Pagina contact
Arhivă
Adrese diverse

Anunţuri

Pentru executarea unor lucrãri de reabilitare a unor conducte ce alimenteazã cu apã o parte din zona T-uri, suntem nevoiti sã înrerupem furnizarea apei în data de 19 iulie în intervalul orar 09,00 – 11,00 .

Procedura de evaluare/selecție a candidaților pentru funcțiile de administratori ai:
– Societății Comerciale cu Raspundere Limitata Apa Canal Salubritate S.R.L.
– Societății Servicii Publice Locale Rovinari S.R.L.

U.A.T. Rovinari prin Consiliul Local Rovinari organizează, în calitate de autoritate publică tutelară, la sediul din orasul Rovinari, str. Florilor nr. 2, jud. Gorj, procedura de evaluare/selecție a candidaților pentru 3(trei) funcții de administratori ai Societății Comerciale cu Raspundere Limitata Apa Canal Salubritate S.R.L. (din care doi administratori neexecutivi si independenti) si pentru o functie de administrator al Societății Servicii Publice Locale Rovinari S.R.L.(administrator neexecutiv si independent).
Procedura de evaluare/selecţie se realizează în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011.

Potrivit Actelor constitutive ale celor doua societati, administrarea este asigurata de 3(trei) administratori,(3 administratori pentru Societatea Comerciala cu Raspundere Limitata Apa Canal Salubritate S.R.L. si 3 administratori- pentru Societatea Servicii Publice Locale Rovinari S.R.L.) care trebuie sa îndeplineasca următoarele condiții prevăzute de art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare:

a) sunt persoane fizice cu experienţă în îmbunătăţirea performanţei societăţilor sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus;
b) cel puţin doi administratori trebuie să aibă studii economice sau juridice şi experienţă în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani;
c) nu poate fi mai mult de un administrator din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice;
d) majoritatea administratorilor sunt administratori neexecutivi şi independenţi, în sensul art. 1382 din Legea nr. 31/1990, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare.

 

Funcțiile de administratori presupun următoarele statute profesionale ale candidaților persoane fizice:

1 -pentru Societatea Comerciala cu Raspundere Limitata Apa Canal Salubritate S.R.L.:
– pentru 2 funcții de administrator sunt necesare, obligatoriu, studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul economic si juridic și experienţă în domeniul economic, contabilitate,juridic, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani ;
– pentru o funcție de administrator sunt necesare, obligatoriu, studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă și experiență în domeniul studiilor absolvite de cel puţin 5 ani.
2 -pentru Societatea Servicii Publice Locale Rovinari S.R.L.:
– pentru funcția de administrator sunt necesare, obligatoriu, studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul economic si juridic și experienţă în domeniul economic, contabilitate,juridic, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani ;

Administratorii neexecutivi și independenți, în număr de 2(doi) pentru Societatea Comerciala cu Raspundere Limitata Apa Canal Salubritate S.R.L. si 1(unul) pentru Societatea Servicii Publice Locale Rovinari S.R.L., vor fi selectați din rândul candidaților al căror statut are corespondent profesional în absolvirea de studii superioare de lungă durata cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul economic sau juridic, care au experienţă în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani și îndeplinesc condițiile prevăzute de art. 1382 din Legea nr. 31/1990, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:

a) să nu fie director al societăţii sau al unei societăţi controlate de către aceasta şi să nu fi îndeplinit o astfel de funcţie în ultimii 5 ani;
b) să nu fi fost salariat al societăţii ori al unei societăţi controlate de către aceasta sau să fi avut un astfel de raport de muncă în ultimii 5 ani;
c) să nu primească sau să fi primit de la societate ori de la o societate controlată de aceasta o remuneraţie suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzând calităţii sale de administrator neexecutiv;
d) să nu fie asociat semnificativ al societăţii;
e) să nu aibă sau să fi avut în ultimul an relaţii de afaceri cu societatea ori cu o societate controlată de aceasta, fie personal, fie ca asociat, acţionar, administrator, director sau salariat al unei societăţi care are astfel de relaţii cu societatea, dacă, prin caracterul lor substanţial, acestea sunt de natură a-i afecta obiectivitatea;
f) să nu fie sau să fi fost în ultimii 3 ani auditor financiar ori asociat salariat al actualului auditor financiar al societăţii sau al unei societăţi controlate de aceasta;
g) să fie director într-o altă societate în care un director al societăţii este administrator neexecutiv;
h) să nu fi fost administrator neexecutiv al societăţii mai mult de 3 mandate;
i) să nu aibă relaţii de familie cu o persoană aflată în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a) şi d).

Candidații pentru funcțiile de administratori trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) Să aibă cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) Să cunoască limba română (scris şi vorbit);
c) Să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului;
d) Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
e) Să aibă studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul științelor economice sau juridice și experienţă în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani (condiție obligatorie doar în cazul candidaților care optează pentru funcțiile la care este prevăzută această condiție);*
f) Să aibă studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă și experiență de minimum 5 ani în domeniul studiilor absolvite (condiție obligatorie doar în cazul candidaților care optează pentru funcția la care este prevăzută această condiție);*
g) Să aibă experienţă în îmbunătăţirea performanţei societăţilor sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus;
h) Să nu fi fost destituit dintr-o funcţie publică sau să nu-i fi încetat contractual individual de muncă pentru motive imputabile, în ultimii 7 ani;
i) Nu pot fi administratori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată (r1), cu modificările ulterioare;
j) Să nu fi făcut poliţie politică, aşa cum este definită prin lege;
k) Să nu aibă înscrieri în cazierul judiciar sau fiscal;
l) Să aibă statutul de independent, în sensul art. 1382 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (condiție obligatorie doar pentr administratori neexecutivi cu statut de independent).

