Pagina contact
Arhivă
Adrese diverse

Registrul pentru evidenta proiectelor de hotarari

REGISTRUL PENTRU EVIDENȚA PROIECTELOR DE HOTĂRÂRI PE ANUL 2022

 

NR.

ACT

DATA TITLUL ACTULUI OBSERVAȚII
       
14850 29.03.2022 Proiect de hotărâre  privind  instrumentarea proiectului: ,,CREȘTEREA SIGURANȚEI PACIENȚILOR ÎN SPITALUL ORĂȘENESC „SF. ȘTEFAN”, ORAȘ ROVINARI” cu finanțare prin  fonduri publice nerambursabile obținute  prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 și aprobarea indicatorilor tehnico economici ai Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții(DALI): „CREȘTEREA SIGURANȚEI PACIENȚILOR ÎN SPITALUL ORĂȘENESC „SF. ȘTEFAN”, ORAȘ ROVINARI”.  
14833 29.03.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării, în condițiile legislației în vigoare, a unui numar de 480 tichete sociale, în valoare de 60 lei/tichet, în sumă totală de 28.800 lei cu TVA,  cu ocazia sarbatorilor pascale 2022.  
14126 23.03.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 al Societății Servicii Publice Locale SRL.  
14121 23.03.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 al Societății Serviciul de Bază, Pază și Protecție SRL.  
14066 23.03.2022 Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru un număr de 20 blocuri incluse în Programul local multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe în orașul Rovinari.  
14264 24.03.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici fază de proiectare pentru obiectivul de investiții ”Amenajare trotuare pietonale și sistem de preluare a apelor pluviale în localitatea Vârț, oraș Rovinari, județul Gorj”.  
13855 22.03.2022 Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr.232/ 30.12.2020 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual salarizaţi potrivit familiei ocupaţionale „Administraţie” din cadrul aparatului de specialitate al Primarului  și din cadrul serviciilor publice, cu personalitate juridică, din subordinea Consiliului Local Rovinari.  
12850 17.03.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea Calendarului Competițional al Clubului Sportiv „JIUL Rovinari 2016” pentru perioada 01.04.2022-30.04.2022.  
11617 09.03.2022 Proiect de hotărâre privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul Direcției Publice de Poliție Locală.  
12623 16.03.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al cursului de instruire teatru amatori pentru copii ce va funcționa în cadrul Compartiment Cultură.  
13568 21.03.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de Funcții al Spitalului Orășenesc ”Sfântul Ștefan” Rovinari începând cu data de 01.04.2022.  
13235 18.03.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici  faza „Modificare temă de proiectare în timpul execuției la autorizația de construire nr.14/13.04.2020” pentru obiectivul de investiții ”Modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public în orașul Rovinari, jud.Gorj”.  
13379 18.03.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici fază de proiectare pentru obiectivul de investiții ”Construire bloc de locuințe sociale P+4E și amenajare zonă aferentă, branșare la utilități”.  
12440 15.03.2022 Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune pentru terenul în suprafață de 1000mp, situat în oraș Rovinari, strada Autoliv nr.35, județul Gorj, de la SC Palanta SRL la SC Pangroup SRL.  
13309 18.03.2022 Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 176 mp, cu număr cadastral 36137, aparținând domeniului privat, situat în oraș Rovinari, Aleea Pieții, nr.10, județul Gorj, de la Antonie Gheorghe la Antonie Diana Maria.  
12377 15.03.2022 Proiect de hotărâre privind declararea unor imobile ca bunuri de uz și interes public local.  
11609 09.03.2022 Proiect de hotărâre privind privind alegerea președintelui de ședință.  
11603 09.03.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea Graficului de ședințe al Consiliului Local Rovinari pentru trimestrul II al anului 2022.  
12.786 16.03.2022 Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului  local al UATO ROVINARI pe anul 2022.  
9175 23.02.2022 Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrarilor Publice și Administrației, prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii ”Extindere, modernizare și dotare Complex sportiv, str. Sporturilor nr.6, oraș Rovinari, județul Gorj”.  
8986 22.02.2022 Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.232 din 21.12.2021.  
8872 22.02.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului orașului Rovinari, începând cu data de 01 martie 2022.  
8819 22.02.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea transferului Compartiment Creșă din cadrul aparatului de specialitate al primarului în cadrul Grădiniței cu Program Prelungit, unitate de învățământ preșcolar, cu personalitate juridică.  
8859 22.02.2022 Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local Rovinari nr.126/2018 pentru stabilirea unor măsuri privind delegarea serviciului public de alimentare cu apă și canalizare către operatorul regional SC APAREGIO SA.  
8778 22.02.2022 Proiect de hotărâre privind darea în administrare a sistemului de valorificare selectivă și valorificare a deșeurilor-phare 2004, număr de inventar 21245001, valoare 1838031,00 lei și a terenului aferent sistemului de valorificare a deșeurilor menajere în suprafață de 6205 mp, număr inventar 10253, valoare 1.342.000 lei către Societatea Servicii Publice Locale Rovinari SRL.  
8284 18.02.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, faza de proiectare DALI, pentru obiectivul de investiții ”Creșterea eficienței energetice și reabilitarea Școlii Gimnaziale nr.3 Rovinari, jud.Gorj”.  
8434 18.02.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului chiriei aferente locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, realizate de Agenția Națională pentru Locuințe în Orașul Rovinari, județul Gorj, începând cu luna martie 2022.  
8674 22.02.2022 Proiect de hotărâre privind completarea proiectului  Bugetului  local de venituri și cheltuieli inițial  al UATO ROVINARI pe anul 2022 la Secțiunea de Funcționare cu suma de 803 mii lei și estimări pe anii 2023-2025.  
8004 16.02.2022 Proiect de hotărâre privind constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică, a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 71mp, cu număr cadastral 36932, aparținând domeniului privat, situat în oraș Rovinari, strada Prieteniei, lângă blocul A7, județul Gorj, în favoarea Societății Comerciale ULVILANCONS IMOB S.R.L.  
7982 16.02.2022 Proiect de hotărâre privind modificarea art.2 al Hotărârii Consiliului Local Rovinari nr.101/29.06.2021.  
7983 16.02.2022 Proiect de hotărâre privind  aprobarea  Statului de Funcții al Spitalului Orășenesc ”Sfântul Ștefan” Rovinari valabil începând cu 01.03.2022.  
7869 15.02.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea premierii sportivilor  şi colectivelor tehnice, din cadrul Clubului Sportiv  “JIUL ROVINARI 2016”, care obţin performanţe deosebite la acţiunile sportive internaţionale şi naţionale oficiale în cursul anului 2022.  
7808 15.02.2022 Proiect de hotărâre privind  aprobarea Calendarului Competițional al Clubului Sportiv „JIUL Rovinari 2016” pentru perioada 01.03.2022-31.03.2022.   
7828 15.02.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii procedurii de reactualizare a Planului Urbanistic General al Orașului Rovinari și a caietului de sarcini pentru reactualizarea Planului Urbanistic General al Orașului Rovinari.  
7654 14.02.2022 Proiect de hotărâre privind  prelungirea termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General.  
7647 14.02.2022 Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune nr. 7916/ 01.03.2021  privind concesionarea către SC SAUDE MED SRL a spațiului nr.16, în suprafață totală de 35,25mp, din imobilul „internat” al  Colegiului “Gheorghe Tătărescu” Rovinari, situat în oraș Rovinari, str.Jiului, nr.6, jud.Gorj.  
7508 14.02.2022 Proiect de hotărâre privind completarea  inventarului bunurilor care alcătuiesc  domeniul privat al orașului Rovinari, însușit prin Hotărârea Consiliului Local nr.192/27.10.2021.    
7544 14.02.2022 Proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Ministerului Educației Naționale pentru emiterea avizului conform în vederea schimbării destinației imobilului în suprafață de 231mp, situat în orașul Rovinari, str.Prieteniei, nr.9, bloc A2-parter, județul Gorj.  
7541 14.02.2022 Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local Rovinari în vederea partajării terenului în suprafață de 3700mp, având numărul cadastral 456/1, înscris în cartea funciară a UATO Rovinari cu nr.36554, situat în orașul Rovinari,  județul Gorj.  
7514 14.02.2022 Proiect de hotărâre privind dezmembrarea terenurilor cu numerele cadastrale 36460, 36458, 36498, situate în orașul Rovinari,  județul Gorj.  
7512 14.02.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea  repartizării, în vederea închirierii, a unui  apartament disponibil din fondul locativ de stat, conform listei de priorități aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr.25/09.02.2018, situat în oras Rovinari, județul Gorj.    
7792 15.02.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Rovinari pentru anul 2022.  
7632 14.02.2022 Proiect de hotărâre privind constituirea echipei mobile în vederea asigurării eficienței, operativității și permanenței în cazurile de violență.  
7631 14.02.2022 Proiect de hotărâre privind demararea procedurii de înscriere a cetățenilor din orașul Rovinari, în perioada 07.03.2022 – 31.03.2022, în vederea acordării și distribuirii de beneficii de asistență socială, constând în tichete sociale, conform legislației în vigoare, cu ocazia sărbătorilor pascale 2022.    
6794 08.02.2022 Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Rovinari nr.199/26.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general pentru obiectivul de investiții ”Amenajare canal Prundurel, oraș Rovinari”, pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny.  
6700 08.02.2022 Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Rovinari nr.175/19.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare drumuri în localitatea Vârț, oraș Rovinari”, pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny.  
6790 08.02.2022 Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Rovinari nr.174/19.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general pentru obiectivul de investiții ”Sistem de canalizare și tratare a apelor uzate în localitatea Vârț, oraș Rovinari”, pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny.  
6780 08.02.2022 Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Rovinari nr.173/19.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general pentru obiectivul de investiții ”Sistem de alimentare cu gaze naturale în localitatea Vârț, oraș Rovinari”, pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny .  
5966 04.02.2022 Proiect de hotărâre privind plata cotizației pentru anul 2022 la Asociația Orașelor din România.  
5964 04.02.2022 Proiect de hotărâre privind acordarea de sprijin financiar pe anul 2022 pentru unitățile de cult religios.  
6252 04.02.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului  local de venituri și cheltuieli al UATO ROVINARI pe anul 2022 și estimări pe anii 2023-2025, Bugetul centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2022 și estimări pe anii 2023-2025 și a Programului de investiții pe anul 2022 și a numărului de personal pentru anul 2022.  
3598 20.01.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului oraș Rovinari.  
2898 18.01.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de personal ale Spitalului Orășenesc ”Sfântul Ștefan” Rovinari.  
3503 20.01.2022 Proiect de hotărâre privind constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică, a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 4 mp, cu număr cadastral 36920, aparținând domeniului privat, situat în oraș Rovinari, Aleea Școlii nr.11,lângă blocul P2, scara 1, ap.3, județul Gorj, în favoarea Negru Gheorghiță.  
3443 19.01.2022 Proiect de hotărâre privind constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică, a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 296 mp, cu număr cadastral 36924, aparținând domeniului privat, situat în oraș Rovinari, strada Prieteniei,între blocurile A5-A6, județul Gorj, în favoarea Societatea PENTRU MĂRFURI ȘI ALIMENTAȚIE PUBLICĂ ROVAL S.A.  
2288 14.01.2022 Proiect de hotărâre privind completarea  Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al orașului Rovinari, județul Gorj, însușit prin Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr.192/27.10.2021  
1783 12.01.2022 Proiect de hotărâre privind însușirea inventarului domeniului privat, conform propunerii comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat al unității administrativ teritoriale oraș Rovinari.  
1570 11.01.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local ce se vor desfășura în anul 2022.  
1541 11.01.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea Calendarului activităților de primăvară 2022 și Calendarului activităților de vară-toamnă 2022, cuprinzănd lucrarile de întreținere și înfrumusețare a spațiilor verzi ale orașului Rovinari, ce vor fi executate de către Societatea Servicii Publice Locale Rovinari SRL.  
1212 10.012022 Proiect de hotărâre privind dezmembrarea terenului în suprafață de 3700mp, având numărul cadastral 456/1, înscris în cartea funciară a UATO Rovinari cu nr.36554, situat în orașul Rovinari,  județul Gorj,  în trei loturi.  
1993 13.01.2022 Proiect de hotărâre  privind  prelungirea contractului de concesiune nr. 4146/ 31.01.2020  privind concesionarea către SC ORTOCLINIC BONES SRL a spațiului nr.10, în suprafață totală de 35,25 mp, din imobilul „internat” al  Colegiului “Gheorghe Tătărescu” Rovinari, situat în oraș Rovinari, str.Jiului, nr.6, jud.Gorj  
 

