Pagina contact
Arhivă
Adrese diverse

Concursuri

SERVICIUL DE ILUMINAT PUBLIC AL ORAȘULUI ROVINARI

 Ca urmare a neîndeplinirii art. 18, alin. 6, din HG nr. 1336 / 2022, începând cu data de 07.02.2023, se anulează concursul organizat pentru postul de natură contractuală vacant, cu detaliile de mai jos:

  • 1 (un) post de muncitor calificat l (electrician), în cadrul Compartimentului Întreținere și Reparații, perioadă nedeterminată, 4 ore / zi, 20 ore / săptămână.

           Șef Serviciu,                Comp. Contabilitate și RU

 Ec. Stăncescu Florin-Alin                Ec. Delcea Adina-Elena

 SERVICIUL DE ILUMINAT PUBLIC AL ORAȘULUI ROVINARI

 Ca urmare a neîndeplinirii art. 18, alin. 6, din HG nr. 1336 / 2022, începând cu data de 07.02.2023, se anulează concursul organizat pentru postul de natură contractuală vacant, cu detaliile de mai jos:

  • 1 (un) post de muncitor necalificat l, în cadrul Compartimentului Măturat, Spălat și Întreținerea Căilor Publice, perioadă determinată de 6 (șase) luni, 8 ore / zi, 40 ore / săptămână.

 

            Șef Serviciu,                Comp. Contabilitate și RU

              Ec. Stăncescu Florin-Alin                Ec. Delcea Adina-Elena

NR.148/27/01/2023

                                          ANUNȚ:

SERVICIUL DE ILUMINAT PUBLIC AL ORAȘULUI ROVINARI

 Scoate la concurs 1 (un) post de natură contractuală vacant, după cum urmează:

  • 1 (un) post de muncitor necalificat l, în cadrul Compartimentului Măturat, Spălat și Întreținerea Căilor Publice, perioadă determinată de 6 (șase) luni, 8 ore / zi, 40 ore / săptămână.

a)Documente necesare pentru dosarul de concurs: cerere de înscriere, copie Carte Identitate, copii documente studii, copii Carnet Muncă sau Adeverință de vechime în muncă, Cazier judiciar, adeverință medicală și Curriculum vitae, dosarele cu documentația completă, se vor depune la Serviciul de Iluminat Public al Orașului Rovinari, pentru mai multe informații, datele de contact Comp. Resurse Umane – tel. 0758 568 011.

b)Condițiile generale pentru ocuparea postului….(HG nr. 1336/2022, art. 15, lit. a) – h)…). a)are cetatenia romana sau cetatenia unui alt stat membru al Uniunii Europene,a unui stat parte la Acordul privind Spatiul Economic European(SEE)sau cetatenia Confederatiei Elvetiene;

b)cunoaste limba romana,scris si vorbit;

c)are capacitate de munca in conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003-Codul muncii,republicata,cu,modificarile si completarile ulterioare;

d)are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza,atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

e)indeplineste conditiile de studii,de vechime in specialitate si,dupa caz,alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;

f)nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra securitatii nationale,contra autoritatii,contra umanitatii,infractiuni de coruptie sau de serviciu,infractiuni de fals ori contra infaptuirii justitiei,infractiuni savarsite cu intentie care ar face o persoana candidata la post incompatibila cu exercitarea functiei contractuale pentru care candideaza,cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

g)nu executa o pedeapsa complementara prin care i-a fost interzisa exercitarea dreptului de a ocupa functia,de a exercita profesia sau meseria ori de a desfasura activitatea de care s-a folosit pentru savarsirea infractiunii sau fata de aceasta nu s-a luat masura de siguranta a interzicerii ocuparii unei functii sau a exercitarii unei profesii;

h)nu a comis infractiunile prevazute la art.1alin.(2) din Legea nr.118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale,de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor,precum si pentru completarea Legii nr.76/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare,cu modificarile ulterioare,pentru domeniile prevazute la art.35 alin.(1)lit.h)

c)Bibliografia/tematica concurs pentru ocuparea functiei de natura contractuala vacanta de muncitor necalificat I,din cadrul Compartiment Maturat,Spalat si Intretinerea Cailor Publice:

1.Legea nr.53/2003-Codul muncii,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare;

2.Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare-Personalul contractual din autoritatile si institutiile publice.

d)Calendarul de desfășurare a concursului:

– Data limită pentru depunerea dosarelor de concurs – 10.02.2023, orele 15:00;

–  Data limită selecție dosare concurs – 14.02.2023, orele 15:00;

–  Proba scrisă va avea loc în data de 20.02.2023, orele 9:00, în sala de ședințe a Consiliului Local Rovinari, etajul 1;

–  Afișare rezultate la avizier primărie – 20.02.2023, orele 15:00;

–  Data limită pentru depunere contestații – 21.02.2023, orele 15:00;

– Data limită pentru afișare rezultate contestații, la avizier primărie – 22.02.2023, orele 15:00;

– Proba interviu va avea loc în sala de ședințe a Consiliului Local Rovinari, în data 24.02.2023, orele 9:00;

–  Afișare rezultate interviu, la avizier primărie, în data de 24.02.2023, orele 15:00;

–  Afișare rezultate finale, la avizier primărie, în data de 28.02.2023, orele 15:00.

 

                       Șef Serviciu,                Comp. Contabilitate și RU

              Ec. Stăncescu Florin-Alin                Ec. Delcea Adina-Elena

NR.147/27/01/2023 

                                                                ANUNȚ

SERVICIUL DE ILUMINAT PUBLIC AL ORAȘULUI ROVINARI

 Scoate la concurs 1 (un) post de natură contractuală vacant, după cum urmează:

  • 1 (un) post de muncitor calificat l (electrician), în cadrul Compartimentului Întreținere și Reparații, perioadă nedeterminată, 4 ore / zi, 20 ore / săptămână.

a)Documente necesare pentru dosarul de concurs: cerere de înscriere, copie Carte Identitate, copii documente studii, copii Carnet Muncă sau Adeverință de vechime în muncă, Cazier judiciar, adeverință medicală și Curriculum vitae, dosarele cu documentația completă, se vor depune la Serviciul de Iluminat Public al Orașului Rovinari, pentru mai multe informații, datele de contact Comp. Resurse Umane – tel. 0758 568 011.

b)Condițiile generale pentru ocuparea postului….(HG nr. 1336/2022, art. 15, lit. a) – h)…).

a)are cetatenia romana sau cetatenia unui alt stat membru al Uniunii Europene,a unui stat parte la Acordul privind Spatiul Economic European(SEE)sau cetatenia Confederatiei Elvetiene;

b)cunoaste limba romana,scris si vorbit;

c)are capacitate de munca in conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003-Codul muncii,republicata,cu,modificarile si completarile ulterioare;

d)are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza,atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

e)indeplineste conditiile de studii,de vechime in specialitate si,dupa caz,alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;

f)nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra securitatii nationale,contra autoritatii,contra umanitatii,infractiuni de coruptie sau de serviciu,infractiuni de fals ori contra infaptuirii justitiei,infractiuni savarsite cu intentie care ar face o persoana candidata la post incompatibila cu exercitarea functiei contractuale pentru care candideaza,cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

g)nu executa o pedeapsa complementara prin care i-a fost interzisa exercitarea dreptului de a ocupa functia,de a exercita profesia sau meseria ori de a desfasura activitatea de care s-a folosit pentru savarsirea infractiunii sau fata de aceasta nu s-a luat masura de siguranta a interzicerii ocuparii unei functii sau a exercitarii unei profesii;

h)nu a comis infractiunile prevazute la art.1alin.(2) din Legea nr.118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale,de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor,precum si pentru completarea Legii nr.76/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare,cu modificarile ulterioare,pentru domeniile prevazute la art.35 alin.(1)lit.h)

c)Bibliografia/tematica concurs pentru ocuparea functiei de natura contractuala vacanta de muncitor calificat I(electrician),norma ½ din cadrul Compartiment Interventii:

-Legea nr.53/2003-Codul muncii,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare;

-Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,(conduita profesionala a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice);

-Legea nr.319/2006 Legea securitatii si sanatatii in munca,cu modificarile si completarile ulterioare;

-Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor,cu modificarile si completarile ulterioare;

-Ordinul nr.2741/2011 privind aprobarea reglementarii tehnice Normativ pentru proiectarea,executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor,indicativ I 7-2011-Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului;

-Normativ pentru proiectarea sistemelor de iluminat rutier si pietonal-INDICATIV NP-062-02;

-Agenda electricianului,Editia a IV-a,revazuta si completatata,Editura Tehnica Bucurest,1986,autor ing.Emil Pietrareanu.

d)Calendarul de desfășurare a concursului:

– Data limită pentru depunerea dosarelor de concurs – 11.02.2023, orele 15:00;

–  Data limită selecție dosare concurs – 15.02.2023, orele 15:00;

–  Proba scrisă va avea loc în data de 21.02.2023, orele 9:00, în sala de ședințe a Consiliului Local Rovinari, etajul 1;

–  Afișare rezultate la avizier primărie – 21.02.2023, orele 15:00;

–  Data limită pentru depunere contestații – 22.02.2023, orele 15:00;

– Data limită pentru afișare rezultate contestații, la avizier primărie – 23.02.2023, orele 15:00;

– Proba interviu va avea loc în sala de ședințe a Consiliului Local Rovinari, în data 27.02.2023, orele 9:00;

–  Afișare rezultate interviu, la avizier primărie, în data de 27.02.2023, orele 15:00;

–  Afișare rezultate finale, la avizier primărie, în data de 01.03.2023, orele 15:00.

 

         Șef Serviciu,                                                    Comp. Contabilitate și RU

 Ec. Stăncescu Florin-Alin                                      Ec. Delcea Adina-Elena

Primaria oraș Rovinari, cu sediul în oraș Rovinari, str. Florilor, nr. 2,județul  Gorj, organizează concurs pentru ocuparea funcției publice  de execuție vacantă de auditor, clasa I, grad profesional superior – Compartiment Audit Intern, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Rovinari, județul Gorj.

Concursul  pentru  ocuparea  funcției publice  de execuție  vacantă  de auditor, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartiment Audit Intern, va avea loc la sediul Primăriei Orașului Rovinari , judet Gorj, în sala de ședinte a Consiliului Local Rovinari dupa cum urmează:

  1. În data de 16 februarie 2023, ora 11: 00, va avea loc proba scrisă;
  2. În data de 21 februarie 2023, ora 11:00, va avea loc interviul.

Dosarele de înscriere la concursul pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de auditor, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartiment Audit Intern, se depun în perioada 16 ianuarie 2023 – 06 februarie 2023, ora 16.00, la sediul Primariei Orașului Rovinari – Compartiment Centrul de Informare a Cetățeanului, Registratura, din orașul Rovinari, str. Florilor, nr. 2, județul Gorj.

  ANUNT_CONCURS_AUDITOR.pdf (4,1 MiB, 0 hits)

Primăria oraș Rovinari, cu sediul în oraș Rovinari, str. Florilor, nr. 2, județ Gorj, organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor de natură contractuală vacantă, în cadrul echipei de implementare a proiectului ”Bunicii comunității – Rovinari”, perioadă determinată, după cum urmează:

            -coordonator de personal de specialitate;

            -expert grup țintă.

Concursul pentru ocuparea funcțiilor de natură contractuală vacantă, va avea loc la sediul Primăriei orașului Rovinari, județ Gorj, după cum urmează:

1.În data de 22 iulie 2022, ora 10.00, va avea loc proba scrisă;

2.În data  de 27 iulie 2022 ora 10.00, va avea loc interviul.