*Pentru candidații din state membre ale Uniunii Europene, diploma de studii trebuie să fie recunoscută în România.

Potrivit art. 33 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, o persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator şi/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăţi sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României.

Evaluarea candidaților se va face pe baza următoarelor criterii (competențe, trăsături, condiții):

COMPETENȚE:
a) Competențe specifice sectorului:
1. Cunoașterea sectorului de activitate al societății;
2. Gestionarea afacerii.
Candidatii vor avea cunoștințe și/sau experiență în activități legate de domeniul de activitate al societății, cunoștințe de organizare și gestiune a activității societății, precum și cunoștințe legate de reglementările specifice întreprinderilor publice.

b) Competențe profesionale de importanță strategică:
1. Viziune și planificare strategică;
2. Capacitatea de luare a deciziilor și de evaluare a impactului acestora asupra activității societății;
3. Marketing strategic,
4. Managementul riscului;
5. Legislație;
6. Finanțe și contabilitate.
Candidatii vor avea experiență în îmbunătățirea performanței societății pe care o vor administra, precum și capacitatea de evaluare a impactului deciziilor luate privind societatea.

c) Competențe de guvernanță corporativă:
1. Cunoașterea principiilor de guvernanță corporativă și a bunelor practici în domeniu;
2. Planificare si organizare;
3. Monitorizarea performanței.
Se va evalua înțelegerea principiilor și practicilor de guvernanță corporativă, inclusiv rolurile și responsabilitățile, luarea deciziilor, gândire strategică și previziuni, monitorizarea performanței.

d) Competențe sociale și personale:
Se vor avea în vedere următoarele abilități:
1. Abilități de comunicare și negociere;
2. Capacitatea de analiză și sinteză.

e) Experiență pe plan local și internațional:
1. Experiență pe plan local;
2. Experiență pe plan internațional.
Se va avea în vedere experiența cumulată în diverse organizații pe plan local și internațional.

f) Competențe și restricții specifice pentru funcționarii publici sau alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.
1. Competențe:
Competențe de conducere
Se vor evalua experiența cumulată în funcții de conducere/administrare în cadrul unor societăți, organizații, instituții, cunoștințele și abilitățile specifice funcțiilor de conducere.
2. Restricții
1. Nu poate fi mai mult de un membru din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice;
2. Să nu facă parte concomitent din mai mult de 3 (trei) consilii de administraţie ale unor regii autonome sau societăţi comerciale.

TRĂSĂTURI:
a) Reputaţie personală şi profesională;
b) Integritate;
c) Independenţă;
d) Aliniere cu scrisoarea de aşteptări ;
e) Expunere politică;
f) Abilităţi de comunicare interpersonală;
g) Diversitate de gen.

CONDIȚII PRESCRIPTIVE ȘI PROSCRIPTIVE:
a) Număr de mandate în cadrul unor societăți sau regii autonome;
b) Ani de când este manager/director general/director/administrator (sau altă funcție similară) într- o societate sau regie autonomă;
c) Studii economice sau juridice şi experienţă în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani (condiție obligatorie doar în cazul candidaților care optează pentru funcțiile la care este prevăzută această condiție);
d)Studii superioare și experiență în domeniul studiilor absolvite de cel puțin 5 ani (condiție obligatorie doar în cazul candidaților care optează pentru funcția la care este prevăzută această condiție);
e) Rezultatele economico- financiare ale întreprinderilor în care și-a exercitat mandatul de administrator sau de director;
f) Înscrieri în cazierul fiscal și judiciar.

Dosarele de candidatură trebuie să conțină următoarele documente:
a) formularul de înscriere(Formularul 1);
b) Curriculum vitae în format Europass (conform Hotărârii Guvernului nr. 1021/2004 pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae);
c) copia actului de identitate;
d) copiile diplomelor de studii şi a altor acte care atestă efectuarea unor specializări, conform cerinţelor funcției pentru care candidează;
e) pentru dovedirea vechimii în muncă şi specialitatea studiilor necesare ocupării postului:
– copia carnetului de muncă pentru perioada lucrată până la data de 01.01.2011;
– adeverinţă pentru perioada lucrată după data de 01.01.2011;
– alte documente care pot furniza informații relevante în acest sens.
f) certificatul de cazier judiciar (este valabil 6 luni de la data eliberării şi numai în scopul pentru care a fost eliberat) sau declaraţie pe proprie răspundere privind cazierul judiciar, conform Formularului nr. 2 anexat;
g) certificat de cazier fiscal (este valabil 30 de zile de la data emiterii şi numai în scopul pentru care a fost eliberat) sau declaraţie pe proprie răspundere privind cazierul fiscal, conform Formularului nr. 3 anexat;
h) adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, cu cel mult 6 luni anterior depunerii dosarului de candidatură (adeverinţa trebuie să conţină în clar numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice);
i) documente care probează experiența în îmbunătățirea performanței societăţilor sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus (de exemplu, documente privind creșterea cifrei de afaceri, creșterea profitabilității, creșterea numărului de angajați etc.);
j) documente care atestă îndeplinirea criteriilor prevăzute în profilul administratorilor, de exemplu, scrisori de recomandare, diplome, distincții, premii sau alte elemente de recunoaștere a competenței profesionale, articole, lucrări de specialitate sau alte publicații proprii în domeniul/domeniile de specialitate, articole apreciative despre candidat etc.);
k) declaraţie pe proprie răspundere privind respectarea prevederilor art. 1382 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare; (doar în cazul candidaților care optează pentru funcțiile la care este prevăzută această condiție), conform Formularului nr. 4 anexat;
l) declaraţie pe proprie răspundere privind situaţiile prevăzute la art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011, cu modificările şi completările ulterioare, conform Formularului nr. 5 anexat;
m) declaraţie pe proprie răspundere că nu a făcut poliție politică astfel cum este definită prin lege, conform Formularului nr. 6 anexat;
n) declaraţie pe proprie răspundere privind apartenenţa la consiliile de administraţie, conform art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011, cu modificările şi completările ulterioare, conform Formularului nr. 7 anexat;
o) declaraţie pe proprie răspundere că nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani, conform prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare, conform Formularului nr. 8 anexat;
p) declarație prin care își exprimă acordul cu privire la procesarea datelor cu caracter personal, precum și la derularea unei proceduri de obținere de date (atunci când este necesar în cadrul procesului de selecție), prin verificarea activităţii desfăşurate anterior de candidaţi sau verificarea referinţelor oferite de către candidaţi, conform Formularului nr. 9 anexat.

