului Competițional al Clubului Sportiv „JIUL Rovinari 2016” pentru perioada 01.03.2022-31.03.2022

  Hotararea_Nr.41_din_23.02.2022.pdf (157,5 KiB, 96 hits)
 

40. HOTĂRÂRE – privind aprobarea inițierii procedurii de reactualizare a Planului Urbanistic General al Orașului Rovinari   și a caietului de sarcini pentru reactualizarea acestuia

  Hotararea_Nr.40_din_23.02.2022.pdf (437,1 KiB, 97 hits)
 

39. HOTĂRÂRE – privind prelungirea termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General

  Hotararea_Nr.39_din_23.02.2022.pdf (56,2 KiB, 65 hits)

38. HOTĂRÂRE – privind prelungirea contractului de concesiune nr. 7916/01.03.2021 privind concesionarea către  SC SAUDE MED SRL a spațiului nr.16, în suprafață totală de 35,25 mp, din imobilul „internat” al  Colegiului „Gheorghe Tătărescu” Rovinari

  Hotararea_Nr.38_din_23.02.2022.pdf (67,7 KiB, 76 hits)

37. HOTĂRÂRE – privind completarea  inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al orașului Rovinari, județul Gorj, însușit prin Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr.192/27.10.2021

  Hotararea_Nr.37_din_23.02.2022.pdf (250,8 KiB, 96 hits)

36. HOTĂRÂRE – privind solicitarea adresată Ministerului Educației Naționale pentru emiterea avizului conform, în vederea schimbării destinației imobilului în suprafață de 231 mp, situat în orașul Rovinari, str.Prieteniei, nr.9, bloc A2-parter, județul Gorj

  Hotararea_Nr.36_din_23.03.2022.pdf (65,1 KiB, 77 hits)

35. HOTĂRÂRE – privind acordul Consiliului Local Rovinari în vederea partajării terenului în suprafață de 3700mp, având numărul cadastral 456/1, înscris în cartea funciară a UATO Rovinari cu nr.36554, situat în orașul Rovinari,  județul Gorj

  Hotararea_Nr.35_din_23.02.2022.pdf (76,8 KiB, 82 hits)

34. HOTĂRÂRE – privind dezmembrarea terenurilor cu numerele cadastrale 36460, 36458, 36498, situate in orașul Rovinari,  județul Gorj

  Hotararea_Nr.34_din_23.02.2022.pdf (80,1 KiB, 98 hits)

33. HOTĂRÂRE – privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unui apartament disponibil din fondul locativ de stat, conform listei de priorități aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr.25/09.02.2018, situat în oraș Rovinari, județul Gorj

  Hotararea_Nr.33_din_23.02.2022.pdf (63,1 KiB, 76 hits)

32. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Rovinari pentru anul 2022

  Hotararea_Nr.32_din_23.02.2022.pdf (565,2 KiB, 60 hits)

31. HOTĂRÂRE – privind constituirea echipei mobile în vederea asigurării eficienței, operativitații  și permanenței în cazurile de violență

  Hotararea_Nr.31_din_23.02.2022.pdf (67,7 KiB, 52 hits)

30. HOTĂRÂRE – privind demararea procedurii de înscriere a cetățenilor din orașul Rovinari, în perioada 07.03.2022 – 31.03.2022, în vederea acordării  și distribuirii de beneficii de asistență socială constând în tichete sociale, conform legislației în vigoare, cu ocazia sărbătorilor pascale 2022

  Hotararea_Nr.30_din_23.02.2022.pdf (105,2 KiB, 83 hits)

29. HOTĂRÂRE – privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Rovinari nr.199/27.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare  și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Amenajare canal Prundurel, oraș Rovinari”, pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny

  Hotararea_Nr.29_din_09.02.2022.pdf (2,6 MiB, 61 hits)

28. HOTĂRÂRE – privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Rovinari nr.175/19.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare  și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Reabilitare  și modernizare drumuri în localitatea Vârț, oraș Rovinari”, pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny

  Hotararea_Nr.28_din_09.02.2022.pdf (2,6 MiB, 78 hits)

