Pagina contact
Arhivă
Adrese diverse

MONITORUL OFICIAL LOCAL

255. HOTĂRÂRE – privind modificarea manoperei directe la Societatea Servicii Publice Locale Rovinari SRL

  Hotararea_Nr.255_din_28.11.2022.pdf (400,5 KiB, 1 hits)

254. HOTĂRÂRE – privind aprobarea documentației tehnico – economice  faza proiect tehnic detalii de execuție pentru obiectivul de invcstiții „Branșament apă și racord canal bl. L2 oraș Rovinari „

  Hotararea_Nr.254_din_28.11.2022.pdf (405,0 KiB, 1 hits)

253. HOTĂRÂRE – privind rectificarea bugetului local al UATO Rovinari 

  Hotararea_Nr.253_din_28.11.2022.pdf (673,9 KiB, 1 hits)

252. HOTĂRÂRE – privind aprobarea achiziționării unui număr de 367  tichete sociale în valoare de 60 de lei/ tichet, în sumă de 20.020 lei cu TVA  și a unui număr de 466 pachete cu dulciuri pentru copii, în valoare de 60 de lei/pachet cu TVA,  în sumă  de 27.960  lei cu  TVA, reprezentând beneficii de asistență socială, acordate cu ocazia sărăbtorilor de iarnă.

  Hotararea_Nr.252_din_28.11.2022.pdf (423,5 KiB, 4 hits)

251. HOTĂRÂRE – privind însușirea domeniului privat conform propunerii comisiei speciale de inventariere a domeniului public  și privat constituită la nivelul unității administrativ-teritoriale  oraș Rovinari

  Hotararea_Nr.251_din_24.11.2022.pdf (1,2 MiB, 0 hits)

250. HOTĂRÂRE – privind privind cuantumul și numărul burselor ce vor fi acordate elevilor din învățământul  preuniversitar de stat (burse de performanță, burse de merit, burse de studiu și burse de ajutor social) din orașul Rovinari, în anul școlar 2022-2023

  Hotararea_Nr.250_din_24.11.2022.pdf (693,0 KiB, 4 hits)

249. HOTĂRÂRE – privind constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică, a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 296mp, cu număr cadastral 36924, aparținând domeniului privat, situat în oraș Rovinari, strada Prieteniei, între blocurile A5·A6, județul Gorj, în favoarea SC MADOFIL STAR SRL

  Hotararea_Nr.249_din_24.11.2022.pdf (809,0 KiB, 1 hits)

248. HOTĂRÂRE – privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, prevăzute pentru autovehiculele de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport, precum  și în cazul unei combinații de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, pentru anul 2023 în Orașul Rovinari

  Hotararea_Nr.248_din_24.11.2022.pdf (1,4 MiB, 5 hits)

247. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Calendarului Competițional al Clubului Sportiv ,JIUL Rovinari 2016″ pentru perioada 01.12.2022-31.12.2022

  Hotararea_Nr.247_din_24.11.2022.pdf (1,2 MiB, 0 hits)

246. HOTĂRÂRE – privind modificarea art.l din Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr.76/19.04.2022

  Hotararea_Nr.246_din_24.11.2022.pdf (453,7 KiB, 1 hits)

245. HOTĂRÂRE – privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al unității administrativ teritoriale Oraș Rovinari, al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local al unității administrativ teritoriale Oraș Rovinari și a situațiilor financiare încheiate la data de 30.09.2022

  Hotararea_Nr.245_din_24.11.2022.pdf (628,8 KiB, 1 hits)

244. HOTĂRÂRE – privind aprobarea documentației și a indicatorilor economici- rest de executat la obiectivul de investiții „Amenajare platou casa de cultură, oraș Rovinari”

  Hotararea_Nr.244_din_24.11.2022.pdf (903,3 KiB, 0 hits)

243. HOTĂRÂRE – privind actualizarea devizului general și a indicatorilor economici aferenți obiectivului de investiții „Reabilitare și modernizare drumuri în localitatea Vîrț, oraș Rovinari”

  Hotararea_Nr.243_din_24.11.2022.pdf (1.013,3 KiB, 0 hits)

242. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru „Construirea unui parc Fotovoltaic cu o putere instalată de cca 75 MW pe depozitul de zgură  și cenușa Cicani Vest și Beterega 1+11 din cadrul Sucursalei Electrocentrale Rovinari, jud.Gorj”, beneficiar Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. 

  Hotararea_Nr.242_din_24.11.2022.pdf (681,8 KiB, 1 hits)

241. HOTĂRÂRE – privind constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică, a dreptului de superficie asupra unor terenuri aparținând domeniului privat, situate în oraș Rovinari, județul Gorj, în favoarea SC MADOFIL STAR SRL

  Hotararea_Nr.241_din_24.11.2022.pdf (1.000,8 KiB, 2 hits)

240. HOTĂRÂRE – privind aprobarea repartizării, conform  listei de priorități stabilită prin Hotărârea Consiliului Local nr.232/25.10.2022, a unui număr de 5  apartamente în regim ANL din orașul Rovinari, județul Gorj

  Hotararea_Nr.240_din_24.11.2022.pdf (705,2 KiB, 2 hits)
 

239. HOTĂRÂRE – privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, unui  apartament disponibil din fondul locativ de stat, conform listei de priorități aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr.163/30.08.2022, situat în oraș Rovinari, județul Gorj

  Hotararea_Nr.239_din_24.11.2022.pdf (508,3 KiB, 1 hits)

238. HOTĂRÂRE – privind constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică, a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 5 mp, cu număr cadastral 37017, aparținând domeniului privat, situat în oraș Rovinari, strada Castanilor, lângă bloc E2, sc.2, ap.l, județul Gorj, în favoarea domnului Vavora Cosmin Marinel

  Hotararea_Nr.238_din_24.11.2022.pdf (829,5 KiB, 2 hits)

237. HOTĂRÂRE – privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 al UATO Rovinari

  Hotararea_Nr.237_din_14.11.2022.pdf (883,1 KiB, 8 hits)

236. HOTĂRÂRE – privind aprobarea proiectului „Dotarea cu insule ecologice digitalizate a orașului Rovinari” în vederea depunerii în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.B finanțat din Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C3- Managementul deșeurilor, Investiția I1 – Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune, Subinvestiția I1.B. – Construirea de insule ecologice digitalizate

  Hotararea_Nr.236_din_14.11.2022.pdf (792,6 KiB, 4 hits)

235. HOTĂRÂRE – privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului orașului Rovinari, valabile începând cu 01.11.2022

   Hotararea_Nr.235_din_25.10.2022.pdf (4,2 MiB, 15 hits)

234. HOTĂRÂRE – privind concesionarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 9280mp, situat în intravilanul orașului Rovinari, strada Constructorilor nr.35, județul Gorj,înscris în cartea funciară nr.36705, cu număr cadastral 36705

   Hotararea_Nr.234_din_25.10.2022.pdf (7,4 MiB, 15 hits)

233. HOTĂRÂRE – privind privind concesionarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 2500mp, situat în intravilanul orașului Rovinari, strada Constructorilor nr.35, județul Gorj, înscris în cartea funciară nr.36518, cu număr cadastral 36518

   Hotararea_Nr.233_din_25.10.2022.pdf (7,4 MiB, 6 hits)

232. HOTĂRÂRE – privind aprobarea listei solicitanților de locuințe ANL și a listei de priorități, rezultată în urma departajării conform criteriilor cadru de ierarhizare prin punctaj, în vederea repartizării locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, pentru locuințele construite de către Agenția Națională pentru Locuințe

   Hotararea_Nr.232_din_25.10.2022.pdf (1,7 MiB, 3 hits)

231. HOTĂRÂRE – privind aprobarea repartizării unei locuințe sociale disponibile în blocul B2, situat în orașul Rovinari, județul Gorj

   Hotararea_Nr.231_din_25.10.2022.pdf (769,3 KiB, 2 hits)

230. HOTĂRÂRE – privind modificarea art.1 alin.1- Persoane fizice: Clădiri rezidențiale din Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr. 205/28.09.2022 privind stabilirea cotelor procentuale de calcul a impozitului pe clădirile rezidențiale și nerezidențiale pentru anul 2023

  Hotararea_Nr.230_din_25.10.2022.pdf (479,5 KiB, 5 hits)

229. HOTĂRÂRE – privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții „Sistematizare pe verticală și amenajare spații verzi Aleea Trandafirilor”

   Hotararea_Nr.229_din_25.10.2022.pdf (1,0 MiB, 4 hits)

228. HOTĂRÂRE – privind darea în folosință gratuită către Serviciul de Iluminat Public al orașului Rovinari a bunurilor cuprinse în anexa nr.46497/18.10.2022

   Hotararea_Nr.228_din_25.10.2022.pdf (974,5 KiB, 8 hits)

227. HOTĂRÂRE – privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 al UATO Rovinari

  Hotararea_Nr.227_din_25.10.2022.pdf (6,3 MiB, 3 hits)

226. HOTĂRÂRE – privind modificarea Regulamentului de acordare a unor drepturi financiare sportivilor de performanță legitimați la Clubul Sportiv „JIUL Rovinari 2016” pentru anul 2022 și a anexei nr.2 la regulament, aprobate prin Hotărârea Consiliului local Rovinari nr.11/27.01.2022

   Hotararea_Nr.226_din_25.10.2022.pdf (2,0 MiB, 2 hits)

225. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Calendarului Competițional al Clubului Sportiv „JIUL Rovinari 2016” pentru perioada 01.11.2022-30.11.2022

   Hotararea_Nr.225_din_25.10.2022.pdf (1,1 MiB, 3 hits)

224. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor al orașului Rovinari, județul Gorj

  Hotararea_Nr.224_din_25.10.2022.pdf (16,4 MiB, 4 hits)

223. HOTĂRÂRE – privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr.9/27.01.2022 privind aprobarea Agendei Principalelor Manifestări Culturale pe anul 2022 și sumele alocate pentru aceste manifestări

  Hotararea_Nr.223_din_25.10.2022.pdf (600,8 KiB, 4 hits)

222. HOTĂRÂRE – privind aprobarea demarării procedurii de înscriere în vederea acordării și distribuiriide beneficii de asistență socială cu ocazia sărbătorilor de iarnă 2022

  Hotararea_Nr.222_din_25.10.2022.pdf (969,0 KiB, 5 hits)

221. HOTĂRÂRE – privindaprobarea alocării de la bugetul local, în condițiile legislației în vigoare, a sumei de 45.000 lei (TVA inclus) pentru organizarea unor manifestări dedicate zilei de 1 Decembrie – Ziua Națională a României

  Hotararea_Nr.221_din_25.10.2022.pdf (436,6 KiB, 3 hits)

220. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al zonei de agrement din Parcul Central al orașului Rovinari

  Hotararea_Nr.220_din_25.10.2022.pdf (897,9 KiB, 4 hits)

219. HOTĂRÂRE – privinda probarea raportelor de evaluare întocmite de SC Consulting Company SRL pentru stabilirea valorii de piață a unor terenuri ce urmează a fi inventariate în domeniul privat al orașului Rovinari, județul Gorj

  Hotararea_Nr.219_din_25.10.2022.pdf (668,5 KiB, 5 hits)

218. HOTĂRÂRE – privind completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al orașului Rovinari, județul Gorj, însușit prin Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr.192/27.10.2021

  Hotararea_Nr.218_din_25.10.2022.pdf (1,1 MiB, 3 hits)

217. HOTĂRÂRE – privind constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică, a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 8 mp, cu număr cadastral 36163, aparținând domeniului privat,  situat în oraș Rovinari, strada Jiului, lângă bloc I3, sc.2,  județul Gorj, în favoarea doamnei Chirilă Carmen

   Hotararea_Nr.217_din_25.10.2022.pdf (792,3 KiB, 2 hits)

216. HOTĂRÂRE – privind constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică, a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 44mp, cu număr cadastral 35263, aparținând domeniului privat, situat în oraș Rovinari, strada Prieteniei, nr.20, lângă bloc G5, județul Gorj, în favoarea S.C. MADOFIL STAR S.R.L.

   Hotararea_Nr.216_din_25.10.2022.pdf (809,1 KiB, 7 hits)

215. HOTĂRÂRE – privindmodificarea anexei nr.24827/12.08.2020 la Hotărârea Consiliului Local nr.148/26.08.2020 privind constituirea comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism și aprobarea Regulamentului  de organizare și funcționare al comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism

  Hotararea_Nr.215_din_25.10.2022.pdf (729,9 KiB, 0 hits)

214. HOTĂRÂRE – privind aprobarea clasificării unor drumuri de interes local în categoria de folosință STRĂZI

   Hotararea_Nr.214_din_25.10.2022.pdf (697,5 KiB, 7 hits)

213. HOTĂRÂRE – privind aprobarea  proiectului și a valorii  totale pentru obiectivul de investiție „Renovarea energetică a cladirii Centru de asistență  școlară after school și creșă în orașul Rovinari”

  Hotararea_Nr.213_din_14.10.2022.pdf (3,3 MiB, 5 hits)

212. HOTĂRÂRE – privind aprobarea documentației  tehnico-economice și a indicatorilor  tehnico­ economici, faza proiect tehnic – detalii de execuție, pentru obiectivul de investiții „Actualizare proiectare – Reabilitare  și modernizare centru de asistență  școlară after school și creșă oraș Rovinari”

  Hotararea_Nr.212_din_14.10.2022.pdf (694,7 KiB, 5 hits)

211. HOTĂRÂRE – privind aprobarea proiectului  și a valorii totale pentru obiectivul de investiție”CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUlNȚE DIN ORAȘUL ROVINARI – LOTUL 2″

  Hotararea_Nr.211_din_10.10.2022.pdf (2,2 MiB, 0 hits)

210. HOTĂRÂRE – privind aprobarea proiectului  și a valorii totale pentru obiectivul de investiție”CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUlNȚE DIN ORAȘUL ROVINARI – LOTUL 1″

  Hotararea_Nr.210_din_10.10.2022.pdf (2,3 MiB, 0 hits)

 209. HOTĂRÂRE – privind demararea procedurii pentru concesionarea prin licitație publică a terenurilor aparținând domeniului public al orașului Rovinari, în suprafață de 9280mp, înscris în cartea funciară 36705 și 2500mp înscris în cartea funciară nr.36518, situate în intravilanul Orașului Rovinari, str.Autoliv nr.35, jud .Gorj

  Hotararea_Nr.209_din_28.09.2022.pdf (311,0 KiB, 9 hits)

208. HOTĂRÂRE – privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Națională de Investiții „C.N.I” S.A.,  a amplasamentului  și asigurarea  condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Extindere, modernizare și dotare Complex Sportiv, str. Sporturilor, nr.6, oraș Rovinari, județul Gorj”

    Hotararea_Nr.208_din_28.09.2022.pdf (531,9 KiB, 5 hits)

207. HOTĂRÂRE – privind actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici, faza studiu de fezabilitate, aferente obiectivului de investiții „Extindere, modernizare și dotare Complex Sportiv, str. Sporturilor, nr.6, oraș Rovinari, județul Gorj”

  Hotararea_Nr.207_din_28.09.2022.pdf (1,7 MiB, 10 hits)