Dosarul de candidatură, conținând documentele solicitate prin anunț și un opis al documentelor semnat de candidat, se introduce într-un plic care va fi închis și pe care se va menționa poziția de administrator,societatea pentru care se depune candidatura, numele, prenumele și domiciliul candidatului.

Dosarele de candidatură se depun/transmit, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentului anunț, respectiv până la data de 06.08.2018, ora 16,00, la Registratura Primariei Orasului Rovinari ,Strada Florilor nr.2, parter, jud. Gorj.

Dosarele de candidatură depuse în termen formează împreună lista lungă, care are caracter confidenţial şi nu trebuie să fie publicată.
Dosarele de candidatură sunt evaluate în raport cu minimul de criterii stabilite pentru selecţie, iar cele ce nu întrunesc minimul de criterii al profilului de candidat sunt respinse din lista lungă.
Dacă informaţiile din dosare nu sunt concludente în ceea ce priveşte întrunirea minimului de criterii stabilite pentru selecţie de către candidaţi, comisia de evaluare/ selecție, solicită clarificări suplimentare sau decide respingerea candidaturii.
Candidaţii respinşi de pe lista lungă sunt informaţi în scris despre această decizie.
Verificarea informaţiilor din dosarele de candidatură rămase pe lista lungă şi stabilirea punctajului conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul matricei profilului pentru fiecare candidat se efectuează în scris sau prin clarificări verbale, de către comisia de evaluare/ selecție.
Candidaţii rămaşi în lista lungă după efectuarea verificărilor prevăzute mai sus sunt supuşi unei analize comparative, prin raportare la profilul administratorilor.
Candidaţii selectaţi care întrunesc cerinţele de competenţe , dar care au obţinut un punctaj conform grilei de evaluare mai mic decât al celorlalţi candidaţi sunt eliminaţi de pe lista lungă.
Comisia de evaluare/ selecție solicită informaţii suplimentare faţă de cele din dosarul de candidatură atunci când consideră necesar, pentru a asigura rigoarea şi corectitudinea deciziilor luate.
Informaţiile suplimentare se obţin, fără a se limita la acestea, prin următoarele mijloace:
a) unul sau mai multe interviuri directe cu candidaţii;
b) verificarea activităţii desfăşurate anterior de candidaţi;
c) verificarea referinţelor oferite de către candidaţi.
Ca urmare a informaţiilor suplimentare obţinute prin mijloacele mai sus precizate se poate revizui, îmbunătăţi şi valida acurateţea rezultatelor pe baza punctajului obţinut în matricea profilului de candidat.
Candidaţii sunt eliminaţi de pe lista lungă în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut conform matricei profilului, până la limita a maximum 5 candidaţi pentru fiecare functie de administrator, rezultând astfel lista scurtă.
Candidaţilor aflaţi în lista scurtă li se comunică de către comisia de evaluare/selecţie faptul că în termen de 15 zile de la data stabilirii listei scurte trebuie să depună în scris la autoritatea publică tutelară declaraţia de intenţie(pana la data de 24.08.2018).
Comisia de evaluare/selecţie analizează declaraţia de intenţie şi integrează rezultatele analizei în matricea profilului de candidat. Rezultatele din matricea profilului de candidat se analizează în funcţie de matricea profilului de administrator.
Selecţia finală a candidaţilor aflaţi în lista scurtă se face pe baza de interviu, organizat de către comisia de evaluare/selecţie , în baza planului de interviu ,in data de 28.08.2018,ora 10,00,la sediul Primariei Orasului Rovinari.
În vederea organizării interviului se au în vedere, fără a se limita la acestea, următoarele:
a) dosarul de candidatură;
b) matricea profilului de candidat;
c) declaraţia de intenţie a candidatului.

Candidații înscriși în lista scurtă au obligația de a prezenta originalele documentelor solicitate prin anunțul public la dosarul de candidatură (inclusiv cazierul judiciar și cazierul fiscal) până la data desfășurării interviului, sub sancțiunea eliminării din această listă.

Secretarul Comisiei de evaluare/selecție va certifica pentru conformitatea originalul, copiile documentelor existente la dosarul de candidatură.

După finalizarea interviurilor, comisia de evaluare/selecţie întocmește raportul pentru numirile finale, care include clasificarea candidaţilor cu motivarea acesteia.

Prezentul anunț este publicat pe pagina de internet a autorității publice tutelare – www.primariarovinari.ro,la sectiunea anunturi.

Relații suplimentare se pot obține la tel. 0253371011 int.111 .

