Pagina contact
Arhivă
Adrese diverse

REGISTRU PENTRU EVIDENȚA PROIECTELOR DE HOTĂRÂRI PE ANUL 2023

 

NR.

ACT

DATA TITLUL ACTULUI OBSERVAȚII
18348 09.05.2023 Proiect de hotărâre  privind aprobarea proiectului „MICROBUZE ELECTRICE PENTRU ELEVII JUDEȚULUI GORJ”, în vederea depunerii acestuia în cadrul Apelului de proiecte „Microbuze electrice pentru elevi”, ce va fi finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență – Componenta C15: Educație.  
16727 27.04.2023 Proiect de hotărâre  privind  actualizarea indicatorilor tehnico-economici, faza proiect tehnic- detalii de execuție,  pentru obiectivul de investiții „Actualizare proiectare- Reabilitare și modernizare centru de asistență școlară afterschool și creșă oraș Rovinari”.  
16687 27.04.2023 Proiect de hotărâre  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza studiu de fezabilitate, aferenți obiectivului de investiții ”Extindere, modernizare și dotare Complex sportiv str.Sporturilor nr.6, oraș Rovinari, județul Gorj”.  
16677 27.04.2023 Proiect de hotărâre  privind aprobarea  predării către Ministerul Dezvoltării Lucrarilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii ”Extindere, modernizare și dotare Complex sportiv, str. Sporturilor nr.6, oraș Rovinari, județul Gorj”.  
16653 27.04.2023 Proiect de hotărâre  privind aprobarea participării UATO Rovinari în cadrul Programului privind casarea autovehiculelor uzate, derulat în cofinanțare cu Administrația Fondului pentru Mediu.  
16592 26.04.2023 Proiect de hotarare privind aprobarea completării Regulamentului de atribuire/

licitaţie a locurilor de parcare pentru folosinţă, în parcările  de reședință din orașul Rovinari, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr.120/27.07.2021.