1798

12.01.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Relocare racord 20 kV PTCZ12, strada Sporturilor, oraș Rovinari ”  
3477 20.01.2022 Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.35/ 24.02.2021 privind aprobarea înființării Serviciului Social ”Centrul de zi de socializare și petrecere a timpului liber (tip club) destinat persoanelor vârstnice- Clubul Seniorilor” în cadrul Direcției Publice de Asistență Socială.  
3538 20.01.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a unor drepturi financiare sportivilor de performanță legitimați la Clubul Sportiv „JIUL Rovinari 2016” pentru anul 2022.  
3489 20.01.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea Calendarului Competițional al Clubului Sportiv „JIUL Rovinari 2016” pentru perioada 01.02.2022-28.02.2022.  
1996 13.01.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea Agendei Principalelor Manifestări Culturale pe anul 2022 și sumele alocate pentru aceste manifestări.  
2868 18.01.2022 Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi consilieri locali din cadrul Consiliului Local oraș Rovinari în calitate de membri ai Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale ale secretarului general al UAT oraș Rovinari.  
2847 18.01.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului orar/agent de pază practicat de Societatea Serviciul de Bază Pază și Protecție SRL  
2841 18.01.2022 Proiect de hotărâre privind modificarea manoperei directe la Societatea Servicii Publice Locale Rovinari S.R.L.  
2869 18.01.2022 Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din Hotărârea Consiliului Local nr.1/11.01.2022 privind completarea Hotărârii Consiliului Local Rovinari nr.126/2018 pentru stabilirea unor măsuri privind delegarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare către operatorul regional SC APAREGIO S.A.  
2281 14.01.2022 Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului local înregistrat la data de 31.12.2021, în sumă de 120.437,00  lei ca sursă de finanțare a cheltuielilor  secțiunii de dezvoltare în anul 2022.  
48316 24.11.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare propusă a funcționa în anul școlar 2022-2023 pe raza orașului Rovinari, județul Gorj.  
1485 11.01.2022 Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local Rovinari nr.126/2018 pentru stabilirea unor măsuri privind delegarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare către operatorul regional S.C. APAREGIO S.A.  