La prezentul anunț sunt anexate următoarele documente:scrisorile de asteptari, procedura de evaluare/selecție, profilul si matricea administratorilor și profilul si matricea de candidat, actele constitutive ale societății comerciale, bugetele societăților pentru anii 2015, 2016, 2017, modele ale declarațiilor solicitate la dosarul de candidatură, bibliografia,reguli generale pentru redactarea declaratiei de intentie:

Documente atasate:

  Act_constitutiv_S.C._A.C.S._S.R.L.pdf (6,0 MiB, 46 hits)
  Act_constitutiv_SPL.pdf (932,4 KiB, 39 hits)
  Bibliografie.pdf (75,7 KiB, 48 hits)
  buget_2015_-acs.pdf (5,9 MiB, 49 hits)
  buget_2017-acs.pdf (4,0 MiB, 37 hits)
  buget_2017-spl.pdf (4,9 MiB, 51 hits)
  Formulare.pdf (107,3 KiB, 48 hits)
  PROCEDURA_EVAL-SEL_CONS_ADM_ROVINARI.pdf (189,9 KiB, 67 hits)
  PROFIL_si_MATRICE_ADMINISTRATORCANDIDAT-S.C._ACS_S.R.L.pdf (363,0 KiB, 35 hits)
  Reguli_generale_pentru_redactarea_decl_int.pdf (82,2 KiB, 39 hits)
  Scrisoare_de_asteptari_ACS.pdf (75,2 KiB, 34 hits)
  Scrisoare_de_asteptari_SPL.pdf (75,8 KiB, 55 hits)
  PROFIL_si_MATRICE_ADMINISTRATOR_CANDIDAT-_S.C._S.P.L._S.R.L.pdf (362,3 KiB, 67 hits)
  buget_2016-acs.pdf (4,3 MiB, 48 hits)

 

În perioada 11 – 17 iunie a.c., Primăria Rovinari, Consiliul Local, Casa de Cultură şi Biblioteca Rovinari organizează cea de-a XVIII-a ediţie a “Zilelor Oraşului”. Programul manifestărilor cuprinde numeroase spectacole de muzică şi dans, care vor avea loc pe Bulevardul Minerilor.

Sfârşitul de săptămână va aduce în faţa publicului nume de top ale scenei muzicale româneşti. Seara de vineri debutează cu un spectacol de muzică populară, cu participarea solistei Marcela Fota, și se încheie cu un recital susținut de Vescan. Sambată, muzica populara interpretată de formația Triton, urmată de un show de muzica usoara sustinut de Elena Gheorghe. Duminica, ne va incanta indrăgitul interpret de muzica populara Petrică Mițu Stoian. Sărbătoarea de zilele orașului se va încheia cu un mega-show oferit de Antonia.

In fiecare zi de concerte, incepand cu ora 19.00, copiii rovinăreni vor deschide seara cu un spectacole folclorice.

Gradina nr. 1

Gradina nr. 2

Gradina nr. 3

Gradina nr. 4

Gradina nr. 5

Gradina nr. 6

Gradina nr. 7

 

Gradina nr. 8

Gradina nr. 9

Gradina nr. 10

Gradina nr. 11

Gradina nr. 12

Gradina nr. 13

Gradina nr. 14

Gradina nr. 15

Gradina nr. 16

Gradina nr. 17

Gradina nr. 18

Gradina nr. 19

Gradina nr. 20

Gradina nr. 21

Graina nr. 22

Gradina nr. 23

Gradina nr. 24

Gradina nr. 25

Gradina nr. 26

Gradina nr. 27

Gradina nr. 28

Gradina nr. 29

Gradina nr. 30

Un oraș verde - cea mai frumoasă gradină -2018

 • Gradina nr. 27 (22%, 2.527 Voturi)
 • Gradina nr. 28 (19%, 2.220 Voturi)
 • Gradina nr. 5 (19%, 2.157 Voturi)
 • Gradina nr. 9 (13%, 1.540 Voturi)
 • Gradina nr. 26 (9%, 1.053 Voturi)
 • Gradina nr. 1 (7%, 842 Voturi)
 • Gradina nr. 18 (4%, 417 Voturi)
 • Gradina nr. 14 (2%, 219 Voturi)
 • Gradina nr. 12 (1%, 133 Voturi)
 • Gradina nr. 22 (1%, 92 Voturi)
 • Gradina nr. 3 (1%, 62 Voturi)
 • Gradina nr. 30 (0%, 41 Voturi)
 • Gradina nr. 20 (0%, 36 Voturi)
 • Gradina nr. 16 (0%, 24 Voturi)
 • Gradina nr. 13 (0%, 13 Voturi)
 • Gradina nr. 2 (0%, 9 Voturi)
 • Gradina nr. 15 (0%, 9 Voturi)
 • Gradina nr. 17 (0%, 8 Voturi)
 • Gradina nr. 24 (0%, 7 Voturi)
 • Gradina nr. 6 (0%, 6 Voturi)
 • Gradina nr. 25 (0%, 6 Voturi)
 • Gradina nr. 4 (0%, 5 Voturi)
 • Gradina nr. 19 (0%, 5 Voturi)
 • Gradina nr. 29 (0%, 5 Voturi)
 • Gradina nr. 7 (0%, 4 Voturi)
 • Gradina nr. 10 (0%, 3 Voturi)
 • Gradina nr. 8 (0%, 3 Voturi)
 • Gradina nr. 11 (0%, 2 Voturi)
 • Gradina nr. 23 (0%, 2 Voturi)
 • Gradina nr. 21 (0%, 1 Voturi)

Total Voturi: 11.102

Loading ... Loading ...

