Programul Casa Verde Clasic 2016 | Primăria oraşului Rovinari
Pagina contact
Arhivă
Adrese diverse

Programul Casa Verde Clasic 2016 urmeaza sa fie lansat si totodata urmeaza deschiderea unei noi sesiuni de depunere a dosarelor de finantare nerambursabila. In cadrul programului Casa Verde Clasic destinat persoanelor fizice puteti beneficia de sistemul de panouri solare pentru incalzirea apei menajere subventionat cu suma maxima de 6.000lei si instalatii de pompe de căldură subventionate cu suma maxima de 8.000 lei.

Dosarul de finantare pentru persoane fizice( se depune personal la AGENTIA DE MEDIU de la judetul unde este locuinta) pentru aprobare fonduri nerambursabile in valoare de 6000RON cu TVA inclus pentru panou solar pt. furnizare apa calda menajera va cuprinde:

a)     cerere de finantare nerambursabila, anexa nr. 2 la prezentul ghid, completata prin tehnoredactare computerizata si semnata de solicitant, in original

b)   declaratie pe propria raspundere a solicitantului, conform anexei nr. 3 la prezentul ghid, completata si semnata de catre solicitant, in original(de realizat in WORLD);

c)   copie de pe actul de identitate al solicitantului + numar de telefon ;

d)   extras de carte funciara pentru informare nu mai vechi de 30 de zile sau extras de carte funciara pentru autentificare valabil la data depunerii cererii de finantare, care sa ateste dreptul de proprietate/coproprietate al solicitantului asupra imobilului-teren si imobilului-constructie pe care se implementeaza sistemul de incalzire, in original, pentru solicitantii care detin individual un imobil;

Cerere la Cadastru Funciar in saptamina 1-5 august se elibereaza in mod normal in 3zile

  1. e) documentul eliberat de autoritatea publica locala, care atesta adresa imobilului, in situatia in care adresa de implementare din cererea de finantare difera de cea din extrasul de carte funciara;
  2. f) copia cartii funciare si extras de carte funciara individuala; pentru proprietati comune, pot fi maximum doua unitati individuale trecute pe aceeasi carte funciara, care adunate trebuie sa fie egale cu 1 (un) intreg;
  3. g) pentru imobilelele detinute in coproprietate se va depune o declaratie notariala, semnata de toti coproprietarii din care sa reiasa ca pentru imobilul respectiv se va depune o singura cerere de finantare, precum §i persoana solicitanta;
  4. h) certificat de atestare fiscala privind plata obligatiilor la bugetul local, emis pe numele solicitantului in original, valabil la data depunerii dosarului de finantare, eliberat de catre organele competente de pe raza carora isi are domiciliul solicitantul;

Se face cerere la Administratia Fiscala in orase sau Primarie daca este comuna se elibereaza in 3 zile

  1. i) in cazul in care domiciliul solicitantului este diferit de locul de implementare se va depune si certificat de atestare fiscala privind plata obligatiilor la bugetul local, emis pe numele solicitantului, in original, valabil la data depunerii dosarului de finantare, eliberat de catre organele competente de pe raza teritoriala unde va fi implementat proiectul;
  2. j) certificat de atestare fiscala privind obligatiile de plata catre bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de catre organul teritorial de specialitate al Ministerului Finantelor Publice, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finantare, in original;

Se face cerere tot la Administratia Fiscala se elibereaza in 3 zile

  1. k) certificat de cazier judiciar emis pe numele solicitantului, eliberat de catre organul teritorial de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, in original;

Se face cerere la Politia din orase sau la Politia Judeteana pentru comune

  1. l) adeverinta privind existenta contului bancar al solicitantului finantarii, emisa de o banca comerciala, sau extras de cont;

Documentele mentionate la alin. (1) se vor depune in plic pe care se va completa numele si adresa completa a solicitantului, titlul programului: „Programul privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire, beneficiari persoane fizice „, precum si sesiunea de depunere(de specificat).

Depunerea dosarului de finantare

Dosarul de finantare se va depune legat, paginat si opisat, intr-un singur exemplar, in plic, la agentia judeteana pentru protectia mediului pe raza careia domiciliaza solicitantul.Lipsa unui document sau prezentarea acestuia sub o alta forma decat cea solicitata sau iesirea sa din perioada de valabilitate, precum si neindeplinirea unui criteriu de eligibilitate determina respingerea dosarului de finantare.Solicitantul poate depune dosarul de finantare incepand cu prima zi de deschidere a sesiunii de depunere.Un solicitant poate depune in cadrul sesiunii de finantare o singura cerere de finantare pentru un singur tip de proiect. In cazul imobilelor cu doi sau mai multi coproprietari se poate depune o singura cerere de finantare, pentru acel imobil, pe sesiune.Cererea de finantare se completeaza prin tehnoredactare computerizata. Nu se accepta cereri de finantare cu stersaturi sau completari facute manual.

NU UITATI   PRIMUL VENIT – PRIMUL SERVIT !

    
Cauta
Retele Sociale