206. HOTĂRÂRE – privind aprobarea repartizării în vederea închirierii, a trei locuințe disponibile din fondul locativ de stat, conform listei de priorități aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr.163/30.08.2022, situat în oraș Rovinari, județul Gorj

  Hotararea_Nr.206_din_28.09.2022.pdf (429,7 KiB, 15 hits)

205. HOTĂRÂRE – privind stabilirca cotelor procentuale de calcul a impozitului pe clădirile rezidențiale  și nerezidențiale pentru anul 2023

  Hotararea_Nr.205_din_28.09.2022.pdf (427,5 KiB, 7 hits)

204. HOTĂRÂRE – privind îndreptarea erorilor materiale din anexa nr.32176/04.08.2022 a Hotărârii Consiliului Local Rovinari nr.154/30.08.2022

  Hotararea_Nr.204_din_28.09.2022.pdf (409,6 KiB, 7 hits)

203. HOTĂRÂRE – privind alocarea sumei de 78.000 lei cu TVA pentru „Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice”

  Hotararea_Nr.203_din_28.09.2022.pdf (287,7 KiB, 7 hits)

202. HOTĂRÂRE – privind modificarca și completarea art.1, alineat 1 din Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr.347/28.08.2019

  Hotararea_Nr.202_din_28.09.2022.pdf (426,6 KiB, 11 hits)

201. HOTĂRÂRE – privind aprobarea organigramei  și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului orașului Rovinari

  Hotararea_Nr.201_din_28.09.2022.pdf (3,1 MiB, 10 hits)

 200. HOTĂRÂRE – privind aprobarca organigramei  și statului de funcții pentru Clubul  Sportiv  „JIUL  Rovinatii  2016”

  Hotararea_Nr.200_din_28.09.2022.pdf (944,8 KiB, 7 hits)
 

199. HOTĂRÂRE – privind  aprobarea Calendarului Competițional al Clubului Sportiv „JIUL Rovinari 2016” pentru perioada 01.10.2022-31.10.2022

  Hotararea_Nr.199_din_28.09.2022.pdf (848,2 KiB, 5 hits)

198. HOTĂRÂRE – privind  aprobarea rapoartelor de evaluare întocmite de SC Consulting Company SRL pentru stabilirea valorii de piață a unor terenuri ce urmează a fi inventariate în domeniul public al orașului Rovinari, județul Gorj

  Hotararea_Nr.198_din_28.09.2022.pdf (447,6 KiB, 8 hits)

197. HOTĂRÂRE – privind dezmembrarea terenului în suprafață de 34755mp, având numărul cadastral 35031, înscris în cartea funciară a UATO Rovinari cu nr.35031, situat în orașul Rovinari,  str.Autoliv FN, județul Gorj,  în patru loturi

  Hotararea_nr.197_din_28.09.2022.pdf (471,1 KiB, 7 hits)

196. HOTĂRÂRE – privind dezmembrarea terenului în suprafață de 972 mp, având numărul cadastral 36999, înscris în cartea funciară a UATO Rovinari cu nr.36999, situat în orașul Rovinari, strada Sporturilor, bl.P18, P20, județul Gorj, în două loturi

  Hotararea_Nr.196_din_28.09.2022.pdf (451,8 KiB, 5 hits)

195. HOTĂRÂRE – privind însușirea domeniului privat conform propunerii comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat constituită la nivelul unității administrativ-teritoriale Rovinari

  Hotararea_Nr.195_din_28.09.2022.pdf (1,2 MiB, 5 hits)

194. HOTĂRÂRE – privind transmiterea dreptului de superficie asupra cotei de 9/20 din terenul curți construcții din suprafața totală de 310mp, cu număr cadastral 35406, situat în oraș Rovinari, strada Termocentralei nr.12, județul Gorj, de la Geică Aurelia la Ișfan Dumitru Florian

  Hotararea_Nr.194_din_28.09.2022.pdf (488,6 KiB, 6 hits)

193. HOTĂRÂRE – privind aprobare raportului de evaluare nr.31645/262/01.08.2022, întocmit de SC Consulting Company SRL pentru stabilirea valorii de piață a terenului intravilan în suprafață de 1683 mp, situat în oraș Rovinari, Tarla 18, Parcela 89/1, județul Gorj 

  Hotararea_Nr.193_din_28.09.2022.pdf (318,4 KiB, 7 hits)

192. HOTĂRÂRE – privind aprobarea raportului de evaluare nr.31646/263/01.08.2022, întocmit de SC Consulting Company SRL pentru stabilirea valorii de piață a terenului intravilan în suprafață de 415mp, situat în oraș Rovinari, Tarla 18, Parcela 89/2, județul Gorj 

  Hotararea_Nr.192_din_28.09.2022.pdf (317,9 KiB, 7 hits)

 191. HOTĂRÂRE – privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 al UATO Rovinari

  Hotararea_Nr.191_din_28.09.2022.pdf (3,2 MiB, 8 hits)

190. HOTĂRÂRE – privind actualizarea Consiliului tehnico-economic

  Hotararea_Nr.190_din_28.09.2022.pdf (389,5 KiB, 8 hits)

189. HOTĂRÂRE – prin care se ia act de demisia domnului Vodislav Claudiu-Dorinel din  AGA la Societatea Serviciul de Bază Pază și Protecție SRL și Orașul Rovinari, prin Consiliul Local, numește un nou reprezentant în AGA

  Hotararea_Nr.189_din_28.09.2022.pdf (462,4 KiB, 7 hits)

188. HOTĂRÂRE – prin care se ia act de demisia domnului Vodislav Claudiu-Dorinel din  AGA la Societatea Servicii Publice Locale SRL și Orașul Rovinari, prin Consiliul Local, numește un nou reprezentant în AGA

  Hotararea_Nr.188_din_28.09.2022.pdf (478,7 KiB, 6 hits)

 187. HOTĂRÂRE – privind acordarea normei de hrană personalului din  cadrul  Direcției Publice de Politie Locală

  Hotararea_Nr.187_din_28.09.2022.pdf (511,9 KiB, 5 hits)

186. HOTĂRÂRE – privind desemnarea  reprezentantului  Consiliului Local în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității la Școala Gimnazială Nr.3 Rovinari

  Hotararea_Nr.186_din_28.09.2022.pdf (270,5 KiB, 4 hits)

185. HOTĂRÂRE – privind desemnarea  reprezentantului  Consiliului Local în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității la Liceul  „Gheorghe Tătărescu”

  Hotararea_Nr.185_din_28.09.2022.pdf (270,7 KiB, 5 hits)

184. HOTĂRÂRE – privind desemnarea  reprezentanților  Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Nr.1 Rovinari

  Hotararea_Nr.184_din_28.09.2022.pdf (282,9 KiB, 2 hits)

183. HOTĂRÂRE – privind desemnarea  reprezentanților  Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Nr.3 Rovinari

  Hotararea_Nr.183_din_28.09.2022.pdf (282,7 KiB, 5 hits)

182. HOTĂRÂRE – privind desemnarea  reprezentantului  Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Grădiniței cu Program Prelungit Rovinari

  Hotararea_Nr.182_din_28.09.2022.pdf (283,5 KiB, 4 hits)

181. HOTĂRÂRE – privind desemnarea  reprezentanților  Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Liceului  „Gheorghe Tătărescu”

  Hotararea_Nr.181_din_28.09.2022.pdf (282,4 KiB, 5 hits)

180. HOTĂRÂRE – privind aprobarea graficului de  ședințe al Consiliului Local Rovinari pentru trimestrul IV al anului 2022 

  Hotararea_Nr.180_din_28.09.2022.pdf (451,1 KiB, 7 hits)

179. HOTĂRÂRE – privind alegerea președintelui de ședință

  Hotararea_Nr.179_din_28.09.2022.pdf (230,2 KiB, 7 hits)

178. HOTĂRÂRE – privind modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr.166/12.11.2020 privind organizarea comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local al orașului Rovinari

  Hotararea_Nr.178_din_28.09.2022.pdf (418,6 KiB, 6 hits)

177. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru „Construirea unui Parc Fotovoltaic cu o putere instalată de cca 110 MW- Halda interioară Rovinari-Est Cariera Rovinari, incinta 2_6 oraș Rovinari, județul Gorj”, beneficiar Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A.

  Hotararea_Nr.177_din_14.09.2022.pdf (455,8 KiB, 13 hits)

176. HOTĂRÂRE – privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Serviciului de Iluminat Public al orașului Rovinari, serviciu cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local Rovinari

  Hotararea_Nr.176_din_14.09.2022.pdf (657,2 KiB, 18 hits)
 

175. HOTĂRÂRE – privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Clubului Sportiv „Jiul Rovinari 2016”

  Hotararea_Nr.175_din_14.09.2022.pdf (667,3 KiB, 20 hits)

174. HOTĂRÂRE – privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici  și personalul contractual din cadrul Primăriei oraș Rovinari

  Hotararea_Nr.174_din_14.09.2022.pdf (1,2 MiB, 48 hits)

173. HOTĂRÂRE – privind aprobarea majorării alocației zilnice de hrană  pentru „Serviciul Mobil de Acordare a Hranei – Masa pe Roți”

  Hotararea_nr.173_din_14.09.2022.pdf (266,3 KiB, 17 hits)

172. HOTĂRÂRE – privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier a domnului Caruceriu Corneliu și vacantarea locului de consilier local

  Hotararea_Nr.172_din_30.08.2022.pdf (444,0 KiB, 21 hits)

171. HOTĂRÂRE – privind concesionarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 103989 mp, situat în intravilanul și extravilanul orașului Rovinari, FN, județul Gorj, înscris în cartea funciară nr.36900, cu numar cadastral 36900

  Hotararea_Nr.171_din_30.08.2022.pdf (530,5 KiB, 11 hits)

170.HOTĂRÂRE – privind aprobarea prelungirii unor contracte de închiriere pentru terenuri proprietate publică/privată a orașului Rovinari, județul Gorj

  Hotararea_Nr.170_din_30.08.2022.pdf (354,0 KiB, 8 hits)

169. HOTĂRÂRE – privind aprobarea reînnoirii mandatului administratorului Societății Serviciul de Baza Paza și Protecție SRL

  Hotararea_Nr.169_din_30.08.2022.pdf (488,7 KiB, 13 hits)

168. HOTĂRÂRE – privind aprobarea reînnoirii mandatului unui administrator al Societății Servicii Publice Locale SRL

  Hotararea_Nr.168_din_30.08.2022.pdf (522,0 KiB, 15 hits)

167. HOTĂRÂRE – privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Rovinari în Consiliu de Administrație al  Spitalului Orășenesc „Sfantul  Ștefan” Rovinari

  Hotararea_Nr.167_din_30.08.2022.pdf (301,1 KiB, 14 hits)

166. HOTĂRÂRE – privind însușirea domeniului privat conform propunerii comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat constituită la nivelul unității administrativ-teritoriale oraș Rovinari

  Hotararea_Nr.166_din_30.08.2022.pdf (994,5 KiB, 9 hits)

165. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Regulamentului privind instituirea și administrarea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatori casnici și pentru utilizatori non-casnici pe raza orașului Rovinari

  Hotararea_Nr.165_din_30.08.2022.pdf (6,2 MiB, 36 hits)

164. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Calendarului Competițional al Clubului Sportiv „JIUL Rovinari 2016” pentru perioada 01.09.2022-30.09.2022

  Hotararea_Nr.164_din_30.08.2022.pdf (973,7 KiB, 14 hits)

163. HOTĂRÂRE – privind aprobarea listei de priorități privind locuințele din fondul locativ de stat în vederea repartizării prin ierarhizare, în funcție de punctajul obținut

  Hotararea_nr.163_din_30.08.2022.pdf (437,4 KiB, 15 hits)

162. HOTĂRÂRE – privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.224/21.12.2021

  Hotararea_Nr.162_din_30.08.2022.pdf (448,8 KiB, 14 hits)

161. HOTĂRÂRE – privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 al UATO Rovinari

  Hotararea_Nr.161_din_30.08.2022.pdf (3,4 MiB, 0 hits)

160. HOTĂRÂRE – privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al unității administrativ teritoriale Orașului Rovinari, al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local al unității administrativ teritoriale Oraș Rovinari și a situațiilor financiare încheiate la data de 30.06.2022

  Hotararea_Nr.160_din_30.08.2022.pdf (443,1 KiB, 9 hits)

159. HOTĂRÂRE – privind demararea procedurii pentru achizitionarea, în condițiile legislației în vigoare, a terenului în suprafață de 3000mp, număr cadastral 36881, CF 36881, tarlaua 100, parcelele 741, 745, 746, situat în intravilanul Orașului Rovinari, jud.Gorj

  Hotararea_Nr.159_din_30.08.2022.pdf (434,1 KiB, 6 hits)

158. HOTĂRÂRE – privind aprobarea documentației tehnico-economice  și a indicatorilor tehnico-economici faza de proiectare pentru obiectivul de investiții „Avizare  și autorizare ISU – Gradinita cu Program prelungit, oraș Rovinari- modificări exterioare/interioare – Construire scară exterioară de evacuare”

  Hotararea_Nr.158_din_30.08.2022.pdf (739,5 KiB, 9 hits)

157. HOTĂRÂRE – privind aprobarea documentației tehnico-economice  și a indicatorilor tehnico-economici faza de proiectare pentru obiectivul de investiții „Avizare  și autorizare ISU – Gradinița cu Program prelungit, oraș Rovinari- Sistem de detecție”

  Hotararea_Nr.157_din_30.08.2022.pdf (698,2 KiB, 6 hits)

156. HOTĂRÂRE – privind aprobarea documentației tehnico-economice  și a indicatorilor tehnico-economici faza de proiectare pentru obiectivul de investiții „Avizare și autorizare ISU Gradinița cu Program normal „Degețica”- oraș Rovinari”

  Hotararea_Nr.156_din_30.08.2022.pdf (672,0 KiB, 5 hits)

155. HOTĂRÂRE – privind constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică, a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 33mp, cu număr cadastral 36756, aparținând domeniului privat, situat în oraș Rovinari, strada Muncii, nr.7, între blocurile B5-B6, județul Gorj, în favoarea domnului Mihai Marian

  Hotararea_Nr.155_din_30.08.2022.pdf (559,1 KiB, 12 hits)

154. HOTĂRÂRE – privind completarea anexei nr.1363/14.01.2021 a Hotararii Consiliului Local Rovinari nr.8/27.01.2021 privind stabilirea și sancționarea faptelor ce constituie contravenții pe raza orașului Rovinari

  Hotararea_Nr.154_din_30.08.2022.pdf (3,2 MiB, 12 hits)

153. HOTĂRÂRE – privind aprobarea rapoartelor de evaluare întocmite de SC Consulting Company SRL pentru stabilirea valorii de piață a unor terenuri ce urmează a fi inventariate în domeniul public al oraș ului Rovinari, județul Gorj

  Hotararea_Nr.153_din_30.08.2022.pdf (586,2 KiB, 6 hits)

152. HOTĂRÂRE – privind actualizarea devizului general  și a indicatorilor economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare trotuare pietonale  și sistem de preluare a apelor pluviale în localitatea Vârț oraș Rovinari, județul Gorj”

  Hotararea_Nr.152_din_30.08.2022.pdf (845,7 KiB, 7 hits)

