Sesiune de primire dosare pentru repartizare locuițe ANL | Primăria oraşului Rovinari
Pagina contact
Arhivă
Adrese diverse

Primaria Orașului Rovinari anuță sesiunea primire dosare pentru repartizarea unor locuințe ANL (oraș Rovinari, strada Sporturilor).

Dosarele se depun în perioada 03 octombrie – 31 octombrie 2016 (ora 14:00) la Sediul Primăriei oraș Rovinari, Compartiment Registratura – parter.

Analiza si repartizarea locuințelor de tip ANL se va efectua respectând HCL 7212007 si dispozitia primarului nr. 629/11.08.2016.

Lista documentelor necesare în soluționarea cererilor de locuințe și repartizarea acestora este următoarea :

I.Acte Decesare criterii acces :

–  Cerere privind solicitarea repartiției locuintă tip ANL

– Declarație notariala a titularului cererii și dupa caz, ale soțului / soției si ale celorlalți membrii majori ai familiei acestora  ca nu dețin sau nu au deținut în proprietate o locuință și nu au dobândit sau înstrăinat locuinta după 01.01.1990, că nu au beneficiat de credite pentru execuția unei locuințe și să nu fie beneficiarii unei alte locuințe pentru tineri destinată închirierii sau să nu fie coproprietari ai unei locuințe proprietate personala în oraș Rovinari.

–  Adeverința de la locul de muncă cu venitul net,  raport per salariat și contract per salariat (REVISAL) cu semnătura și stampila unitații angajatoare, în original.

II.Acte Decesare criterii de ierarhizare  :

– Acte doveditoare din care să rezulte unde locuiește efectiv, contractul de vânzare cumpărare / copie legalizată, contract închiriere (sau comodat) original sau copie legalizată, acte din care să rezulte suprafața locuibilă deținută cu chirie sau suprafață locuibilă a apartamentului, numărul de persoane care locuiesc, gradul de rudenie al acestora (certificate atestare fiscală buget local cu suprafață locuibilă, adeverință asociația de proprietari cu suprafață locuibilă a apartamentului, numărul de persoane care locuiesc efectiv, etc ).În cazul în care apartamentul este închiriat, este necesar contractul de închiriere înregistrat la ANAF. În cazul în care solicitantul este tolerat în spațiu de părinți sau alte rude va depune actele de stare civilă din care să rezulte gradul de rudenie (certificat de naștere, deces, căsătorie) sau alte acte (sentință de divorț, adopție,etc) precum si copii autentificate după B.I., C.I, a componentei membrilor ce locuiesc în spațiu respectiv.

– Copie act identitate soț, soție, copii peste 14 ani, certificat de naștere minori si căsătorie legalizate.

–  Certificat medical pentru solicitant sau alt membru al familiei aflat în întreținere, care necesită însoțitor sau o cameră în plus (eliberat de medicul specialist si vizat de directorul instituției de unde a fost eliberat) daca este cazul.

– Cerere repartizare locuință de tip ANL.

– Diplomă de absolvire studii, copie legalizată pentru titularul cererii

–  Pentru tinerii instituționalizati – adeverință de la instituția de unde provine

– Pentru persoanele care au început procedura de adopție sau adoptat un copil din casele de ocrotire sociala – sentința de adopție sau alte acte doveditoare.

ATENTIE !!!

– Criteriile de ierarhizare prin punctaj se aplică numai solicitanților de locuinte care au îndeplinit in TOTALITATE CRITERIILE DE ACCES.

– Toți solicitanții de locuință ce au depus cereri înainte de data de 31.10.2016 își vor ridica, prin proces verbal de predare – primire, cererea în original de la Compartimentul Fond Locativ, Primaria oraș Rovinari.

Cererea va constitui primul document din dosarul de admitere.

Ordinea actelor în dosar :

– Cererea in original ;

– Declarații notariale (soț, soție, membrii majori ai familiei)

– Adeverință de la locul de muncă, REVISAL

– Actul apartamentului legalizat

– Certificat de atestare fiscală- birou ITL

– Copia legalizataă a actului de studii.

Pentru lămuriri și informații vă·rugam să vă adresați Compartimentului Fond Locativ, situat la parterul Primăriei oraș Rovinari.

  Repartizare locuinte ANL 2016 (116,9 KiB, 428 hits)
    
Cauta
Retele Sociale