Pagina contact
Arhivă
Adrese diverse

  Acte necesare şi cereri tipizate (754,6 KiB, 5.740 hits)

ACTE NECESARE PENTRU AUTORIZAŢIA DE CONSTRUIRE
• cerere tip
• actul doveditor al titlului asupra imobilului (copie legalizată)
• certificat de urbanism (copie)
• proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (P.A.C.)
• fişele tehnice pentru obţinerea avizelor cerute prin certificatul de urbanism, necesare emiterii acordului unic, precum şi, după caz, documentaţiile tehnice necesare emiterii avizelor şi acordurilor (2 exemplare)
• avizele şi acordurile obţinute de solicitant, altele decât cele din competenţa de obţinere a emitentului, stabilite prin certificatul de urbanism
• documentul de plată a taxei de emitere a taxei de construire (copie)
• documentul de plată a taxelor legale pentru avizele şi acordurilor necesare emiterii acordului unic (copie)
ACTE NECESARE PENTRU AUTORIZAŢIA DE DESFIINŢARE
• cerere tip
• actul doveditor al titlului asupra imobilului (copie legalizată)
• certificat de urbanism
• proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de desfiinţare (P.A.D.)
• fişe tehnice pentru obţinerea avizelor cerute prin certificatul de urbanism necesare emiterii acordului unic (2 exemplare)
• avizele şi acordurile obţinute de solicitant stabilite prin certificatul de urbanism
• certificat de atestare fiscală privind valoarea de impozitare a imobilului (copie)
• documentul de plată a taxei de emitere a autorizaţiei de desfiinţare
• documentele de plată a taxelor pentru avizele şi acordurile necesare emiterii acordului unic (în copie)
ACTE NECESARE PENTRU îNREGISTRAREA NOU NĂSCUTULUI
• certificatul constatator de naştere;
• actele de identitate ale părinţilor (carte de identitate, buletin, adeverinţă)
• certificate de naştere ale părinţilor;
• certificatul de căsătorie;
Naşterea poate fi declarată de orice persoană, însă certificatul de naştere îl primeşte unul din părinţi.
Înregistrarea nou născut se face în termen de:
• 15 zile pentru copilul născut viu;
• 3 zile pentru copilul născut mort
ACTE NECESARE PENTRU OFICIEREA CĂSĂTORIEI
• certificate de naştere original şi copie;
• buletine de identitate;
• certificate prenupţiale (de la medicul de familie, policlinică);
• sentinţa, hotărare de divorţ definitivă şi irevocabilă (unde este cazul);
• timbru fiscal de 1 leu.
ACTE NECESARE ELIBERARE CERTIFICAT DECES
• buletin identitate persoana decedată;
• certificat de naştere persoana decedată;
• certificat de căsătorie;
• certificat medical constator al decesului;
• livret militar pentru bărbaţi;
• buletin identitate declarant;
• pentru decese din accidente – adeverinţa de la Parchet (necesară şi în cazul în care decesul se declară cu o întirziere de peste 3 zile);
• timbru fiscal de 1 leu
ACTE NECESARE ELIBERARE LIVRET DE FAMILIE LA CERERE
• cerere tip;
• buletine de identitate soţ şi soţie;
• certificat de căsătorie;
• certificate de naştere ale copiiilor
ACTE NECESARE ELIBERARE DUPLICAT CERTIFICAT NAŞTERE/CĂSĂTORIE/DECES
• cerere tip;
• buletin identitate/carte de identitate/adeverinţă de identitate;
• timbru fiscal de 1 leu.
ACTE NECESARE PENTRU AUTORIZAŢIA DE FUNCŢIONARE PERSOANE FIZICE ŞI ASOCIAŢII FAMILIALE
• cerere tip (la A.F.-să conţină toate semnăturile)
• rezervarea denumirii la oficiul registrului comerţului
• certificat de cazier fiscal al persoanei solicitante, respective al fiecărui membru al A.F. (în original)
• copii de pe actele de identitate
• actele din care să rezulte domiciliul sau reşedinţă
• declaraţia-tip pe propria răspundere că îndeplineşte condiţii de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţia mediului, protecţia muncii şi apărarea împotriva incendiilor, protecţia consumatorului
• copii după documente care dovedesc pregătirea profesională, sau după caz, experienţa profesională
***în cazul în care pentru practicarea unor activităţi, ocupaţii sau meserii sunt prevazute, prin acte normative, cerinţe de pregătire profesională
**** persoana fizică sau membrii asociaţiei familiale trebuie să depună dovada îndeplinirii condiţiilor respective:
• diplomă, certificat sau adeverinţă de absolvire a unei instituţii
• certificat de absolvire a unei forme de pregătire profesională
• certificat de competenţă profesională
• cartea de meşteşugar
• carnetul de muncă – să se specifice că cel puţin 2 ani a fost încadrat în activitatea, meseria sau ocupaţia pentru care soliciţă autorizaţie
ACTELE NECESARE PENTRU ALOCAŢIE COMPLEMENTARĂ SAU DE SUSŢINERE CONFORM O.U.G.105/2003
• cerere tip
• copie livret de familie
• adeverinţă de salarizare (salariul net+tichete de masă), cupon şomaj, cupon pensie
• adeverinţă de elev
• cupon alocaţie de stat
• hotărîre judecătorească pentru încredinţarea minorilor, în caz de divorţ al părinţilor
• actele de identitate în original
• 2 dosare cu şină
ACTELE NECESARE PENTRU ALOCAŢIA DE STAT
• cerere tip
• copie buletin de identitate a ambilor părinte
• certificat de naştere al copilului, original şi copie
• copie şi originalul certificatelor de naştere a celorlalţi copii aflaţi în întreţinere (dacă este cazul)
• dosar cu şină
ACTE NECESARE PENTRU OBŢINERE ALOCUINŢĂ A.N.L.
• cerere prin care titularul solicită o locuinţă tip A.N.L. depusă în orice perioadă a anului
• declaraţii notariale soţ/soţie din care să reiasă că nu a-ţi deţinut şi nu deţineţi locuinţă
• adeverinţă salariat
• copie carte de muncă (cu menţiunea „conform cu originalul”)
• acte de identitate legalizate
• actul apartamentului legalizat
• certificat de atestare fiscală – birou I.T.L.
• copie legalizată a actului de studiu

Vor intra în concurs dosarele solicitanţilor care îndeplinesc următoarele criterii eliminatorii:

1. Vârsta cuprinsă între 18 – 35 ani

2. Să nu fi deţinut locuinţă

3. Locul de muncă pe raza oraşului Rovinari

Cauta
Retele Sociale