Primaria Rovinari si Consiliul Local Rovinari, organizeaza concursul cu tematica „UN ORAS VERDE – Cea mai frumoasa gradina cu flori aferenta caselor de locuit si blocurilor de locuinte” care se va desfasura in perioada 10 Mai – 31 Mai 2018. Perioada de înscriere: 27 Aprilie – 09 Mai. Inscrierea in concurs se va face la sediul Primariei Rovinari, printr-o cerere, care va cuprinde datele personale, la care se va atasa și o copie dupa C.I. sau B.I.

Pentru a realiza corecta evaluare a concurentilor, se vor constitui formulare de vot online pentru fiecare concurent, cuprinzând fotografii cu prezentarea gradiniilor participante. Pozele vor fi postate pe site-ul Primariei la adresa www.primariarovinari.ro, pe pagina de Facebook „Primaria Rovinari”, precum si la sediul Primariei Orasului Rovinari.

Premiile constau în bani și diplome, astfel:

– Premiul III – 1550 lei;

– Premiul II – 1650 lei;

– Premiul I – 1800 lei;

– 25 de mentiuni – in valoare de 200 lei fiecare;

Mult succes!

Primăria oraşului Rovinari va lua unele măsuri în vederea prevenirii şi combaterii situaţiilor de risc ce ar putea fi determinate de aparitia capuselor, tantarilor si insectelor. Dezinsecţia se va efectua in zonelor cu spaţii verzi din oraş, in perioada 21.04.2018 – 22.04.2018.

Va multumim!

   

Procedura de evaluare/selecție a candidaților pentru funcțiile de administratori ai:

                – Societății Comerciale cu Raspundere Limitata Apa Canal Salubritate S.R.L.

                – Societății  Servicii Publice Locale Rovinari S.R.L.

           U.A.T. Rovinari prin Consiliul  Local Rovinari organizează, în calitate de autoritate publică tutelară, la sediul din orasul Rovinari, str. Florilor nr. 2, jud. Gorj, procedura de evaluare/selecție  a candidaților pentru funcțiile de  administratori ai:

                – Societății Comerciale cu Raspundere Limitata Apa Canal Salubritate S.R.L.

                – Societății  Servicii Publice Locale Rovinari S.R.L.

          Procedura de evaluare/selecţie se realizează în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale  Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011.

          Potrivit Actelor constitutive ale celor doua societati, administrarea este asigurata de 3(trei) administratori,(3 administratori pentru Societatea Comerciala cu Raspundere Limitata Apa Canal Salubritate S.R.L.  si 3 administratori- pentru Societatea  Servicii Publice Locale Rovinari S.R.L.)  care trebuie sa îndeplineasca următoarele condiții prevăzute de art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare:

a) sunt persoane fizice cu experienţă în îmbunătăţirea performanţei societăţilor sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus;

b) cel puţin doi administratori trebuie să aibă studii economice sau juridice şi experienţă în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani; 

c) nu poate fi mai mult de un administrator din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice;

d) majoritatea administratorilor sunt administratori neexecutivi şi independenţi, în sensul art. 138 ^² din Legea nr. 31/1990, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare.

          Funcțiile de administratori presupun următoarele statute profesionale ale candidaților persoane fizice:

1– pentru o funcție  de administrator sunt necesare, obligatoriu,  studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul economic  și experienţă în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani ; 

2– pentru o funcție de administrator sunt necesare, obligatoriu,  studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul  juridic și experienţă în domeniul  juridic, de audit  de cel puţin 5 ani ; 

3– pentru o funcție  de administrator sunt necesare, obligatoriu,  studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă  și experiență în domeniul studiilor absolvite de cel puţin 5 ani.

 

          Administratorii neexecutivi și independenți, în număr de 2(doi),  vor fi selectați din rândul candidaților al căror statut are corespondent profesional în absolvirea de  studii superioare de lungă durata cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul economic sau juridic, care au experienţă în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani și îndeplinesc condițiile prevăzute de art. 138 ^² din Legea nr. 31/1990, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:

a) să nu fie director al societăţii sau al unei societăţi controlate de către aceasta şi să nu fi îndeplinit o astfel de funcţie în ultimii 5 ani;

b) să nu fi fost salariat al societăţii ori al unei societăţi controlate de către aceasta sau să fi avut un astfel de raport de muncă în ultimii 5 ani;

c) să nu primească sau să fi primit de la societate ori de la o societate controlată de aceasta o remuneraţie suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzând calităţii sale de administrator neexecutiv;

d) să nu fie asociat semnificativ al societăţii;

e) să nu aibă sau să fi avut în ultimul an relaţii de afaceri cu societatea ori cu o societate controlată de aceasta, fie personal, fie ca asociat, acţionar, administrator, director sau salariat al unei societăţi care are astfel de relaţii cu societatea, dacă, prin caracterul lor substanţial, acestea sunt de natură a-i afecta obiectivitatea;

f) să nu fie sau să fi fost în ultimii 3 ani auditor financiar ori asociat salariat al actualului auditor financiar al societăţii sau al unei societăţi controlate de aceasta;

g) să fie director într-o altă societate în care un director al societăţii este administrator neexecutiv;

h) să nu fi fost administrator neexecutiv al societăţii mai mult de 3 mandate;

i) să nu aibă relaţii de familie cu o persoană aflată în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a) şi d).