 
16383 25.04.2023 Proiect de hotarare privind modificarea anexei nr.10065/08.03.2023 la Hotărârea Consiliului Local nr.47/29.03.2023 privind aprobarea Graficului de ședințe al Consiliului Local Rovinari pentru trimestrul II al anului 2023.  
16114 24.04.2023 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați – faza proiect tehnic detalii de execuție – pentru obiectivul de investiții ”Amenajare parc joacă, zona blocurilor D3-D5, oraș Rovinari”.  
15835 20.04.2023 Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului local pe anul 2023 al UATO Rovinari.  
15789 20.04.2023 Proiect de hotărâre privind însușirea domeniului privat conform propunerii comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat constituită la nivelul unității administrativ-teritoriale oraș Rovinari.  
15691 20.04.2023 Proiect de hotărâre  prin care se ia act de demisia domnului ––– din AGA la Societatea Serviciul de Bază Pază și Protecție SRL și Orașul Rovinari prin Consiliul Local numește un nou reprezentant în AGA.  
15700 20.04.2023 Proiect de hotărâre prin care se ia act de demisia domnului –––– din  AGA la Societatea Servicii Publice Locale SRL și Orașul Rovinari prin Consiliul Local numește un nou reprezentant în AGA.  
15608 20.04.2023 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați -faza proiect tehnic detalii de execuție- pentru obiectivul de investiții ”Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale – bloc T1, L1 și H4”.  
15592 20.04.2023 Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și Statului de Personal ale Spitalului Orășenesc ”Sfântul Ștefan” Rovinari.  
15116 12.04.2023 Proiect de hotărâre privind completarea  Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al orașului Rovinari, județul Gorj, însușit prin Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr.192/ 27.10.2021.  
14935 11.04.2023 Proiect de hotărâre privind     concesionarea prin licitație publică a terenurilor în suprafață de 132932mp, cu nr.cadastral 37036 și în suprafață de 6076mp cu nr.cadastral 37037, situate în extravilanul orașului Rovinari, în zona Albiei majore a Râului Jiu, în aval față de Termocentrala Rovinari, județul Gorj.  
14905 11.04.2023 Proiect de hotărâre privind însușirea rapoartelor de evaluare întocmite în vederea inventarierii în domeniul privat, a unor terenuri situate în intravilanul orașului Rovinari,  județul Gorj.  
14884 11.04.2023 Proiect de hotărâre prin care se ia act de demisia domnului––– din  AGA la SC APĂ CANAL SALUBRITATE SRL prin lichidator judiciar Siomax SPRL și se numește un nou reprezentant în AGA.  
14788 10.04.2023 Proiect de hotărâre privind achiziționarea, în condițiile legislației în vigoare, a terenului în suprafață de 3000mp, număr cadastral 36881, CF 36881, tarlaua 100, parcelele 741, 745, 746, situat în intravilanul Orașului Rovinari,  jud.Gorj.  
14064 06.04.2023 Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024.  
12612 27.03.2023 Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării, în condițiile legislației în vigoare, a unui numar de 300 tichete sociale, în valoare de 100 lei/tichet cu TVA, în sumă totală de 30.000 lei cu TVA,  cu ocazia sarbatorilor pascale 2023.  
12609 27.03.2023 Proiect de hotărâre  privind  modificarea art.4 alin.2 și alin.5 lit.b) din Regulamentul privind instituirea și administrarea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatori casnici și pentru utilizatori non-casnici pe raza orașului Rovinari aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr.165/ 30.08.2022.  
12607 27.03.2023 Proiect de hotarare privind încetarea dreptului de folosință gratuită (comodat) către Serviciul de Iluminat Public al orașului Rovinari a bunurilor care au făcut obiectul anexelor nr.21455/18.05.2022 și nr.46497/ 18.10.2022.  
12604 27.03.2023 Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.22657/23.06.2021 din Hotărârea Consiliului Local nr.109/29.06.2021 pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a unor activități din cadrul serviciului public de salubrizare la nivelul Orașului Rovinari și stabilirea modalității de gestiune a serviciului public de salubrizare la nivelul Orașului Rovinari.  
12262 23.03.2023 Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului local pe anul 2023 al UATO Rovinari.  
12266 23.03.2023 Proiect de hotărâre privind     aprobarea Regulamentului pentru organizarea și funcționarea activității de voluntariat din cadrul UATO Rovinari – Direcția Publică de Asistență Socială.  
12264 23.03.2023 Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii privind declararea stării de insolvabilitate a debitorilor persoane fizice și juridice, conform prevederilor art.265 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.  
11211 16.03.2023 Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare privind proiectul ”HUB de servicii MMSS- SII MMSS”, cod MySmis 130963, între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS) și UATO Rovinari prin Direcția Publică de Asistență Socială.  
10265 09.03.2023 Proiect de hotărâre privind constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică, a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 58mp, cu nr.cadastral 37034, proprietate privată a orașului Rovinari, situat în oraș Rovinari, Aleea Pieții, FN, lângă bl.G4, județul Gorj.  
