ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ | Primăria oraşului Rovinari
Pagina contact
Arhivă
Adrese diverse

ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ

1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax și / sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:
 – denumirea: Orașul Rovinari, codul fiscal: 5057520, adresa: Oraș Rovinari, strada Florilor, nr.2, județul Gorj, număr de telefon: 0253/371011, fax: 0253/371004, adresa de e-mail a persoanei de contact: office @primariarovinari.ro.
2. Informații generale privind obiectul concesionării, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie concesionat :
  – teren destinat construirii unei fabrici în domeniul producției de materiale de construcții, în suprafață de 103.989 mp, situat în intravilanul și extravilanul orașului Rovinari, FN, județul Gorj, înscris în cartea funciară nr.36900, cu nr. cadastral 36900, aparținând domeniului public al orașului Rovinari, conform HCL nr.142/18.07.2022.
Concesionarea se face conform caietului de sarcini, H.C.L. nr.171/30.08.2022 și temeiul legal: O.U.G. nr.57/2019.
3. Informații privind documentația de atribuire:
  – se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau  modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire:
  – prin e-mail sau letric, în urma unei cereri adresate concedentului.
3.2. Denumirea și adresa serviciului /compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire:
  – Biroul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, oraș Rovinari, strada Florilor, nr.2, județul Gorj.
3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul:
  – 50 lei achitați la casieria unității.
3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor:
  –  20.09.2022, ora 16,00.
4. Informații privind ofertele:
4.1. Data limită de depunere a ofertelor:
– 27.09.2022, ora 12,00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:
 – Oraș Rovinari, strada Florilor, nr.2, județul Gorj.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:
 – un exemplar.
5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor:
  – 28.09.2022, ora 10,00, la sediul concedentului – sala de ședințe.
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței:
  – Tribunalul Gorj, Târgu – Jiu, str.Tudor Vladimirescu, nr.34, jud. Gorj, telefon:  0253-218661, fax: 0253-212666, email: tr-gorj@just.ro.

    
Cauta
Retele Sociale