    Candidații pentru funcțiile  de administratori trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) Să aibă cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) Să cunoască limba română (scris şi vorbit);

c) Să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului;

d) Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

e) Să aibă studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul științelor economice sau juridice și experienţă în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani (condiție obligatorie doar în cazul  candidaților care optează pentru cele două funcții la care este prevăzută această condiție);*

f) Să aibă  studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă  și experiență de minimum 5 ani în domeniul studiilor absolvite (condiție obligatorie doar în cazul  candidaților care optează pentru funcția la care este prevăzută această condiție);*

g) Să aibă experienţă în îmbunătăţirea performanţei societăţilor sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus;

h) Să nu fi fost destituit dintr-o funcţie publică sau să nu-i fi încetat contractual individual de muncă pentru motive imputabile, în ultimii 7 ani;

i) Nu pot fi administratori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată (r1), cu modificările ulterioare;

j) Să nu fi făcut poliţie politică, aşa cum este definită prin lege;

k) Să nu aibă înscrieri în cazierul judiciar sau fiscal;

l) Să aibă statutul de independent, în sensul art. 138 ^² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (condiție obligatorie doar pentru cei doi administratori neexecutivi cu statut de independent).

    * Pentru candidații din state membre ale Uniunii Europene, diploma de studii trebuie să fie recunoscută în România.

          Potrivit art. 33 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, o persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator şi/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăţi sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României.

          Evaluarea candidaților se va face pe baza următoarelor criterii (competențe, trăsături, condiții):

          COMPETENȚE:

a) Competențe specifice sectorului:

 1. Cunoașterea sectorului de activitate al societății;
 2. Gestionarea afacerii.

          Candidatii vor avea cunoștințe și/sau experiență în activități legate de domeniul de activitate al societății, cunoștințe de organizare și gestiune a activității societății, precum și cunoștințe legate de reglementările specifice întreprinderilor publice.

b) Competențe profesionale de importanță strategică:

 1. Viziune și planificare strategică;
 2. Capacitatea de luare a deciziilor și de evaluare a impactului acestora asupra activității societății;
 3. Marketing strategic,
 4. Managementul riscului;
 5. Legislație;
 6. Finanțe și contabilitate.

          Candidatii vor avea experiență în îmbunătățirea performanței societății pe care o vor administra, precum și capacitatea de evaluare a impactului deciziilor luate privind societatea.

c) Competențe de guvernanță corporativă:

 1. Cunoașterea principiilor de guvernanță corporativă și a bunelor practici în domeniu;
 2. Organizare și planificare;
 3. Monitorizarea performanței.

          Se va evalua înțelegerea principiilor și practicilor de guvernanță corporativă, inclusiv  rolurile și responsabilitățile, luarea deciziilor, gândire strategică și previziuni, monitorizarea performanței.

d) Competențe sociale și personale:

          Se vor avea în vedere următoarele abilități:

 1. Abilități de comunicare și negociere;
 2. Capacitatea de analiză și sinteză.

e) Experiență pe plan local și internațional:

 1. Experiență pe plan local;
 2. Experiență pe plan internațional.

          Se va avea în vedere experiența cumulată în diverse organizații pe plan local și internațional.

f) Competențe și restricții specifice pentru funcționarii publici sau alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

 1. Competențe:

                    Competențe de conducere

                    Se vor evalua experiența cumulată în funcții de conducere/administrare în cadrul unor societăți, organizații, instituții, cunoștințele și abilitățile specifice funcțiilor de conducere.

Restricții

       1. Nu poate fi mai mult de un membru din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice;

 1. Să nu facă parte concomitent din mai mult de 3 (trei) consilii de administraţie ale unor regii autonome sau societăţi comerciale.

 

          TRĂSĂTURI:

a) Reputaţie personală şi profesională;

b) Integritate;

c) Independenţă;

d) Aliniere cu scrisoarea de aşteptări ;

e) Expunere politică;

f) Abilităţi de comunicare interpersonală;

g) Diversitate de gen.

        CONDIȚII PRESCRIPTIVE ȘI PROSCRIPTIVE:

a) Număr de mandate în cadrul unor societăți sau regii autonome;

b) Ani de când este manager/director general/director/administrator (sau altă funcție similară) într- o societate sau regie autonomă;

c) Studii economice sau juridice şi experienţă în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani (condiție obligatorie doar în cazul candidaților care optează pentru cele două funcții la care este prevăzută această condiție);

 d) Studii superioare  și experiență în domeniul studiilor absolvite de cel puțin 5 ani (condiție obligatorie doar în cazul  candidaților care optează pentru funcția la care este prevăzută această condiție);

e) Rezultatele economico- financiare ale întreprinderilor în care și-a exercitat mandatul de administrator sau de director;

f) Înscrieri în cazierul fiscal și judiciar.

 

   Dosarele de candidatură  trebuie să conțină următoarele documente:

a) formularul de înscriere(Formularul 1);

b) Curriculum vitae în format Europass (conform Hotărârii Guvernului nr. 1021/2004 pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae);

c) copia actului de identitate;

d) copiile diplomelor de studii şi a altor acte care atestă efectuarea unor specializări, conform cerinţelor funcției pentru care candidează;

e) pentru dovedirea vechimii în muncă şi specialitatea studiilor necesare ocupării postului:

                    – copia carnetului de muncă pentru perioada lucrată până la data de 01.01.2011;

                    – adeverinţă pentru perioada lucrată după data de 01.01.2011;

                    – alte documente care pot furniza informații relevante în acest sens.