 

 

 

REGISTRU PENTRU EVIDENȚA PROIECTELOR DE HOTĂRÂRI PE ANUL 2021

 

NR.

ACT

DATA TITLUL ACTULUI OBSERVAȚII
656 08.01.2021 Proiect de hotărâre privind     aprobarea indicato-rilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Dotarea unităților de învățământ din Oraș Rovinari cu echipamente de protecție și dispozitive medicale”.  
       
826 11.01.2021 Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului local înregistrat la data de 31.12.2020, în sumă de 1.366.242,37 lei ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2021.  
745 08.01.2021 Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorilor materiale din preambulul Hotărârii Consiliului Local Rovinari nr.232/30.12.2020 și Hotărârii Consiliului Local Rovinari nr.233/30.12.2020.  
1887 19.01.2021 Proiect de hotărâre privind  modificarea Organigramei și Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului orașului Rovinari  
1878 19.01.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de Personal al Spitalului Orășenesc ”Sfântul Ștefan” Rovinari.  
1383 14.01.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Creșei din subordinea Direcției Publice de Asistență Socială.  
1831 19.01.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea Agendei Principalelor Manifestari Culturale pe anul 2021.  
1820 19.01.2021 Proiect de hotărâre privind stabilirea şi sancţionarea faptelor care constituie contravenţii pe raza orașului Rovinari.  
1346 14.01.2021 Proiect de hotărâre privind scutirea la plata impozitului pentru clădirile utilizate de către organizațiile nonprofit folosite exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ.  
1196 13.01.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii privind desfășurarea selecției candidaților pentru postul vacant de membru în Consiliul de Administrație al Societății Servicii Publice Locale Rovinari SRL.  
1765 18.01.2021 Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unor bunuri către unitățile de învățământ de pe raza orașului Rovinari.  
1958 19.01.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea predării către Ministerul Educației Naționale și Cercetării a amplasamentului situat în intravilanul orașului Rovinari, strada Castanilor, nr.3, cu număr cadastral 36255, în suprafață de 5003 mp.  
36033 06.11.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare propusă a funcționa în anul școlar 2021-2022 pe raza orașului Rovinari, județul Gorj.  
1999 20.01.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea Calendarului Competițional al Clubului Sportiv „JIUL Rovinari 2016” pentru perioada 01.02.2021-30.04.2021.  
2064 20.01.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea documen-tatiei tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare platou Casă de Cultură, oraș Rovinari”.  
2775 26.01.2021 Proiect de hotărâre privind  aprobarea  cotei de 0,5% destinată administratorilor locuințelor pentru administrarea, întreținerea și  reparațiile curente, precum și reparații capitale și aprobarea cuantumului chiriei aferentă locuințelor pentru tineri destinate închirierii, realizate de Agenția Națională pentru Locuințe în Orașul Rovinari, în conformitate cu prevederile H.G. nr.420/2018 privin modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind inființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin H.G.nr.962/2001.  
2754 26.01.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea  repartizării, în vederea închirierii, a unui  apartament disponibil din fondul locativ de stat, conform listei de priorități aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr.25/09.02.2018, situat în oras Rovinari, județul Gorj.  
2930 27.01.2021 Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune nr.4146/31.02.2020 privind  concesionarea către ………..a spațiului nr.10, în suprafață totală de 35,25 mp, din imobilul ………………….jud.Gorj.  
4989 11.02.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea Calendarului activităților de primăvară 2021 si Calendarul activităților de vară-toamnă 2021, cuprinzănd lucrarile de întreținere și înfrumusețare a spațiilor verzi ale orașului Rovinari, ce vor fi executate de către Societatea Servicii Publice Locale Rovinari SRL.  
5045 11.02.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local ce se vor desfășura în anul 2021.  
5345 15.02.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Rovinari pentru anul 2021.  
5595 16.02.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea schemei de minimis privind acordarea facilităților fiscale la plata impozitelor pe clădiri și terenuri pentru întreprinderi în vederea atragerii de investiții și susținerii dezvoltării durabile în orașul Rovinari pentru SC ENOVA AUTOMATION&SERVICES SRL.  
5793 17.02.2021 Proiect de hotărâre privind  aprobarea Statului de Personal al Spitalului Orășenesc ”Sfântul Ștefan” Rovinari. Rstras de pe ordinea de zi
5902 17.02.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului  orașului Rovinari Retras de pe ordinea de zi
5908 17.02.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare parc joaca crese, oraș Rovinari”  
5914 17.02.2021 Proiect de hotărâre privind   aprobarea documentatiei tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare parc joaca Grădinița nr.4 (Scufita Roșie), oraș Rovinari  
5923 17.02.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind acordarea unor beneficii sociale sub formă de premii în bani pentru cuplurile care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.  
7004 23.02.2021 Proiect de hotărâre privind actualizarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr.166/12.11.2020 privind organizarea comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local al oraşului Rovinari.

 

 
6947 23.02.2021 Proiect de hotărâre privind concesionarea către societatea ……….. a spațiului nr……., în suprafață totală de ……… mp, din imobilul „internat” al  Colegiului “Gheorghe Tătărescu” Rovinari,situat în oraș Rovinari, str.Jiului, nr.6, jud.Gorj.  
6820 22.02.2021 Proiect de hotărâre privind actualizarea componenței Consiliului tehnico-economic.  
5776 16.02.2021 Proiect de hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului public al orașului Rovinari, județul Gorj  
6638 22.02.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a unor drepturi financiare sportivilor de performanță legitimați la Clubul Sportiv „JIUL Rovinari 2016” pentru anul 2021.  
6685 22.02.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea premierii sportivilor  şi colectivelor tehnice, din cadrul Clubului Sportiv  “JIUL ROVINARI 2016”, care  obţin performanţe deosebite la acţiunile sportive internaţionale şi naţionale oficiale în cursul anului 2021.  
7057 23.02.2021 Proiect de hotărâre privind  aprobarea Organigramei și Statului de Personal al Spitalului

Orășenesc ”Sfântul Ștefan” Rovinari.

 

 
7085 23.02.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului  orașului Rovinari  
7006 23.02.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii privind scutirea la plata majorărilor de întârziere aferente obligațiilor bugetare constând în impozite și taxe locale, redevențe și chirii datorate bugetului local de către persoanele fizice.  
7063 23.02.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării Serviciului Social ”Centrul de zi de socializare și petrecere a timpului liber (tip club) destinat persoanelor vârstnice – Clubul Seniorilor”

în cadrul Direcției Publice de Asistență Socială.