151. HOTĂRÂRE – privind actualizarea devizului general și a indicatorilor economici pentru obiectivul de investiții „Construire bloc de locuințe sociale P+4E  și amenajare zonă aferentă, branșare la utilități”

  Hotararea_Nr.151_din_30.08.2022.pdf (553,7 KiB, 12 hits)

150. HOTĂRÂRE – privind aprobarea listei de repartizare a două locuințe sociale disponibile în blocul B2, situat in orașul Rovinari, județul Gorj

  Hotararea_Nr.150_din_30.08.2022.pdf (543,8 KiB, 11 hits)

149. HOTĂRÂRE – privind aprobarea rapoartelor de evaluare întocmite de SC CONSULTING COMPANY SRL pentru stabilirea valorilor de piață a unui numar de 33 apartamente din fondul locativ de stat în vederea vânzarii

  Hotararea_Nr.149_din_30.08.2022.pdf (691,3 KiB, 16 hits)

148. HOTĂRÂRE – privind completarea și modificarea Hotărârii Consiliului Local Rovinari nr.95/23.05.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare și a valorii totale a proiectului pentru obiectivul de investiții „Elaborarea în format GIS a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă a orașului Rovinari”

  Hotararea_Nr.148_din_29.08.2022.pdf (670,6 KiB, 11 hits)

147. HOTĂRÂRE – privind aprobarea participării Orașului Rovinari la sesiunea de finanțare din anul 2021-2022 privind proiectul Stații  de reîncărcare pentru vehicule electrice  și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de invcstiții ” Infrastructură pentru vehicule de transport nepoluante din punct de vedere energetic: Statii de reîncărcare pentru vehicule electrice în orașul Rovinari”

   Hotararea_Nr.147_din_09.08.2022.pdf (889,4 KiB, 18 hits)

146. HOTĂRÂRE – privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor sociale din blocul B2, situat în orașul Rovinari, județul  Gorj

  Hotararea_Nr.146_din_18.07.2022.pdf (153,2 KiB, 46 hits)

145. HOTĂRÂRE – privind aprobarea  organigramei  și statului de funcții pentru Societatea  Servicii Publice Locale SRL

  Hotararea_Nr.145_din_18.07.2022.pdf (265,2 KiB, 21 hits)

144. HOTĂRÂRE – privind aprobarea reînnoirii mandatelor unor administratori ai Societății Servicii Publice Locale SRL

  Hotararea_Nr.144_din_18.07.2022.pdf (346,5 KiB, 22 hits)

143. HOTĂRÂRE – privind însușirea  inventarului domeniului privat, conform propunerii comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat al unității administrativ teritoriale oraș Rovinari

  Hotararea_Nr.143_din_18.07.2022.pdf (238,6 KiB, 18 hits)

142. HOTĂRÂRE – privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașului Rovinari, județul Gorj 

  Hotararea_Nr.142_din_18.07.2022.pdf (138,2 KiB, 14 hits)

141. HOTĂRÂRE – privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Nr.73/29.03.2022, privind instrumentarea proiectului „CREȘTEREA SIGURANȚEI PACIENȚILOR ÎN SPITALUL ORĂȘENESC „SFÂNTUL ȘTEFAN”, ORAȘ ROVINARI” cu finanțare prin fonduri publice nerambursabile obținute prin Programul Operațional  Infrastructură Mare 2014-2022, Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 și aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI):  „CREȘTEREA SIGURANȚEI PACIENȚILOR ÎN SPITALUL ORĂȘENESC „SFÂNTUL ȘTEFAN”, ORAȘ ROVINARI

  Hotararea_Nr.141_din_18.07.2022.pdf (9,5 MiB, 0 hits)

140. HOTĂRÂRE – privind revocarea dreptului de administrare al Societății Servicii Publice Locale asupra Târgului Săptămânal  și a sistemului de valorificare  selectivă și valorificare a deșeurilor-phare 2004

  Hotararea_Nr.140_din_18.07.2022.pdf (77,8 KiB, 20 hits)

139. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Calendarului Competițional al Clubului Sportiv „JIUL Rovinari 2016”,  pentru perioada 01.08.2022-31.08.2022

  Hotararea_Nr.139_din_18.07.2022.pdf (132,0 KiB, 18 hits)

138. HOTĂRÂRE – privind demararea procedurii pentru achiziționarea, în conditiile legislației în vigoare, a terenului în suprafață de 415mp, număr cadastral 35497, tarlaua 18, parcela 89/2  și a terenului în suprafață de 1683mp,număr cadastral 35496, tarlaua 18, parcela 89/1, situate în intravilanul Orașului Rovinari,  jud.Gorj

  Hotararea_Nr.138_din_18.07.2022.pdf (63,4 KiB, 26 hits)

137. HOTĂRÂRE – privind prelungirea contractului de concesiune nr.33242/31.08.2021 pentru cabinetul medical S.C. RADENT ESTETIQUE&RX3D S.R.L.  (spațiul nr.7) ce funcționează în imobilul „internat” al Liceului „Gheorghe Tătărescu” Rovinari, situat în oraș Rovinari, str.Jiului, nr.6, jud.Gorj

  Hotararea_Nr.137_din_18.07.2022.pdf (60,3 KiB, 21 hits)

136. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Strategiei Integrată de Dezvoltare Urbană a orașului Rovinari, pentru perioada 2021-2027

  Hotararea_Nr.136_din_18.07.2022.pdf (4,3 MiB, 0 hits)

135. HOTĂRÂRE – privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, unui  apartament disponibil din fondul locativ de stat

  Hotararea_Nr.135_din_18.07.2022.pdf (64,5 KiB, 25 hits)

134. HOTĂRÂRE – privind transmiterea dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 200mp de la Gherlan Adrian la Gherlan Gheorghe, teren situat în oraș Rovinari, strada Prieteniei, Nr.11, județul Gorj

  Hotararea_Nr.134_din_18.07.2022.pdf (77,4 KiB, 19 hits)

133. HOTĂRÂRE – privind alipirea unor imobile (terenuri) situate în orașul Rovinari, Aleea Pieții, nr.10, județul Gorj

  Hotararea_Nr.133_din_18.07.2022.pdf (69,5 KiB, 16 hits)

132. HOTĂRÂRE – privind alegerea președinteluii de  ședință pentru  ședința ordinară a Consiliului Local Rovinari din data de 18.07.2022

  Hotararea_Nr.132_din_18.07.2022.pdf (46,8 KiB, 17 hits)

131. HOTĂRÂRE – privind rectificarea bugetului local  pe anul 2022 al UATO Rovinari 

  Hotararea_Nr.131_din_12.07.2022.pdf (896,8 KiB, 18 hits)

130. HOTĂRÂRE – privind aprobarea devizului general actualizat, a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Amenajare zona de agrement parc central în orașul Rovinari”, conform O.U.G. nr.47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție  publică/contractelor  sectoriale/contractelor  de concesiune/acordurilor-cadru

  Hotararea_Nr.130_din_12.07.2022.pdf (672,4 KiB, 12 hits)

129. HOTĂRÂRE – privind aprobarea devizului general actualizat, a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Amenajare parcare  și alei pietonale zona blocului Bl, oraș Rovinari”, conform O.U.G. nr.47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru

  Hotararea_Nr.129_din_12.07.2022.pdf (1,2 MiB, 101 hits)

128. HOTĂRÂRE –   privind aprobarea devizului general actualizat, a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Amenajare parcare și alei pietonale zona blocului B2, oraș Rovinari”, conform O.U.G. nr.47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru

  Hotararea_Nr.128_din_12.07.2022.pdf (611,7 KiB, 19 hits)

127. HOTĂRÂRE – privind aprobarea devizului general actualizat, a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Racordare la utilități platou Casa de Cultură, oraș Rovinari”, conform O.U.G. nr.47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor scctoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru

  Hotararea_Nr.127_din_12.07.2022.pdf (3,6 MiB, 15 hits)

126. HOTĂRÂRE – privind aprobarea devizului general actualizat, a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Reabilitare  și modernizare infrastructură drumuri stradale în orașul Rovinari, județul Gorj”, conform O.U.G. nr.47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor  sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru

  Hotararea_nr.126_din_12.07.2022.pdf (248,9 KiB, 16 hits)

125. HOTĂRÂRE – privind aprobarca  devizului  general  actualizat, a indicatorilor  tehnico-economici  actualizați pentru obiectivul de invcstiții „Amenajare cale de acces auto și pietonal parcare bloc A2- Alee  bloc IE1”, conform O.U.G. nr.47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru

  Hotararea_Nr.125_din_12.07.2022.pdf (257,3 KiB, 14 hits)

124. HOTĂRÂRE – privind privind aprobarea  devizelor generale actualizate, a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de invcstiții „Creșterea eficienței energetice în clădiri rezidențiale oraș Rovinari” (bloc B5, bloc B6, bloc B7, bloc I2, bloc I3), conform O.U.G. nr.47/2022 privind ajustarea  prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor   de concesiune/acordurilor-cadru

  Hotararea_Nr.124_din_12.07.2022.pdf (2,0 MiB, 19 hits)

123. HOTĂRÂRE – privind aprobarea devizelor generale actualizate, a indicatorilor tehnico-economici actualizați  pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale oraș Rovinari”, conform O.U.G. nr.47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor  sectoriale/contractelor  de concesiune/acordurilor-cadru

  Hotararea_Nr.123_din_12.07.2022.pdf (4,4 MiB, 12 hits)

122. HOTĂRÂRE – privind îndreptarea erorii materiale  din Anexa 1, art.465- Calculul impozitului/taxei pe teren, alin.2, coloana 9, din Hotărârea Consiliului Local nr.205/2021

  Hotararea_Nr.122_din_29.06.2022.pdf (274,4 KiB, 18 hits)

121. HOTĂRÂRE – privind dezmcmbrarea terenului în suprafață de 21876 mp, având numărul cadastral 36335, înscris în cartca funciară a UATO Rovinari cu nr.36335, situat în orașul Rovinari, județul Gorj, în două loturi

  Hotararea_Nr.121_din_29.06.2022.pdf (449,1 KiB, 14 hits)

120. HOTĂRÂRE – privind declararea imobilului Sălii de Sport cu nivel de practică sportivă competițională locală, în suprafață de 1586 mp, edificată pe terenul în suprafață de 4138 mp, ca bun de uz și interes public local

  Hotararea_Nr.120_din_29.06.2022.pdf (473,3 KiB, 14 hits)

119. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Calendarului Competițional al Clubului Sportiv

,JIUL Rovinari 2016″ pentru perioada 01.07.202231.07.2022

  Hotararea_Nr.119_din_29.06.2022.pdf (783,1 KiB, 17 hits)

118. HOTĂRÂRE – privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului orașului Rovinari

  Hotararea_Nr.118_din_29.06.2022.pdf (3,1 MiB, 28 hits)

117. HOTĂRÂRE – privind alegerea președintelui de ședință

  Hotararea_Nr.117_din_29.06.2022.pdf (226,3 KiB, 17 hits)

116. HOTĂRÂRE – privind  aprobarea Graficului de ședințe al Consiliului Local Rovinari pentru trimestrul III al anului 2022

  Hotararea_Nr.116_din_29.06.2022.pdf (449,0 KiB, 16 hits)

115. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Regulamentului privind criteriile de repartizare a locuințelor sociale din blocul B2 din orașul Rovinari, județul Gorj și constituirea comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe sociale

  Hotararea_Nr.115_din_22.06.2022.pdf (5,8 MiB, 18 hits)

114. HOTĂRÂRE – privind acordul Consiliului Local Rovinari pentru deschiderea procedurii simplificate a falimentului împotriva  Asociației Club Sportiv Jiul Rovinari 2016

  Hotararea_Nr.114_din_22.06.2022.pdf (427,5 KiB, 19 hits)

113. HOTĂRÂRE – privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 al UATO Rovinari

  Hotararea_Nr.113_din_22.06.2022.pdf (665,0 KiB, 15 hits)

112. HOTĂRÂRE – privind darea în folosință gratuită către Serviciul de Iluminat Public al orașului Rovinari a bunurilor cuprinse în anexa nr.21455 /18.05.2022

  Hotararea_Nr.112_din_25.05.2022.pdf (1,0 MiB, 15 hits)

111. HOTĂRÂRE – privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.144/10.09.2021 privind însușirea inventarului domeniului public, conform propunerii comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat al unității administrativ teritoriale oraș Rovinari

  Hotararea_Nr.111_din_25.05.2022.pdf (2,0 MiB, 19 hits)

110. HOTĂRÂRE – privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 al UATO Rovinari

  Hotararea_Nr.110_din_25.05.2022.pdf (5,0 MiB, 15 hits)

109. HOTĂRÂRE – privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al unității administrativ teritoriale Oraș Rovinari, al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local al unității administrativ teritoriale Oraș Rovinari la data de 31.03.2022

  Hotararea_Nr.109_din_25.05.2022.pdf (526,9 KiB, 11 hits)

108. HOTĂRÂRE – privind aprobarea documentatiei tehnico-economice  și a indicatorilor tehnico­economici, faza de proiectare,  pentru obiectivul de investiții „Amenajare zona centrală pietonală Oraș Rovinari”

  Hotararea_Nr.108_din_25.05.2022.pdf (1.004,6 KiB, 12 hits)

107. HOTĂRÂRE – privind aprobarea documentației tehnico-economice  și a indicatorilor tehnico­ economici, faza de proiectare, pentru obiectivul de investiții „Amenajare parcare la intersecția strada Jiului cu strada Muncii, oraș Rovinari”

  Hotararea_Nr.107_din_25.05.2022.pdf (1.022,6 KiB, 11 hits)

106. HOTĂRÂRE – privind situațiile financiare, stabilirea profitului contabil  și repartizarea acestuia pentru Societatea Serviciul de Bază Pază  și Protecție SRL

  Hotararea_Nr.106_din_25.05.2022.pdf (8,6 MiB, 15 hits)

105. HOTĂRÂRE – privind situațiile financiare, stabilirea profitului contabil și repartizarea acestuia, pentru Societatea Servicii Publice Locale Rovinari

  Hotararea_Nr.105_din_25.05.2022.pdf (9,4 MiB, 20 hits)

104. HOTĂRÂRE – privind modificarca art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.224/21.12.2021 

  Hotararea_Nr.104_din_25.05.2022.pdf (567,5 KiB, 20 hits)

103. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Statului de Personal al Spitalului Orășenesc „Sfântul Ștefan” Rovinari

  Hotararea_Nr.103_din_25.05.2022.pdf (6,8 MiB, 15 hits)

102. HOTĂRÂRE – privind aprobarea premierii în anul 2022 de către Clubul Sportiv „JIUL Rovinari 2016”, în condițiile legii și în limitele sumelor alocate din bugetul local,  a sportivilor care au obținut sau obțin performanțe deosebite la competiții internaționale oficiale, precum și antrenorilor/instructorilor care au contribuit la realizarea performanțelor

  Hotararea_Nr.102_din_25.05.2022.pdf (60,3 KiB, 16 hits)

101. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Calendarului Competițional al Clubului Sportiv ,JIUL Rovinari 2016″ pentru perioada 01.06.2022-30.06.2022

  Hotararea_Nr.101_din_25.05.2022.pdf (1,2 MiB, 16 hits)

