Pagina contact
Arhivă
Adrese diverse

Registrul pentru evidenta proiectelor de hotarari

  REGISTRU_PENTRU_EVIDENTA_PROIECTELOR_DE_HOTARARI_PE_ANUL_2024.pdf (189,2 KiB, 26 hits)
  REGISTRU PENTRU EVIDENȚA PROIECTELOR DE HOTĂRÂRI PE ANUL 2023 (349,8 KiB, 0 hits)


 

REGISTRU PENTRU EVIDENȚA PROIECTELOR DE HOTĂRÂRI PE ANUL 2022

 

NR.

ACT

DATA TITLUL ACTULUI OBSERVAȚII
55707 16.12.2022 Proiect de hotărâre  privind desemnarea a doi membri în comisia de concurs/examen și în comisia de soluționare a contestațiilor din partea instituției publice ce are în subordine rețeua sanitară proprie – Consiliul Local, pentru ocuparea postului de director medical în cadrul Spitalului Orășenesc ”Sfântul Ștefan” Rovinari.  
55711 16.12.2022 Proiect de hotarare privind completarea Hotărârii Consiliului Local Rovinari nr.167/ 30.08.2022 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Rovinari în Consiliul de Administrație al  Spitalului Orășenesc ”Sfântul Ștefan” Rovinari.  
55685 16.12.2022 Proiect de hotărâre privind alipirea unor imobile (terenuri) situate în orașul Rovinari, județul Gorj.  
55675 16.12.2022 Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al UAT Rovinari și declararea de uz și interes public a terenului în suprafață de  7767mp, cu număr cadastral 36725, înscris în cartea funciară 36725, situat în oraș Rovinari, strada Autoliv, nr.18, județul Gorj.  
55181 14.12.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea Calendarului Competițional al Clubului Sportiv „JIUL Rovinari 2016” pentru perioada 01.01.2023-31.01.2023.  
55187 14.12.2022 Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special în favoarea ADIS Gorj în vederea derulării  procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare în vederea atribuirii ”Contractului de delegare a gestiunii activității de colectare separată și transport separat al deșeurilor municipale în  40 de localități din județul Gorj” și ”Contractului de delegare a gestiunii activității de sortare a deșeurilor reciclabile”.  
55206 14.12.2022 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 al UATO Rovinari.  
55202 14.12.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție preliminar al bugetului local al unității administrative Oraș Rovinari, al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local al unității administrative Oraș Rovinari pentru trim. IV 2022.  
55209 14.12.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de functii pentru Serviciul de Bază Pază și Protecție SRL.  
54661 09.12.2022 Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune nr.4146/ 31.01.2020 pentru cabinetul medical ce funcționează  în spațiului nr.10 din imobilul „internat” al  Liceului “Gheorghe Tătărescu” Rovinari, situat în oraș Rovinari, str.Jiului, nr.6, jud.Gorj.  
54361 08.12.2022 Proiect de hotărâre privind achiziționarea, în condițiile legislației în vigoare, a terenului în suprafață de 415mp, număr cadastral 35497, tarlaua 18, parcela 89/2 și a terenului în suprafață de 1683mp, număr cadastral 35496, tarlaua 18, parcela 89/1, situate în intravilanul Orașului Rovinari, jud.Gorj, proprietatea doamnei Trăistaru Elena.  
54096 07.12.2022 Proiect de hotărâre privind constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică, a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 4mp, cu număr cadastral 37007, aparținând domeniului privat, situat în oraș Rovinari, strada Termocentralei, lângă bloc T3, sc.4, ap.50, județul Gorj, în favoarea domnului Mihai Vasile.  
54039 06.12.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea  raportului de evaluare nr. nr.51894/387/ 18.11.2022, întocmit de SC Consulting Company SRL pentru stabilirea valorii de piață a terenului intravilan în suprafață de 3000mp, situat în oraș Rovinari, Tarla 100, Parcela 741,745,746, județul Gorj.  
53959 06.12.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea raportelor de evaluare întocmite de SC Consulting Company SRL pentru stabilirea valorii de piață a unor terenuri ce urmează a fi inventariate în domeniul privat al orașului Rovinari, județul Gorj.  
54388 08.12.2022 Proiect de hotărâre privind modificarea art.8 din privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Ansamblului artistic de amatori ”JIULEȚUL”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.82/26.05.2021.  
54383 08.12.2022 Proiect de hotărâre privind modificarea art.7 din Regulamentului de organizare și funcționare al cursului de instruire teatru amatori pentru copii ce va funcționa în cadrul Compartiment Cultură, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.64/ 29.03.2022.  
55195 14.12.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea Agendei Principalelor Manifestări Culturale pe anul 2023 și sumele alocate pentru aceste manifestări.  
54168 07.12.2022 Proiect de hotărâre privind  scutirea la plata impozitului pentru clădirile și terenurile utilizate de către organizațiile nonprofit folosite exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ.  
55777 05.12.2022 Proiect de hotărâre privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul Direcției Publice de Poliție Locală.  
51783 17.11.2022 Proiect de hotărâre privind  stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozite și taxe locale pentru anul 2023.  
53705 05.12.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea Graficului de ședințe al Consiliului Local Rovinari  pentru trimestrul I al anului 2023.  
53712 05.12.2022 Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință.  
55189 14.12.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Construire și dotare Centru Comunitar integrat pentru furnizarea serviciilor medico-sociale, oraș Rovinari”.  
52894 25.11.2022 Proiect de hotărâre privind modificarea manoperei directe la Societatea Servicii Publice Locale Rovinari.  
52887 25.11.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice fază proiect tehnic-detalii de execuție pentru obiectivul de investiții ”Branșament apă și racord canal bl.L2, oraș Rovinari”.  
52891 25.11.2022 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 al UATO Rovinari.  
52895 25.11.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționarii unui numar de 367  tichete sociale în valoare de 60 lei/tichet cu TVA, în sumă de 22.020 lei cu TVA și a unui număr de 466 pachete cu dulciuri pentru copii, în valoare de 60 lei/pachet cu TVA, în sumă de 27.960 lei cu TVA, reprezentând beneficii de asistență socială, acordate cu ocazia sărbătorilor de iarnă 2022.  
51788 17.11.2022 Proiect de hotărâre privind însușirea inventarului domeniului privat conform propunerii comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat constituită la nivelul unității administrativ-teritoriale oraș Rovinari.  
51679 17.11.2022 Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumul și numărul burselor ce vor fi acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat (burse de performanță, burse de merit, burse de studiu și burse de ajutor social) din orașul Rovinari, în anul școlar 2022-2023.  
51683 17.11.2022 Proiect de hotărâre  privind constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică, a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 296 mp, cu număr cadastral 36924, aparținând domeniului privat, situat în oraș Rovinari, strada Prieteniei, între blocurile A5-A6, județul Gorj, în favoarea SC MADOFIL STAR SRL.  
51652 17.11.2022 Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, prevăzute pentru autovehiculele de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport, precum și în cazul unei combinaţii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, pentru anul 2023 în Orașul Rovinari.  
51406 15.11.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea Calendarului Competițional al Clubului Sportiv „JIUL Rovinari 2016” pentru perioada 01.12.2022-31.12.2022.  
51496 16.11.2022 Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr.76/19.04.2022.  
51449 15.11.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al unității administrativ teritoriale Oraș Rovinari, al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local al unității administrativ teritoriale Oraș Rovinari și a situațiilor financiare încheiate la data de 30.09.2022.  
51387 15.11.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor economici – rest de executat la obiectivul de investiții ”Amenajare platou casa de cultură, oraș Rovinari”.  
51344 15.11.2022 Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici aferenți    obiectivului de investiții ”Reabilitare și modernizare drumuri în localitatea Vîrț, oraș Rovinari.  
50787 10.11.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru ”Construirea unui parc Fotovoltaic cu o putere instalată de cca 75 MW pe depozitul de zgură și cenușă Cilani Vest și Beterega I+II din cadrul Sucursalei Electrocentrale Rovinari, jud.Gorj”, beneficiar Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A.  
51334 15.11.2022 Proiect de hotărâre privind constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică, a dreptului de superficie asupra  unor terenuri aparținând domeniului privat, situate în oraș Rovinari, județul Gorj, în favoarea …….  
51135 14.11.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, conform  listei de priorități stabilită prin Hotărârea Consiliului Local nr.232/25.10.2022, a unui număr de 5 apartamente în regim ANL din orașul Rovinari, județul Gorj.  
51133 14.11.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unui  apartament disponibil din fondul locativ de stat, conform listei de priorități aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr.163/30.08.2022, situat în oraș Rovinari, județul Gorj.  
50784 10.11.2022 Proiect de hotărâre privind constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică, a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de  5 mp, cu număr cadastral 37017, aparținând domeniului privat, situat în oraș Rovinari, strada Castanilor, lângă bloc…….., județul Gorj, în favoarea ……..  
 