f) certificatul de cazier judiciar (este valabil 6 luni de la data eliberării şi numai în scopul pentru care a fost eliberat) sau declaraţie pe proprie răspundere privind cazierul judiciar, conform Formularului nr. 2 anexat;

g) certificat de cazier fiscal (este valabil 30 de zile de la data emiterii şi numai în scopul pentru care a fost eliberat) sau declaraţie pe proprie răspundere privind cazierul fiscal, conform Formularului nr. 3 anexat;

h) adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, cu cel mult 6 luni anterior depunerii dosarului de candidatură (adeverinţa trebuie să conţină în clar numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice);

i) documente care probează experiența în îmbunătățirea performanței societăţilor sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus (de exemplu, documente privind creșterea cifrei de afaceri, creșterea profitabilității, creșterea numărului de angajați etc.);

j) documente care atestă îndeplinirea criteriilor prevăzute în profilul administratorilor,  de exemplu,  scrisori de recomandare, diplome, distincții, premii sau alte elemente de recunoaștere a competenței profesionale, articole, lucrări de specialitate sau alte publicații proprii în domeniul/domeniile de specialitate, articole apreciative despre candidat etc.);

k) declaraţie pe proprie răspundere privind respectarea prevederilor art. 138 ^² alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare; (doar în cazul candidaților care optează pentru cele două funcții la care este prevăzută această condiție), conform Formularului nr. 4 anexat;

l) declaraţie pe proprie răspundere privind situaţiile prevăzute la art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011, cu modificările şi completările ulterioare, conform Formularului nr. 5 anexat;

m) declaraţie pe proprie răspundere că nu a făcut poliție politică astfel cum este definită prin lege, conform Formularului nr. 6 anexat;

n) declaraţie pe proprie răspundere privind apartenenţa la consiliile de administraţie, conform art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011, cu modificările şi completările ulterioare, conform Formularului nr. 7 anexat;

o) declaraţie pe proprie răspundere că nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani, conform prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare, conform Formularului nr. 8 anexat;

p) declarație prin care își exprimă acordul cu privire la procesarea datelor cu caracter personal, precum și la derularea unei proceduri de obținere de date (atunci când este necesar în cadrul procesului de selecție), prin verificarea activităţii desfăşurate anterior de candidaţi sau verificarea referinţelor oferite de către candidaţi, conform Formularului nr. 9 anexat.

          Dosarul de candidatură, conținând documentele solicitate prin anunț și un opis al documentelor semnat de candidat, se introduce într-un plic care va fi închis și pe care se va menționa poziția  de administrator,societatea pentru care se depune  candidatura, numele, prenumele și domiciliul candidatului.

          Dosarele de candidatură se depun/transmit, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentului anunț, respectiv până la data de 11.05.2018, ora 16,00, la Registratura Primariei Orasului Rovinari ,Strada Florilor nr.2, parter, jud. Gorj.

          Dosarele de candidatură depuse în termen formează împreună lista lungă, care are caracter confidenţial şi nu trebuie să fie publicată. 

          Dosarele de candidatură sunt evaluate în raport cu minimul de criterii stabilite pentru selecţie, iar cele ce nu întrunesc minimul de criterii al profilului de candidat sunt respinse din lista lungă. 

          Dacă informaţiile din dosare nu sunt concludente în ceea ce priveşte întrunirea minimului de criterii stabilite pentru selecţie de către candidaţi, comisia de evaluare/ selecție, solicită clarificări suplimentare sau decide respingerea candidaturii. 

          Candidaţii respinşi de pe lista lungă sunt informaţi în scris despre această decizie. 

          Verificarea informaţiilor din dosarele de candidatură rămase pe lista lungă şi stabilirea punctajului conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul matricei profilului pentru fiecare candidat se efectuează în scris sau prin clarificări verbale, de către comisia de evaluare/ selecție.

          Candidaţii rămaşi în lista lungă după efectuarea verificărilor prevăzute mai sus sunt supuşi unei analize comparative, prin raportare la profilul  administratorilor.

          Candidaţii selectaţi care întrunesc cerinţele de competenţe , dar care au obţinut un punctaj conform grilei de evaluare mai mic decât al celorlalţi candidaţi sunt eliminaţi de pe lista lungă. 

          Comisia de evaluare/ selecție  solicită informaţii suplimentare faţă de cele din dosarul de candidatură atunci când consideră necesar, pentru a asigura rigoarea şi corectitudinea deciziilor luate. 

          Informaţiile suplimentare se obţin, fără a se limita la acestea, prin următoarele mijloace: 

a) unul sau mai multe interviuri directe cu candidaţii;

b) verificarea activităţii desfăşurate anterior de candidaţi;

c) verificarea referinţelor oferite de către candidaţi.

          Ca urmare a informaţiilor suplimentare obţinute prin mijloacele mai sus precizate se poate revizui, îmbunătăţi şi valida acurateţea rezultatelor pe baza punctajului obţinut în matricea profilului de candidat.

          Candidaţii sunt eliminaţi de pe lista lungă în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut conform matricei profilului, până la limita a maximum 5 candidaţi pentru fiecare functie de administrator, rezultând astfel lista scurtă.

          Candidaţilor aflaţi în lista scurtă li se comunică de către comisia de evaluare/selecţie  faptul că în termen de 16 zile de la data  stabilirii listei scurte trebuie să depună în scris la autoritatea publică tutelară declaraţia de intenţie(pana la data de 04.06.2018).

          Comisia de evaluare/selecţie  analizează declaraţia de intenţie şi integrează rezultatele analizei în matricea profilului de candidat. Rezultatele din matricea profilului de candidat se analizează în funcţie de matricea profilului de administrator.

          Selecţia finală a candidaţilor aflaţi în lista scurtă se face pe baza de interviu, organizat de către comisia de evaluare/selecţie , în baza planului de interviu ,in data de 11.06.2018,ora 10,00,la sediul Primariei Orasului Rovinari.   

          În vederea organizării interviului se au în vedere, fără a se limita la acestea, următoarele: 

a) dosarul de candidatură;

b) matricea profilului de candidat;

c) declaraţia de intenţie a candidatului.