Dosarele de înscriere la concursul pentru ocuparea funcțiilor de natură contractuală vacantă se depun până la data 14 iulie 2022, orele 16.00, la sediul Primăriei orașului Rovinari, str. Florilor, nr. 2, județ Gorj, Compartiment Centrul de Informare a Cetățeanului, Registratură.

Pentru detalii, accesați fișierele următoare:

  Anunț concurs (144,3 KiB, 101 hits)
  Fisa_post_coordonator personal_de_specialitate_Bunicii_Comunitatii.pdf (157,6 KiB, 66 hits)
  Fisa_post_expert_grup_tintă (135,4 KiB, 67 hits)

 Primăria oraș Rovinari, cu sediul în oraș Rovinari, str. Florilor, nr. 2, județ Gorj, organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de executie vacantă de  consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartiment contabilitate gestiuni, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Rovinari, județ Gorj.

 Concursul pentru ocuparea funcției publice de executie vacantă de  consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartiment contabilitate gestiuni va avea loc la sediul Primăriei orașului Rovinari, județ Gorj, în sala de ședințe a Consiliului Local Rovinari după cum urmează:

              1.În data de 18 iulie 2022, ora 11.00, va avea loc proba scrisă;

              2.În data  de 21 iulie 2022, ora 11.00, va avea loc interviul.

Pentru detalii, accesați fișierele următoare:

  Anunt concurs (119,1 KiB, 79 hits)
  Fisa postului (3 bytes, 58 hits)

Primăria oraș Rovinari, cu sediul în oraș Rovinari, str. Florilor, nr. 2, județ Gorj, organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de executie vacantă de  consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartiment autoritate tutelară și protecția copilului, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Rovinari, județ Gorj.

              Concursul pentru ocuparea funcției publice de executie vacantă de  consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartiment autoritate tutelară și protecția copilului va avea loc la sediul Primăriei orașului Rovinari, județ Gorj, în sala de ședințe a Consiliului Local Rovinari după cum urmează:

              1.În data de 11 iulie 2022, ora 11.00, va avea loc proba scrisă;

              2.În data  de 14 iulie 2022, ora 11.00. va avea loc interviul.

Pentru detalii, accesați fișierele următoare:

  Anunt concurs (119,1 KiB, 0 hits)
  Fisa postului (150,8 KiB, 0 hits)

Primăria oraș Rovinari, cu sediul în oraș Rovinari, str. Florilor, nr. 2, județ Gorj, organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de executie vacantă de  consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartiment stabilire, urmărire, executare silită persoane fizice și persoane juridice, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Rovinari, județ Gorj.

 Concursul pentru ocuparea funcției publice de executie vacantă de  consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartiment stabilire, urmărire, executare silită persoane fizice și persoane juridice va avea loc la sediul Primăriei orașului Rovinari, județ Gorj, în sala de ședințe a Consiliului Local Rovinari după cum urmează:

              1.În data de 12 iulie 2022, ora 11.00, va avea loc proba scrisă;

              2.În data  de 15 iulie 2022, ora 11.00, va avea loc interviul.

  Anunt concurs (245,5 KiB, 69 hits)
  Fisa postului (284,5 KiB, 0 hits)

Serviciul de Iluminat Public al Orașului Rovinari, cu sediul în oraș Rovinari, str. Florilor, nr. 2, județ Gorj, etaj 2,  organizează concurs pentru ocuparea a 3 funcții de natură contractuală vacantă de muncitor necalificat I în cadrul Compartiment măturat, spălat și întreținerea căilor publice;

Concursul pentru ocuparea funcțiilor de natură contractuală vacantă va avea loc în sala de ședințe a Consiliului Local al Orașului Rovinari, din oraș Rovinari, str. Florilor, nr. 2, județ Gorj, după cum urmează:

1.În data de 15 iunie 2022, ora 11.00 va avea loc proba scrisă;

2.În data  de 20 iunie 2022 ora 11.00 va avea loc interviul.

