ANUNȚ LICITAŢIE PUBLICĂ | Primăria oraşului Rovinari
Pagina contact
Arhivă
Adrese diverse

ANUNȚ LICITAŢIE PUBLICĂ PRIMĂRIA ORAȘULUI ROVINARI

1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact:

– Orașul Rovinari, codul fiscal: 5057520, adresa: oraș Rovinari, str. Florilor nr. 2, județul Gorj, număr de telefon: 0253/371011, fax: 0253/371004, adresa de e-mail a persoanei de contact: office@primariarovinari.ro.

2.Informații generale privind obiectul procedurii de licitaţie publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat:

– se organizează licitație publică în vederea închirierii apartamentului nr. 9, situat în oraș Rovinari, bd. Minerilor nr. 3, bl. L4, sc. 1, et. 3, județul Gorj, înscris în CF nr. 35325 UAT Rovinari, cu nr. cadastral 35325, aparține domeniului privat al orașului Rovinari, conform caietului de sarcini, H.C.L. Rovinari nr. 168/30.10.202 și temeiul legal: O.U.G. nr. 57/2019.

3.Informații privind documentația de atribuire: se găsesc în caietul de sarcini.

3.1.Modalitatea sau  modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire:

  – cerere scrisă sau direct de la sediul instituției.

3.2.Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituţiei, de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire:

  -Biroul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, orașul Rovinari, str. Florilor nr. 2, județul Gorj.

3.3.Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ:

  – 50 lei achitați la casieria unității sau prin virament.

3.4.Data limită pentru solicitarea clarificărilor:

  – 07.12.2023, ora 16,00.

4.Informații privind ofertele:

4.1.Data limită de depunere a ofertelor:

  – 13.12.2023, ora 16,00.  

4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele:

  – Orașul Rovinari, str. Florilor nr. 2, județul Gorj.

4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 

   – un exemplar.
5.Data și locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:

  – 14.12.2023, ora 10,00, la sediul Primăriei Oraş Rovinari– sala de ședințe.

6.Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței:

  – Tribunalul Gorj, Târgu – Jiu, str. Tudor Vladimirescu nr. 34, jud. Gorj, telefon: 0253/218661, fax: 0253/212666, email: tr-gorj@just.ro.

    
Cauta
Retele Sociale