          Candidații înscriși în lista scurtă au obligația de a prezenta originalele documentelor solicitate prin anunțul public la dosarul de candidatură  (inclusiv cazierul judiciar și cazierul fiscal) până la data desfășurării interviului,  sub sancțiunea eliminării din această listă.

          Secretarul Comisiei de evaluare/selecție va certifica pentru conformitatea originalul, copiile documentelor existente la dosarul de candidatură.

                    După finalizarea interviurilor, comisia de evaluare/selecţie  întocmește raportul pentru numirile finale, care include clasificarea candidaţilor cu motivarea acesteia.

          Prezentul anunț este publicat pe pagina de internet a autorității publice tutelare – www.primariarovinari.ro,la sectiunea anunturi.

          Relații suplimentare se pot obține la tel. 0253371011 int.111.

          La prezentul anunț sunt anexate următoarele documente:scrisorile de asteptari, procedura de evaluare/selecție, profilul  si matricea  administratorilor și profilul si matricea de candidat, actele constitutive ale  societății comerciale, bugetele societăților  pentru anii 2015, 2016, 2017, modele ale declarațiilor solicitate la dosarul de candidatură, bibliografia,reguli generale  pentru redactarea declaratiei de intentie.

Raport final selectie administratori:

  raport_final_selectie_administratori.pdf (205,2 KiB, 9 hits)

Raport selecție administratori S.C. SPL SRL pe baza interviului:

  raport_de_selectie.pdf (158,2 KiB, 7 hits)

Lista scurta candidati S.C. S.P.L.R. SRL:

  LISTA_SCURTA-PDF_FOTO.pdf (562,2 KiB, 41 hits)

Documente atasate:

  Act_constitutiv_S.C._A.C.S._S.R.L.pdf (6,0 MiB, 46 hits)
  Act_constitutiv_SPL.pdf (932,4 KiB, 39 hits)
  Bibliografie.pdf (75,7 KiB, 48 hits)
  buget_2015_-acs.pdf (5,9 MiB, 49 hits)
  buget_2017-acs.pdf (4,0 MiB, 37 hits)
  buget_2017-spl.pdf (4,9 MiB, 51 hits)
  Formulare.pdf (107,3 KiB, 48 hits)
  PROCEDURA_EVAL-SEL_CONS_ADM_ROVINARI.pdf (189,9 KiB, 67 hits)
  PROFIL_si_MATRICE_ADMINISTRATORCANDIDAT-S.C._ACS_S.R.L.pdf (363,0 KiB, 35 hits)
  Reguli_generale_pentru_redactarea_decl_int.pdf (82,2 KiB, 39 hits)
  Scrisoare_de_asteptari_ACS.pdf (75,2 KiB, 34 hits)
  Scrisoare_de_asteptari_SPL.pdf (75,8 KiB, 55 hits)
  PROFIL_si_MATRICE_ADMINISTRATOR_CANDIDAT-_S.C._S.P.L._S.R.L.pdf (362,3 KiB, 67 hits)
  buget_2016-acs.pdf (4,3 MiB, 48 hits)

 

ANUNT IMPORTANT!
SC SERVICIUL DE BAZA PAZA SI PROTECTIE SRL (Societate subordonata Consiliului Local Rovinari), organizeaza Miercuri, 28.03.2018, incepand cu ora 09:00, in sala de sedinte a Primariei Rovinari, preselectia dosarelor pentru ocuparea posturilor vacante de “Agent de paza”.

Art. 39 din legea 333/2003 stabileste conditiile pe care urmeaza sa le indeplineasca persoana cu atributii de paza sau protectie, si anume:

a) sa fie cetatean roman cu domiciliul pe raza orasului Rovinari si sa aiba varsta de cel putin 18 ani;
b) sa fie apt medical pentru exercitarea functiei;
c) sa nu aiba antecedente penale pentru infractiuni savarsite cu intentie;
d) sa fie atestat profesional, potrivit prevederilor Lg. 333/2003, H.G. 301/2012 si H.G. 1002/2015.

Cu ocazia zilei de 1 Martie, Primaria si Consiliul Local organizeaza un spectacol in sala de evenimente de la Casa de Cultura a Orasului Rovinari.

La multi ani, doamnelor si domnisoarelor!
Va asteptam!

Vladuta Lupau si Alexandru Bradatan

Primăria, Consiliul Local și Casa de Cultură a orașului Rovinari organizează un spectacol cu ocazia zilei de Dragobete, având următorul program:

Vineri, 23 Februarie 2018,
incepând cu ora 17:00
Ansamblul “Jiulețul” si Ansamblul “Privighetorile Gorjului” din Rovinari
Concursuri pentru cupluri.

ora 19:00
Morris

Evenimentul se va desfasura in sala de spectacole a Casei de Cultura din Rovinari.

De dragobete, iubește românește!
Vă așteptăm!

cez_romania_resizeDistribuţie Oltenia anunţă execuţia unor lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite.

Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici din orașul Rovinari în data de 20.02.2018, PTA Poiana nr. 4 – sat Poiana, între orele 10.00 – 13.00.

De asemenea, Distribuție Oltenia anunță faptul că lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile. Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa www.cez.ro. Telefon unic pentru anunţul deranjamentelor electrice din judeţul Gorj: 0251 929

Distribuţie Oltenia avertizează:

ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane neautorizate:

 • intrarea în posturile de transformare;
 • urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
 • înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de la case şi blocuri de locuinţe.
Retele Sociale
Sondaj de opinie:

Care din urmatoarele specializari in cadrul Colegiului "Gheorghe Tatarescu" sunt oportune elevilor nostrii?

Arată Rezultatele

Loading ... Loading ...
Etichete