Pagina contact
Arhivă
Adrese diverse

BULETINUL INFORMAŢIILOR DE INTERES PUBLIC, COMUNICATE DIN OFICIU

A) Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea instituţiei publice:
OUG 57/2019 privindCodul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, actualizată şi republicată;
Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită al funcţionarilor publici;
Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, actualizată.
Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile publice actualizată şi consolidată;
Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ şi fiscal actualizată;
Legea nr. 53/2003 Codul Muncii republicat;
Legea nr. 571/2003 Codul Fiscal actualizat;
Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor actualizată;
Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 5/2002 privind instituirea unor interdicţii pentru aleşii locali şi funcţionarii publici, modificată de Legea nr. 378/2002;
Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, actualizată.

B) Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al instituţiei publice:
Organigrama: HCL Rovinari nr. 107/25.06.2015

  Organigrama (83,4 KiB, 380 hits)

Program de funcţionare: Luni – Vineri 8.00 – 16.00

C) Numele şi prenumele din conducerea instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice:
Primar: Jur. Filip Robert Dorin;
Viceprimar: – Caruceriu Corneliu
Administrator Public: Gabriel Vasile Crăc
Secretar: Popescu Aurora Carmen;
Contabil Şef: Ungureanu Ion;
Responsabil difuzare informaţii publice: Muntean Florentina

D) Coordonatele de contact ale instituţiei publice:
Primăria Oraşului Rovinari, Strada Florilor, nr. 2, Oraşul Rovinari, Judeţul Gorj, C. P. 215400;
Telefon: 0253/371.095 şi 0253/371.011, Fax: 0253/371.004;
E-mail: office@primariarovinari.ro, Web: www.primariarovinari.ro

E) Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil:
Bugetul: rectificat la 17.09.2012; Bilanţul: la 30.06.2012.

http://uat.mai.gov.ro/home/cauta

  Bugetul (44,3 MiB, 1.912 hits)

  Bilanţul (1,3 MiB, 1.884 hits)

F) Programele şi strategiile proprii:

Strategia de dezvoltare durabilă a Oraşului Rovinari 2009-2019: Anexa nr. 1 la HCL nr. 28/25.03.2010.   Strategia de Dezvoltare 2009-2019 (1,0 MiB, 6.818 hits)

G) Lista cuprinzând documentele de interes public:
1. Coordonatele de contact ale instituţiei publice, respectiv: denumirea, adresa, nr. de telefon, nr. de fax, adresa de e-mail, adresa paginii de internet;
2. Numele şi prenumele persoanelor din conducerea  Primăriei oraşului Rovinari, program de audienţe.
3. Acte normative ce reglementează organizarea şi funcţionarea instituţiei;
4. Proiecte ale actelor normative (hotărâri ale consiliului local, dispoziţii ale primarului);
5. Hotărârile cu caracter normativ ale Consiliului Local al Oraşului Rovinari;
6. Dispoziţiile cu caracter normativ emise de primarul Oraşului Rovinari;
7. Procesele verbale ale şedinţelor consiliului local;
8. Componenţa Consiliului Local al Oraşului Rovinari nominală, numerică şi apartenenţa politică;
9. Informări întocmite de primarul oraşului privind starea economică şi socială a localităţii, în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi informări asupra modului de aducere la îndeplinire a hotărârilor consiliului local;
10. Rapoarte anuale de activitate întocmite de consilierii locali  şi de către viceprimar;
11. Instrucţiuni, norme, regulamente şi circulare cu caracter dispozitiv primite de la organele centrale ale administraţiei publice;
12. Documente ce stau la baza organizării şi desfăşurării licitaţiilor publice pentru închirierea, concesionarea sau vânzarea bunurilor aparţinând domeniului public şi/sau privat al oraşului: caiete de sarcini, contracte cadru, hotărâri ale consiliului local care aprobă organizarea şi desfăşurarea licitaţiei, planuri de amplasare;
13. Hotărârile de repartizare a spaţiilor  cu destinaţie de locuinţă  şi a celor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă;
14. Planurile urbanistice generale, planurile urbanistice de detaliu, planurile urbanistice zonale, planurile de situaţie şi amplasament cu mobilier stradal, construcţii provizorii;
15. Lista certificatelor de urbanism, autorizaţiilor de construire, certificatelor  de nomenclatură stradală, avizelor  de schimbare de destinaţie;
16. Lista certificatelor de oportunitate, autorizaţiilor  de ocupare a domeniului  public, autorizaţiilor eliberate  în baza prevederilor  Legii nr. 507/2002;
17. Bugetul local, bilanţul contabil, contul de execuţie al bugetului local;
18. Actele normative care reglementează activitatea de stare civilă, numărul naşterilor, căsătoriilor, deceselor, programul de funcţionare al Compartimentului de Stare Civilă;
19. Actele necesare în vederea instituirii de tutelă, curatelă, asistenţă socială a persoanei vârstnice în vederea încheierii unui act juridic  de înstrăinare în scopul  întreţinerii şi îngrijirii sale;
20. Studii de fezabilitate, proiecte tehnice, avize pentru finanţarea şi executarea obiectivelor de investiţii de interes local;
21. Orice informaţii privind situaţia unui obiectiv de pe raza oraşului Rovinari;
22. Situaţia lunară a beneficiarilor de ajutor social;
23. Documentaţiile tehnice de execuţie pentru lucrările de investiţii;
24. Numele şi prenumele persoanei responsabile cu difuzarea informaţiilor de interes public;
25. Structura organizatorică a instituţiei şi a serviciilor subordonate, atribuţiile birourilor, serviciilor, compartimentelor, programul de funcţionare, programul  de audienţe;
26. Strategii, programe privind dezvoltarea socială, economică şi turistică a oraşului;
27. Materiale informative pentru cetăţeni;
28. Raportul anual privind accesul la informaţiile de interes public, conform Legii nr. 544/2001;
29. Modalităţi de contestare, în situaţia în care o persoană se consideră  vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate;
30. Declaraţiile de avere ale aleşilor locali şi ale funcţionarilor publici  din cadrul Primăriei oraşului Rovinari;
31. Minutele şedinţelor publice organizate în condiţiile Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională  în administraţia publică.
32. Raportul anual privind  transparenţa decizională conform prevederilor Legii nr. 52/ 2003.
33. Anunţuri privind solicitări de obţinere a acordurilor, avizelor de mediu pentru proiecte, planuri, programe, autorizaţii de mediu pentru activităţi;
34. Hotărârea Consiliului Local nr. 144/2005 – aprobarea normelor privind stabilirea şi sancţionarea faptelor ce constituie contravenţii în oraşul Rovinari;
35. Informaţii privind nivelurile impozitelor şi taxelor locale, stabilite conform hotărârilor consiliului local, modul de calcul al acestora, contribuabilii care beneficiază de facilităţi fiscale precum şi informaţiile care privesc aplicarea  oricăror alte dispoziţii ale  Ordonanţei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale, republicata, cu modificările şi completările ulterioare.
36. Informaţii privind activitatea cultural sportivă desfăşurată pe teritoriul oraşului Rovinari.
37. Informaţii despre programele cu finanţare externă.
38. Lista de achiziţii publice, servicii şi lucrări.
39. Listele cu ofertele declarate câştigătoare pentru achiziţii publice, servicii şi lucrări, în conformitate cu Hotărârea de Guvern  nr. 34/2006.
40. Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante.

H) Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi gestionate:
– hotărâri adoptate de Consiliului Local al Oraşului Rovinari;
– dispoziţii emise de primarul Oraşului Rovinari;
– autorizaţii de funcţionare;
– adeverinţe;
– acorduri;
– avize;
– autorizaţii de demolare;
– autorizaţii persoană fizică sau asociaţie familială;
– certificat de notare a construcţiilor în Cartea Funciară;
– certificat de producător agricol
– certificat fiscal
– contracte de închiriere
– contracte de concesiune
– contracte privind achiziţiile publice
– documentaţii de licitaţie privind închirierile, concesionările şi achiziţiile publice
– documente privind investiţiile şi reparaţiile imobilelor – clădiri şi terenuri – aflate în proprietatea oraşului Rovinari
– documente privind inventarul imobilelor clădiri şi terenuri aflate în patrimoniul oraşului Rovinari
– documente privind proiectele de finanţare a investiţiilor publice
– rapoarte de specialitate, proiecte de hotărâri, hotărâri ale consiliului local
– documentaţii de amenajare a teritoriului şi urbanism – PUG, PUZ, PUD – planuri de amenajare
– autorizaţii de construire
– certificate de urbanism
– procese verbale de recepţie la terminarea lucrărilor
– avize privind racordurile la reţelele edilitare
– procese verbale de control propriu privind disciplina în construcţii şi protecţia mediului
– procese verbale de control încheiate de către instituţiile statului cu atribuţii în control şi îndrumare
– state de funcţii
– state de personal
– contracte de muncă pe durată nedeterminată şi determinată
– dosare de personal
– dosare profesionale
– planul de protecţie civilă
– planul de apărare împotriva dezastrelor
– planul dezvoltării bazei materiale
– planul pregătirii de protecţie civilă

I) Modalităţile de contestare a deciziei instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate:
În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute în Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile publice, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ şi fiscal a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice.

Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7 din Legea 544/2001 şi anume: 10 zile, 30 de zile dacă informaţiile solicitate sunt complexe, cu condiţia înştiinţării în scris despre acest fapt în termen de 10 zile; 5 zile în cazul refuzului comunicării şi motivării acestuia.

  Raport implementare Lege 544/2001 şi Lege 52/2003 (1,7 MiB, 1.754 hits)

Cauta
Retele Sociale