anunț licitație publică | Primăria oraşului Rovinari
Pagina contact
Arhivă
Adrese diverse

1.Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:

 – denumirea: Orașul Rovinari, codul fiscal: 5057520, adresa: Oraș Rovinari, strada Florilor, nr. 2, județul Gorj, număr de telefon: 0253/371011, fax: 0253/371004, adresa de e-mail a persoanei de contact: office@primariarovinari.ro.

2.Informații generale privind obiectul concesionării, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie concesionat :

  – teren în suprafață de 9900mp, situat în extravilanul orașului Rovinari, județul Gorj, înscris în cartea funciară nr. 37108 Rovinari, cu nr. cadastral 37108, aparținând domeniului privat al orașului Rovinari.

   Concesionarea se face conform caietului de sarcini, H.C.L. nr. 116/21.05.2024 și temeiul legal: O.U.G. nr. 57/2019.

3.Informații privind documentația de atribuire:

  – se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau  modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire:

  – cerere scrisă sau direct de la sediul instituției.

3.2. Denumirea și adresa serviciului /compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire:

  – Compartiment Urbanism, Amenajarea Teritoriului, oraș Rovinari, strada Florilor, nr. 2, județul Gorj. 

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul:

  – 50 lei achitați la casieria unității.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor:

  –  15.07.2024, ora 16,00.

4.

Informații privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor:

  – 22.07.2024, ora 9,00.  

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:

  – Oraș Rovinari, strada Florilor, nr. 2, județul Gorj.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:

  – un exemplar.
5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor:

  – 22.07.2024, ora 10,00, la sediul concedentului – sala de ședințe.

6.Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței:

  – Tribunalul Gorj, Târgu – Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr. 34, jud. Gorj, telefon: 0253/218661, fax: 0253/212666, email: tr-gorj@just.ro.

 

    
Cauta
Retele Sociale