100. HOTĂRÂRE – privind constituirea cu titlu oneros, fară licitație publică, a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 58mp, cu număr cadastral 36948, aparținând domeniului privat, situat în oraș Rovinari, strada Florilor, FN, între blocul A 1  și nr.cadastral 36026, județul Gorj, în favoarea  domnului  Stamatoiu Ovidiu

  Hotararea_Nr.100_din_25.05.2022.pdf (85,9 KiB, 12 hits)

99. HOTĂRÂRE – privind privind constituirea cu titlu oneros, fară licitație publică, a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 17mp, cu număr cadastral 36949, aparținând domeniului privat, situat în oraș Rovinari, strada Tineretului, nr.7, lîngă bloc E3, sc.1, ap.1, județul Gorj, în favoarea doamnei Muntean Marinela Nicoleta

  Hotararea_Nr.99_din_25.05.2022.pdf (85,9 KiB, 15 hits)

98. HOTĂRÂRE – privind constituirca cu titlu oneros, fară licitație publică, a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 4mp, cu număr  cadastral 36941, aparținând domeniului privat, situat în oraș Rovinari, strada Muncii, lângă bloc B5, sc.2, ap.18, județul Gorj, în favoarea doamnei Nechifor Isabela Lavinia

  Hotararea_Nr.98_din_25.05.2022.pdf (85,9 KiB, 29 hits)

97. HOTĂRÂRE – privind privind constituirca cu titlu oneros, fară licitație publică, a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 87mp, cu număr cadastral 35713, aparținând domeniului privat, situat în oraș Rovinari, strada Prieteniei, nr.4 (lângă Oficiul Romtelecom), județul Gorj, în favoarea doamnci Crăc Mihaela Roxana

  Hotararea_Nr.97_din_25.05.2022.pdf (87,9 KiB, 14 hits)

96. HOTĂRÂRE – privind alipirea unor imobile (terenuri) situate în orașul Rovinari, județul Gorj

  Hotararea_Nr.96_din_25.05.2022.pdf (73,5 KiB, 0 hits)

95. HOTĂRÂRE – privind aprobarea depunerii cererii de finanțare și a valorii totale a proiectului pentru obiectivul de investiții „Elaborarea în format GIS a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă a orașului Rovinari „

  Hotararea_Nr.95_din_23.05.2022.pdf (4,6 MiB, 23 hits)

94. HOTĂRÂRE –  privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 al UATO Rovinari

  Hotararea_Nr.94_din_10.05.2022.pdf (4,3 MiB, 24 hits)

93. HOTĂRÂRE –  privind aprobarea organizării unui concurs cu tema „Un oraș verde”

  Hotararea_Nr.93_din_10.05.2022.pdf (594,4 KiB, 22 hits)

92. HOTĂRÂRE – privind completarea  Hotărârii Consiliului Local Rovinari nr.62 din 29.03.2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice  și a indicatorilor tehnico economici faza „Modificare tema de proiectare în timpul execuției la autorizația de construire nr.14/ 13.04.2020″ pentru obiectivul de investiții „Modernizarea  și eficientizarea sistcmului  de iluminat public în orașul Rovinari, jud.Gorj”

  Hotararea_Nr.92_din_10.05.2022.pdf (614,7 KiB, 21 hits)

91. HOTĂRÂRE – privind actualizarca devizului general  și a indicatorilor economici pentru obiectivul de invcstiții „Dezvoltarca mobilității urbane din UAT Rovinari  și UAT Draguțești prin modernizarea sistemului public de transport local”

  Hotararea_Nr.91_din_10.05.2022.pdf (1,5 MiB, 29 hits)

90. HOTĂRÂRE – privind actualizarea devizului general  și a indicatorilor economici pentru obiectivul de investiții „Drum acces depou mașini electrice, oraș Rovinari”

  Hotararea_Nr.90_din_10.05.2022.pdf (1,1 MiB, 21 hits)

89. HOTĂRÂRE – privind completarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr.74/06.04.2022 privind actualizarca sumei pentru racordarea la utilități și sistematizarea pe verticală a zonei aferentă obiectivului de investiții „Construire bloc L2″ ce va fi amplasat în orașul Rovinari, B-dul Minerilor nr.7, jud.Gorj

  Hotararea_Nr.89_din_19.04.2022.pdf (423,8 KiB, 25 hits)

88. HOTĂRÂRE – privind aprobarea delegării serviciilor publice de administrare a domeniului public  și privat de interes local către  Societatea Servicii Publice Locale Rovinari SRL

  Hotararea_Nr.88_din_19.04.2022.pdf (6,9 MiB, 18 hits)

87. HOTĂRÂRE – privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general pentru obiectivul de invcstiții „Sistem de alimentare cu gaze naturale în localitatea Vârț, oraș Rovinari”, pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny

  Hotararea_Nr.87_din_19.04.2022.pdf (1,9 MiB, 19 hits)

86. HOTĂRÂRE – privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 al UATO Rovinari

  Hotararea_Nr.86_din_19.04.2022.pdf (3,7 MiB, 19 hits)

85. HOTĂRÂRE – privind aprobarea actului adițional Nr.3 la Acordul de parteneriat pentru realizarea proiectului „Dezvoltara mobilității urbane din UAT Rovinari  și UAT Draguțești prin modernizarea sistemului de transport public local”

  Hotararea_Nr.85_din_19.04.2022.pdf (1,0 MiB, 18 hits)

84. HOTĂRÂRE – privind darea în folosință gratuită către Spitalul Orășenesc „Sfantul Ștefan” Rovinari a unor obiecte de inventar

  Hotararea_Nr.84_din_19.04.2022.pdf (581,5 KiB, 25 hits)

83. HOTĂRÂRE – privind încetarea  aplicabilității Hotărârii Consiliului Local nr.33/28.02.2017

  Hotararea_Nr.83_din_19.04.2022.pdf (295,9 KiB, 23 hits)

82. HOTĂRÂRE – privind prelungirea contractelor de concesiune pentru cabinetele medicale ce funcționează în imobilul „internat” al Liceului „Gheorghe Tătărescu” Rovinari, situat in oraș Rovinari, str.Jiului, nr.6, jud.Gorj

  Hotararea_Nr.82_din_19.04.2022.pdf (535,0 KiB, 22 hits)

81. HOTĂRÂRE – privind completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al orașului Rovinari, județul Gorj, însușit prin Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr.192/27.10.2021

  Hotararea_Nr.81_din_19.04.2022.pdf (762,9 KiB, 16 hits)

80. HOTĂRÂRE – privind actualizarea comisiei de analiză a cererilor de locuințe  și repartiție a locuințelor din Fondul locativ de stat, stabilită  prin Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr.103/25.09.2014 și modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.224/10.10.2017

  Hotararea_Nr.80_din_19.04.2022.pdf (456,2 KiB, 18 hits)

79. HOTĂRÂRE – privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unui apartament disponibil din fondul locativ de stat, conform listei de priorități aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr.25/09.02.2018, situat în oraș Rovinari, județul Gorj

  Hotararea_Nr.79_din_19.04.2022.pdf (346,7 KiB, 23 hits)

78. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Calendarului Competițional al Clubului Sportiv „JIUL Rovinari 2016″ pentru perioada 01.05.2022-31.05.2022

  Hotararea_Nr.78_din_19.04.2022.pdf (875,0 KiB, 12 hits)

77. HOTĂRÂRE – privind  aprobarea aderării UAT- comuna Logrești la Asociația  de Dezvoltare Intercomunitară „ADIA” Gorj

  Hotararea_Nr.77_din_19.04.2022.pdf (432,3 KiB, 26 hits)

76. HOTĂRÂRE – privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023

  Hotararea_Nr.76_din_19.04.2022.pdf (272,9 KiB, 38 hits)

75. HOTĂRÂRE – privind aprobarea  contului de execuție al bugetului local al unității administrativ teritoriale Oraș Rovinari, al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local al unității administrativ teritoriale Oraș Rovinari  și a situațiilor financiare încheiate la data de 31.12.2021

  Hotararea_Nr.75_din_19.04.2022.pdf (500,1 KiB, 23 hits)

74. HOTĂRÂRE – privind actualizarea sumei pentru racordarea la utilități  și sistematizarea pe verticală a zonei aferentă obiectivului de investiții „Construire bloc L2” ce va fi amplasat în orașul Rovinari, B-dul Minerilor nr.7, jud .Gorj

  Hotararea_Nr.74_din_06.04.2022.pdf (480,8 KiB, 18 hits)

73. HOTĂRÂRE – privind instrumentarea proiectului: „CREȘTEREA SIGURANȚEI PACIENȚILOR ÎN SPITALUL ORĂȘENESC SF.  ȘTEFAN”, ORAȘ ROVINARI”  cu finanțare prin  fonduri publice nerambursabile, obținute  prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014- 2020, Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 și aprobarea indicatorilor tehnico economici ai Documentației de Avizare a LucrĂrilor de Intervenții(DALI): „CREȘTEREA  SIGURANȚEI PACIENȚILOR ÎNSPITALUL ORĂȘENESC „SF.  ȘTEFAN”, ORAȘ ROVINARI”

   Hotararea_Nr.73_din_29.03.2022.pdf (999,1 KiB, 41 hits)

72. HOTĂRÂRE – privind aprobarea achiziționării, în condițiile legislației în vigoare, a unui numar de 480 tichete sociale, în valoare de 60 lei/tichet, în sumă totală de 28.800 lei cu TVA, cu ocazia sărbătorilor pascale 2022

  Hotararea_Nr.72._din_29.03.2022.pdf (317,0 KiB, 16 hits)

71. HOTĂRÂRE – privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății Servicii Publice Locale SRL 

  Hotararea_Nr.71_din_29.03.2022.pdf (3,5 MiB, 19 hits)

70. HOTĂRÂRE – privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății Serviciul de Bază, Pază și Protecție SRL

  Hotararea_Nr.70_din_29.03.2022.pdf (2,9 MiB, 23 hits)

69. HOTĂRÂRE – privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru un numar de 20 blocuri incluse în Programul local multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe în orașul Rovinari

  Hotararea_Nr.69_din_29.03.2022.pdf (1,1 MiB, 29 hits)

68. HOTĂRÂRE – privind aprobarea documentației tehnico-economice  și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Amenajare trotuare pietonale  și sistem de preluare a apelor pluviale în localitatea Varț, oraș Rovinari, județul Gorj”

  Hotararea_Nr.68_din_29.03.2022.pdf (690,7 KiB, 29 hits)

67. HOTĂRÂRE – privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr.232/30.12.2020 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici  și personalul contractual, salarizați potrivit familiei ocupaționale „Administrație” , din cadrul aparatului de specialitate al Primarului și din cadrul serviciilor publice, cu personalitate juridică, din subordinea Consiliului LocalRovinari

   Hotararea_Nr.67_din_29.03.2022.pdf (453,2 KiB, 30 hits)

66. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Calendarului Competițional al Clubului Sportiv „JIUL Rovinari 2016″ pentru perioada 01.04.2022-30.04.2022

  Hotararea_Nr.66_din_29.03.2022.pdf (868,2 KiB, 34 hits)

65. HOTĂRÂRE – privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul Direcției Publice de Poliție Locală

  Hotararea_Nr.65_din_29.03.2022.pdf (542,2 KiB, 21 hits)

64. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Regulamentului de organizare  și funcționare al cursului de instruire teatru amatori pentru copii, ce va funcționa în cadrul Compartiment Cultură

  Hotararea_Nr.64_din_29.03.2022.pdf (746,1 KiB, 24 hits)

63. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Organigramei  și Statului de Funcții ale Spitalului Orășenesc „Sfântul Ștefan” Rovinari, începand cu data de 01.04.2022

  Hotararea_Nr.63_din_29.03.2022.pdf (6,4 MiB, 18 hits)

62. HOTĂRÂRE – privind aprobarea documentației tehnico-cconomice  și a indicatorilor tehnico-economici faza „Modificare tema de proiectare în timpul execuției la autorizația de construire nr.14/ 13.04.2020″ pentru obiectivul de investiții „Modernizarea   și eficientizarea sistemului de iluminat public în orașul Rovinari, jud.Gorj”

  Hotararea_Nr.62_din_29.03.2022.pdf (687,1 KiB, 22 hits)

61. HOTĂRÂRE – privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, faza de proiectare, pentru obiectivul de investiții „Construire bloc de locuinte sociale P+4E  și amenajare zona aferentă, branșare la utilități”

  Hotararea_Nr.61_din_29.03.2022.pdf (645,9 KiB, 27 hits)

60. HOTĂRÂRE – privind transmiterea dreptului de concesiune pentru terenul în suprafață  de 1000 mp, situat în oraș Rovinari, strada Autoliv nr.35, județul Gorj, de la SC Palanta SRL la SC Paogroup SRL

  Hotararea_Nr.60_din_29.03.2022.pdf (427,1 KiB, 17 hits)

59. HOTĂRÂRE – privind transmiterea dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 176mp, cu număr cadastral 36137, aparținând  domeniului privat, situat în oraș Rovinari, Aleea Pieții, nr.10, județul Gorj, de la Antonie Gheorghe la Antonie Diana Maria

   Hotararea_Nr.59_din_29.03.2022.pdf (544,0 KiB, 26 hits)

58. HOTĂRÂRE – privind declararea unor imobile ca bunuri de uz  și interes public local

  Hotararea_Nr.58_din_29.03.2022.pdf (860,1 KiB, 20 hits)

57. HOTĂRÂRE – privind alegerea prședintelui de ședință

  Hotararea_Nr.57_din_29.03.2022.pdf (236,4 KiB, 21 hits)

56. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Graficului de  ședințe al Consiliului Local Rovinari pentru trimestrul II al anului 2022

  Hotararea_Nr.56_din_29.03.2022.pdf (467,5 KiB, 33 hits)

55. HOTĂRÂRE – privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 al UATO Rovinari 

  Hotararea_Nr.55_din_21.03.2022.pdf (4,7 MiB, 38 hits)

54. HOTĂRÂRE – privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice  și Administrației prin Compania Natională de Investiții „C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului   și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Extindere, modernizare și dotare Complex sportiv, str. Sporturilor nr.6, oraș Rovinari, judetul Gorj”

  Hotararea_Nr.54_din_23.02.2022.pdf (91,5 KiB, 28 hits)

53. HOTĂRÂRE – privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.232/21.12.2021

  Hotararea_Nr.53_din_23.02.2022.pdf (76,1 KiB, 20 hits)

52. HOTĂRÂRE – privind aprobarea organigramei   și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului orașului Rovinari, începând cu data de 01 martie 2022

  Hotararea_Nr.52_din_23.02.2022.pdf (400,9 KiB, 27 hits)
 

51. HOTĂRÂRE – privind aprobarea transferului Compartiment Creșă din cadrul aparatului de specialitate al primarului, în cadrul Grădiniței cu Program Prelungit, unitate de învățământ preșcolar, cu personalitate juridică

  Hotararea_Nr.51_din_23.02.2022.pdf (56,6 KiB, 26 hits)

50. HOTĂRÂRE – privind completarea Hotărârii Consiliului Local Rovinari nr.126/2018 pentru stabilirea unor măsuri privind delegarea serviciului public de alimentare cu apa  și de canalizare către operatorul regional SC APAREGIO GORJ SA 

  Hotararea_Nr.50_din_23.02.2022.pdf (990,0 KiB, 13 hits)

49. HOTĂRÂRE – privind darea în administrare a sistemului de valorificare selectivă și valorificare a deșeurilor – Phare 2004 număr de inventar 21245001, valoare 1.838.031,00 lei  și a terenului aferent sistemului de valorificare a deșeurilor menajere în suprafață de 6205 mp, număr inventar 10253, valoare 1.342.000 lei, către Societatea Servicii Publice Locale Rovinari SRL

  Hotararea_Nr.49_din_23.02.2022.pdf (140,9 KiB, 25 hits)

48. HOTĂRÂRE – privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, faza de proiectare DALI, pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice și reabilitarea  Școlii Gimnaziale nr.3 Rovinari, jud.Gorj”

  Hotararea_Nr.48_din_23.02.2022.pdf (107,2 KiB, 14 hits)

47. HOTĂRÂRE – privind aprobarea cuantumului chiriei aferente locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, realizate de Agentia Națională pentru Locuințe în Orașul Rovinari, județul Gorj, începând cu luna martie 2022

  Hotararea_Nr.47_din_23.02.2022.pdf (623,2 KiB, 25 hits)

46. HOTĂRÂRE – privind completarea proiectului Bugetului local de venituri și cheltuieli inițial al UATO Rovinari pe anul 2022 la Secțiunea  Funcționare cu suma de 803 mii lei și estimări pe anii2023-2025

  Hotararea_Nr.46_din_23.02.2022.pdf (7,3 MiB, 45 hits)

45. HOTĂRÂRE – privind constituirea cu titlu oneros, fară licitație publică, a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 71mp, cu număr cadastral 36932, aparținând domeniului privat, situat în oraș Rovinari, strada Prieteniei, lângă blocul A7, județul Gorj, în favoarea S.C. ULVILANCONS IMOB S.R.L.

