| Primăria oraşului Rovinari
Pagina contact
Arhivă
Adrese diverse

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul  de transport public local ”Asociația Jiul de Transport Public Local”

Rovinari, str.Florilor nr.2, etaj 2, camera nr.8.

Nr. 6 /26.10.2023

 

ANUNȚ

 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de transport public local ”Asociația Jiul de Transport Public Local” cu sediul in orașul Rovinari , jud.Gorj, str.Florilor nr.2, etaj 2, camera nr.8.organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a următoarelor posturi vacante din cadrul Aparatului tehnic al Asociației :

  • 1 post vacant de DIRECTOR EXECUTIV, normă întreagă, perioada nedeterminată;

  • 1 post vacant de CONSILIER JURIDIC, normă 1/4, perioadă nedeterminată;

  • 1 post vacant de ECONOMIST, normă 1/2, perioadă nedeterminată;

  • 1 post vacant de INGINER, normă întreagă, perioada nedeterminată.

Concursul va avea loc la sediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de transport public local ”Asociația Jiul de Transport Public Local” și constă în două etape succesive, după cum urmează:

a) selecția și evaluarea dosarelor de înscriere – în termen de maxim o zi lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor de concurs;

b) interviul – care va avea loc la data de 08.11.2023, ora 11:00.

Dosarele de concurs se depun la sediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de transport public local ”Asociația Jiul de Transport Public Local” cu sediul în orașul Rovinari , jud.Gorj,, str.Florilor nr.2, etaj 2, camera nr.8 ( în cadrul Primăriei Rovinari) până pe data de 06.11.2023, ora 16: 00 și vor conține:

1. cerere de înscriere la concurs;

2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii;

3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă specializări specifice;

4. cazier judiciar sau declarație pe propria răspundere referitoare la lipsa antecedentelor penale incompatibile cu postul pentru care candidează;

5. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior datei de înscriere la concurs eliberată de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

6. curriculum vitae, format EUROPASS, semnat și datat;

7. acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

În vederea participării la selecție, candidații trebuie să îndeplinească, cumulativ următoarele condiții de participare:

Condițiile generale pentru ocuparea posturilor:

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat aparținând Spațiului Economic European și domiciliul in România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitatea deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii, şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorității ,de serviciu asu în legătura cu serviciul , care împiedică înfăptuirea justiției , de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 Conditii specifice pentru ocuparea fiecărui post 

Pentru postul de Director executiv :

  • studii universitare de licență în domeniul tehnic/juridic/economic sau studii superioare absolvite cu diplomă de licență în alte domenii însoțite de  specializare /master/curs autorizat în domeniul transporturi.

Pentru postul de Economist :

  • studii universitare de licență, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în ramura de științe economice.

Pentru postul de Consilier Juridic :

  • studii universitare de licență, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în ramura de științe juridice.

Pentru postul de Inginer :

  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în ramura de științe inginerești.

 

    
Cauta
Retele Sociale