51059

14.11.2022 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 al UATO Rovinari.  
50794 10.11.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Dotarea cu insule ecologice digitalizate a Orașului Rovinari” în vederea depunerii în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.B finanțat din Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C3-Managementul deșeurilor, Investiția I1- Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune, Subinvestiția I1.B. – Construirea de insule ecologice digitalizate.  
47775 25.10.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului  orașului Rovinari, valabile începând cu 01.11.2022.  
47550 24.10.2022 Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 9280mp, situat în intravilanul orașului Rovinari, strada Constructorilor nr.35, județul Gorj, înscris în cartea funciară nr.36705, cu număr cadastral 36705.  
47547 24.10.2022 Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 2500mp, situat în intravilanul orașului Rovinari, strada Constructorilor nr.35, județul Gorj, înscris în cartea funciară nr.36518, cu număr cadastral 36518.  
47263 20.10.2022 Proiect de hotărâre  privind aprobarea listei solicitanților de locuințe ANL și a listei  de priorități rezultată în urma departajării conform criteriilor cadru de ierarhizare prin punctaj, în vederea repartizării locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, pentru locuințele construite de către Agenția Națională pentru Locuințe.  
46653 18.10.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unei locuințe sociale disponibile în blocul B2, situat în orașul Rovinari, județul Gorj.  
46628 18.10.2022 Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 alin.1- Persoane fizice: Clădiri rezidențiale din Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr. 205/28.09.2022 privind stabilirea cotelor procentuale de calcul a impozitului pe clădirile rezidențiale și nerezidențiale pentru anul 2023.  
46540 18.10.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții ”SISTEMATIZARE PE VERTICALĂ ȘI AMENAJARE SPAȚII VERZI ALEEA TRANDAFIRILOR”.  
46510 18.10.2022 Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Serviciul de Iluminat Public al orașului Rovinari a bunurilor cuprinse în anexa nr.46497/18.10.2022.  
46401 17.10.2022 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 al UATO Rovinari.  
46424 17.10.2022 Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de acordare a unor drepturi financiare sportivilor de performanță legitimați la Clubul Sportiv „JIUL Rovinari 2016” pentru anul 2022 și a anexei nr.2 la regulament, aprobate prin Hotărârea Consiliului local Rovinari nr.11/27.01.2022.  
46263 17.10.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea Calendarului Competițional al Clubului Sportiv „JIUL Rovinari 2016” pentru perioada 01.11.2022-30.11.2022.  
46045 14.10.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor al orașului Rovinari, județul Gorj.  
46275 17.10.2022 Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr.9/27.01.2022 privind aprobarea Agendei Principalelor Manifestări Culturale pe anul 2022 și sumele alocate pentru aceste manifestări  
45546 12.10.2022 Proiect de hotărâre privind demararea procedurii de înscriere în vederea acordării și distribuirii de beneficii de asistență socială cu ocazia sărbătorilor de iarnă 2022.  
45539 12.10.2022 Proiect de hotărâre privind  aprobarea alocării de la bugetul local, în condițiile legislației în vigoare, a sumei de 45.000 lei (TVA inclus) pentru organizarea unor manifestări dedicate zilei de 1 Decembrie – Ziua Națională a României.  
45521 12.10.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a zonei de agrement din Parcul Central al orașului Rovinari.  
44789 10.10.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea raportelor de evaluare întocmite de SC Consulting Company SRL pentru stabilirea valorii de piață a unor terenuri ce urmează a fi inventariate în domeniul privat al orașului Rovinari, județul Gorj.  
45656 13.10.2022 Proiect de hotărâre privind completarea  inventarului bunurilor care alcătuiesc  domeniul privat al orașului Rovinari, însușit prin Hotărârea Consiliului Local nr.192/27.10.2021.  
45959 14.10.2022 Proiect de hotărâre privind constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică, a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 8 mp, cu număr cadastral 36163, aparținând domeniului privat, situat în oraș Rovinari,  județul Gorj, în favoarea ……..  
45378 12.10.2022 Proiect de hotărâre privind constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică, a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 44mp, cu număr cadastral 35263, aparținând domeniului privat, situat în oraș Rovinari, județul Gorj, în favoarea………….  
45383 12.10.2022 Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.24827/12.08.2020 la Hotărârea Consiliului Local nr.148/26.08.2020 privind constituirea comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism și aprobarea Regulamentului  de organizare și funcționare al comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism.  
45422 12.10.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea clasificării unor drumuri de interes local în categoria de folosință STRĂZI.  
45825 13.10.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a valorii totale  pentru obiectivul de investiție „Renovarea energetică a clădirii Centru de asistență școlară after school și creșă în orașul Rovinari”.  
45660 13.10.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, faza proiect tehnic – detalii de execuție,  pentru obiectivul de investiții „Actualizare proiectare- Reabilitare și modernizare centru de asistență școlară after school și creșă oraș Rovinari”.  
44649 10.10.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a valorii totale pentru obiectivul de investiție „ CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN ORAȘUL ROVINARI – LOTUL 2”.  
44646 10.10.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a valorii totale pentru obiectivul de investiție „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN ORAȘUL ROVINARI – LOTUL 1”.  
42417 27.09.2022 Proiect de hotărâre privind demararea procedurii pentru concesionarea prin licitație publică a terenurilor aparținând domeniului public al orașului Rovinari, în suprafață de 9280mp înscris în cartea funciară 36705 și 2500mp înscris în cartea funciară nr.36518, situate în intravilanul Orașului Rovinari, str.Autoliv nr.35, jud.Gorj.  
42415 27.09.2022 Proiect de hotărâre  privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrarilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii ”Extindere, modernizare și dotare Complex sportiv, str. Sporturilor nr.6, oraș Rovinari, județul Gorj”.  
42420 27.09.2022 Proiect de hotarare privind actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici, faza studiu de fezabilitate, aferente obiectivului de investiții ”Extindere modernizare și dotare Complex sportiv str.Sporturilor nr.6, oraș Rovinari, județul Gorj”.  
41802 23.09.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a trei locuințe disponibile din fondul locativ de stat, conform listei de priorități aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr.163/30.08.2022, situat în oraș Rovinari, județul Gorj.  
40969 20.09.2022 Proiect de hotărâre privind stabilirea cotelor procentuale de calcul a impozitului pe clădirile rezidențiale și nerezidențiale pentru anul 2023.  
41331 21.09.2022 Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorilor materiale din anexa nr.32176/ 04.08.2022 a  Hotărârii Consiliului Local Rovinari nr.154/30.08.2022.  
41335 21.09.2022 Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 78.000 lei cu TVA pentru  ”Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice”.  
41310 21.09.2022 Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art.1 alineat 1 din Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr.347/ 28.08.2019  
41250 21.09.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului orașului Rovinari.  
