Anunț – concurs 1 (un) post de natură contractuală vacant, muncitor necalificat | Primăria oraşului Rovinari
Pagina contact
Arhivă
Adrese diverse

NR.218/13/02/2023

 

ANUNȚ:

 

SERVICIUL DE ILUMINAT PUBLIC AL ORAȘULUI ROVINARI

 

Scoate la concurs 1 (un) post de natură contractuală vacant, după cum urmează:

 

  • 1 (un) post de muncitor necalificat l, în cadrul Compartimentului Măturat, Spălat și Întreținerea Căilor Publice, perioadă determinată de 6 (șase) luni, 8 ore / zi, 40 ore / săptămână.

a)Documente necesare pentru dosarul de concurs: cerere de înscriere, copie Carte Identitate, copii documente studii, copii Carnet Muncă sau Adeverință de vechime în muncă, Cazier judiciar, adeverință medicală și Curriculum vitae, dosarele cu documentația completă, se vor depune la Serviciul de Iluminat Public al Orașului Rovinari, pentru mai multe informații, datele de contact Comp. Resurse Umane – tel. 0758 568 011.

b)Condițiile generale pentru ocuparea postului: a)are cetatenia romana sau cetatenia unui alt stat membru al Uniunii Europene,a unui stat parte la Acordul privind Spatiul Economic European(SEE)sau cetatenia Confederatiei Elvetiene;

b)cunoaste limba romana,scris si vorbit;

c)are capacitate de munca in conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003-Codul muncii,republicata,cu,modificarile si completarile ulterioare;

d)are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza,atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

e)indeplineste conditiile de studii,de vechime in specialitate si,dupa caz,alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;

f)nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra securitatii nationale,contra autoritatii,contra umanitatii,infractiuni de coruptie sau de serviciu,infractiuni de fals ori contra infaptuirii justitiei,infractiuni savarsite cu intentie care ar face o persoana candidata la post incompatibila cu exercitarea functiei contractuale pentru care candideaza,cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

g)nu executa o pedeapsa complementara prin care i-a fost interzisa exercitarea dreptului de a ocupa functia,de a exercita profesia sau meseria ori de a desfasura activitatea de care s-a folosit pentru savarsirea infractiunii sau fata de aceasta nu s-a luat masura de siguranta a interzicerii ocuparii unei functii sau a exercitarii unei profesii;

h)nu a comis infractiunile prevazute la art.1alin.(2) din Legea nr.118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale,de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor,precum si pentru completarea Legii nr.76/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare,cu modificarile ulterioare,pentru domeniile prevazute la art.35 alin.(1)lit.h)

c)Bibliografia/tematica concurs pentru ocuparea functiei de natura contractuala vacanta de muncitor necalificat I,din cadrul Compartiment Maturat,Spalat si Intretinerea Cailor Publice:

1.Legea nr.53/2003-Codul muncii,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare;

2.Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare-Personalul contractual din autoritatile si institutiile publice.

d)Calendarul de desfășurare a concursului:

– Data limită pentru depunerea dosarelor de concurs – 28.02.2023, orele 15:00;

–  Data limită selecție dosare concurs – 03.03.2023, orele 15:00;

–  Proba scrisă va avea loc în data de 07.03.2023, orele 9:00, în sala de ședințe a Consiliului Local Rovinari, etajul 1;

–  Afișare rezultate la avizier primărie – 07.03.2023, orele 15:00;

–  Data limită pentru depunere contestații – 08.03.2023, orele 15:00;

– Data limită pentru afișare rezultate contestații, la avizier primărie – 09.03.2023, orele 15:00;

– Proba interviu va avea loc în sala de ședințe a Consiliului Local Rovinari, în data 14.03.2023, orele 9:00;

–  Afișare rezultate interviu, la avizier primărie, în data de 14.03.2023, orele 15:00;

–  Afișare rezultate finale, la avizier primărie, în data de 16.03.2023, orele 15:00.

 

                  Șef Serviciu,                Comp. Contabilitate și RU

              Ec. Cercelaru Ion-Viorel                    Ec.Delcea Adina-Elena

    
Cauta
Retele Sociale