Pagina contact
Arhivă
Adrese diverse

Concursuri

  ANUNT_DEBUTATN_INVESTITII.pdf (300,7 KiB, 9 hits)

 Primăria Oraș Rovinari, cu sediul social în oraș Rovinari,  str. Florilor, nr. 2, județ Gorj, organizeaza concurs pentru ocuparea funcției de natură contractuală vacantă de conducere de șef centru – Centrul de zi de socializare și petrecere a timpului liber (tip club), destinat persoanelor vârstnice – Clubul seniorilor, din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Orașului Rovinari, nivel de studii superioare, perioadă nedeterminată, durata timpului de lucru 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Concursul pentru ocuparea funcției de natură contractuală vacantă de conducere de șef centru – Centrul de zi de socializare și petrecere a timpului liber (tip club), destinat persoanelor vârstnice – Clubul seniorilor va avea loc la sediul Primăriei Orașului Rovinari, județ Gorj, în sala de ședințe a Consiliului Local Rovinari, după cum urmează:

1. În data de 14 iunie 2023, ora11.00, va avea loc proba scrisă;

2. În data de 19 iunie 2023, ora 11.00, va avea loc interviul.  

  Anunt concurs (421,2 KiB, 13 hits)

  Fisa postului (265,7 KiB, 11 hits)

Primăria oraș Rovinari, cu sediul în orașul Rovinari, str. Florilor, nr. 2, județ Gorj, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție  vacantă de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior – Compartiment Gestiune Patrimoniu, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Rovinari, județ Gorj.

              Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior – Compartiment Gestiune Patrimoniu va avea loc la sediul Primăriei Orașului Rovinari, județ Gorj, în sala de ședințe a Consiliului Local Rovinari după cum urmează:

1.  În data de 19 iunie   2023, ora 11.00, va avea loc proba scrisă;

2. În data  de 22 iunie 2023, ora 11.00, va avea loc interviul.  

  Anunt concurs (234,9 KiB, 13 hits)
  Fisa postului (279,4 KiB, 4 hits)

Primăria oraș Rovinari, cu sediul în orașul Rovinari, str. Florilor, nr. 2, județ Gorj, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție  vacantă de referent, clasa III, grad profesional asistent – Birou Urbanism, Amenajarea Teritoriului, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Rovinari, județ Gorj.

              Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de referent, clasa III, grad profesional asistent – Birou Urbanism, Amenajarea Teritoriului va avea loc la sediul Primăriei Orașului Rovinari, județ Gorj, în sala de ședințe a Consiliului Local Rovinari după cum urmează:

  1. În data de 21 iunie  2023, ora 11.00, va avea loc proba scrisă;

  2. În data  de 26 iunie 2023, ora 11.00, va avea loc interviul.

     Anunt (233,3 KiB, 4 hits)

    Fisa postului (278,2 KiB, 3 hits)

 

               Având în vedere prevederile art. 140 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare și prevederile  art. 618, alineat 21 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

              Primăria oraș Rovinari, cu sediul în orașul Rovinari, str. Florilor, nr. 2, județ Gorj, organizează concurs de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacantă de director executiv – Direcția Publică de Asistență Socială, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Rovinari, județ Gorj.

              Concursul de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacantă de director executiv – Direcția Publică de Asistență Socială va avea loc la sediul Primăriei Orașului Rovinari, județ Gorj, în sala de ședințe a Consiliului Local Rovinari după cum urmează:

              -În data de 31 mai 2023, orele 11.00 va avea loc proba scrisă;

              -Proba interviu  se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise. Data şi ora susţinerii interviului se afişează obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă. 

  Anunt concurs (241,5 KiB, 0 hits)
  Fisa postului (272,4 KiB, 20 hits)
  Anunt_rezultat_concurs_promovare_-_director_executiv_Directia_Publica_de_Politie_Locala.pdf (422,4 KiB, 28 hits)
  Anunt_-_rezultat_concurs_proba_scrisa_sef_serviciu_APFE.pdf (399,7 KiB, 35 hits)

Primăria oraș Rovinari, cu sediul în orașul Rovinari, str. Florilor, nr. 2, județ Gorj, organizează concurs de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacantă de șef serviciu – Serviciul Public de Asistență Socială, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Rovinari, județ Gorj.