Dosarele de înscriere la concursul pentru ocuparea funcțiilor de natură contractuală vacantă se depun până la data de 3 iunie 2022, orele 16.00, la sediul Serviciului de Iluminat Public al Orașului Rovinari, din oraș Rovinari, str. Florilor, nr. 2, județ Gorj.

Pentru detalii, accesați fișierele următoare:

Anunt

Fisa post muncitor necalificat

Primăria oraș Rovinari, cu sediul în oraș Rovinari, str. Florilor, nr. 2, județ Gorj, organizează concurs pentru ocuparea funcției de natură contractuala  de șofer în cadrul Serviciului protecție civilă, situații de urgență.

Concursul pentru ocuparea funcției de natură contractuală vacantă, va avea loc la sediul Primăriei orașului Rovinari, județ Gorj, după cum urmează:

1.În data de 6 iunie 2022, ora 11.00 va avea loc proba scrisă;

2.În data  de 9 iunie 2022 ora 11.00 va avea loc interviul.

Dosarele de înscriere la concursul pentru ocuparea funcției de natură contractuală vacantă se depun până la data 26 mai 2022, orele 16.00, la sediul Primăriei orașului Rovinari, str. Florilor, nr. 2, județ Gorj, Compartiment Centrul de Informare a Cetățeanului, Registratură.

Pentru detalii, accesați fișierele următoare:

  Anunt concurs (157,5 KiB, 80 hits)
  Fisa postului (140,0 KiB, 60 hits)

Primăria oraș Rovinari, cu sediul în oraș Rovinari, str. Florilor, nr. 2, județ Gorj, organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor de natură contractuală vacante, în cadrul echipei de implementare a proiectului ”Bunicii comunității – Rovinari”, perioadă determinată, după cum urmează:

          -expert implementare;

          -coordonator de personal de specialitate;

          -expert grup țintă.

Concursul pentru ocuparea funcțiilor de natură contractuală vacante, va avea loc la sediul Primăriei orașului Rovinari, județ Gorj, după cum urmează:

1.În data de 18 mai 2022, ora 11.00, va avea loc proba scrisă;

2.În data de 23 mai 2022, ora 11.00, va avea loc interviul.

Pentru detalii, accesați fișierele următoare:

Anunt concurs

Fisa postului – expert implementare

Fisa postului – expert grup tinta

Fisa postului – coordonator de personal de specialitate

    Primăria oraș Rovinari, cu sediul în oraș Rovinari, str. Florilor, nr. 2, județ Gorj, organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de executie vacantă de  consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartiment fond locativ, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Rovinari, județ Gorj.

  Concursul pentru ocuparea funcției publice de executie vacantă de  consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartiment fond locativ va avea loc la sediul Primăriei orașului Rovinari, județ Gorj, în sala de ședințe a Consiliului Local Rovinari după cum urmează:

            1.În data de 9 mai 2022, ora 11.00, va avea loc proba scrisă;

            2.În data  de 12 mai 2022, ora 11.00, va avea loc interviul.

Pentru detalii, accesați fișierele următoare:

  Anunt concurs (118,9 KiB, 101 hits)
  Fișa postului (146,1 KiB, 88 hits)

 

        Primăria oraș Rovinari, cu sediul în oraș Rovinari, str. Florilor, nr. 2, județul Gorj, organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de executie vacantă de  consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartiment protecție socială, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Rovinari, județ Gorj.

            Concursul pentru ocuparea funcției publice de executie vacantă de  consilier, clasa I, grad profesional debutant, din cadrul Compartiment protecție socială va avea loc la sediul Primăriei orașului Rovinari, județ Gorj, în sala de ședințe a Consiliului Local Rovinari, după cum urmează:

            1.În data de 4 mai 2022, ora 11.00 va avea loc proba scrisă;

            2.În data de 9 mai 2022, ora 11.00 va avea loc interviul.

Pentru detalii, accesați fișierele următoare:

  Anunt concurs (118,6 KiB, 0 hits)
  Fisa postului (140,8 KiB, 0 hits)
Cauta
Retele Sociale