| Primăria oraşului Rovinari
Pagina contact
Arhivă
Adrese diverse

NR.147/27/01/2023 

                                                                ANUNȚ

SERVICIUL DE ILUMINAT PUBLIC AL ORAȘULUI ROVINARI

 Scoate la concurs 1 (un) post de natură contractuală vacant, după cum urmează:

  • 1 (un) post de muncitor calificat l (electrician), în cadrul Compartimentului Întreținere și Reparații, perioadă nedeterminată, 4 ore / zi, 20 ore / săptămână.

a)Documente necesare pentru dosarul de concurs: cerere de înscriere, copie Carte Identitate, copii documente studii, copii Carnet Muncă sau Adeverință de vechime în muncă, Cazier judiciar, adeverință medicală și Curriculum vitae, dosarele cu documentația completă, se vor depune la Serviciul de Iluminat Public al Orașului Rovinari, pentru mai multe informații, datele de contact Comp. Resurse Umane – tel. 0758 568 011.

b)Condițiile generale pentru ocuparea postului….(HG nr. 1336/2022, art. 15, lit. a) – h)…).

a)are cetatenia romana sau cetatenia unui alt stat membru al Uniunii Europene,a unui stat parte la Acordul privind Spatiul Economic European(SEE)sau cetatenia Confederatiei Elvetiene;

b)cunoaste limba romana,scris si vorbit;

c)are capacitate de munca in conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003-Codul muncii,republicata,cu,modificarile si completarile ulterioare;

d)are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza,atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

e)indeplineste conditiile de studii,de vechime in specialitate si,dupa caz,alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;

f)nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra securitatii nationale,contra autoritatii,contra umanitatii,infractiuni de coruptie sau de serviciu,infractiuni de fals ori contra infaptuirii justitiei,infractiuni savarsite cu intentie care ar face o persoana candidata la post incompatibila cu exercitarea functiei contractuale pentru care candideaza,cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

g)nu executa o pedeapsa complementara prin care i-a fost interzisa exercitarea dreptului de a ocupa functia,de a exercita profesia sau meseria ori de a desfasura activitatea de care s-a folosit pentru savarsirea infractiunii sau fata de aceasta nu s-a luat masura de siguranta a interzicerii ocuparii unei functii sau a exercitarii unei profesii;

h)nu a comis infractiunile prevazute la art.1alin.(2) din Legea nr.118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale,de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor,precum si pentru completarea Legii nr.76/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare,cu modificarile ulterioare,pentru domeniile prevazute la art.35 alin.(1)lit.h)

c)Bibliografia/tematica concurs pentru ocuparea functiei de natura contractuala vacanta de muncitor calificat I(electrician),norma ½ din cadrul Compartiment Interventii:

-Legea nr.53/2003-Codul muncii,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare;

-Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,(conduita profesionala a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice);

-Legea nr.319/2006 Legea securitatii si sanatatii in munca,cu modificarile si completarile ulterioare;

-Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor,cu modificarile si completarile ulterioare;

-Ordinul nr.2741/2011 privind aprobarea reglementarii tehnice Normativ pentru proiectarea,executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor,indicativ I 7-2011-Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului;

-Normativ pentru proiectarea sistemelor de iluminat rutier si pietonal-INDICATIV NP-062-02;

-Agenda electricianului,Editia a IV-a,revazuta si completatata,Editura Tehnica Bucurest,1986,autor ing.Emil Pietrareanu.

d)Calendarul de desfășurare a concursului:

– Data limită pentru depunerea dosarelor de concurs – 11.02.2023, orele 15:00;

–  Data limită selecție dosare concurs – 15.02.2023, orele 15:00;

–  Proba scrisă va avea loc în data de 21.02.2023, orele 9:00, în sala de ședințe a Consiliului Local Rovinari, etajul 1;

–  Afișare rezultate la avizier primărie – 21.02.2023, orele 15:00;

–  Data limită pentru depunere contestații – 22.02.2023, orele 15:00;

– Data limită pentru afișare rezultate contestații, la avizier primărie – 23.02.2023, orele 15:00;

– Proba interviu va avea loc în sala de ședințe a Consiliului Local Rovinari, în data 27.02.2023, orele 9:00;

–  Afișare rezultate interviu, la avizier primărie, în data de 27.02.2023, orele 15:00;

–  Afișare rezultate finale, la avizier primărie, în data de 01.03.2023, orele 15:00.

 

         Șef Serviciu,                                                    Comp. Contabilitate și RU

 Ec. Stăncescu Florin-Alin                                      Ec. Delcea Adina-Elena

    
Cauta
Retele Sociale