41153 21.09.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Clubul Sportiv ”JIUL Rovinari 2016”.  
41116 20.09.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea Calendarului Competițional al Clubului Sportiv „JIUL Rovinari 2016” pentru perioada 01.10.2022-31.10.2022.  
41095 20.09.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea raportelor de evaluare întocmite de SC Consulting Company SRL pentru stabilirea valorii de piață a unor terenuri ce urmează a fi inventariate în domeniul public al orașului Rovinari, județul Gorj.  
40996 20.09.2022 Proiect de hotărâre privind dezmembrarea terenului în suprafață de 34755mp, având numărul cadastral 35031, înscris în cartea funciară a UATO Rovinari cu nr.35031, situat în orașul Rovinari,  str.Autoliv, FN, județul Gorj,  în patru loturi.  
40941 20.09.2022 Proiect de hotărâre privind dezmembrarea terenului în suprafață de 972 mp, având numărul cadastral 36999, înscris în cartea funciară a UATO Rovinari cu nr.36999, situat în orașul Rovinari, strada Sporturilor, bl.P18,P20,  județul Gorj,  în două loturi.  
40902 20.09.2022 Proiect de hotărâre privind însușirea inventarului domeniului privat conform propunerii comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat constituită la nivelul unității administrativ-teritoriale oraș Rovinari.  
40426 19.09.2022 Proiect de hotărâre privind transmiterea  dreptului de superficie asupra cotei de 9/20 din terenul curți construcții  în suprafață de 310mp, cu număr cadastral 35406, situat în oraș Rovinari, str. Termocentralei, județul Gorj.  
39611 14.09.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea  raportului de evaluare nr. 31645/262/ 01.08.2022, întocmit de SC Consulting Company SRL pentru stabilirea valorii de piață a terenului intravilan în suprafață de 1683mp, situat în oraș Rovinari, Tarla 18, Parcela 89/1, județul Gorj.  
39511 14.09.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr.31646/263/ 01.08.2022, întocmit de SC Consulting Company SRL pentru stabilirea valorii de piață a terenului intravilan în suprafață de 415mp, situat în oraș Rovinari, Tarla 18, Parcela 89/2, județul Gorj.  
41045 20.09.2022 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 al UATO Rovinari.  
40493 19.09.2022 Proiect de hotărâre privind actualizarea Consiliului tehnico-economic  
40405 19.09.2022 Proiect de hotărâre prin care se ia act de demisia domnului :::::::::: din  AGA la Societatea Serviciul de Bază Pază și Protecție SRL și Orașul Rovinari prin Consiliul Local numește un nou reprezentant în AGA .  
40376 19.09.2022 Proiect de hotărâre prin care se ia act de demisia domnului………….. din  AGA la Societatea Servicii Publice Locale SRL și Orașul Rovinari prin Consiliul Local numește un nou reprezentant în AGA.  
38897 13.09.2022 Proiect de hotărâre privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul Direcției Publice de Poliție Locală.  
38883 13.09.2022 Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității la Școala Gimnazială nr.3 Rovinari.  
38864 13.09.2022 Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității la Liceului ”Gheorghe Tătărescu”.  
38831 13.09.2022 Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale nr.1 Rovinari .  
38821 13.09.2022 Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale nr.3 Rovinari.  
38722 13.09.2022 Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Grădiniței cu Program Prelungit Rovinari.  
38715 13.09.2022 Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Liceului ”Gheorghe Tătărescu”  
38237 12.09.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea Graficului de ședințe al Consiliului Local Rovinari pentru trimestrul IV al anului 2022.  
38243 12.09.2022 Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință.  
40554 19.09.2022 Proiect de hotărâre privind modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr.166/12.11.2020 privind organizarea comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local al oraşului Rovinari.  
37941 09.09.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru construirea unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de cca. 110MW- halda interioară Rovinari-Est, Cariera Rovinari, incinta 2_6, oraș Rovinari, județ Gorj, beneficiar Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A  
37819 09.09.2022 Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul Serviciului de Iluminat Public al orașului Rovinari, serviciu cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local Rovinari.  
37814 09.09.2022 Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul Clubului Sportiv ”Jiul Rovinari 2016”.  
37811 09.09.2022 Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul Primăriei oraș Rovinari.    
37808 09.09.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării alocaţiei zilnice de hrană pentru ”Serviciul Mobil de Acordare a Hranei-  Masa pe roți”.  
35514 29.08.2022 Proiect de hotarare privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier a domnului ………….. și vacantarea locului de consilier local.  
356333 30.08.2022 Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 103989mp, situat în intravilanul și extravilanul orașului Rovinari, FN, județul Gorj, înscris în cartea funciară nr.36900, cu număr cadastral 36900.  
35095 25.08.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii unor contracte de închiriere pentru terenuri proprietate publică/privată a orașului Rovinari, județul Gorj.  
35499 29.08.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea reînnoirii mandatului administratorului Societății Serviciul de Bază Pază și Protecție SRL.  
35496 29.08.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea reînnoirii mandatului unui administrator al Societății Servicii Publice Locale SRL.  
34931 25.08.2022 Proiect de hotărâre  privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Rovinari în Consiliul de Administrație al  Spitalului Orășenesc ”Sfântul Ștefan” Rovinari.  
34863 24.08.2022 Proiect de hotarare privind însușirea inventarului domeniului privat conform propunerii comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat constituită la nivelul unității administrativ-teritoriale oraș Rovinari.  
31925 03.08.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind instituirea și administrarea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatori casnici și pentru utilizatori non-casnici pe raza orașului Rovinari.  
34475 23.08.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea Calendarului Competițional al Clubului Sportiv „JIUL Rovinari 2016” pentru perioada 01.09.2022-30.09.2022  
34457 23.08.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități privind  locuințele din fondul locativ de stat în vederea repartizării  prin ierarhizare, în funcție de punctajul obținut  
34443 23.08.2022 Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.224/ 21.12.2021  
34452 23.08.2022 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 al UATO Rovinari.  
34440 23.08.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al unității administrativ teritoriale Oraș Rovinari, al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local al unității administrativ teritoriale Oraș Rovinari și a situațiilor financiare încheiate la data de 30.06.2022  
34450 23.08.2022 Proiect de hotărâre privind demararea procedurii pentru achiziționarea, în condițiile legislației în vigoare, a terenului în suprafață de 3000mp, număr cadastral 36881, CF 36881, tarlaua 100, parcelele 741, 745, 746, situat în intravilanul Orașului Rovinari,  jud.Gorj   
34433 23.08.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea  documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici fază de proiectare pentru obiectivul de investiții ”Avizare și autorizare ISU -Grădinița cu Program prelungit, oraș Rovinari – modificări exterioare/interioare –Construire scară exterioară de evacuare”.  
34428 23.08.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici fază de proiectare pentru obiectivul de investiții ”Avizare și autorizare ISU – Grădinița cu Program prelungit, oraș Rovinari – Sistem de detecție”.  