27. HOTĂRÂRE – privind modificarea Hotărârii  Consiliului Local Rovinari nr.174/19.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare  și a devizului general pentru obiectivul de investitii „Sistem de canalizare  și tratarea apelor uzate în localitatca Vârț, oraș  Rovinari „, pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny

  Hotararea_Nr.27_din_09.02.2022.pdf (2,7 MiB, 123 hits)

26. HOTĂRÂRE – privind modificarea  Hotărârii Consiliului Local Rovinari nr.173/ 19.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Sistem de alimentare cu gaze naturale localitatea  Vârț, oraș Rovinari „, pentru  finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Invcstiții Anghel Saligny

  Hotararea_Nr.26_din_09.02.2022.pdf (2,7 MiB, 73 hits)

25. HOTĂRÂRE – privind plata cotizației pentru anul 2022 la Asociația Orașelor din România

  Hotararea_Nr.25_din_09.02.2022.pdf (357,9 KiB, 81 hits)

24. HOTĂRÂRE – privind acordarea de sprijin financiar pe anul 2022 pentru unitățile de cult religios

  Hotararea_Nr.24_din_09.02.2022.pdf (585,7 KiB, 69 hits)

23. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Bugetului local de venituri și cheltuieli al UATO Rovinari pe anul 2022 și estimări pe anii 2023 – 2025, Bugetul centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2022 și estimări pe anii 2023-2025 și a Programului de investiții pe anul 2022

  Hotararea_Nr.23_din_09.02.2022.pdf (22,6 MiB, 0 hits)

22. HOTĂRÂRE –  privind aprobarea organigramei  și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului orașului Rovinari

  Hotararea_Nr.22_din_27.01.2022.pdf (6,6 MiB, 116 hits)

21. HOTĂRÂRE –  privind constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică, a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 4mp, cu număr cadastral 36920, aparținând domeniului privat, situat în oraș Rovinari, Aleea   Școlii nr.ll, langa blocul P2, scara 1, ap.3, județul Gorj, în favoarea domnului Negru Gheorghiță

  Hotararea_Nr.21_din_27.01.2022.pdf (1,0 MiB, 96 hits)

20. HOTĂRÂRE – privind constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică, a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 296 mp, cu numar cadastral 36924, aparținând domeniului privat, situat în oraș Rovinari, strada Prieteniei, între blocurile A5-A6, județul Gorj, în favoarea Societății PENTRU MARFURI   ȘI ALIMENTAȚIE PUBLICĂ ROVAL S.A.

  Hotararea_Nr.20_din_27.01.2022.pdf (1,1 MiB, 70 hits)

19. HOTĂRÂRE – privind completarea  inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al orașului Rovinari, județul Gorj, însușit prin Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr.192/27.10.2021

  Hotararea_Nr.19_din_27.01.2022.pdf (2,7 MiB, 93 hits)

18. HOTĂRÂRE – privind însușirea inventarului domeniului privat, conform propunerii comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat al unității administrativ teritoriale oraș Rovinari

  Hotararea_Nr.18_din_27.01.2022.pdf (2,8 MiB, 106 hits)

17. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Planului de acțiuni  și lucrări de interes local ce se vor desfășura în anul 2022

  Hotararea_Nr.17_din_27.01.2022.pdf (2,7 MiB, 71 hits)

16. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Calendarului activităților de primavară 2022 si Calendarul activitatilor de vară-toamna 2022, cuprinzând lucrarile de intreținere  și înfrumusețare a spațiilor verzi ale orașului Rovinari, ce vor fi executate de către Societatea Servicii Publice Locale Rovinari SRL

  Hotararea_Nr.16_din_27.01.2022.pdf (6,6 MiB, 94 hits)

15. HOTĂRÂRE – privind dezmembrarea terenului în suprafață de 3700 mp, având numărul cadastral 456/1, înscris în cartea funciară a UATO Rovinari cu nr.36554, situat în orașul Rovinari,  județul Gorj,  în trei loturi

  Hotararea_Nr.15_din_27.01.2022.pdf (976,5 KiB, 78 hits)

