Anunț de licitație publică | Primăria oraşului Rovinari
Pagina contact
Arhivă
Adrese diverse

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: denumirea: Orașul Rovinari, codul fiscal: 5057520, adresa: Str. Florilor, nr. 2, oraș Rovinari, județul Gorj, număr de telefon: 0253371011, fax: 0253371004 și adresa de e-mail a persoanei de contact: office@primariarovinari.ro

2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: „Ștrandul Orașului Rovinari”, situat în intravilanul orașului Rovinari, înregistrat în domeniul public al orașului, aflat în administrarea Consiliului local Rovinari.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire:

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: prin e-mail sau letric, în urma unei cereri adresate concedentului.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Direcția Administrare Patrimoniu din cadrul Primăriei Rovinari, cu sediul mai sus menționat.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006: 10 lei achitați la casieria unității sau prin virament.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 29/05/2017, ora 16:00

4. Informaţii privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 06/06/2017, ora 09:00

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Str. Florilor, nr. 2, Oraș Rovinari, Județ Gorj.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 2 (două)

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 06/06/2017, ora 09:10, la sediul concendentului – sala de ședințe.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Gorj, Târgu-Jiu, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 34, jud. Gorj

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 12/05/2017

    
Cauta
Retele Sociale