  Hotararea_Nr.45_din_23.02.2022.pdf (83,3 KiB, 12 hits)

44. HOTĂRÂRE – privind modificarea art.2 al Hotărârii Consiliului Local Rovinari nr.101/29.06.2021 

  Hotararea_Nr.44_din_23.02.2022.pdf (73,7 KiB, 19 hits)

43. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Statului de Funcții al Spitalului Orășenesc „Sfântul  Ștefan” Rovinari începând cu data de 01.03.2022 

  Hotararea_Nr.43_din_23.02.2022.pdf (607,9 KiB, 29 hits)

42. HOTĂRÂRE – privind aprobarea premierii sportivilor și colectivelor tehnice, din cadrul Clubului Sportiv  „JIUL ROVINARI 2016”, care obțin performanțe deosebite la acțiunile sportive internaționale  și naționale oficiale, în cursul anului 2022

  Hotararea_Nr.42_din_23.02.2022.pdf (79,9 KiB, 15 hits)

41. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Calendarului Competițional al Clubului Sportiv „JIUL Rovinari 2016” pentru perioada 01.03.2022-31.03.2022

  Hotararea_Nr.41_din_23.02.2022.pdf (157,5 KiB, 36 hits)
 

40. HOTĂRÂRE – privind aprobarea inițierii procedurii de reactualizare a Planului Urbanistic General al Orașului Rovinari   și a caietului de sarcini pentru reactualizarea acestuia

  Hotararea_Nr.40_din_23.02.2022.pdf (437,1 KiB, 20 hits)
 

39. HOTĂRÂRE – privind prelungirea termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General

  Hotararea_Nr.39_din_23.02.2022.pdf (56,2 KiB, 16 hits)

38. HOTĂRÂRE – privind prelungirea contractului de concesiune nr. 7916/01.03.2021 privind concesionarea către  SC SAUDE MED SRL a spațiului nr.16, în suprafață totală de 35,25 mp, din imobilul „internat” al  Colegiului „Gheorghe Tătărescu” Rovinari

  Hotararea_Nr.38_din_23.02.2022.pdf (67,7 KiB, 21 hits)

37. HOTĂRÂRE – privind completarea  inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al orașului Rovinari, județul Gorj, însușit prin Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr.192/27.10.2021

  Hotararea_Nr.37_din_23.02.2022.pdf (250,8 KiB, 37 hits)

36. HOTĂRÂRE – privind solicitarea adresată Ministerului Educației Naționale pentru emiterea avizului conform, în vederea schimbării destinației imobilului în suprafață de 231 mp, situat în orașul Rovinari, str.Prieteniei, nr.9, bloc A2-parter, județul Gorj

  Hotararea_Nr.36_din_23.03.2022.pdf (65,1 KiB, 20 hits)

35. HOTĂRÂRE – privind acordul Consiliului Local Rovinari în vederea partajării terenului în suprafață de 3700mp, având numărul cadastral 456/1, înscris în cartea funciară a UATO Rovinari cu nr.36554, situat în orașul Rovinari,  județul Gorj

  Hotararea_Nr.35_din_23.02.2022.pdf (76,8 KiB, 22 hits)

34. HOTĂRÂRE – privind dezmembrarea terenurilor cu numerele cadastrale 36460, 36458, 36498, situate in orașul Rovinari,  județul Gorj

  Hotararea_Nr.34_din_23.02.2022.pdf (80,1 KiB, 21 hits)

33. HOTĂRÂRE – privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unui apartament disponibil din fondul locativ de stat, conform listei de priorități aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr.25/09.02.2018, situat în oraș Rovinari, județul Gorj

  Hotararea_Nr.33_din_23.02.2022.pdf (63,1 KiB, 30 hits)

32. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Rovinari pentru anul 2022

  Hotararea_Nr.32_din_23.02.2022.pdf (565,2 KiB, 21 hits)

31. HOTĂRÂRE – privind constituirea echipei mobile în vederea asigurării eficienței, operativitații  și permanenței în cazurile de violență

  Hotararea_Nr.31_din_23.02.2022.pdf (67,7 KiB, 21 hits)

30. HOTĂRÂRE – privind demararea procedurii de înscriere a cetățenilor din orașul Rovinari, în perioada 07.03.2022 – 31.03.2022, în vederea acordării  și distribuirii de beneficii de asistență socială constând în tichete sociale, conform legislației în vigoare, cu ocazia sărbătorilor pascale 2022

  Hotararea_Nr.30_din_23.02.2022.pdf (105,2 KiB, 25 hits)

29. HOTĂRÂRE – privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Rovinari nr.199/27.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare  și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Amenajare canal Prundurel, oraș Rovinari”, pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny

  Hotararea_Nr.29_din_09.02.2022.pdf (2,6 MiB, 25 hits)

28. HOTĂRÂRE – privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Rovinari nr.175/19.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare  și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Reabilitare  și modernizare drumuri în localitatea Vârț, oraș Rovinari”, pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny

  Hotararea_Nr.28_din_09.02.2022.pdf (2,6 MiB, 32 hits)

27. HOTĂRÂRE – privind modificarea Hotărârii  Consiliului Local Rovinari nr.174/19.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare  și a devizului general pentru obiectivul de investitii „Sistem de canalizare  și tratarea apelor uzate în localitatca Vârț, oraș  Rovinari „, pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny

  Hotararea_Nr.27_din_09.02.2022.pdf (2,7 MiB, 35 hits)

26. HOTĂRÂRE – privind modificarea  Hotărârii Consiliului Local Rovinari nr.173/ 19.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Sistem de alimentare cu gaze naturale localitatea  Vârț, oraș Rovinari „, pentru  finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Invcstiții Anghel Saligny

  Hotararea_Nr.26_din_09.02.2022.pdf (2,7 MiB, 26 hits)

25. HOTĂRÂRE – privind plata cotizației pentru anul 2022 la Asociația Orașelor din România

  Hotararea_Nr.25_din_09.02.2022.pdf (357,9 KiB, 37 hits)

24. HOTĂRÂRE – privind acordarea de sprijin financiar pe anul 2022 pentru unitățile de cult religios

  Hotararea_Nr.24_din_09.02.2022.pdf (585,7 KiB, 35 hits)

23. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Bugetului local de venituri și cheltuieli al UATO Rovinari pe anul 2022 și estimări pe anii 2023 – 2025, Bugetul centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2022 și estimări pe anii 2023-2025 și a Programului de investiții pe anul 2022

  Hotararea_Nr.23_din_09.02.2022.pdf (22,6 MiB, 0 hits)

22. HOTĂRÂRE –  privind aprobarea organigramei  și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului orașului Rovinari

  Hotararea_Nr.22_din_27.01.2022.pdf (6,6 MiB, 45 hits)

21. HOTĂRÂRE –  privind constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică, a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 4mp, cu număr cadastral 36920, aparținând domeniului privat, situat în oraș Rovinari, Aleea   Școlii nr.ll, langa blocul P2, scara 1, ap.3, județul Gorj, în favoarea domnului Negru Gheorghiță

  Hotararea_Nr.21_din_27.01.2022.pdf (1,0 MiB, 48 hits)

20. HOTĂRÂRE – privind constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică, a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 296 mp, cu numar cadastral 36924, aparținând domeniului privat, situat în oraș Rovinari, strada Prieteniei, între blocurile A5-A6, județul Gorj, în favoarea Societății PENTRU MARFURI   ȘI ALIMENTAȚIE PUBLICĂ ROVAL S.A.

  Hotararea_Nr.20_din_27.01.2022.pdf (1,1 MiB, 18 hits)

19. HOTĂRÂRE – privind completarea  inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al orașului Rovinari, județul Gorj, însușit prin Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr.192/27.10.2021

  Hotararea_Nr.19_din_27.01.2022.pdf (2,7 MiB, 35 hits)

18. HOTĂRÂRE – privind însușirea inventarului domeniului privat, conform propunerii comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat al unității administrativ teritoriale oraș Rovinari

  Hotararea_Nr.18_din_27.01.2022.pdf (2,8 MiB, 28 hits)

17. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Planului de acțiuni  și lucrări de interes local ce se vor desfășura în anul 2022

  Hotararea_Nr.17_din_27.01.2022.pdf (2,7 MiB, 30 hits)

16. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Calendarului activităților de primavară 2022 si Calendarul activitatilor de vară-toamna 2022, cuprinzând lucrarile de intreținere  și înfrumusețare a spațiilor verzi ale orașului Rovinari, ce vor fi executate de către Societatea Servicii Publice Locale Rovinari SRL

  Hotararea_Nr.16_din_27.01.2022.pdf (6,6 MiB, 27 hits)

15. HOTĂRÂRE – privind dezmembrarea terenului în suprafață de 3700 mp, având numărul cadastral 456/1, înscris în cartea funciară a UATO Rovinari cu nr.36554, situat în orașul Rovinari,  județul Gorj,  în trei loturi

  Hotararea_Nr.15_din_27.01.2022.pdf (976,5 KiB, 31 hits)

14. HOTĂRÂRE – privind prelungirea contractului de concesiune nr. 4146/31.01.2020  privind concesionarea către SC ORTOCLINIC BONES SRL a spațiului nr.10, în suprafață totală de 35,25 mp din imobilul internat” al  Colegiului „Gheorghe Tătărescu” Rovinari, situat în oraș Rovinari, str.Jiului, nr.6, jud.Gorj

  Hotararea_Nr.14_din_27.01.2022.pdf (880,2 KiB, 30 hits)

13. HOTĂRÂRE – privind aprobarea documentației tehnico-economice   și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Relocare racord 20 kV PTCZ12”, strada Sporturilor, oraș Rovinari

  Hotararea_Nr.13_din_27.01.2022.pdf (1,5 MiB, 21 hits)

12. HOTĂRÂRE – privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.35/24.02.2021 privind aprobarea infiintarii Serviciului Social „Centrul de zi de socializare  și petrecere a timpului liber (tip club) destinat persoanelor vârstnice- Clubul Seniorilor” în cadrul Direcției Publice de Asistență Socială

  Hotararea_Nr.12_din_27.01.2022.pdf (984,7 KiB, 45 hits)

11. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Regulamentului de acordare a unor drepturi financiare sportivilor de performanță legitimați la Clubul Sportiv ,JIUL Rovinari 2016″ pentru anul 2022

  Hotararea_Nr.11_din_27.01.2022.pdf (5,9 MiB, 30 hits)

10. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Calendarului Competițional al Clubului Sportiv „JIUL Rovinari 2016” pentru perioada 01.02.2022-28.02.2022

  Hotararea_Nr.10_din_27.01.2022.pdf (1,8 MiB, 29 hits)

9. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Agendei Principalelor Manifestări Culturale pe anul 2022 și sumelor alocate pentru aceste manifestari

  Hotararea_Nr.9_din_27.01.2022.pdf (5,9 MiB, 26 hits)

8. HOTĂRÂRE – privind desemnarea a doi consilieri locali din cadrul Consiliului Local oraș Rovinari în calitate de membri ai Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale ale secrctarului general al UAT oraș Rovinari

  Hotararea_Nr.8_din_27.01.2022.pdf (558,4 KiB, 33 hits)

7. HOTĂRÂRE – privind aprobarea tarifului orar/agent de paza practicat de Societatea Serviciul de Bază, Pază și Protectie SRL

  Hotararea_Nr.7_din_27.01.2022.pdf (586,4 KiB, 30 hits)

6. HOTĂRÂRE – privind modificarea manoperei directe la Socictatea Servicii Publice Locale Rovinari SRL

  Hotararea_Nr.6_din_27.01.2022.pdf (585,8 KiB, 24 hits)

5. HOTĂRÂRE – privind îndreptarea erorii materiale din Hotărârea Consiliului Local nr.1/11.01.2022 privind completarea Hotărârii Consiliului Local Rovinari nr.126/2018 pentru stabilirea unor măsuri privind delegarea serviciului public de alimentare cu apă  și de canalizare către operatorul regional SC APAREGIO SA

  Hotararea_Nr.5_din_27.01.2022.pdf (681,2 KiB, 35 hits)

4. HOTĂRÂRE – privind  utilizarea excedentului bugetului local înregistrat la data de 31.12.2021, in suma de 120.437,00  lei ca sursa de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2022

  Hotararea_Nr.4_din_27.01.2022.pdf (944,9 KiB, 36 hits)

3. HOTĂRÂRE – privind aprobarea rețelei  școlare pentru anul  școlar 2022-2023 pe raza orașului Rovinari, judetul Gorj

  Hotararea_Nr.3_din_27.01.2022.pdf (1,3 MiB, 21 hits)

2. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Organigramei  și Statului de Personal ale Spitalului Orășenesc „Sfantul  Ștefan” Rovinari

  Hotararea_Nr.2_din_27.01.2022.pdf (2,0 MiB, 11 hits)

1. HOTĂRÂRE – privind completarea Hotărârii Consiliului Local Rovinari Nr.126/2018 pentru stabilirea unor măsuri privind delegarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare către operatorul regional  SC APAREGIO SA

  Hotararea_Nr.1_din_11.01.2022.pdf (525,7 KiB, 52 hits)

26.DISPOZIȚIA NR.854  privind convocarea  de îndată în ședință extrordinară a Consiliului Local al orașului Rovinari, județul Gorj, pentru data de 28.11.2022