 
7090 23.02.2021 Proiect de hotărâre privind demararea procedurii de înscriere a cetățenilor din orașul Rovinari, în perioada 03.03.2021 – 24.03.2021, în vederea acordării și distribuirii de beneficii de asistență socială, constând în tichete sociale, conform legislației în vigoare, cu ocazia sărbătorilor pascale 2021.  
6417 19.02.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Pieței Agroalimentare Rovinari.  
9447 10.03.2021 Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință.

 

 
9444 10.03.2021 Proiect de hotărâre privind  aprobarea Graficului de ședințe al Consiliului Local Rovinari pentru trimestrul II al anului 2021.  
10276 17.03.2021 Proiect de hotărâre privind demararea procedurii pentru achiziționarea, în condițiile legislației în vigoare, a terenului în suprafață de 1423 mp, număr cadastral 36697, situat în intravilanul Orașului Rovinari, str.Autoliv, jud.Gorj.  
10227 17.03.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Spor de putere de la 250 kVA la 630 kVA, PTAB 20/0.4 kV Padoc + Depou Masini Electrice + Stație de Epurare, oraș Rovinari, jud.Gorj”  
10291 17.03.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al unității administrativ teritoriale Oraș Rovinari, al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local al unității administrativ teritoriale Oraș Rovinari și a situațiilor financiare încheiate la data de 31.12.2020.  
10293 17.03.2021 Proiect de hotărâre privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul Direcției Publice de Poliție Locală.  
9534 11.03.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea completării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al orașului Rovinari și constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică, a dreptului de superficie,în favoarea d-lui ……, asupra terenului în suprafațăde 4 mp, situat în oraș Rovinari,…… , județul Gorj.  
10322 16.03.2021 Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 24 mp de la …… la doamna C, situat în orașul Rovinari, …….. județul Gorj.  
10425 18.03.2021 Proiect de hotărâre privind alipirea a trei imobile (terenuri) situate în orașul Rovinari, strada Aleea Pieții, nr.12, lângă bloc G4, județul Gorj.  
10695 22.03.2021 Proiect de hotărâre privind  darea în folosință gratuită, pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii, a imobilului în suprafață de 56,47 mp, situat în oraș Rovinari, str.Prieteniei, bloc A1, parter, proprietate publică a orașului Rovinari, județul Gorj, cu număr cadastral 35564-C1-U1 către societatea Serviciul de Bază Pază și Protecție S.R.L., cu destinația de sediu social.  
10698 22.03.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea completării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al orașului Rovinari și constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică, a dreptului de superficie, în favoarea ……., asupra terenului în suprafațăde 4,04 mp, situat în oraș Rovinari, ……., județul Gorj.  
10922 23.03.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea completării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al orașului Rovinari și constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică, a dreptului de superficie, în favoarea domnului  ……., asupra terenului în suprafațăde 4 mp, situat în oraș Rovinari,……… județul Gorj.  
11517 29.03.2021 Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru ședința ordinară a Consiliului Local Rovinari din data de 30.03.2021.  
11533 29.03.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării, în condițiile legislației în vigoare, a unui numar de 256 tichete sociale, în valoare de 60 lei/tichet, în sumă totală de 15.360 lei cu TVA,  cu ocazia sarbatorilor pascale 2021.  
11606 29.03.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea completării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al orașului Rovinari și constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică, a dreptului de superficie, în favoarea……. asupra terenului în suprafață de 296 mp, situat în oraș Rovinari, ………, județul Gorj.  
11670 29.03.2021 Proiect de hotărâre privind transmiterea, fără plată, a unor bunuri aflate în stare de funcționare către Primăria Logrești, județ Gorj  
11240 24.03.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare parc joaca Grădinița cu program prelungit, Oraș Rovinari”.  
13254 09.04.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului  local de venituri și cheltuieli  al UATO ROVINARI pe anul 2021 și estimări pe anii 2022-2024, Bugetul centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2021  și estimări pe anii 2022-2024 și a Programului de investiții pe anul 2021  
12865 07.04.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului final privind selecția candidaților pentru postul vacant de administrator al Societății Servicii Publice Locale Rovinari.  
14316 19.04.2021 Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local Rovinari pentru a suporta din bugetul local cheltuielile necesare executării lucrărilor de investiții (sistematizare pe verticală), care revin autorităților locale, la obiectivul ”Construire Grădiniță Program Normal 4 săli de grupă în orașul Rovinari, județul Gorj”  
14506 20.04.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Trecere la nivel cu calea ferată- Aleea Trandafirilor, oraș Rovinari”  
14321 19.04.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea Calendarului Competițional al Clubului  Sportiv „JIUL Rovinari 2016” pentru perioada 01.05.2021-30.06.2021.  
14433 20.04.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Clubul Sportiv „JIUL Rovinari 2016”.  
14619 20.04.2021 Proiect de hotărâre privind actualizarea chiriilor aferente contractelor de închiriere pentru unitățile locative construite de Agenția Națională pentru Locuințe în Orașul Rovinari, județul Gorj.  
14458 20.04.2021. Proiect de hotărâre privind completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Pieței Agroalimentare Rovinari.  
14429 20.04.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și Statului de Personal ale Spitalului Orășenesc ”Sfântul Ștefan” Rovinari.  
13979 15.04.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării UAT- comuna Ionești la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”ADIA” Gorj.  
10194 17.03.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru stimularea mediului economic și diminuarea arieratelor bugetare în orașul Rovinari prin acordarea scutirii de la plată a majorărilor de întârziere aferente impozitelor și taxelor locale datorate bugetului local de către întreprinderile care au calitatea de contribuabili ai orașului Rovinari și care își desfășoară activitatea pe raza administrativ-teritorială a orașului Rovinari.  
17039 10.05.2021 Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului  local al UATO ROVINARI pe anul 2021  
       