            Concursul de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacantă de șef serviciu – Serviciul Public de Asistență Socială va avea loc la sediul Primăriei Orașului Rovinari, județ Gorj, în sala de ședințe a Consiliului Local Rovinari după cum urmează:

  1. În data de 3 mai 2023, ora 11.00, va avea loc proba scrisă;

  2. În data  de 8 mai 2023, ora 11.00, va avea loc interviul.

  Anunt_-_concurs_promovare_sef_serviciu_SPAS.pdf (237,6 KiB, 41 hits)
  Fisa_postului_sef_serviciul_public_de_asistenta_sociala.pdf (149,4 KiB, 26 hits)
  Rezultat proba scrisă consilier superior Compartiment Contabilitate Gestiuni (491,1 KiB, 47 hits)

             Primăria oraș Rovinari, cu sediul în orașul Rovinari, str. Florilor, nr. 2, județ Gorj, organizează concurs de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacantă de director executiv – Direcția Publică de Poliție Locală, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Rovinari, județ Gorj.

              Concursul de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacantă de director executiv – Direcția Publică de Poliție Locală va avea loc la sediul Primăriei Orașului Rovinari, județ Gorj, în sala de ședințe a Consiliului Local Rovinari după cum urmează:

  1. În data de 19 aprilie 2023, orele 11.00 va avea loc proba scrisă;

  2. În data  de 24 aprilie 2023, orele 11.00 va avea loc interviul.

              Dosarele de înscriere la concursul de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacantă de director executiv – Direcția Publică de Poliție Locală se depun în perioada  17 martie 2023 – 5 aprilie 2023, orele 16.00,  la sediul Primăriei Orașului Rovinari – Compartiment Centrul de Informare a Cetățeanului, Registratură, din orașul Rovinari, str. Florilor, nr. 2, judet Gorj.

  Anunt concurs (236,4 KiB, 33 hits)
  Fisa postului (280,8 KiB, 17 hits)

              Având în vedere prevederile art. 140 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare și prevederile  art. 618, alineat 21 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

         Primăria oraș Rovinari, cu sediul în orașul Rovinari, str. Florilor, nr. 2, județ Gorj, organizează concurs de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacantă de șef serviciu – Serviciul Achiziții Publice, Fonduri Europene, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Rovinari, județ Gorj.

  Anunt_concurs_sef_serviciu_APFE.pdf (239,8 KiB, 36 hits)
  Fisa postului - sef serviciu APFE (282,7 KiB, 16 hits)

                                                                                                                                                             Nr:284/27.02.2023

ANUNȚ

          Având în vedere prevederile HG nr. 1336 / 28.10.2022, pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unor posturi vacante corespunzător funcțiilor contractuale,

 SERVICIUL DE ILUMINAT PUBLIC AL ORAȘULUI ROVINARI,

cu sediul în Oraș Rovinari, Str. Florilor nr. 2, Jud. Gorj,

 Organizează concurs pentru ocuparea posturilor de natură contractuală vacante, după cum urmează:

  • 2 (două) posturi de muncitor necalificat l, în cadrul Compartimentului Măturat, Spălat și Întreținerea Căilor Publice, perioadă determinată de 6 (șase) luni, cu normă întreagă, respectiv 8 ore / zi, 40 ore / săptămână.

a)Documente necesare pentru dosarul de concurs: formular de înscriere, copie Carte Identitate, copii documente studii, copii Carnet Muncă sau Adeverință de vechime în muncă, Cazier judiciar, adeverință medicală și Curriculum vitae model european, dosarele cu documentația completă, se vor depune la Serviciul de Iluminat Public al Orașului Rovinari, pentru mai multe informații, datele de contact Comp. Resurse Umane – tel. 0758 568 011.

b)Condițiile generale pentru ocuparea posturilor:

1)are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;

2)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

3)are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

5)îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

6)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

7)nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii.

c)Condiții specifice pentru ocuparea posturilor:

1.Studii gimnaziale;

2.Vechime în specialitatea studiilor, nu este cazul.