  Dispozitia_Nr.854_din_25.11.2022.pdf (609,7 KiB, 0 hits)
  PV__al_sedintei_extraordinare_convocata_de_indata__a_Consiliului_Local_Rovinari_din_data_de_14.11.2022.pdf (407,3 KiB, 3 hits)
  PV__al_sedintei_ordinare_a_Consiliului_Local_Rovinari_din_data_de_25.10.2022.pdf (528,8 KiB, 5 hits)

Astăzi, 17.11.2022, Primăria orașului Rovinari, județul Gorj,  anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: “Hotărâre privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozite și taxe locale pentru anul 2023 ”

  Anunt consultare publică (139,6 KiB, 0 hits)
  Proiect de Hotarare privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozite si taxe locale pentru anul 2023 (24,6 MiB, 34 hits)

25. DISPOZIȚIA NR.847  privind convocarea  în ședință ordinară a Consiliului Local al orașului Rovinari, județul Gorj, pentru data de 25.11.2022

  Dispozitia_Nr.847_din_17.11.2022.pdf (825,3 KiB, 6 hits)

24.DISPOZIȚIA NR.837  privind convocarea  de îndată în ședință extrordinară a Consiliului Local al orașului Rovinari, județul Gorj, pentru data de 14.11.2022

  Dispozitia_Nr.837_din_14.11.2022.pdf (626,7 KiB, 7 hits)
  EXTRAS_DECLARATIE_CASATORIE_MRCULESCU_DOLY-IONU-SILVIU_SI_UNGUREANU_DENISA-ELENA.pdf (271,5 KiB, 7 hits)
  PV_sedinta_extraordinara_a_CL_Rovinari_din_data_de_14.10.2022.pdf (135,2 KiB, 15 hits)
  PV_sedinta_extraordinara_a_CL_Rovinari_din_data_de_10.10.2022.pdf (133,1 KiB, 16 hits)
  PV_sedinta_ordinara_a_CL_Rovinari_din_28.09.2022.pdf (198,0 KiB, 5 hits)
  Raportul Consultării Publicului asupra proiectului “Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a zonei de agrement din Parcul Central al orașului Rovinari” (116,0 KiB, 3 hits)

23.DISPOZIȚIA NR.744  privind convocarea  în ședință ordinară a Consiliului Local al orașului Rovinari, județul Gorj, pentru data de 25.10.2022

  Dispozitia_Nr.744_din_18.10.2022.pdf (1,2 MiB, 15 hits)

22.DISPOZIȚIA NR.739 privind convocarea de îndată în ședință extraordinară a Consiliului Local al orașului Rovinari, județul Gorj, pentru data de 14.10.2022

  Dispozitia_Nr.739_din_13.10.2022.pdf (436,5 KiB, 19 hits)

Astăzi, 12.10.2022, Primăria orașului Rovinari, județul Gorj,  anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: “Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a zonei de agrement din Parcul Central al orașului Rovinari”

  Anunt consultare publică (139,0 KiB, 7 hits)
  Proiect_de_Hotarare_Regulament_Parc_Central.pdf (1,7 MiB, 8 hits)

REGISTRU PENTRU EVIDENTA DISPOZITIILOR PE ANUL 2022

 

 

Nr.

Crt.

      DATA                              TITLUL ACTULUI  

 

714 30.09.2022 privind constituirea comisiei pentru a verifica modul în care este folosit și întreținut bunul dat în administrare către  Societatea Servicii Publice  Locale SRL, respectiv Piața Agroalimentară Rovinari  
713 30.09.2022 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou- născut ….în cuantum de ……  
712 30.09.2022 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou- născut ….în cuantum de ……  
711 30.09.2022 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou- născut ….în cuantum de ……  
710 30.09.2022 privind îndreptarea erorii materiale din dispoziția  primarului orașului Rovinari nr.615/2022  
709 30.09.2022 privind acordarea gradației ….,  având funcția de publică de execuție  de…. în cadrul Biroului Achiziții Publice, Fonduri Europene  
708 30.09.2022 privind acordarea gradației  ….   având funcția de publică de execuție  de…. în cadrul Biroului Urbanism, Amenajarea Teritoriului  
707 30.09.2022 privind numirea …. ca reprezentant al primarului în Consiliul de Administrație al Liceului ,, Gheorghe Tătărascu’’ Rovinari  
706 30.09.2022 privind numirea …. ca reprezentant al primarului în Consiliul de Administrație al Grădiniței cu Program Prelungit  Rovinari  
705 30.09.2022 privind numirea …. ca reprezentant al primarului în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale nr. 3 Rovinari  
704 30.09.2022 privind numirea …. ca reprezentant al primarului în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale nr. 1 Rovinari  
703 28.09.2022 privind  acordarea unui ajutor de urgenta ….                            
702 28.09.2022 privind acordarea stimulentului educațional, sub forma de tichet social  
701 28.09.2022 privind modificarea raporturilor de serviciu, prin transferul în interesul serviciului …… având funcția publică de execuție de …… din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Rovinari, în cadrul aparatului de specialitate al   primarului Municipiului Tg-jiu, în funcția publică de…..  
700 27.09.2022 privind încadrarea …..în functia de natură contractuală de …. în cadrul Biroului Achiziții Publice, Fonduri Europene  
699 27.09.2022 privind acordarea indemnizației lunare de insoțitor pentru persoana cu handicap grav adult ……  
698 27.09.2022 privind modificarea art.1din Disp.nr.87/2022 privind constituirea comisiei tehnice pentru întocmirea Planului de calitatea aerului la nivelul orașului Rovinari  
697 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
696 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
695 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
694 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
693 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
692 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
691 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
690 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
689 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
688 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
687 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
686 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
685 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
684 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
683 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
682 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
681 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
680 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
679 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
678 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
677 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
676 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
675 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
674 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
673 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
672 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
671 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
670 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
669 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
668 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
667 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
666 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
665 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
664 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
663 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
662 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
661 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
660 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
659 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
658 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
657 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
656 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
655 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
654 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
653 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
652 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
651 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
650 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
649 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
648 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
647 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
646 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
645 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
644 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
643 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
642 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
641 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
640 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
639 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
638 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
637 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
636 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
635 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
634 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
633 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
632 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
631 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
630 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
629 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
628 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
627 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
626 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
625 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
624 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
623 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
622 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
621 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
620 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
619 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
618 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
617 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
616 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
615 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
614 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
613 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
612 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
611 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
610 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
609 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
608 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
607 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
606 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
605 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
604 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
603 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
602 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
601 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
600 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
599 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
598 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
597 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
596 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
595 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
594 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
593 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
592 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
591 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
590 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
589 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
588 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
587 27.09.2022

 

privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
586 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
585 23.09.2022 privind încetarea  dreptului la alocația pentru susținerea familiei  pentru…….  
584 23.09.2022 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou- născut ….în cuantum de ……  
583 23.09.2022 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou- născut ….în cuantum de ……  
582 21.09.2022 privind convocarea în sedința ordinară a Consiliului Local al orașului Rovinari în data de 28.09.2022  
581 21.09.2022 privind imputernicirea ……, medic pt acordarea semnăturii și mentiunii ,, Bun de plată pe facturile aferente bunurilor materiale și obiectelor de inventar achiziționate pt. cabinetul medical școlar dentar  
580

 

21.09.2022 privind modificarea art.1 din Disp.523/2022  
579 21.09.2022 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru…….  
578 21.09.2022 privind stabilirea  dreptului la alocația pentru susținerea familiei monoparentale pentru…….  
577 21.09.2022 privind stabilirea  dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru…….  
576 21.09.2022 privind încetarea  dreptului la alocația pentru susținerea familiei monoparentale pentru…….  
575 21.09.2022 privind stabilirea  dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru…….  
574 21.09.2022 privind stabilirea  dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru…….  
573 21.09.2022 privind imputarea sumei ….. reprezentând prejudiciu ( plăți nelegale efectuate pentru servicii prestate de cabinet avocatură……) și majorari de întârziere …… oraș Rovinari  
572 19.09.2022 privind constituirea comisiei de control intern  
571 19.09.2022 privind imputernicirea ……, în cadrul Direcției Administrare Patrimoniu, pentru a semna la notariat declarația pentru diminuarea terenului in suprafața de  4180 mp,cu nr. cadastral 36137, situat in orașul Rovinari, str. Prieteniei,nr.10, jud.Gorj  
570 16.09.2022 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractelor de achizitie publică de lucrări   privind  obiectivul ,,Amenajare zonă pietonală oras Rovinari’’  
569 16.09.2022 privind încetarea contractului individual de muncă nr.17942/2022, având funcția de natură contractuală de  inspector de specialitate, grad IA în cadrul Compartiment Cabinet Primar  
568 15.09.2022 privind acordarea indemnizației lunare de insoțitor pentru persoana cu handicap grav adult ……  
567 13.09.2022 privind stabilirea  dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru…….  
566 13.09.2022 privind stabilirea  dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru…….  
565 13.09.2022 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou- născut ….în cuantum de ……  
564 12.09.2022 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou- născut ….în cuantum de ……  
563 12.09.2022 privind comisiei constituirea pentru verificarea locuințelor din fondul locativ de stat al orașului Rovinari rămase libere în urma decesului chiriașului, pentru care exista moștenitori legali în fișa locativ (soț supraviețuitor, descendenți și ascendenți pentru inventarierea bunurilor existente în locuințe cât și luarea măsurilor pentru depozitarea acestora într-un spațiu adecvat  
562 09.09.2022 privind comisiei constituirea de solutionare a contestațiilor   pentru examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut  
561 09.09.2022 privind constituirea comisiei de examen pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui detinut  
560 09.09.2022 privind constituirea comisiei de solutionare a contestațiilor   la examenul de promovare în clasă …. având funcția publică de execuție de referent, grad profesional superior în cadrul Comp. Locuințe Sociale și Adăposturi Temporare  
559 09.09.2022 privind constituirea comisiei de examen pentru promovarea în clasă …..având funcția publică de execuție de referent, grad profesional superior în cadrul Comp. Locuințe Sociale și Adăposturi Temporare  
558 09.09.2022 privind modificarea raporturilor de serviciu prin transfer in interesul serviciului, ale ……, avand functia publică de executie de consilier… din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Rovinari, în cadrul Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al     Primarului Municipiului Tg-jiu  
557 09.09.2022 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei pentru…….  
556 09.09.2022 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou- născut ….în cuantum de ……  
555 09.09.2022 privind convocarea   în sedința extraordinară  a Consiliului Local Rovinari în data de 14.09.2022  
554 06.09.2022 privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pt. obiectivul  ,,Amenajare zonă de agrement Parc Central Rovinari  
553 02.09.2022 privind reluarea dreptului la ajutor social in cuantum … pentru titular …….  
552 02.09.2022 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou- născut ….în cuantum de ……  
551 02.09.2022 privind majorarea cu 20% a salariului de baza  brut al …..avand functia publica de executie  de consilier, grad profesional superior în cadrul Comp.Contabilitatea gestiunii  
550 01.09.2022 privind constituirea comisiei de solutionare a contestațiilor   pentru examenul de promovare in grad profesional ……. având funcția inspector de specialitate, grad debutant în cadrul Biroului Achizitii Publice, Fonduri Europene  
549 01.09.2022 prin care se ia act de desemnarea reprezentanților salariaților din cadrul Primarului orasului Rovinari  
548 01.09.2022 privind constituirea comisiei de examen pentru promovarea in grad profesional a ….., având funcția de  inspector de specialitate, grad debutant în cadrul Biroului Achizitii Publice, Fonduri Europene  
547 01.09.2022 privind aprobarea virării de credite în cadrul aceluiaș capitol bugetar  
546 31.08.2022 privind constituirea comisiei sociale pentru analizarea cererilor de locuințe destinate închirierii și repartizării locuințelor tip ANL  
545 30.08.2022 privind împuternicirea ……, director executiv în cadrul Direcției Administrare Patrimoniu, pentru a semna la notariat  in formă autentică, actul adițional la contractul de superficie nr.401/17.01.2017  
544 30.08.2022 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru…….  
543 30.08.2022 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou- născut ….în cuantum de ……  
542 30.08.2022 privind împuternicirea consilier ……și inspector de specialitate…… pentru acordarea semnăturii și mențiunii  de  ,,Bun de plată’’pe facturile de energie electrică, apă și gaze naturale facturate pe Orasul Rovinari  
541 30.08.2022 privind numirea ….. in funcția publică de execuție  de consilier juridic, grad profesional principal…..in cadrul Compartimentului Stare Civilă  
540 30.08.2022 privind acordarea gradatiei 2, conform transelor de vechime în munca  ….,  având funcția de publică de execuție  de consilier clasa I, grad profesional principal în cadrul Biroului Urbanism, Amenajarea Teritoriului  
539 30.08.2022 privind acordarea gradatiei 3, conform transelor de vechime in munca  …., avand funcția de publică de execuție  de consilier clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartiment Gestiune Patrimoniu  
538 30.08.2022 privind acordarea gradatie 3 conform transelor de vechime în munca …., avand funcția de natură contractuală de șofer în cadrul Serviciului de Protecție Civilă, Situații de Urgență  
537 30.08.2022 privind modificarea art.4, pct.A din Dispoziția nr.312/25.03.2019  
536 30.08.2022 privind desemnarea …… director executiv Direcția Administrare Patrimoniu, ca reprezentant în Comitetul consultativ  pentru asistentă privind aspectele relevante în implementarea programului de decarbonizarea sectorului energetic potrivit prevederilor art.18,alin7 din OUG nr.108/2022 privind decarbonizarea sectorului energetic  
535 29.08.2022 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru…….  
534 29.08.2022 privind modificarea cuantumului alocației pentru sustinerea familiei pentru…….  
533 29.08.2022 privind  acordarea unui ajutor de urgența ….                            
532 26.08.2022 privind convocarea de îndată  în sedința extraordinară  a Consiliului Local Rovinari în data de 29.08.2022  
531 25.08.2022 privind numirea ….. in funcția publică de execuție  de consilier juridic, grad profesional …..in cadrul Biroului Urbanism, Amenajarea Teritoriului  
530 23.08.2022 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou- născut ….în cuantum de ……  
529 23.08.2022 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou- născut ….în cuantum de ……  
528 23.08.2022 privind convocarea în sedința ordinară a Consiliului Local al orașului Rovinari în data de 30.08.2022  
527 17.08.2022 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou- născut ….în cuantum de ……  
526 17.08.2022 privind încetarea acordării indemnizatiei lunare de insotitor, pentru persoana adultă  cu handicap grav …….  
525 12.08.2022 privind întocmirea de rapoarte de activitate săptamânale  de către sefii birourilor din cadrul aparatului de specialitate  al primarului, de către funcționarii Compartimentului Asistentă Medicală Comunitară din care să rezulte activitațiile zilnice ale acestora  
524 11.08.2022 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru susținerea familiei monoparentale pentru…….  
523 11.08.2022 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru susținerea familiei monoparentale pentru…….  
522 11.08.2022 privind  acordarea unui ajutor de urgenta ….                             
521 10.08.2022 privind întocmirea de rapoarte de activitate săptamânale  de către sefii birourilor din cadrul aparatului de specialitate  al primarului, de către funcționarii Compartimentului Investiții, Servicii Curente, precum și de către șeful Serviciului de Iluminat Public al orașului Rovinari, din care să rezulte activitățiile zilnice ale acestora  
520 10.08.2022 privind încetarea dreptului la ajutorul social pentru  …….  
519 09.08.2022 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractelor de achizitie publică de lucrări având ca obiectiv ,,Servicii de catering proiect Bunicii Comunității-Subactivitatea A2.2 Socializare’’  
518 09.08.2022 privind stabilirea dreptului la ajutorul social începand cu luna septembrie pentru…….  
517 08.08.2022 privind convocarea de îndată  în sedința extraordinară  a Consiliului Local Rovinari în data de 09.08.2022  
516 05.08.2022 privind modificarea art.1din Disp.nr.486/2022 privind constituirea comisiei de examen în grad profesional imediat celui deținut  
515 05.08.2022 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei monoparentale pentru…….  
514 05.08.2022 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei monoparentale pentru…….  
513 04.08.2022 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou- născut ….în cuantum de ……  
512 04.08.2022 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou- născut ….în cuantum de ……  
511 04.08.2022 privind constituirea comisiei de recepție privind bunurile achiziționate (mijloace fixe ,obiecte de inventar,alimente material ,furniture de birou)  
510 04.08.2022 privind diminuarea drepturilor de natură salarială a …..având funcția publică de conducere de Director Executiv în cadrul Direcției Economice  
509 03.08.2022 privind încetarea de drept a contractului individual de muncă nr.22073/2022 al …… asistent personal în cadrul Direcției Publice de Asistență Socială  
508 03.08.2022 privind acordarea indemnizației lunare de insoțitor pentru persoana cu handicap grav adult ……  
507 03.08.2022 privind acordarea mesei prin Serviciul Social ,, Serviciul mobil de acordare a hranei-Masa pe Roți pentru titular…..  
506 03.08.2022 privind modificarea raporturilor de serviciu, prin transferul la cererea functionarului public  …… având funcția publică de execuție de consilier clasa I, grad profesional principal din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Rovinari, în cadrul Direcției Economice din cadrul   Primarului Municipiului Tg-jiu  
505 03.08.2022 privind modificarea raporturilor de serviciu, prin transferul la cererea functionarului public  …… având funcția publică de execuție de consilier clasa I, grad profesional principal din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Rovinari, Comp.Contabilitatea Gestiunii în cadrul Agenției de Administrație Fiscală.  
504 01.08.2022 privind numirea ….. in funcția publică de execuție  de consilier …..in cadrul Comp. Impunere Stabilire Urmărire ,Executare Silită, Persoane Fizice și Persoane Juridice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Rovinari  
503 01.08.2022 privind numirea ….. in funcția publică de execuție  de consilier …..in cadrul Comp. Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Rovinari  
502 01.08.2022 privind  acordarea unui ajutor de urgenta ….                            
501 28.07.2022 privind încetarea acordării mesei prin Serviciul Social ,, Serviciul mobil de acordare a hranei-Masa pe Roți pentru titular…..  
500 28.07.2022 privind  acordarea unui ajutor de urgenta ….                            
499 28.07.2022 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractelor de achizitie publică de lucrări având ca obiectiv ,,Amenajare zona centrală pietonală oraș Rovinari’’  
498