17060 10.05.2021 Proiect de hotărâre privind acordarea de sprijin financiar pe anul 2021 pentru unitățile de cult religios.  
17119 10.05.2021 Proiect de hotărâre privind darea în administrare a obiectivului TÂRG SĂPTĂMÂNAL către Societatea Servicii Publice Locale Rovinari.  
17396 12.05.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Construire carport solar modular Rovinari 10 KWP”  
17390 12.05.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Construire carport solar modular Rovinari 20KW”  
17780 14.05.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici fază proiect tehnic – detalii de execuție, pentru obiectivul de investiții „Amenajare alei și parcare sediu primărie oraș Rovinari”  
17697 14.05.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) pentru obiectivul ”Construire bloc de locuințe sociale P+4E și amenajare zona aferentă, branșament la utilități”  
17550 13.05.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unui  apartament disponibil din fondul locativ de stat, conform listei de priorități aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr.25/09.02.2018, situat în oras Rovinari, judetul Gorj.  
18047 18.05.2021 Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către S.C.APĂ CANAL SALUBRITATE S.R.L. ROVINARI a  100 bucăți coșuri gunoi stradale și 100 bucăți suport coșuri gunoi stradale. Retras de pe ordinea de zi
18293 19.05.2021 Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.230/ 21.12.2020 privind însușirea propunerii comisiei speciale de inventariere a domeniului public al orașului Rovinari.  
18358 19.05.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare întocmit de SC Consulting Company SRL și constituirea comisiei de negociere  pentru achiziționarea terenului în suprafață de 1423 mp, număr cadastral 36697, situat în intravilanul Orașului Rovinari, str.Autoliv, jud.Gorj  
18143 18.05.2021 Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022.  
18055 18.05.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al unității administrativ-teritoriale Oraș Rovinari, al bugetului centralizat al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local al unității administrativ-teritoriale Oraș Rovinari, încheiate la data de 31.03.2021  
18205 19.05.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de Personal al Serviciului de Iluminat Public al Orașului Rovinari. Retras de pe ordinea de zi
18359 19.05.2021 Proiect de hotărâre privind încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Local Rovinari nr.54/30.03.2021 privind transmiterea fără plată a unor bunuri aflate în stare de funcționare către Primăria Logrești, județul Gorj.  
18211 19.05.2021 Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârilor Consiliului Local Rovinari nr.46, 50, 51, 53 adoptate în ședința ordinară din data de 30.03.2021.  
18196 18.05.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Anexei nr.14305/19.04.2021 a Hotărârii Consiliului Local Rovinari nr.60/27.04.2021 privind aprobarea  Calendarului Competițional al Clubului Sportiv „JIUL Rovinari 2016” pentru perioada 01.05.2021-30.06.2021.  
17697 14.05.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Ansamblului artistic de amatori ”JIULEȚUL”.  
19014 25.05.2021 Proiect de hotărâre privind  încetarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilități publice nr.643/18.03.2010 încheiat între Consiliul Local Rovinari și S.C. APĂ CANAL SALUBRITATE S.R.L. și a actelor adiționale la contract.  
18967 25.05.2021 Proiect de hotărâre privind mandatarea ADIS să exercite dreptul de a delega gestiunea Serviciului public de salubrizare din Orașul Rovinari, Județul Gorj.  
19035 25.05.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Serviciului de Iluminat Public al Orașului Rovinari.  
19033 25.05.2021 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local  pe anul 2021 al UATO Rovinari.  
18993 25.05.2021 Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi membri în comisia de concurs și în comisia de soluționare a contestațiilor din partea instituției publice ce are în subordine rețeua sanitară proprie- Consiliul Local, pentru ocuparea postului de director medical în cadrul Spitalului Orășenesc ”Sfântul Ștefan” Rovinari.  
18863 24.05.2021 Proiect de hotărâre privind stabilirea profitului contabil si repartizarea acestuia pentru Societatea Serviciul de Bază Pază și Protecție SRL  
18855 24.05.2021 Proiect de hotărâre privind stabilirea profitului contabil si repartizarea acestuia pentru Societatea Servicii Publice Locale SRL.  
20429 07.06.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea Graficului de ședințe al Consiliului Local Rovinari pentru trimestrul III al anului 2021.  
20424 07.06.2021 Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință.  
20434 07.06.2021 Proiect de hotărâre privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul Direcției Publice de Poliție Locală.  
21617 15.06.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al Societății Serviciul de Bază, Pază și Protecție SRL.  
21989 17.06.2021 Proiect de hotărâre  privind rectificarea bugetului local pe anul 2021 al UATO Rovinari .  
21683 15.06.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului orașului Rovinari.  
21929 17.06.2021 Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de concesiune pentru cabinetele medicale ce funcționează în imobilul ”internat” al   Colegiului “Gheorghe Tătărescu” Rovinari, situat în oraș Rovinari, str.Jiului, nr.6, jud.Gorj.  
22167 18.06.2021 Proiect de hotărâre privind concesionarea către ——–, a spațiului nr.7, în suprafață totală de 35,25 mp, din imobilul „internat” al  Colegiului “Gheorghe Tătărescu” Rovinari, situat în oraș Rovinari, str.Jiului, nr.6, jud.Gorj.  
21510 15.06.2021 Proiect de hotărâre privind completarea anexei nr.18772/24.05.2021 la Hotărârea Consiliului Local nr.83/ 26.05.2021 privind încetarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilități publice nr.643/18.03.2010 încheiat între Consiliul Local Rovinari și S.C. APĂ CANAL SALUBRITATE S.R.L. și a actelor adiționale la contract.  
22202 18.06.2021 Proiect de hotărâre privind  repartizarea, conform  listei de priorități stabilită prin Hotărârea Consiliului Local nr.190/31.07.2018, a unui apartament în regim ANL din orașul Rovinari, județul Gorj.  
21631 15.06.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al Societății Servicii Publice Locale SRL.   
22156 18.06.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea  Regulamentului de organizare și funcționare al Târgului Săptămânal și a tarifelor ce vor fi practicate de Societatea Servicii Publice Locale SRL.  
22205 18.06.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Serviciului de Iluminat Public al Orașului Rovinari.  
22180 18.06.2021 Proiect de hotărâre privind demararea procedurii pentru achiziționarea, în condițiile legislației în vigoare, a terenului în suprafață de 386 mp, număr cadastral 35814, înscris in CF 35814, situat în intravilanul Orașului Rovinari, str.Aleea Școlii, jud.Gorj.  
22334 18.06.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici fază proiect tehnic – detalii de execuție, pentru obiectivul de investiții „Dezvoltarea mobilității urbane din UAT Rovinari și UAT Drăguțești prin modernizarea sistemului public de transport local”.  
22393 22.06.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea Calendarului Competițional al Clubului Sportiv „JIUL Rovinari 2016” pentru perioada 01.07.2021-30.09.2021.  
22501 22.06.2021 Proiect de hotărâre privind  alipirea a doua imobile (terenuri) situate în orașul Rovinari, strada Florilor, în vecinătatea blocului B2, între bloc B2 și sediu Primărie-parcare, județul Gorj.  
22516 22.06.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și Statului de Personal ale Spitalului Orășenesc ”Sfântul Ștefan” Rovinari.  
23560 29.06.2021 Proiect de hotărâre  pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a unor activități din cadrul serviciului public de salubrizare la nivelul Orașului Rovinari și stabilirea modalității de gestiune a serviciului public de salubrizare la nivelul Orașului Rovinari.  
23321 28.06.2021 Proiect de hotărâre privind completarea anexei 1 înregistrată sub nr.42860/28.12.2020 din Hotărârea Consiliului Local nr.232/30.12.2020.  
22993 24.06.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici fază proiect tehnic – detalii de execuție, pentru obiectivul de investiții „AMENAJARE PARC JOACĂ BISERICA SF.IOAN BOTEZĂTORUL, ORAȘ ROVINARI”.  
23489 28.06.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea predării către ADIS Gorj  a bunurilor necesare desfășurării activității de salubrizare (precolectare, colectare separată și transport separat  al deșeurilor menajere) la nivelul Orașul Rovinari, Județul Gorj.  