34422 23.08.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici fază de proiectare pentru obiectivul de investiții ”Avizare și autorizare ISU Grădinița cu Program normal ”Degețica” – oraș Rovinari”  
34482 23.08.2022 Proiect de hotărâre privind constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică, a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 33mp cu nr.cadastral 36756, aparținând domeniului privat, situat în orașul Rovinari, județul Gorj, în favoarea  …….  
34480 23.08.2022 Proiect de hotărâre privind completarea anexei nr.1363/14.01.2021 a Hotărârii Consiliului Local Rovinari nr.8/27.01.2021 privind stabilirea și sancționarea faptelor ce constituie contravenții pe raza orașului Rovinari.  
33263 11.08.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea rapoartelor de evaluare întocmite de SC Consulting Company SRL pentru stabilirea valorii de piață a unor terenuri ce urmează a fi inventariate în domeniul public al orașului Rovinari, județul Gorj.  
34420 23.08.2022 Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general și a indicatorilor economici pentru obiectivul de investiții ”Amenajare trotuare pietonale și sistem de preluare a apelor pluviale în localitatea Vârț oraș Rovinari, județul Gorj”  
34417 23.08.2022 Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general și a indicatorilor economici pentru obiectivul de investiții ”Construire bloc de locuințe sociale P+4E și amenajare zonă aferentă, branșare la utilități”.  
33160 11.08.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor sociale disponibile în blocul B2, situat în orașul Rovinari, județul Gorj.  
31927 03.08.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea rapoartelor de evaluare întocmite de SC CONSULTING COMPANY SRL pentru stabilirea valorilor de piață a unui număr de 33 apartamente din fondul locativ de stat în vederea vânzării.  
35241 26.08.2022 Proiect de hotărâre privind completarea și modificarea Hotărârii Consiliului Local Rovinari nr.95/23.05.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare și a valorii totale proiectului pentru obiectivul de investiții ”Elaborarea în format GIS  a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă a orașului Rovinari”.  
32499 08.08.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Orașului Rovinari la sesiunea de finanțare din anul 2021-2022 privind proiectul Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiţii ” Infrastructură pentru vehicule de transport nepoluante din punct de vedere energetic: Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în orașul Rovinari”.  
29255 18.07.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor sociale din blocul B2, situat în orașul Rovinari, județul Gorj.  
29111 15.07.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Societatea Servicii Publice Locale SRL.  
29181 15.07.2022 Proiect de hotărâre privind reînnoirea mandatelor unor administratori ai Societății Servicii Publice Locale SRL.  
29072 14.07.2022 Proiect de hotărâre privind însușirea inventarului domeniului privat, conform propunerii comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat al unității administrativ teritoriale oraș Rovinari.  
28983 14.07.2022 Proiect de hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașului Rovinari, județul Gorj.  
29033 14.07.2022 Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.73/29.03.2022 privind instrumentarea proiectului: ,,CREȘTEREA SIGURANȚEI PACIENȚILOR ÎN SPITALUL ORAȘENESC „SF. ȘTEFAN”, ORAȘ ROVINARI” cu finanțare prin  fonduri publice nerambursabile obținute  prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 și aprobarea indicatorilor tehnico economici ai Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții(DALI): „CREȘTEREA SIGURANȚEI PACIENTILOR ÎN SPITALUL ORAȘENESC „SF. ȘTEFAN”, ORAȘ ROVINARI”.  
28923 14.07.2022 Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare al Societății Servicii Publice Locale asupra Târgului Săptămânal  și a sistemului de valorificare  selectivă și valorificare a deșeurilor-phare 2004, număr de inventar 21245001, valoare 1.838.031,00 lei și a terenului aferent sistemului de valorificare a deșeurilor menajere în suprafață de 6205 mp, număr inventar 10253, valoare 1.342.000 lei.  
28915 14.07.2022 Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru ședința ordinară a Consiliului Local Rovinari din data de 18.07.2022  
28345 11.07.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea Calendarului Competițional al Clubului Sportiv „JIUL Rovinari 2016” pentru perioada 01.08.2022-31.08.2022.  
28046 07.07.2022 Proiect de hotărâre privind demararea procedurii pentru achiziționarea, în condițiile legislației în vigoare, a terenului în suprafață de 415mp, număr cadastral 35497, tarlaua 18, parcela 89/2 și a terenului în suprafață de 1683mp, număr cadastral 35496, tarlaua 18, parcela 89/1, situate în intravilanul Orașului Rovinari,  jud.Gorj.  
28252 08.07.2022 Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune nr.33242/ 31.08.2021 pentru cabinetul medical S.C.RADENT ESTETIQUE&RX 3D S.R.L. (spațiul nr.7) ce funcționează în imobilul ”internat” al   Liceului “Gheorghe Tătărescu” Rovinari, situat în oraș Rovinari, str.Jiului, nr.6, jud.Gorj.  
28230 08.07.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei Integrată de Dezvoltare Urbană a orașului Rovinari pentru perioada 2021-2027.  
28083 07.07.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unui apartament disponibil din fondul locativ de stat.  
27589 05.07.2022 Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 200mp de la ………la………, teren situat în oraș Rovinari, județul Gorj.  
27521 05.07.2022 Proiect de hotărâre privind alipirea unor imobile (terenuri) situate în orașul Rovinari, Aleea Pieții, nr.10, județul Gorj.  
 28661 12.07.2022 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 al UATO Rovinari.  
 28634 12.07.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții ”Amenajare zonă de agrement parc central în orașul Rovinari”, conform O.U.G. nr.47/2022 privind ajustarea preţurilor contractelor de achiziţie publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru  
28488 11.07.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții ”Amenajare parcare și alei pietonale zona blocului B1, oraș Rovinari”, conform O.U.G. nr.47/2022 privind ajustarea preţurilor contractelor de achiziţie publică/contractelor sectoriale/ contractelor de concesiune/acordurilor-cadru.  
28468 11.07.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții ”Amenajare parcare și alei pietonale zona blocului B2, oraș Rovinari”, conform O.U.G. nr.47/2022 privind ajustarea preţurilor contractelor de achiziţie publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru.    
28430 11.07.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții ”Racordare la utilități platou casa de cultură, oraș Rovinari”, conform O.U.G. nr.47/2022 privind ajustarea preţurilor contractelor de achiziţie publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru.  
28424 11.07.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare infrastructură drumuri stradale în orașul Rovinari, județul Gorj”, conform O.U.G. nr.47/2022 privind ajustarea preţurilor contractelor de achiziţie publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru.  
28167 08.07.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a indicatorilor tehnico-economici actualizat pentru obiectivul de investiții ”Amenajare cale de acces auto și pietonal parcare bloc A2-Alee bloc IE1”, conform O.U.G. nr.47/2022 privind ajustarea preţurilor contractelor de achiziţie publică/contractelor sectoriale/ contractelor de concesiune/acordurilor-cadru.  
28124 08.07.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea devizelor generale actualizate, a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții ”Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale oraș Rovinari” (bloc B5, bloc B6, bloc B7, bloc I2, bloc I3), conform O.U.G. nr.47/2022 privind ajustarea preţurilor contractelor de achiziţie publică/contractelor sectoriale/ contractelor de concesiune/acordurilor-cadru.  