 

28.07.2022 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractelor de achiziție publică de lucrări având ca obiectivul ,,Construire și dotare depou autobuze electrice și drumuri acces depou, oraș Rovinari’’  
497 26.07.2022 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou- născut ….în cuantum de ……  
496 26.07.2022 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou- născut ….în cuantum de ……  
495 26.07.2022 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou- născut ….în cuantum de ……  
494

 

26.07.2022 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei monoparentale pentru…….  
493

 

26.07.2022 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru…….  
492 26.07.2022 privind constituirea comisiei pentru a prelua pe bază de proces-verbal bunurile care au făcut obiectul HCL nr.69/2021 și 49/2022  
491 26.07.2022 privind desemnarea ………consilier în cadrul Comp.Agricol, Fond Funciar pentru a semna la notariat rectificarea de suprafață a terenului având nr. cadastral 35031, intabulat în CF NR.35031a localității Rovinari de la 33550mp la 34755mp.  
490 21.07.2022 privind încetarea de drept a contractului individual de muncă nr.15629/2022 al …… asistent personal în cadrul Direcției Publice de Asistență Socială  
489 21.07.2022 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou- născut ….în cuantum de ……  
488 21.07.2022 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou- născut ….în cuantum de ……  
487

 

19.07.2022 privind constituirea comisiei de soluționare a contestațiilor la examenul organizat  pentru promovarea in grad profesional imediat superior celui deținut  
486

 

19.07.2022 privind constituirea comisiei de examen pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui deținut  
485 19.07.2022 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei monoparentale pentru…….  
484 18.07.2022 privind suspendarea contractului individual de munca nr.38780/2018 ….. având funcția de natură contractuală în cadrul Comp. Centrul de Informare a Cetățeanului, Registratură  
483

 

18.07.2022 privind împuternicirea …… medic primar, pentru acordarea semnăturii ,,Bun de plată’’pe facturile aferente bunurilor materiale și obiectelor de inventar achiziționate pentru cabinetele medicale școlare  
482 18.07.2022 privind numirea …. în funcția de director medical interimar în cadrul  Spitalului Orășenesc ,,Sfântul Ștefan’’ Rovinari  
481

 

14.07.2022 privind constituirea comisiilor pentru efectuarea anchetelor sociale  
480 12.07.2022 privind acordarea gradatiei … conform transelor de vechime in muncă …… asistent personal in cadrul Direcției Publice de Asistență Socială  
479 12.07.2022 privind acordarea gradației … conform transelor de vechime în muncă …… asistent personal in cadrul Direcției Publice de Asistență Socială  
478 12.07.2022 privind acordarea gradației … conform transelor de vechime în muncă …… asistent personal in cadrul Direcției Publice de Asistență Socială  
477 12.07.2022 privind prelungirea numirii …… inspector de specialitate din cadrul Compartiment Gestiune Patrimoniu in funcția de natura contractuală de conducere de Șef Serviciu de Iluminat Public …..al orașului Rovinari, serviciu cu personalitate juridică  in subordinea Consiliului Local Rovinari al orașului Rovinari  
476 12.07.2022 privind convocarea de îndată  în sedința extraordinară  a Consiliului Local Rovinari în data de 12.07.2022  
475

 

11.07.2022 privind aprobarea Declarației privind asumarea agendei de integritate organizațională în coordonatele Strategiei Nationale Anticorupție 2021-2025 și a Planului de Integritate al UATO Rovinari  
474 11.07.2022 privind convocarea în sedința ordinară a Consiliului Local Rovinari, judetul Gorj pentru data de 18.07.2022  
473 08.07.2022 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou- născut ….în cuantum de ……  
472 08.07.2022 privind modificarea și completarea art.2 din Disp. nr.626/2021 privind constituirea comisiei pentru verificarea datelor cuprinse în declarația pe propria răspundere privind componența familiei și veniturile realizate de membrii acesteia pentru solicitarea ajutorului pentru încălzire(ajutor pentru energie termică, ajutor pentru gaze naturale, ajutor pentru energie electrică, ajutor pentru combustibil solizi sau petrolieri)  
471 07.07.2022 privind diminuarea drepturilor de natură salarială a …..având funcția publică de conducere de Director Executiv în cadrul Direcției Economice  
470 05.07.2022 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou- născut ….în cuantum de ……  
469

 

05.07.2022 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou- născut ….în cuantum de ……  
468 05.07.2022 privind suspendarea dreptului la ajutor social pentru titular….  
467 05.07.2022 privind desemnarea…. Director executiv, Direcția Administrare Patrimoniu, ca persoană de contact pentru informarea si consultarea publicului privind proiectele ,, Elaborare PUZ pentru construirea unui parc fotovoltaic cu o putere de cca.110MW pe Halda Interioară Rovinari-Est și Elaborarea PUZ și construirea unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de cca 75MW pe depozitele de zgură și cenușă închise aferente S-E Rovinari  
466 05.07.2022 privind modificarea art.2 din dispozitia Primarului Rovinari nr.298/22.04.2021 privind desemnarea persoanei responsabile cu primirea si gestionarea petițiilor , precum si relația cu societatea civilă la nivelul Primariei oraș Rovinari  
465 04.07.2022 privind majorarea cu 20% a salariului de bază brut al …. având funcția de execuție de consilier ,clasa I, grad profesional superior in cadrul Comp.Contabilitatea gestiunii  
464 01.07.2022 privind modificarea raporturilor de serviciu prin mutarea definitivă în cadrul instituției publice  ……, având funcția  publică de execuție de consilier… din cadrul Comp. Protectie Socială în cadrul Comp. Fond Locativ.  
463

 

01.07.2022 privind modificarea raporturilor de serviciu prin mutarea definitivă în cadrul instituției publice ……, având funcția publică de execuție de consilier… din cadrul Comp. Investiții, Servicii Curente in cadrul Comp.Fond Funciar, registrul agricol.  
462 01.07.2022 privind modificarea raporturilor de serviciu, prin transferul la cererea functionarului public  …… având funcția publică de execuție de consilier clasa I, grad profesional superior din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Rovinari, în cadrul Serviciului Inspecție Fiscală nr.2- Structura de inspecție fiscală din cadrul Administrației fiscale pentru contribuabili  mijlocii a municipiului București-D.G.R.F.P.  
461 30.06.2022 privind constituirea comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul organizat  pentru ocuparea funcțiilor  de natură contractuală vacantă … din cadrul echipei de implementare a  proiectului ,,Bunicii comunitătii Rovinari’’ POCU-127708.  
460 30.06.2022 privind constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea funcțiilor  de natură contractuală vacantă … din cadrul echipei de implementare a  proiectului ,,Bunicii comunitătii Rovinari’’ POCU-127708.  
459 30.06.2022 privind modificarea dispoziția Primarului orașului Rovinari nr.401/02.06.2022, privind constituirea comisiei de concurs  pentru ocuparea funcției publice execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartiment Autoritate tutelară și Protectia Copilului  
458 29.06.2022 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou- născut ….în cuantum de ……  
457 29.06.2022 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou- născut ….în cuantum de ……  
456 29.06.2022 privind rectificarea actului de nastere nr.26/2020 privind pe ……  
455 29.06.2022 privind rectificarea actului de nastere nr.9/2019 privind pe ……  
454 28.06.2022 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou- nascut ….în cuantum de ……  
453 27.06.2022 privind modificarea raporturilor de serviciu , ……, având funcția publică de execuție de consilier… în cadrul Compartiment Protecție Socială, prin exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere vacantă de Șef Serviciu Public de Asistență Socială  
452 27.06.2022 privind constituirea comisiei de soluționare a contestațiilor la examenul organizat  pentru promovarea in grad profesional imediat superior celui deținut pentu funcționarii publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Rovinari  
451 27.06.2022 privind constituirea comisiei de examen pentru promovarea in grad profesional imediat superior celui deținut pentu funcționarii publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Rovinari  
450 24.06.2022 privind numirea ….. in funcția publică de execuție de   consilier …..în cadrul Serviciului Protecție Civilă, Situații de Urgență  
449 24.06.2022 privind desemnarea  responsabilului pentru protecția datelor cu caracter personal în cadrul Primăriei oraș Rovinari  
448 22.06.2022 privind abrogarea disp.Primarului orațului Rovinari nr.443/2022  
447 22.06.2022 privind reluarea activității de  către ….. având funcția publică de execuție de …. în cadrul Biroului Urbanism, Amenajarea Teritoriului  
446 22.06.2022 privind  acordarea unui ajutor de urgența ….                            
445 22.06.2022 privind încadrarea …..în functia de natură contractuală de …. în cadrul Comp. Protecție socială  
444 22.06.2022 privind încetarea dreptului la ajutor social pentru titular…..  
443 22.06.2022 privind modificarea art.1 din dispozitia Primarului Rovinari nr.401/02.06.2022, privind constituirea comisiei de concurs  pentru ocuparea functiei de natura contractuală vacantă din cadrul echipei de implementare a proiectului ,,Bunicii Comunității-Rovinari’’POCU-127708  
442 22.06.2022 privind convocarea in sedința ordinară a Consiliului Local Rovinari, judetul Gorj în data de 29.06.2022  
441 21.06.2022 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou- nascut ….în cuantum de ……  
440 21.06.2022 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou- nascut ….în cuantum de ……  
439 21.06.2022 privind modificarea art.4 din Disp.nr.418/2022 privind constituirea comisiei de disciplină  
438 21.06.2022 privind desemnarea  ……..pentru a prelua echipamentele care fac obiectul contractului  ,, Achizitie mijloace tehnice de aparare împotriva incendiilor și servicii de verificare încărcare stingătoare și mentenanță hidranți interiori la clădirile aflate în domeniul public al orașului Rovinari  
437 21.06.2022 privind convocarea de îndată în sedința extraordinară a Consiliului Local Rovinari, judetul Gorj în data de 22.06.2022  
436 20.06.2022 privind împuternicirea  ……, in cadrul Biroului  Urbanism, Amenajarea Teritoriului, pentru a semna în formă autentică  la notariat actul adițional la contractul de superficie nr. 484/2019 pentru terenul in suprafață de 94mp, situate în orașul Rovinari str. Aleea Parcului nr. 9 jud.Gorj …..  
435 20.06.2022 privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor la obiectivul ,,Amenajare spații destinate animalelor de companie’’  
434 17.06.2022 privind încetarea contractului individual de muncă nr.17942/2022, având funcția de natură contractuală de  asistent personal , în cadrul Direcției Publice de Asistență Socială  
433