23608 29.06.2021 Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local Rovinari pentru rezilierea contractului de constituire a dreptului de superficie autentificat sub nr.8531/22.12.2017, încheiat cu Societatea COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA.  
25431 09.07.2021 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2021 al UATO Rovinari.  
25395 09.07.2021 Proiect de hotărâre privind darea în administrare a etajului 2 din imobilul A2 situat în oraș Rovinari, str.Prieteniei nr.9, jud.Gorj, către Asociația Intercomunitară în Domeniul Serviciilor Publice de Salubrizare Gorj ”ADIS” Gorj.  
25097 08.07.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare înregistrat sub nr.21252/ 235/14.06.2021 întocmit de SC CONSULTING COMPANY SRL și stabilirea redevenței pentru terenul în suprafață de 88 mp situat în orașul Rovinari, str.Tineretului nr.23 jud.Gorj atribuit către Societatea Comercială MOLIDUL SRL.  
25109 08.07.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare înregistrat sub nr.21250/ 236/14.06.2021 întocmit de SC CONSULTING COMPANY SRL și stabilirea redevenței pentru terenul în suprafață de 9 mp situat în orașul Rovinari, str.Tineretului bloc E1, jud.Gorj atribuit către doamna Olteanu Gabriela Doina.  
25491 12.07.2021 Proiect de hotărâre privind înființarea unui cabinet medical școlar la Școala Gimnazială Nr.3 Rovinari.  
26920 20.07.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Anexei nr.22349/428/18.06.2021 a Hotărârii Consiliului Local Rovinari nr.105/29.06.2021 privind aprobarea  Calendarului Competițional al Clubului Sportiv „JIUL Rovinari 2016” pentru perioada 01.07.2021-30.09.2021.  
26889 20.07.2021 Proiect de hotărâre  privind  aprobarea tarifului orar/agent de pază practicat de Societatea Serviciul de Bază Pază și Protecție SRL  
21512 15.06.2021 Proiect de hotărâre privind  aprobarea Regulamentului de atribuire/licitaţie a locurilor de parcare pentru folosinţă, în parcările  de reședință din orașul Rovinari.  
21508 15.06.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de sancționare și blocare/deblocare roți a autovehiculelor oprite sau staționate neregulamentar în parcările de reședință sau publice, situate pe raza orașului Rovinari.  
27053 21.07.2021 Proiect de hotărâre privind alipirea a trei imobile (terenuri) situate în orașul Rovinari, județul Gorj.  
24158 01.07.2021 Proiect de hotărâre privind  aprobarea Regulamentului privind condițiile de autorizare și metodologia de eliberare a autorizației de funcționare pentru piețele de pe raza UATO Rovinari.  
27516 26.07.2021 Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a sistemului de alimentare cu apă a localității Vârț-Poiana către SC Aparegio Gorj SA.  
27442 23.07.2021 Proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului local pe anul 2021 al UATO Rovinari.   
27402 23.07.2021 Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art.6 din Hotărârea Consiliului Local nr.108/29.06.2021 privind aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a unor activități din cadrul serviciului public de salubrizare la nivelul Orașului Rovinari și stabilirea modalității de gestiune a serviciului public de salubrizare la nivelul Orașului Rovinari.    
27301 22.07.2021 Proiect de hotărâre prin care se ia act de demisia domnului Preda Ionel din Consiliul de Administrație al Clubului Sportiv ”JIUL Rovinari 2016”.  
27445 23.07.2021 Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului Local Rovinari în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale nr.3 Rovinari pentru anul școlar 2021-2022.  
27593 26.07.2021 Proiect de hotărâre privind achiziționarea, în condițiile legislației în vigoare, a terenului în suprafață de 1423 mp, număr cadastral 36697, situat în intravilanul Orașului Rovinari, str.Autoliv, jud.Gorj, tarlaua 93, parcela 683, categoria de folosință fânețe, proprietatea numiților Păulescu Asieta, Gorun Adrian, Gorun Gheorghe.  
27643 26.07.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de Serviciul de Iluminat Public al orașului Rovinari pentru activitatea de măturat străzi.  
30134 12.08.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al unității administrativ teritoriale Oraș Rovinari, al bugetului centralizat al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local al unității administrativ teritoriale Oraș Rovinari, încheiate la data de 30.06.2021.  
30606 17.08.2021 Proiect de hotărâre privind alipirea a patru imobile (terenuri) situate în orașul Rovinari, județul Gorj.  
30938 18.08.2021 Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de concesiune nr.23795/30.06.2021 și concesionarea către SC RADENT ESTETIQUE & RX 3D SRL a spațiului nr.7, în suprafață totală de 35,25 mp, din imobilul „internat” al  Colegiului“Gheorghe Tătărescu” Rovinari, situat în oraș Rovinari, str.Jiului, nr.6, jud.Gorj.  
31069 19.08.2021 Proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Ministerului Educației Naționale pentru emiterea avizului conform în vederea schimbării destinației imobilului „spațiu administrativ” în suprafață de 11,92  mp situat în incinta Școlii Gimnaziale nr.3 Rovinari în „Cabinet medicină școlară”.  
31632 23.08.2021 Proiect de hotărâre  privind darea în folosință gratuită a unui număr de 100 coșuri gunoi stradale cu suport către operatorul de salubritate Serviciul Public de Iluminat al orașului Rovinari.  
31637 23.08.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind activitatea de ridicare, adăpostire și valorificare a animalelor (cai, vaci, porci, măgari, etc) de pe domeniul public al orașului Rovinari, înregistrat cu nr.31047/18.08.2021.  
31769 24.08.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții pentru Societatea  Servicii Publice Locale S.R.L., valabile începând cu data 01.09.2021.  
31794 24.08.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului orașului Rovinari.  
31941 24.08.2021 Proiect de hotărâre privind încetarea dării în administrare a sistemulului de valorificare selectivă și valorificare a deșeurilor- phare 2004 și a terenului aferent sistemului de valorificare a deșeurilor menajere,  atribuite către ADIS Gorj     
31892 24.08.2021 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2021 al UATO Rovinari.  
32765 27.08.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare parcare zona blocului G16, oraș Rovinari”.  
32955 30.08.2021 Proiect de hotărâre privind  însușirea inventarului domeniului public, conform propunerii comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat al unității administrativ teritoriale oraș Rovinari.  
34316 06.09.2021 Proiect de hotărâre privind însușirea inventarului domeniului public, conform propunerii comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat al unității administrativ teritoriale oraș Rovinari.  
34322 06.09.2021 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2021 al UATO Rovinari.  
36787 20.09.2021 Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință.  
36781 20.09.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea Graficului de ședințe al Consiliului Local Rovinari pentru trimestrul IV al anului 2021.  
36854 20.09.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea  raportului de evaluare întocmit de SC Consulting Company SRL și constituirea comisiei de negociere pentru achiziționarea terenului  în suprafață de 386mp, număr cadastral 35814, situat în intravilanul Orașului Rovinari, str.Aleea Școlii, județul Gorj.  
36847 20.09.2021 Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ din Orașul Rovinari.  
36875 20.09.2021 Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității la Școala Gimnazială nr.3 Rovinari.  
36886 20.09.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și Statului de Personal ale Spitalului Orășenesc ”Sfântul Ștefan” Rovinari.  
36738 20.09.2021 Proiect de hotărâre privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul Direcției Publice de Poliție Locală  
37235 22.09.2021 Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de acces în favoarea SC ORANGE ROMÂNIA SA pe proprietatea publică a UATO Rovinari pentru lucrările care constau în instalarea de cablu optic pe o lungime de  740mp.  
37007 21.09.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Regulamentului de atribuire/licitaţie a locurilor de parcare pentru folosinţă, în parcările  de reședință din orașul Rovinari, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr.120/27.07.2021.  
37042 21.09.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local Rovinari nr. 124/27.07.2021 privind darea în folosință gratuită a sistemului de alimentare cu apă a localității Vârț-Poiana către SC APAREGIO Gorj SA.  