10160 08.03.2023 Proiect de hotărâre privind     alipirea terenului în suprafață de 17mp, cu număr cadastral 35861, cu terenul în suprafață de 35mp, cu număr cadastral 35968mp, proprietate privată a orașului Rovinari, județul Gorj.  
10109 08.03.2023 Proiect de hotărâre privind     aprobarea raportelor de evaluare întocmite de SC Consulting Company SRL pentru stabilirea valorii de piață a unor terenuri ce urmează a fi inventariate în domeniul public al orașului Rovinari, județul Gorj.  
10069 08.03.2023 Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință.  
10066 08.03.2023 Proiect de hotărâre privind aprobarea Graficului de ședințe al Consiliului Local Rovinari pentru trimestrul II al anului 2023.  
7493 16.02.2023 Proiect de hotărâre privind aprobarea schemei de minimis reprezentând scutiri la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor și taxelor locale datorate de către întreprinderile care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al Orașului Rovinari.          
9654 03.03.2023 Proiect de hotărâre  privind demararea procedurii de concesionare, prin licitație publică organizată în condițiile legii, a terenurilor în suprafață de 132932mp cu nr.cadastral 37036 și în suprafață de 6076mp cu nr.cadastral 37037, situate în extravilanul orașului Rovinari, județul Gorj.  
9658 03.03.2023 Proiect de hotărâre privind cesiunea părților sociale deținute de SC APA CANAL SALUBRITATE SRL prin lichidator judiciar Siomax SPRL către Orașul Rovinari, prin Consiliul Local Rovinari și actualizarea actului constitutiv al Societății Servicii Publice Locale SRL.  
9306 02.03.2023 Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Societatea Servicii Publice Locale SRL.  
8836 28.02.2023 Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatulde specialitate al Primarului  orașului Rovinari.  
8602 27.02.2023 Proiect de hotărâre  privind acordarea de sprijin financiar pe anul 2023 pentru unitățile de cult religios.  
8607 24.02.2023 Proiect de hotărâre privind însușirea rapoartelor de evaluare întocmite în vederea concesionarii, prin licitație publică, a unor terenuri situate în extravilanul orașului Rovinari, zona Albiei majore a Râului Jiu, în aval de Termocentrala Rovinari, județul Gorj.  
8373 23.02.2023 Proiect de hotărâre  privind însușirea inventarului domeniului privat conform propunerii comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat constituită la nivelul unității administrativ-teritoriale oraș Rovinari.  
8370 23.02.2023 Proiect de hotărâre  privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al UAT Rovinari și declararea de uz și interes public a terenului în suprafață de  4134mp din acte, respectiv 4138mp suprafață măsurată, înscris în cartea funciară 35269, situat în oraș Rovinari, Bulevardul Minerilor, județul Gorj.  
8057 21.02.2023 Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor de urgență ––- în vederea achiziționării unei proteze de coapsă modulară cu silicon.  
7984 21.02.2023 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Rovinari pentru anul 2023.  
8012 21.02.2023 Proiect de hotărâre privind demararea procedurii de înscriere a cetățenilor din orașul Rovinari, în perioada 06.03.2023 – 24.03.2023, în vederea acordării și distribuirii de beneficii de asistență socială, constând în tichete sociale, conform legislației în vigoare, cu ocazia sărbătorilor pascale 2023.  
7916 20.02.2023 Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului local pe anul 2023 al UATO Rovinari.  
7725 20.02.2023 Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 al Societății Servicii Publice Locale SRL .  
7720 20.02.2023 Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 al Societății Serviciul de Bază, Pază și Protecție SRL.  
7718 20.02.2023 Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din Anexa 1 art. 470, alin. 2, coloana 3 din Hotărârea Consiliului Local nr.259/21.12.2022 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozite și taxe locale pentru anul 2023.  
7579 16.02.2023 Proiect de hotărâre privind aprobarea Calendarului Competițional al Clubului Sportiv „JIUL Rovinari 2016” pentru perioada 01.03.2023-31.12.2023.  
7548 16.02.2023 Proiect de hotărâre privind aprobarea premierii sportivilor  şi colectivelor tehnice, din cadrul Clubului Sportiv  “JIUL ROVINARI 2016”, care  obţin performanţe deosebite la acţiunile sportive internaţionale şi naţionale oficiale în cursul anului 2023.  
7489 16.02.2023 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a unor drepturi financiare sportivilor de performanță de la Secția Fotbal, Secția Tenis și Secția Box, legitimați la Clubul Sportiv „JIUL Rovinari 2016” pentru anul 2023.  
7491 16.02.2023 Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii la plata majorărilor de întârziere aferente obligațiilor bugetare constând în impozite și taxe locale, redevențe și chirii datorate bugetului local de către persoane fizice.  
7246 15.02.2023 Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului chiriei aferente locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, realizate de Agenția Națională pentru Locuințe în Orașul Rovinari, județul Gorj, începând cu luna martie 2023.  