14. HOTĂRÂRE – privind prelungirea contractului de concesiune nr. 4146/31.01.2020  privind concesionarea către SC ORTOCLINIC BONES SRL a spațiului nr.10, în suprafață totală de 35,25 mp din imobilul internat” al  Colegiului „Gheorghe Tătărescu” Rovinari, situat în oraș Rovinari, str.Jiului, nr.6, jud.Gorj

  Hotararea_Nr.14_din_27.01.2022.pdf (880,2 KiB, 66 hits)

13. HOTĂRÂRE – privind aprobarea documentației tehnico-economice   și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Relocare racord 20 kV PTCZ12”, strada Sporturilor, oraș Rovinari

  Hotararea_Nr.13_din_27.01.2022.pdf (1,5 MiB, 85 hits)

12. HOTĂRÂRE – privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.35/24.02.2021 privind aprobarea infiintarii Serviciului Social „Centrul de zi de socializare  și petrecere a timpului liber (tip club) destinat persoanelor vârstnice- Clubul Seniorilor” în cadrul Direcției Publice de Asistență Socială

  Hotararea_Nr.12_din_27.01.2022.pdf (984,7 KiB, 112 hits)

11. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Regulamentului de acordare a unor drepturi financiare sportivilor de performanță legitimați la Clubul Sportiv ,JIUL Rovinari 2016″ pentru anul 2022

  Hotararea_Nr.11_din_27.01.2022.pdf (5,9 MiB, 94 hits)

10. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Calendarului Competițional al Clubului Sportiv „JIUL Rovinari 2016” pentru perioada 01.02.2022-28.02.2022

  Hotararea_Nr.10_din_27.01.2022.pdf (1,8 MiB, 74 hits)

9. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Agendei Principalelor Manifestări Culturale pe anul 2022 și sumelor alocate pentru aceste manifestari

  Hotararea_Nr.9_din_27.01.2022.pdf (5,9 MiB, 86 hits)

8. HOTĂRÂRE – privind desemnarea a doi consilieri locali din cadrul Consiliului Local oraș Rovinari în calitate de membri ai Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale ale secrctarului general al UAT oraș Rovinari

  Hotararea_Nr.8_din_27.01.2022.pdf (558,4 KiB, 95 hits)

7. HOTĂRÂRE – privind aprobarea tarifului orar/agent de paza practicat de Societatea Serviciul de Bază, Pază și Protectie SRL

  Hotararea_Nr.7_din_27.01.2022.pdf (586,4 KiB, 68 hits)

6. HOTĂRÂRE – privind modificarea manoperei directe la Socictatea Servicii Publice Locale Rovinari SRL

  Hotararea_Nr.6_din_27.01.2022.pdf (585,8 KiB, 62 hits)

5. HOTĂRÂRE – privind îndreptarea erorii materiale din Hotărârea Consiliului Local nr.1/11.01.2022 privind completarea Hotărârii Consiliului Local Rovinari nr.126/2018 pentru stabilirea unor măsuri privind delegarea serviciului public de alimentare cu apă  și de canalizare către operatorul regional SC APAREGIO SA

  Hotararea_Nr.5_din_27.01.2022.pdf (681,2 KiB, 87 hits)

4. HOTĂRÂRE – privind  utilizarea excedentului bugetului local înregistrat la data de 31.12.2021, in suma de 120.437,00  lei ca sursa de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2022

  Hotararea_Nr.4_din_27.01.2022.pdf (944,9 KiB, 99 hits)

3. HOTĂRÂRE – privind aprobarea rețelei  școlare pentru anul  școlar 2022-2023 pe raza orașului Rovinari, judetul Gorj

  Hotararea_Nr.3_din_27.01.2022.pdf (1,3 MiB, 77 hits)

2. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Organigramei  și Statului de Personal ale Spitalului Orășenesc „Sfantul  Ștefan” Rovinari

  Hotararea_Nr.2_din_27.01.2022.pdf (2,0 MiB, 11 hits)

1. HOTĂRÂRE – privind completarea Hotărârii Consiliului Local Rovinari Nr.126/2018 pentru stabilirea unor măsuri privind delegarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare către operatorul regional  SC APAREGIO SA

  Hotararea_Nr.1_din_11.01.2022.pdf (525,7 KiB, 91 hits)
Cauta
Retele Sociale