28090 07.07.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea devizelor generale actualizate, a indicatorilor tehnico-economici actualizați  pentru obiectivul de investiții ”Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale oraș Rovinari”, conform O.U.G. nr.47/2022 privind ajustarea preţurilor contractelor de achiziţie publică/contractelor sectoriale/ contractelor de concesiune/acordurilor-cadru.  
25886 24.06.2022 Proiect de hotărâre  privind îndreptarea erorii materiale din Anexa1, art.465 – Calculul impozitului/taxei pe teren, alin.2, coloana 9 din Hotărârea Consiliului Local nr.205/2021.  
25869 24.06.2022 Proiect de hotărâre privind dezmembrarea terenului în suprafață de 21876mp, având numărul cadastral 36335, înscris în cartea funciară a UATO Rovinari cu nr.36335, situate în orașul Rovinari,  județul Gorj,  în două loturi.  
25520 22.06.2022 Proiect de hotărâre privind declararea imobilului Sală de Sport cu nivel de practică sportivă competițională locală, în suprafață de 1586mp, edificată pe terenul în suprafață de 4138mp, ca bun de uz și interes public local.  
25428 21.06.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea Calendarului Competițional al Clubului Sportiv „JIUL Rovinari 2016” pentru perioada 01.07.2022-31.07.2022.  
25359 21.06.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului orașului Rovinari  
24206 09.06.2022 Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință  
24203 09.06.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea Graficului de ședințe al Consiliului Local Rovinari pentru trimestrul III al anului 2022  
25270 20.06.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind criteriile de repartizare a locuințelor sociale din blocul B2 din orașul Rovinari, Județul Gorj și constituirea comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe sociale.  
25228 20.06.2022 Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local Rovinari pentru deschiderea procedurii simplificate a falimentului împotriva Asociației Club Sportiv Jiul Rovinari.  
25284 20.06.2022 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 al UATO Rovinari.  
21960 23.05.2022 Proiect de hotărâre  privind proiectului de hotărâre  privind  darea în folosință gratuită către Serviciul de Iluminat Public al orașului Rovinari a bunurilor cuprinse în anexa nr.21455/18.05.2022.  
22035 23.05.2022 Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.144/ 10.09.2022 privind însușirea inventarului domeniului public, conform propunerii comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat al unității administrativ teritoriale oraș Rovinari.  
21452 18.05.2022 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local  pe anul 2022 al UATO Rovinari.  
21155 16.05.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea  contului de execuție al bugetului local al unității administrativ teritoriale Oraș Rovinari, al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local al unității administrativ teritoriale Oraș Rovinari și a situațiilor financiare încheiate la data de 31.03.2022.  
21480 18.05.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, faza de proiectare,  pentru obiectivul de investiții „Amenajare zonă central pietonală, Oraș Rovinari” .  
21433 18.05.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, faza de proiectare,  pentru obiectivul de investiții „Amenajare parcare la intersecția strada Jiului cu strada Muncii, oraș Rovinari”.  
21411 18.05.2022 Proiect de hotărâre privind situațiile financiare, stabilirea profitului contabil si repartizarea acestuia pentru Societatea Serviciul de Bază Pază și Protecție SRL.  
21421 18.05.2022 Proiect de hotărâre privind  situațiile financiare, stabilirea profitului contabil și repartizarea acestuia pentru Societatea Servicii Publice Locale Rovinari.  
21350 17.05.2022 Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.224/ 21.12.2021.  
21240 17.05.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de Personal al Spitalului Orășenesc ”Sfântul Ștefan” Rovinari  
21278 17.05.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea premierii în anul 2022 de către Clubul Sportiv „JIUL Rovinari 2016”, în condițiile legii și în limitele sumelor alocate din bugetul local,  a sportivilor care au obținut sau obțin performanțe deosebite la competiții internaționale oficiale, precum și antrenorilor/ instructorilor care au contribuit la realizarea performanțelor.  
21188 16.05.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea Calendarului Competițional al Clubului Sportiv „JIUL Rovinari 2016” pentru perioada 01.06.2022-30.06.2022.  
20230 10.05.2022 Proiect de hotărâre privind constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică, a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 58mp, cu număr cadastral 36948, aparținând domeniului privat, situat în oraș Rovinari, nr.cadastral 36026, județul Gorj, în favoarea domnului ……….  
20225 10.05.2022 Proiect de hotărâre privind constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică, a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 17mp, cu număr cadastral 36949, aparținând domeniului privat, situat în oraș Rovinari, județul Gorj, în favoarea……  
19991 09.05.2022 Proiect de hotărâre privind constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică, a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 4mp, cu număr cadastral 36941, aparținând domeniului privat, situat în oraș Rovinari, județul Gorj, în favoarea ……….  
18812 29.04.2022 Proiect de hotărâre privind constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică, a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 87mp, cu număr cadastral 35713, aparținând domeniului privat, situat în oraș Rovinari, județul Gorj, în favoarea…….  
19989 09.05.2022 Proiect de hotărâre privind alipirea unor imobile (terenuri) situate în orașul Rovinari, județul Gorj.  
21793 20.05.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare și a valorii totale a proiectului pentru obiectivul de investiții ”Elaborarea în format GIS a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă a orașului Rovinari”.  
20217 10.05.2022 Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general și a indicatorilor economici pentru obiectivul de investiții ”Dezvoltarea mobilității urbane din UAT Rovinari și UAT Drăguțești prin modernizarea sistemului public de transport local”.  
20215 10.05.2022 Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general și a indicatorilor economici pentru obiectivul de investiții ”Drum acces depou mașini electrice, oraș Rovinari”.  
20176 09.05.2022 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 al UATO Rovinari.  
19899 06.05.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării unui concurs cu tema ”Un oraș verde”.  
19901 06.05.2022 Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local Rovinari nr.62 din 29.03.2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici faza „Modificare temă de proiectare în timpul execuției la autorizația de construire nr.14/13.04.2020” pentru obiectivul de investiții ”Modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public în orașul Rovinari, jud.Gorj”.  
17666 19.04.2022 Proiect de hotărâre privind completarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr.74/06.04.2022 privind actualizarea sumei pentru racordarea la utilități și sistematizarea pe verticală a zonei aferentă obiectivului de investiții ”Construire bloc L2” ce va fi amplasat în orașul Rovinari, B-dul Minerilor nr.7, jud.Gorj.  
17676 19.04.2022 Proiect de hotărâre  privind aprobarea delegării serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local către Societatea Servicii Publice Locale Rovinari SRL.  
17576 18.04.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general pentru obiectivul de investiții ”Sistem de alimentare cu gaze naturale în localitatea Vârț, oraș Rovinari”, pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny.  