d)Bibliografia și tematica concursului pentru ocuparea funcției de natură contractuală vacantă de muncitor necalificat l, din cadrul Compartimentului Măturat, Spălat și Întreținerea Căilor Publice:

1)Legea nr. 53 / 2003, privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

2)Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 / 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare – Personalul contractual din cadrul autorităților și instituțiilor publice.

d)Calendarul de desfășurare a concursului:

          -Dată publicare anunț – 28.02.2023;

         -Data limită pentru depunerea dosarelor de concurs – 13.03.2023, orele 16:00;

         -Data limită selecție dosare concurs – 15.03.2023, orele 16:00;

          -Data comunicare rezultate selecție dosare la avizier – 15.03.2023, orele 16:00;

          -Data limită depunere contestații – 16.03.2022, orele 16:00;

          -Data afișare rezultate contestații la avizier– 17.03.2022, orele 16;00;

-Proba scrisă va avea loc în data de 20.03.2023, orele 9:00, în sala de ședințe a Consiliului Local Rovinari, etajul 1;

-Dată comunicare/afișare rezultate la avizier – 20.03.2023, orele 16:00;

-Data limită pentru depunere contestații – 21.03.2023, orele 16:00;

-Data limită pentru afișare rezultate contestații, la avizier – 22.03.2023, orele 16:00;

-Proba interviu va avea loc în sala de ședințe a Consiliului Local Rovinari, în data 24.03.2023, orele 9:00;

-Dată comunicare/afișare rezultate interviu, la avizier, în data de 24.03.2023, orele 16:00;

-Data limită pentru depunere contestații – 27.03.2023, orele 16:00;

-Data limită pentru afișare rezultate contestații la avizier – 28.03.2023, orele 12:00;

-Dată afișare rezultate finale, la avizier, în data de 29.03.2023, orele 16:00;

-Dată numire/angajare în funcție – 03.04.2023.

          

            Șef Serviciu,                                                         Comp. Contabilitate și RU

               Ec. Cercelaru Ion-Viorel                                   Ec. Delcea Adina-Elena

                                                                                                                                                    Nr: 277/24.02.2023                                  

ANUNȚ

 

SERVICIUL DE ILUMINAT PUBLIC AL ORAȘULUI ROVINARI

 Ca urmare a neîndeplinirii art. 18, alin. 6, din HG nr. 1336 / 2022, începând cu data de 27.02.2023, se anulează concursul organizat pentru postul de natură contractuală vacant, cu detaliile de mai jos:

  • 1 (un) post de muncitor calificat l (electrician), în cadrul Compartimentului Întreținere și Reparații, perioadă nedeterminată, cu normă de ½, respectiv 4 ore / zi, 20 ore / săptămână.

  

        Șef Serviciu,                                                                                                                                       Ec. Cercelaru Ion-Viorel

                                                                                          Comp. Contabilitate și RU

                                                                                                Ec. Delcea Adina-Elena

                                                                                                                              Nr:278/24.02.2024        

ANUNȚ              

SERVICIUL DE ILUMINAT PUBLIC AL ORAȘULUI ROVINARI

 Ca urmare a neîndeplinirii art. 18, alin. 6, din HG nr. 1336 / 2022, începând cu data de 27.02.2023, se anulează concursul organizat pentru postul de natură contractuală vacant, cu detaliile de mai jos:

  • 1 (un) post de muncitor necalificat l, în cadrul Compartimentului Măturat, Spălat și Întreținerea Căilor Publice, perioadă determinată de 6 (șase) luni, cu normă întreagă, respectiv 8 ore / zi, 40 ore / săptămână.

            Șef Serviciu,                Comp. Contabilitate și RU

   Ec. Cercelaru Ion-Viorel                Ec. Delcea Adina-Elena

CLUBUL SPORTIV „JIUL ROVINARI 2016”

 Scoate la concurs 1 (un) post de natură contractuală vacant, după cum urmează:

  • 1 (un) post de referent IA, în cadrul Compartimentului Sportiv, perioadă nedeterminată cu normă de lucru de 1/2, respectiv 4 ore / zi, 20 ore / săptămână.

  Anun__concurs__Referent_lA_-_JIUL_ROVINARI_.pdf (543,2 KiB, 37 hits)

Cauta
Retele Sociale