| Primăria oraşului Rovinari
Pagina contact
Arhivă
Adrese diverse

                                                                                                                                                             Nr:284/27.02.2023

ANUNȚ

          Având în vedere prevederile HG nr. 1336 / 28.10.2022, pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unor posturi vacante corespunzător funcțiilor contractuale,

 SERVICIUL DE ILUMINAT PUBLIC AL ORAȘULUI ROVINARI,

cu sediul în Oraș Rovinari, Str. Florilor nr. 2, Jud. Gorj,

 Organizează concurs pentru ocuparea posturilor de natură contractuală vacante, după cum urmează:

  • 2 (două) posturi de muncitor necalificat l, în cadrul Compartimentului Măturat, Spălat și Întreținerea Căilor Publice, perioadă determinată de 6 (șase) luni, cu normă întreagă, respectiv 8 ore / zi, 40 ore / săptămână.

a)Documente necesare pentru dosarul de concurs: formular de înscriere, copie Carte Identitate, copii documente studii, copii Carnet Muncă sau Adeverință de vechime în muncă, Cazier judiciar, adeverință medicală și Curriculum vitae model european, dosarele cu documentația completă, se vor depune la Serviciul de Iluminat Public al Orașului Rovinari, pentru mai multe informații, datele de contact Comp. Resurse Umane – tel. 0758 568 011.

b)Condițiile generale pentru ocuparea posturilor:

1)are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;

2)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

3)are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

5)îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

6)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

7)nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii.

c)Condiții specifice pentru ocuparea posturilor:

1.Studii gimnaziale;

2.Vechime în specialitatea studiilor, nu este cazul.

d)Bibliografia și tematica concursului pentru ocuparea funcției de natură contractuală vacantă de muncitor necalificat l, din cadrul Compartimentului Măturat, Spălat și Întreținerea Căilor Publice:

1)Legea nr. 53 / 2003, privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

2)Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 / 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare – Personalul contractual din cadrul autorităților și instituțiilor publice.

d)Calendarul de desfășurare a concursului:

          -Dată publicare anunț – 28.02.2023;

         -Data limită pentru depunerea dosarelor de concurs – 13.03.2023, orele 16:00;

         -Data limită selecție dosare concurs – 15.03.2023, orele 16:00;

          -Data comunicare rezultate selecție dosare la avizier – 15.03.2023, orele 16:00;

          -Data limită depunere contestații – 16.03.2022, orele 16:00;

          -Data afișare rezultate contestații la avizier– 17.03.2022, orele 16;00;

-Proba scrisă va avea loc în data de 20.03.2023, orele 9:00, în sala de ședințe a Consiliului Local Rovinari, etajul 1;

-Dată comunicare/afișare rezultate la avizier – 20.03.2023, orele 16:00;

-Data limită pentru depunere contestații – 21.03.2023, orele 16:00;

-Data limită pentru afișare rezultate contestații, la avizier – 22.03.2023, orele 16:00;

-Proba interviu va avea loc în sala de ședințe a Consiliului Local Rovinari, în data 24.03.2023, orele 9:00;

-Dată comunicare/afișare rezultate interviu, la avizier, în data de 24.03.2023, orele 16:00;

-Data limită pentru depunere contestații – 27.03.2023, orele 16:00;

-Data limită pentru afișare rezultate contestații la avizier – 28.03.2023, orele 12:00;

-Dată afișare rezultate finale, la avizier, în data de 29.03.2023, orele 16:00;

-Dată numire/angajare în funcție – 03.04.2023.

          

            Șef Serviciu,                                                         Comp. Contabilitate și RU

               Ec. Cercelaru Ion-Viorel                                   Ec. Delcea Adina-Elena

    
Cauta
Retele Sociale