16882 12.04.2022 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local  pe anul 2022 al UATO Rovinari.  
16848 12.04.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional Nr.3 la Acordul de parteneriat pentru realizarea proiectului „Dezvoltarea mobilității urbane din UAT Rovinari și UAT Drăguțești prin modernizarea sistemului de transport public local”.  
16850 12.04.2022 Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Spitalul Orășenesc ”Sfântul Ștefan” Rovinari a unor obiecte de inventar.  
16802 12.04.2022 Proiect de hotărâre privind încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Local nr.33/28.02.2017.  
16601 11.04.2022 Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de concesiune pentru cabinetele medicale ce funcționează în imobilul ”internat” al   Colegiului “Gheorghe Tătărescu” Rovinari, situat în oraș Rovinari, str.Jiului, nr.6, jud.Gorj.  
16552 11.04.2022 Proiect de hotărâre privind completarea  Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al orașului Rovinari, județul Gorj, însușit prin Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr.192/ 27.10.2021.  
16084 06.04.2022 Proiect de hotărâre privind actualizarea comisiei de analiză a cererilor de locuințe și repartiție a locuințelor din Fondul locativ de stat, stabilită  prin Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr.103/ 25.09.2014 și modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.224/ 10.10.2017.  
16080 06.04.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea  repartizării, în vederea închirierii, a unui  apartament disponibil din fondul locativ de stat, conform listei de priorități aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr.25/09.02.2018, situat în oras Rovinari, județul Gorj.  
16584 11.04.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea Calendarului Competițional al Clubului Sportiv „JIUL Rovinari 2016” pentru perioada 01.05.2022-31.05.2022.  
16133 06.04.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării UAT- comuna Logrești la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”ADIA” Gorj  
16078 06.04.2022 Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023.  
16578 11.04.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea  contului de execuție al bugetului local al unității administrativ teritoriale Oraș Rovinari, al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local al unității administrativ teritoriale Oraș Rovinari și a situațiilor financiare incheiate la data de 31.12.2021.  
15932 05.04.2022 Proiect de hotărâre privind actualizarea sumei pentru racordarea la utilități și sistematizarea pe verticală a zonei aferentă obiectivului de investiții ”Construire bloc L2” ce va fi amplasat în orașul Rovinari, B-dul Minerilor, nr.7, jud.Gorj.    
14850 29.03.2022 Proiect de hotărâre  privind  instrumentarea proiectului: ,,CREȘTEREA SIGURANȚEI PACIENȚILOR ÎN SPITALUL ORĂȘENESC „SF. ȘTEFAN”, ORAȘ ROVINARI” cu finanțare prin  fonduri publice nerambursabile obținute  prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 și aprobarea indicatorilor tehnico economici ai Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții(DALI): „CREȘTEREA SIGURANȚEI PACIENȚILOR ÎN SPITALUL ORĂȘENESC „SF. ȘTEFAN”, ORAȘ ROVINARI”.  
14833 29.03.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării, în condițiile legislației în vigoare, a unui numar de 480 tichete sociale, în valoare de 60 lei/tichet, în sumă totală de 28.800 lei cu TVA,  cu ocazia sarbatorilor pascale 2022.  
14126 23.03.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 al Societății Servicii Publice Locale SRL.  
14121 23.03.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 al Societății Serviciul de Bază, Pază și Protecție SRL.  
14066 23.03.2022 Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru un număr de 20 blocuri incluse în Programul local multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe în orașul Rovinari.  
14264 24.03.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici fază de proiectare pentru obiectivul de investiții ”Amenajare trotuare pietonale și sistem de preluare a apelor pluviale în localitatea Vârț, oraș Rovinari, județul Gorj”.  
13855 22.03.2022 Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr.232/ 30.12.2020 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual salarizaţi potrivit familiei ocupaţionale „Administraţie” din cadrul aparatului de specialitate al Primarului  și din cadrul serviciilor publice, cu personalitate juridică, din subordinea Consiliului Local Rovinari.  
12850 17.03.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea Calendarului Competițional al Clubului Sportiv „JIUL Rovinari 2016” pentru perioada 01.04.2022-30.04.2022.  
11617 09.03.2022 Proiect de hotărâre privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul Direcției Publice de Poliție Locală.  
12623 16.03.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al cursului de instruire teatru amatori pentru copii ce va funcționa în cadrul Compartiment Cultură.  
13568 21.03.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de Funcții al Spitalului Orășenesc ”Sfântul Ștefan” Rovinari începând cu data de 01.04.2022.  
13235 18.03.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici  faza „Modificare temă de proiectare în timpul execuției la autorizația de construire nr.14/13.04.2020” pentru obiectivul de investiții ”Modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public în orașul Rovinari, jud.Gorj”.  
13379 18.03.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici fază de proiectare pentru obiectivul de investiții ”Construire bloc de locuințe sociale P+4E și amenajare zonă aferentă, branșare la utilități”.  
12440 15.03.2022 Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune pentru terenul în suprafață de 1000mp, situat în oraș Rovinari, strada Autoliv nr.35, județul Gorj, de la ……la ………  
13309 18.03.2022 Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 176 mp, cu număr cadastral 36137, aparținând domeniului privat, situat în oraș Rovinari, județul Gorj, de la………. la ……..  
12377 15.03.2022 Proiect de hotărâre privind declararea unor imobile ca bunuri de uz și interes public local.  
11609 09.03.2022 Proiect de hotărâre privind privind alegerea președintelui de ședință.  
11603 09.03.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea Graficului de ședințe al Consiliului Local Rovinari pentru trimestrul II al anului 2022.  
12.786 16.03.2022 Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului  local al UATO ROVINARI pe anul 2022.  
9175 23.02.2022 Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrarilor Publice și Administrației, prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii ”Extindere, modernizare și dotare Complex sportiv, str. Sporturilor nr.6, oraș Rovinari, județul Gorj”.  
8986 22.02.2022 Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.232 din 21.12.2021.  
8872 22.02.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului orașului Rovinari, începând cu data de 01 martie 2022.  
8819 22.02.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea transferului Compartiment Creșă din cadrul aparatului de specialitate al primarului în cadrul Grădiniței cu Program Prelungit, unitate de învățământ preșcolar, cu personalitate juridică.  
8859 22.02.2022 Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local Rovinari nr.126/2018 pentru stabilirea unor măsuri privind delegarea serviciului public de alimentare cu apă și canalizare către operatorul regional SC APAREGIO SA.  
8778 22.02.2022 Proiect de hotărâre privind darea în administrare a sistemului de valorificare selectivă și valorificare a deșeurilor-phare 2004, număr de inventar 21245001, valoare 1838031,00 lei și a terenului aferent sistemului de valorificare a deșeurilor menajere în suprafață de 6205 mp, număr inventar 10253, valoare 1.342.000 lei către Societatea Servicii Publice Locale Rovinari SRL.  
8284 18.02.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, faza de proiectare DALI, pentru obiectivul de investiții ”Creșterea eficienței energetice și reabilitarea Școlii Gimnaziale nr.3 Rovinari, jud.Gorj”.  