37138 21.09.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea Calendarului Competițional al Clubului Sportiv „JIUL Rovinari 2016” înregistrat cu nr. 36977/674/20.09.2021 pentru perioada 01.10.2021-31.12.2021.  
37349 22.09.2021 Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 48.000 lei cu TVA pentru  ”Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice”.  
37398 22.09.2021 Proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Ministerului Educației Naționale pentru emiterea avizului conform în vederea schimbării destinației suprafeței de 132,86mp ce aparține imobilului ”Grădinița nr.1”, imobil situat în orașul Rovinari, str.Prieteniei, nr.9, județul Gorj. Retras de pe ordinea de zi
38115 27.09.2021 Proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului local pe anul 2021 al UATO Rovinari.  
38262 28.09.2021 Proiect de hotărâre privind  aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Serviciului de Iluminat Public al orașului Rovinari.  
38286 28.09.2021 Proiect de hotărâre privind  aprobarea tarifelor la activitățile de salubrizare practicate de Serviciul de Iluminat Public al orașului Rovinari.  
38676 29.09.2021 Proiect de hotărâre privind  aprobarea documentatiei tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Cereșterea eficienței energetice și reabilitarea Școlii Gimnaziale Nr.1 Rovinari, precum și aprobarea proiectului (cererii de finanțare).  
38716 29.09.2021 Proiect de hotărâre privind arondarea Creșei din cadrul Direcției Publice de Asistență Socială în cadrul Grădiniței cu Program Prelungit, unitate de învățământ cu personalitate juridică.  
40169 07.10.2021 Proiect de hotărâre privind  aprobarea cererii de finanțare și a devizului general pentru obiectivul de investiții ”Sistem de alimentare cu gaze naturale în localitatea Vârț, oraș Rovinari”, pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny .  
40174 07.10.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general pentru obiectivul de investiții ”Sistem de canalizare și tratare a apelor uzate în localitatea Vârț, oraș Rovinari”, pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny.  
40180 07.10.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare drumuri în localitatea Vârț, oraș Rovinari”, pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny.  
40070 06.10.2021 Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor aferente programului și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative la nivelul UATO Rovinari, în vederea derulării ”Programul pentru școli al României în perioada 2017-2023”, anul școlar 2021-2022.  
39013 30.09.2021 Proiect de hotărâre privind completarea rețelei școlare propusă a funcționa în anul școlar 2021-2022 pe raza orașului Rovinari, județul Gorj.  
40280 07.10.2021 Proiectul de hotărâre  privind  aprobarea  repartizării, în vederea închirierii, a unui  apartament disponibil din fondul locativ de stat, conform listei de priorități aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr.25/09.02.2018, situat în oras Rovinari, județul Gorj.  
42099 15.10.2021 Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârilor Consiliului Local nr. 166, 167 și 168 adoptate în ședința extraordinară din data de 08.10.2021.  
42075 15.10.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general pentru obiectivul de investiții ”Sistem de alimentare cu gaze naturale în localitatea Vârț, oraș Rovinari”, pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny.  
42087 15.10.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general pentru obiectivul de investiții ”Sistem de canalizare și tratare a apelor uzate în localitatea Vârț, oraș Rovinari”, pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny.  
42104 15.10.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare drumuri în localitatea Vârț, oraș Rovinari”, pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny.  
42344 18.10.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Dezvoltarea mobilității urbane din UAT Rovinari și UAT Drăguțești prin modernizarea sistemului public de transport local”.  
41375 13.10.2021 Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității la Liceul ”Gheorghe Tătărescu” Rovinari.  
41646 14.10.2021 Proiect de hotărâre privind achiziționarea, în condițiile legislației în vigoare, a unor terenuri în suprafață  totală de 844 mp situate în intravilanul Orașului Rovinari, jud.Gorj, proprietatea doamnei Szatmary Elena  
41791 14.10.2021 Proiect de hotărâre privind modificarea punctelor 3, 4 și 7 ale art.1 și modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr. 318/19.12.2017.  
41652 14.10.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea  raportului de evaluare nr.38761/29.09.2021/352/ 28.09.2021, întocmit de SC Consulting Company SRL pentru patinoarul sintetic tectonikice, în vederea scoaterii din funcțiune prin valorificare şi, după caz, casare.  
42844 20.10.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea  raportului de evaluare nr.34182/06.09.2021/330/ 06.09.2021, întocmit de SC Consulting Company SRL pentru terenul în suprafață de 191mp, situat în oraș Rovinari, Bulevardul Minerilor, județul Gorj.  
41792 14.10.2021 Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în vederea repatrierii doamnei Ținică Laura, decedată în Madrid, Spania.  
42230 18.10.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice-faza Proiect Tehnic și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare parcare și alei pietonale bloc B1”.  
42232 18.10.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Confecționare sala post operatorie la adăpostul câinilor fără stăpân”.  
42727 19.10.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare parc zona blocurilor D3-D5, oraș Rovinari, jud.Gorj”  
42722 19.10.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Drum acces depou mașini electrice, Oraș Rovinari”.  
41990 15.10.2021 Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției primarului nr.657/12.10.2021.  
41977 15.10.2021 Proiect de hotărâre privind  validarea Dispoziției primarului nr.658/13.10.2021.  
42042 15.10.2021 Proiect de hotărâre privind plata cotizației pentru anul 2021 la Asociația Orașelor din România.  
42710 19.10.2021 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local  pe anul 2021 al UATO Rovinari.  
42718 19.10.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al unității administrativ teritoriale Oraș Rovinari, al bugetului centralizat al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local al unității administrativ teritoriale Oraș Rovinari, încheiate la data de 30.09.2021.  
42741 19.10.2021 Proiect de hotărâre  privind aprobarea  Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al orașului Rovinari, județul Gorj.  
42974 20.10.2021 Proiect de hotărâre privind însușirea inventarului domeniului privat conform propunerii comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat constituită la nivelul unității administrativ-teritoriale oraș Rovinari.  
43593 25.10.2021 Proiect de hotărâre privind  aprobarea demarării procedurii de înscriere în vederea acordării și distribuirii de beneficii de asistență socială cu ocazia sărbătorilor de iarnă 2021.  
43595 25.10.2021 Proiect de hotărâre privind dezmembrarea terenului în suprafață de 1387mp, având numărul cadastral 36245, situat în orașul Rovinari, str.Aleea Pieții, județul Gorj.  
43890 26.10.2021 Proiect de hotărâre privind   apartartamentarea imobilului bloc A2, cu număr cadastral 36056, situat în orașul Rovinari, str. Prieteniei, nr.9, județul Gorj, în 51 unități individuale  
44094 27.10.2021 Proiect de hotărâre privind  modificarea și înlocuirea anexei nr.27467/23.07.2021 la  Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr. 124/27.07.2021 privind darea în folosință gratuită a sistemului de alimentare cu apă a localității Vărț-Poiana către S.C. Aparegio Gorj S.A.  
44064 27.10.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare cale de acces auto și pietonal parcare bloc A2-Alee  bloc IE1, oraș Rovinari, jud.Gorj”  
44103 27.10.2021 Proiect de hotărâre privind  aprobarea cererii de finanțare și a devizului general pentru obiectivul de investiții ”Amenajare canal Prundurel, oraș Rovinari”, pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny .  
45570 04.11.2021 Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Rovinari în comisia de evaluare a probei de interviu a concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza orașului Rovinari.  
45608 04.11.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor la activitățile de deszăpezire, măturat, stropit și activități conexe  practicate de Serviciul de Iluminat Public al orașului Rovinari.