7261 15.02.2023 Proiect de hotărâre privind aprobarea  contului de execuție al bugetului local al unității administrativ teritoriale Oraș Rovinari, al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local al unității administrative teritoriale Oraș Rovinari și a situațiilor financiare încheiate la data de 31.12.2022.  
7205 14.02.2023 Proiect de hotărâre privind  îndreptarea erorilor materiale strecurate în  Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr.251/ 24.11.2022 și Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr.4/20.01.2023.  
7056 14.02.2023 Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Orășenesc ”Sfântul Ștefan” Rovinari.  
6442 09.02.2023 Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 2 a Hotărârii Consiliului Local nr.49/27.02.2018 privind aprobarea nomenclatorului stradal al orașului Rovinari.  
6021 07.02.2023 Proiect de hotărâre privind     plata cotizației pentru anul 2023 la Asociația Orașelor din România.  
6393 09.02.2023 Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune nr.7916 /01.03.2021 pentru cabinetul medical (spațiul nr.16), ce funcționează în imobilul ”internat” al Liceului “Gheorghe Tătărescu” Rovinari, situat în oraș Rovinari, str.Jiului, nr.6, jud.Gorj.           
6290 08.02.2023 Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației pentru anul 2023 ce revine unităților administratriv-teritoriale membre în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară în domeniul Serviciilor Publice de Salubrizare „ADIS” Gorj.  
6288 08.02.2023 Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației pentru anul 2023 ce revine unităților administratriv-teritoriale membre în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare „ADIA” Gorj.  
5569 03.02.2023 Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului local pe anul 2023 al UATO Rovinari.  
5029 01.02.2023 Proiect de hotărâre  privind aprobarea Bugetului  local de venituri și cheltuieli  al UATO ROVINARI pe anul 2023 și estimări pe anii 2024-2026, Bugetul centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2023 și estimări pe anii 2024-2026 și a Programului de investiții pe anul 2023.  
3299 19.01.2023 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției Publice de Asistență Socială.  
3204 19.01.2023 Proiect de hotărâre privind aprobarea condițiilor de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției publice de conducere vacanta de director executiv- Direcția Publică de Poliție Locală.  
3202 19.01.2023 Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Clubul Sportiv ”JIUL Rovinari 2016”, valabile începând cu data de 01 februarie 2023.  
3206 19.01.2023 Proiect de hotărâre privind  desemnarea a doi consilieri locali din cadrul Consiliului Local oraș Rovinari în calitate de membri ai Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale ale secretarului general al UAT oraș Rovinari.  
2716 17.01.2023 Proiect de hotărâre privind aprobarea Calendarului Competițional al Clubului Sportiv „JIUL Rovinari 2016” pentru perioada 01.02.2023-28.02.2023.  
2219 16.01.2023 Proiect de hotărâre privind aprobarea Calendarului activităților de primăvară 2023 și Calendarului activităților de vară-toamnă 2023, cuprinzănd lucrările de întreținere și înfrumusețare a spațiilor verzi ale orașului Rovinari, ce vor fi executate de către Societatea Servicii Publice Locale Rovinari SRL.  
2212 16.01.2023 Proiect de hotărâre privind aprobarea  Planului de acțiuni sau lucrări de interes local  ce se vor desfășura în anul 2023.  
2693 17.01.2023 Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului orar/agent de pază practicat de Societatea Serviciul de Bază Pază și Protecție SRL.  
2293 16.01.2023 Proiect de hotărâre prin care se ia act de tarifele prestate de serviciul de salubritate la nivel ADIS Gorj, pentru anul 2023.  
2225 16.01.2023 Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Rovinari nr.165/30.08.2022 privind aprobarea Regulamentului privind instituirea și administrarea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatori casnici și pentru utilizatori non-casnici pe raza orașului Rovinari.  
53720 05.12.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare propusă a funcționa în anul școlar 2023-2024 pe raza orașului Rovinari, județul Gorj.  
2305 16.01.2023 Proiect de hotărâre privind completarea  inventarului bunurilor care alcătuiesc  domeniul privat al orașului Rovinari, însușit prin Hotărârea Consiliului Local nr.192/27.10.2021.  
2133 16.01.2023 Proiect de hotărâre privind actualizarea Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de transport public local ”Asociația Jiul de Transport Public Local”.  
822 09.01.2023 Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Rovinari nr.260/21.12.2022 privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul Direcției Publice de Poliție Locală.  
3200 19.01.2023 Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului local înregistrat la data de 31.12.2023, în sumă de 5.877.534,20  lei ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2023.  

 

    
Cauta
Retele Sociale