8434 18.02.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului chiriei aferente locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, realizate de Agenția Națională pentru Locuințe în Orașul Rovinari, județul Gorj, începând cu luna martie 2022.  
8674 22.02.2022 Proiect de hotărâre privind completarea proiectului  Bugetului  local de venituri și cheltuieli inițial  al UATO ROVINARI pe anul 2022 la Secțiunea de Funcționare cu suma de 803 mii lei și estimări pe anii 2023-2025.  
8004 16.02.2022 Proiect de hotărâre privind constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică, a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 71mp, cu număr cadastral 36932, aparținând domeniului privat, situat în oraș Rovinari, județul Gorj, în favoarea …….  
7982 16.02.2022 Proiect de hotărâre privind modificarea art.2 al Hotărârii Consiliului Local Rovinari nr.101/29.06.2021.  
7983 16.02.2022 Proiect de hotărâre privind  aprobarea  Statului de Funcții al Spitalului Orășenesc ”Sfântul Ștefan” Rovinari valabil începând cu 01.03.2022.  
7869 15.02.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea premierii sportivilor  şi colectivelor tehnice, din cadrul Clubului Sportiv  “JIUL ROVINARI 2016”, care obţin performanţe deosebite la acţiunile sportive internaţionale şi naţionale oficiale în cursul anului 2022.  
7808 15.02.2022 Proiect de hotărâre privind  aprobarea Calendarului Competițional al Clubului Sportiv „JIUL Rovinari 2016” pentru perioada 01.03.2022-31.03.2022.   
7828 15.02.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii procedurii de reactualizare a Planului Urbanistic General al Orașului Rovinari și a caietului de sarcini pentru reactualizarea Planului Urbanistic General al Orașului Rovinari.  
7654 14.02.2022 Proiect de hotărâre privind  prelungirea termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General.  
7647 14.02.2022 Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune nr. 7916/ 01.03.2021 privind concesionarea către ……. a spațiului nr.16, în suprafață totală de 35,25mp, din imobilul „internat” al  Colegiului “Gheorghe Tătărescu” Rovinari, situat în oraș Rovinari, jud.Gorj.  
7508 14.02.2022 Proiect de hotărâre privind completarea  inventarului bunurilor care alcătuiesc  domeniul privat al orașului Rovinari, însușit prin Hotărârea Consiliului Local nr.192/27.10.2021.    
7544 14.02.2022 Proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Ministerului Educației Naționale pentru emiterea avizului conform în vederea schimbării destinației imobilului în suprafață de 231mp, situat în orașul Rovinari, str.Prieteniei, nr.9, bloc A2-parter, județul Gorj.  
7541 14.02.2022 Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local Rovinari în vederea partajării terenului în suprafață de 3700mp, având numărul cadastral 456/1, înscris în cartea funciară a UATO Rovinari cu nr.36554, situat în orașul Rovinari,  județul Gorj.  
7514 14.02.2022 Proiect de hotărâre privind dezmembrarea terenurilor cu numerele cadastrale 36460, 36458, 36498, situate în orașul Rovinari,  județul Gorj.  
7512 14.02.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea  repartizării, în vederea închirierii, a unui  apartament disponibil din fondul locativ de stat, conform listei de priorități aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr.25/09.02.2018, situat în oras Rovinari, județul Gorj.    
7792 15.02.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Rovinari pentru anul 2022.  
7632 14.02.2022 Proiect de hotărâre privind constituirea echipei mobile în vederea asigurării eficienței, operativității și permanenței în cazurile de violență.  
7631 14.02.2022 Proiect de hotărâre privind demararea procedurii de înscriere a cetățenilor din orașul Rovinari, în perioada 07.03.2022 – 31.03.2022, în vederea acordării și distribuirii de beneficii de asistență socială, constând în tichete sociale, conform legislației în vigoare, cu ocazia sărbătorilor pascale 2022.    
6794 08.02.2022 Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Rovinari nr.199/26.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general pentru obiectivul de investiții ”Amenajare canal Prundurel, oraș Rovinari”, pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny.  
6700 08.02.2022 Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Rovinari nr.175/19.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare drumuri în localitatea Vârț, oraș Rovinari”, pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny.  
6790 08.02.2022 Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Rovinari nr.174/19.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general pentru obiectivul de investiții ”Sistem de canalizare și tratare a apelor uzate în localitatea Vârț, oraș Rovinari”, pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny.  
6780 08.02.2022 Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Rovinari nr.173/19.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general pentru obiectivul de investiții ”Sistem de alimentare cu gaze naturale în localitatea Vârț, oraș Rovinari”, pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny .  
5966 04.02.2022 Proiect de hotărâre privind plata cotizației pentru anul 2022 la Asociația Orașelor din România.  
5964 04.02.2022 Proiect de hotărâre privind acordarea de sprijin financiar pe anul 2022 pentru unitățile de cult religios.  
6252 04.02.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului  local de venituri și cheltuieli al UATO ROVINARI pe anul 2022 și estimări pe anii 2023-2025, Bugetul centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2022 și estimări pe anii 2023-2025 și a Programului de investiții pe anul 2022 și a numărului de personal pentru anul 2022.  
3598 20.01.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului oraș Rovinari.  
2898 18.01.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de personal ale Spitalului Orășenesc ”Sfântul Ștefan” Rovinari.  
3503 20.01.2022 Proiect de hotărâre privind constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică, a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 4 mp, cu număr cadastral 36920, aparținând domeniului privat, situat în oraș Rovinari, județul Gorj, în favoarea …….  
3443 19.01.2022 Proiect de hotărâre privind constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică, a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 296 mp, cu număr cadastral 36924, aparținând domeniului privat, situat în oraș Rovinari, județul Gorj, în favoarea ……  
2288 14.01.2022 Proiect de hotărâre privind completarea  Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al orașului Rovinari, județul Gorj, însușit prin Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr.192/27.10.2021  
1783 12.01.2022 Proiect de hotărâre privind însușirea inventarului domeniului privat, conform propunerii comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat al unității administrativ teritoriale oraș Rovinari.  
1570 11.01.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local ce se vor desfășura în anul 2022.  
1541 11.01.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea Calendarului activităților de primăvară 2022 și Calendarului activităților de vară-toamnă 2022, cuprinzănd lucrarile de întreținere și înfrumusețare a spațiilor verzi ale orașului Rovinari, ce vor fi executate de către Societatea Servicii Publice Locale Rovinari SRL.  
1212 10.012022 Proiect de hotărâre privind dezmembrarea terenului în suprafață de 3700mp, având numărul cadastral 456/1, înscris în cartea funciară a UATO Rovinari cu nr.36554, situat în orașul Rovinari,  județul Gorj,  în trei loturi.  
1993 13.01.2022 Proiect de hotărâre  privind  prelungirea contractului de concesiune nr. 4146/ 31.01.2020  privind concesionarea către SC ORTOCLINIC BONES SRL a spațiului nr.10, în suprafață totală de 35,25 mp, din imobilul „internat” al  Colegiului “Gheorghe Tătărescu” Rovinari, situat în oraș Rovinari, str.Jiului, nr.6, jud.Gorj  
 