 

 
       
46528 11.11.2021 Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Dotarea unităților de învățământ din Oraș Rovinari cu echipamente de protecție și dispozitive medicale”.  
47435 17.11.2021 Proiect de hotărâre privind scutirea la plata impozitului pentru clădirile și terenurile utilizate de către organizațiile nonprofit folosite exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ.  
41504 13.10.2021 Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozite și taxe locale pentru anul 2022.  
47487 17.11.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului orașului Rovinari.  
47630 18.11.2021 Proiect de hotărâre privind modificarea  articolului 4 din Hotărârea Consiliului Local nr.274/28.11.2017 privind constituirea Societății Serviciul de Bază Pază și Protecție.  
47194 16.11.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea Programul operativ al pregătirilor de iarnă 2021-2022 pe raza orașului Rovinari, județul Gorj.  
47372 17.11.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr.44593/386/29.10.2021, întocmit de SC Consulting Company SRL pentru terenul în suprafață de 115.322mp, situat în intravilanul orașului Rovinari, județul Gorj.  
47123 16.11.2021 Proiect de hotărâre privind dezmembrarea terenului în suprafață de 11152 mp, având numărul cadastral 36875, situat în orașul Rovinari, str.22 Decembrie 1989 și str.Autoliv, județul Gorj, în două loturi.  
47360 16.11.2021 Proiect de hotărâre privind constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică, a dreptului de superficie asupra terenurilor în suprafață de 64 mp cu nr.cadastral 35949 și 100mp cu nr.cadastral 35970, aparținând domeniului privat, situate în orașul Rovinari, str.Castanilor, nr.6, județul Gorj,  în favoarea SC MICRICOM SRL.  
47378 17.11.2021 Proiect de hotărâre privind constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică, a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 80mp, aparținând domeniului privat, situat în oraș Rovinari, strada Aleea Pieții, nr.2, lângă bl.G4, județul Gorj, în favoarea doamnei Șoimu Doina.  
47471 17.11.2021 Proiect de hotărâre privind constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică, a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 200mp, situat în oraș Rovinari, strada Autoliv, nr.5, județul Gorj și asupra terenului în suprafață de 100mp, situat în oraș Rovinari, strada Autoliv, FN, jud.Gorj, aparținând domeniului privat al orașului Rovinari, în favoarea doamnei Bîrlădeanu Maria.  
47616 18.11.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului chiriei la contractele de închiriere pentru locurile de parcare din parcările de reședință aparținând domeniului public al orașului Rovinari, județul Gorj.  
47139 16.11.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Racordare la utilități platou casa de cultură, oraș Rovinari”.  
47145 16.11.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare parcare și alei pietonale zona bl.B2, oraș Rovinari”.  
47125 16.11.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici fază proiect tehnic-detalii de execuție pentru obiectivul de investiții ”AMENAJARE PARCARE ȘI ALEI PIETONALE ZONA BLOCURILOR F1-F3”.  
47634 18.11.2021 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local  pe anul 2021 al UATO Rovinari.  
48199 23.11.2021 Proiect de hotărâre privind  repartizarea, conform  listei de priorități stabilită prin Hotărârea Consiliului Local nr.190/31.07.2018, a unui apartament în regim ANL din orașul Rovinari, județul Gorj.  
48416 24.11.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționarii unui numar de 348 tichete sociale în valoare de 60 lei/tichet cu TVA, în sumă de 20.880 lei cu TVA și a unui număr de 288 pachete cu dulciuri pentru copii, în valoare de 60 lei/pachet cu TVA, în sumă de 17.280 lei cu TVA, reprezentând beneficii de asistență socială, acordate cu ocazia sărbătorilor de iarnă 2021.  
49648 06.12.2021 Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință.  
49671 06.12.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea Graficului de ședințe al Consiliului Local Rovinari pentru trimestrul I al anului 2022.  
60084 07.12.2021 Proiect de hotărâre privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul Direcției Publice de Poliție Locală.  
60723 09.12.2021 Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.28/24.02.2021 privind actualizarea componenței Consiliului tehnico-economic .  
60777 09.12.2021 Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei nr.1 a  Hotărârii Consiliului Local Rovinari nr.72/28.06.2007 privind aprobarea propunerilor de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și repartizarea locuințelor construite prin ”Programul de construcții locuințe pentru tineri, destinate închirierii”, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
61095 10.12.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea  raportului de evaluare nr.49362/03.12.2021/ 411/29.11.2021, întocmit de SC Consulting Company SRL, pentru stabilirea valorii  în vederea valorificării prin vânzare pe piață a bunurilor/componentelor aferente Punctului Termic 3.  
61472 13.12.2021 Proiect de hotărâre privind  completarea  inventarului bunurilor care alcătuiesc  domeniul privat al orașului Rovinari, însușit prin Hotărârea Consiliului Local nr.192/27.10.2021.  
61367 13.12.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investiții „Amenajare 10 spații destinate animalelor de companie”, oraș Rovinari.  
61425 13.12.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului orașului Rovinari.  
61430 13.12.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție preliminar al bugetului local al unității administrative Oraș Rovinari, al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local al unității administrative Oraș Rovinari pentru trim. IV 2021.  
61869 14.12.2021 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2021 al UATO Rovinari.  
61807 14.12.2021 Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului și din cadrul serviciilor publice, cu personalitate juridică, din subordinea Consiliului Local Rovinari.  
61885 14.12.2021 Proiect de hotărâre  privind darea în folosință gratuită a obiectivului  ”Stație de epurare ape uzate, orașul Rovinari, județul Gorj” către S.C. APAREGIO S.A.  
61411 13.12.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea Calendarului Competițional al Clubului Sportiv „JIUL Rovinari 2016” pentru perioada 01.01.2022-31.01.2022.  
61418 13.12.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de Societatea Servicii Publice Locale SRL pentru malaxor și vibro presă mobilă.  
61463 13.12.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții pentru Societatea Servicii Publice Locale Rovinari S.R.L, valabile cu data de 01.01.2022.  
61449 13.12.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de functii pentru Serviciul de Bază Pază și Protecție SRL.  
63172 20.12.2021 Proiect de hotărâre privind majorarea cu până la 500% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în orașul Rovinari, strada IE1 nr.1, jud.Gorj, proprietatea SC DEDALCONEX SRL.  
63565 21.12.2021 Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Clubului Sportiv ”Jiul Rovinari 2016” – funcții specifice familiei ocupaționale ”Administrație”  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cauta
Retele Sociale