1798

12.01.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Relocare racord 20 kV PTCZ12, strada Sporturilor, oraș Rovinari ”  
3477 20.01.2022 Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.35/ 24.02.2021 privind aprobarea înființării Serviciului Social ”Centrul de zi de socializare și petrecere a timpului liber (tip club) destinat persoanelor vârstnice- Clubul Seniorilor” în cadrul Direcției Publice de Asistență Socială.  
3538 20.01.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a unor drepturi financiare sportivilor de performanță legitimați la Clubul Sportiv „JIUL Rovinari 2016” pentru anul 2022.  
3489 20.01.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea Calendarului Competițional al Clubului Sportiv „JIUL Rovinari 2016” pentru perioada 01.02.2022-28.02.2022.  
1996 13.01.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea Agendei Principalelor Manifestări Culturale pe anul 2022 și sumele alocate pentru aceste manifestări.  
2868 18.01.2022 Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi consilieri locali din cadrul Consiliului Local oraș Rovinari în calitate de membri ai Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale ale secretarului general al UAT oraș Rovinari.  
2847 18.01.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului orar/agent de pază practicat de Societatea Serviciul de Bază Pază și Protecție SRL  
2841 18.01.2022 Proiect de hotărâre privind modificarea manoperei directe la Societatea Servicii Publice Locale Rovinari S.R.L.  
2869 18.01.2022 Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din Hotărârea Consiliului Local nr.1/11.01.2022 privind completarea Hotărârii Consiliului Local Rovinari nr.126/2018 pentru stabilirea unor măsuri privind delegarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare către operatorul regional SC APAREGIO S.A.  
2281 14.01.2022 Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului local înregistrat la data de 31.12.2021, în sumă de 120.437,00  lei ca sursă de finanțare a cheltuielilor  secțiunii de dezvoltare în anul 2022.  
48316 24.11.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare propusă a funcționa în anul școlar 2022-2023 pe raza orașului Rovinari, județul Gorj.  
1485 11.01.2022 Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local Rovinari nr.126/2018 pentru stabilirea unor măsuri privind delegarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare către operatorul regional S.C. APAREGIO S.A.  

 

 

Cauta
Retele Sociale