17.06.2022

privind desemnarea  ……..pentru a prelua echipamentele care fac obiectul contractului  ,, Achiziție mijloace tehnice de apărare impotriva incendiilor și servicii de verificare încarcare stingătoare și mentenanță hidranți interiori la clădirile aflate în domeniul public al orașului Rovinari  
432 17.06.2022 privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pt. obiectivul de investiții ,,Relocare record 20KV PTCZ 12 Rovinari, Jud.Gorj  
431 17.06.2022 privind împuternicirea ……, in cadrul Biroului  Urbanism, Amenajarea Teritoriului, pentru a participa la recepția pentru terminarea lucrărilor la obiectivul ,,Extindere anexe, copertină, amenajare drumuri și cântar rutier  
430 16.06.2022 privind acordarea indemnizației lunare de insoțitor pentru persoana adultă cu handicap grav ……  
429 16.06.2022 privind acordarea indemnizației lunare de insoțitor pentru persoana adultă cu handicap grav  ……  
428 16.06.2022 privind încetarea dreptului la alocatia pentru susținerea familiei pentru…….  
427 16.06.2022 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru…….  
426 16.06.2022 privind acordarea mesei prin Serviciul social ,, Serviciul mobil de acordare a hranei –Masa pe Roți’’  
425 15.06.2022 privind constituirea comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul organizat  pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier … din cadrul Compartiment Contabilitate Gestiune  
424 15.06.2022 privind constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier … din cadrul Compartiment Contabilitate Gestiune  
423 15.06.2022 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou- nascut ….în cuantum de ……  
422 15.06.2022 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou- nascut ….în cuantum de ……  
421 15.06.2022 privind modificarea art.1din Disp.nr.286/2019 privind înființarea Comitetului de securitate și sănatate în muncă  
420 15.06.2022 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractelor de achizitie publică de lucrări având ca obiectiv ,,Construire bloc de locuințe sociale P+4E și amenajare zonă aferentă, branșare la utilitați  
419 10.06.2022 privind constituirea comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul organizat  pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier … din cadrul Compartiment Autoritate Tutelară și Protecția Copilului  
418 10.06.2022 privind constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea funcției publice de executie vacantă de consilier … din cadrul Compartiment Autoritate Tutelară și Protecția Copilului  
417 10.06.2022 privind desemnarea  …….. ca președinte al Structurii de control pentru solutionarea referatului inregistrat sub nr.21085/16.05.2022  
416 10.06.2022 privind încetarea acordarii mesei prin Serviciul Social ,, Serviciul mobil de acordare a hranei-Masa pe Roti pentru titular…..  
415 09.06.2022 privind încetarea dreptului la ajutor social pentru titular…..  
414 09.06.2022 privind încetarea dreptului la ajutor social pentru titular…..  
413 09.06.2022 privind modificarea raporturilor de serviciu prin transfer al în interesul serviciului , ……, având funcția publică de execuție de consilier… din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Rovinari in cadrul Serviciului Infrastructură drumuri publice  
412 09.06.2022 privind constituirea comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul organizat  pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier … din cadrul Compartiment stabilire, executare silita pentru persone fizice și juridice  
411 09.06.2022 privind constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier … din cadrul Compartiment stabilire, executare silită pentru persone fizice și juridice  
410

 

08.06.2022 privind diminuarea drepturilor de natură salarială ….. având funcția de publică de conducere de ….. în cadrul Direcției Economice  
409 06.06.2022 privind  acordarea unui ajutor de urgenta ….                            
408 06.06.2022 privind constituirea comisiei de licitație pentru valorificarea prin licitație publică deschisă cu strigare a bunurilor casate, mijloacelor fixe și obiectelor de inventar  
407 03.06.2022 privind modificarea art.1din Disp.nr.365/2022 privind constituirea comisiei de solutionare a contestatiilor la concursul pentru ocuparea funcției de natură contractuală vacantă de șofer din cadrul Serviciului Protecție Civilă, Situații de Urgență  
406 03.06.2022 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractelor de achizitie publică de lucrări având ca obiectiv ,,Construire si dotare depou autobuze electrice și drum acces depou oraș Rovinari  
405 03.06.2022 privind modificarea raporturilor de serviciu prin transfer la cererea , ……, având functia publica de executie de consilier… din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Rovinari in cadrul Agenției Nationale de Administrare Fiscala, Directia Generală de organizare si resurse umane Școala de Fiscalitate-Serviciul de formare profesională în domeniul (Fiscalității în funcția publică de execuție vacantă de expert, clasa I, grad profesional principal)  
404 02.06.2022 privind acordarea mesei prin Serviciul social ,, Serviciul mobil de acordare a hranei –Masa pe Roți’’  
403 02.06.2022 privind încetarea acordarii mesei prin Serviciul Social ,, Serviciul mobil de acordare a hranei-Masa pe Roti pentru titular…..  
402 02.06.2022 privind constituirea comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul organizat  pentru ocuparea funcțiilor  de natură contractuală vacantă … din cadrul echipei de implementare a  proiectului ,,Bunicii comunitătii Rovinari’’ POCU-127708.  
401 02.06.2022 privind constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea funcțiilor  de natură contractuală vacantă … din cadrul echipei de implementare a  proiectului ,,Bunicii comunitătii Rovinari’’ POCU-127708.  
400 02.06.2022 privind constituirea de evaluare pentru concursul cu tema ,,Un oraș Verde’’  
399 31.05.2022 privind  acordarea sporului pentru activitatea desfășurată în condiții deosebite(stress sau risc) personalului din cadrul Comp. Asistență Medicală Comunitară  
398 30.05.2022 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou- nascut ….in cuantum de ……  
397 30.05.2022 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou- nascut ….in cuantum de ……  
396 30.05.2022 privind constituirea comisiei de solutionare a contestațiilor   pentru examenul de promovare in grad profesional ……. având funcția inspector de specialitate, grad debutant în cadrul Comp.Protecție Socială  
395 30.05.2022 privind constituirea comisiei de examen pentru promovarea in grad profesional a ….., având funcția de  inspector de specialitate, grad debutant în cadrul Comp.Protectie Socială  
394 27.05.2022 privind modificarea art.1din Disp.nr.364/2022 privind constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea funcției de natura contractuala vacantă de șofer din cadrul Serviciului Protecție Civila, Situații de Urgență  
393 27.05.2022 privind numirea ….. in funcția publică de execuție de  de consilier …..in cadrul Comp. Investiții, Servicii Curente din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Rovinari  
392 27.05.2022 privind încetarea contractului individual de muncă nr.24413/2017, având funcția de natură contractuală de inspector de specialitate în cadrul Compartiment  Fond Funciar, Registru Agricol  
391 27.05.2022 privind modificarea raporturilor de serviciu prin transfer în interesul serviciului , ale …. având funcția publică de conducere de…..din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Rovinari, în cadrul Agenției Naționale de Administrație Fiscală  
390 27.05.2022 privind incetarea dreptului la ajutor social pentru titular…..  
389 27.05.2022 privind  acordarea unui ajutor de înmormântare ….     
388 27.05.2022 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou- nascut ….in cuantum de ……  
387 27.05.2022 privind modificarea raporturilor de serviciu prin transfer în interesul serviciului , ale …. având funcția publica de executie …..prin mutarea definitivă din cadrul Comp.Gestiune Patrimoniu in cadrul Compartiment Contabilitate Venituri si Acorduri Comerciale  
386 23.05.2022 privind acordarea indemnizației lunare de insoțitor pentru persoana cu handicap grav adult ……  
385 23.05.2022 privind încetarea contractului individual de muncă nr.48349/2021, având funcția de natură contractuală de  asistent personal , în cadrul Direcției Publice de Asistență Socială  
384 23.05.2022 privind constituirea comisiei pentru a prelua documentele rezultate în urma desfășurării activitații Centrului de vaccinare ,,Sala de sport a orașului Rovinari’’  
383 20.05.2022 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou- nascut ….în cuantum de ……  
382 20.05.2022 privind convocarea de îndată  în sedința extraordinară  a Consiliului Local Rovinari în data de 23.05.2022  
381 18.05.2022 privind convocarea in ședința ordinară a Consiliului Local Rovinari, județul Gorj în data de 25.05.2022  
380 16.05.2022 privind împuternicirea …. ofițer de stare civilă în cadrul Comp.Stare Civilă, pentru a constata și aplica sanctiuni contraventionale prevazute de Legea nr.119/1996 privind actele de stare civilă  
379 16.05.2022 privind încetarea contractului individual de muncă nr.2715/2020, având funcția de natură contractuală de  asistent personal , în cadrul Direcției Publice de Asistență Socila  
378 13.05.2022 privind acordarea indemnizației lunare de insoțitor pentru persoana cu handicap grav adult ……  
377 13.05.2022 privind încetarea contractului individual de muncă nr.4548/2009, având funcția de natură contractuală de  pompier , în cadrul Serviciului Protecție Civilă, Situații de Urgența  
376 13.05.2022 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou- nascut ….in cuantum de ……  
375 13.05.2022 privind constituirea comisiei pt. a participa la evacuarea chiriașilor din locuințele apartinând patrimoniului orașului Rovinari, cât si locuințele  sociale pentru care exista hotarâri judecatorești definitive și irevocabile  
374 13.05.2022 privind numirea …… grad profesional asistent  în cadrul Comp.Alocații si Subvenții ca îndrumator de stagiu si aprobarea programului pentru desfașurarea programului de stagiu și aprobarea perioadei de stagiu al ……în funcția publică de execuție , consilier …. în cadrul Comp.Protectie Socială  
373 13.05.2022 privind completarea dispoziției nr.430/2020, privind desemnarea …. inspector in cadrul Comp.Agricol, Fond Funciar pentru a face parte din comisia pentru constatarea pagubelor , evacuarea acestora si stabilirea răspunderii civile  conform HG nr.1679/2008  
372 13.05.2022 privind împuternicirea ……,  inspector , pentru acordarea semnaturii și mentiunii ,, Bun de plată’’pe facturile aferente contractelor de achizitie de activitati culturale si alte bunuri din cadrul Comp.Cultura  
371 13.05.2022 privind numirea ….. in funcția publică de execuție de  de consilier …..in cadrul Comp. Fond Locativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Rovinari  
370 12.05.2022 privind prelungirea detașării ….. din cadrul Comp.Iluminat Public(Primaria  oraș Rovinari) ,în cadrul Serviciului de Iluminat Public al orasului Rovinari- Comp. Intreținere si Reparații  
369 12.05.2022 privind constituirea comisiei pentru actualizarea Nomenclatorului stradal aprobat prin HCL nr.49/27.02.2018.  
368 12.05.2022 privind împuternicirea ……, director executiv in cadrul Direcției Administrare Patrimoniu, pentru a semna la notariat înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate asupra terenului in suprafața de 11900 mp.  
367 12.05.2022 privind reducerea timpului de lucru pt. ……, de execuție de …. în cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Rovinari având funcția  
366 12.05.2022 privind numirea ….. in funcția publică de execuție de  de consilier …..in cadrul Comp. Protecția Socială  începand cu data de 16 mai 2022 din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Rovinari  
365 12.05.2022 privind constituirea comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul organizat  pentru ocuparea funcției de natură contractuală de șofer… din cadrul Serviciului Protecție Civilă, Situații de Urgență.  
364 12.05.2022 privind constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea funcției de natură contractuală de șofer… din cadrul Serviciului Protecție Civilă, Situații de Urgență  
363 11.05.2022 privind constituirea Secretariatului Tehnic pentru concursul cu tema ,,Un oraș verde’’  
362 09.05.2022 privind constituirea comisiei  de selecționare a documentelor din cadrul arhivei Primariei oraș Rovinari  
361 09.05.2022 privind convocarea de indata in sedința extraordinară a Consiliului Local al orașului Rovinari, judetul Gorj pentru data de 10.05.2022  
360 05.05.2022 privind  acordarea unui ajutor de urgenta ….                            
359 05.05.2022 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou- nascut ….in cuantum de ……  
358 05.05.2022 privind diminuarea drepturilor de natură salarială ….. având functia de publică de conducere de ….. în cadrul Direcției Economice  
357 02.05.2022 privind suspendarea de drept a contractului individual de muncă   ……. având funcția de natură contractuală de ……în cadrul Comp.Centrul de Informare a Cetățeanului, Registratură  
356 02.05.2022 privind acordarea mesei prin Serviciul social ,, Serviciul mobil de acordare a hranei –Masa pe Roți’’  
355 02.05.2022 privind încetarea detașării …….asistent medical comunitar în cadrul Comp.Asistența Medicală Comunitară din cadrul Primariei Oraș Rovinari în cadrul Direcției de Sănătate Publică Gorj  
354 29.04.2021 privind încadrarea …..în functia de natură contractuală de …. în cadrul Comp.stabilire, urmărire executare silită persoane fizice și persoane juridice  
353 29.04.2021 privind încadrarea …..în functia de natură contractuală de …. în cadrul Comp.stabilire, urmărire executare silită persoane fizice și persoane juridice  
352 29.04.2021 privind încadrarea …..în functia de natură contractuală de …. în cadrul Biroului achizitii publice, fonduri europene  
351 29.04.2021 privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor la obiectivul ,,Reabilitare bloc B2 locuinței sociale-P+2, oraș Rovinari  
350 29.04.2021 privind modificarea raporturilor de serviciu prin transfer în interesul serviciului , ale …. prin exercitarea cu caracter temporar a functiei publice de conducere vacantă de director executiv în cadrul Direcției Publice de Asistență Socială  
349 29.04.2021 privind modificarea raporturilor de serviciu prin transfer în interesul serviciului , ale …. prin exercitarea cu caracter temporar a functiei publice de conducere vacanta de Șef Serviciul public de poliție locală din cadrul Directiei Publice de Politie Locală  
348 29.04.2021 privind desemnarea  persoanelor pt a prelua si distribui tichetele de masa persoanelor vaccinate din loc, Rovinari, b-dul Minerilor, jud. Gorj  
347 29.04.2021 privind constituirea comisiei de receptiei finala la obiectivul ,,Reabilitare sediu gradinita cu program prelungit’’  
346 29.04.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou- nascut ….in cuantum de ……  
345 29.04.2021 privind acordarea indemnizatiei lunare de insotitor pt. persoana cu handicap grav ……, incepând cu data de 01.05.2022  
344 28.04.2021 privind modificarea raporturilor de serviciu prin transfer în interesul serviciului , ale …. având functia publica de conducere de Șef Serviciul Public de Asistentă Socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oras Rovinari, in cadrul aparatului de specialitate al primarului Primariei comunei …….  
343 28.04.2021 privind modificarea raporturilor de serviciu prin transfer în interesul serviciului , ale …. având funcția de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraș Rovinari, in cadrul aparatului de specialitate al primarului Primariei comunei …….  
342 28.04.2021 privind încetarea acordarii mesei prin Serviciul Social ,, Serviciul mobil de acordare a hranei-Masa pe Roti pentru titular…..  
341 28.04.2021 privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor pt. obiectivul de investitii ,,Amenajare platou Casa de Cultură, oraș Rovinari  
340 27.04.2021 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru susținerea familiei pentru…….  
339 27.04.2021 privind încetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru…….  
338 27.04.2021 privind încetarea dreptului la alocatia pentru susținerea familiei monoparentale, pentru…….  
337 27.04.2021 privind încetarea dreptului la alocatia pentru susținerea familiei pentru…….  
336 21.04.2021 privind constituirea comisiei de solutionare a contestatiilor la concursul organizat  pentru ocuparea functiei publice de execuție vacantă de consilier… din cadrul echipei de implementare a  proiectului ,,Bunicii comunitatii Rovinari’’ POCU-127708.  
335 21.04.2021 privind constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta de consilier… din cadrul echipei de implementare a  proiectului ,,Bunicii comunitătii Rovinari’’ POCU-127708.  
334 20.04.2022 privind incetarea dreptului la ajutor social pentru titular…..  
333 20.04.2022 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru…….  
332 20.04.2022 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru…….  
331 20.04.2022 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru…….  
330 20.04.2022 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei monoparentale, pentru…….  
329 20.04.2022 privind  acordarea unui ajutor de înmormântare ….     
328 20.04.2022 privind prelungirea detașării …… asistent medical comunitar in cadrul Comp.Asistentă Medicală Comunitară din cadrul Primariei orasului Rovinari, in cadrul Direcției de Sănătate Publica Gorj  
327 20.04.2022 privind numirea ….. in funcția publică de execuție de  de consilier …..in cadrul Comp. Autoritate Tutelară și Protecția Copilului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Rovinari  
326 19.04.2022 privind numirea ….. in functia publică de execuție de  de consilier …..in cadrul Comp. protecția muncii  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Rovinari  
325 19.04.2022 privind numirea ….. in functia publică de execuție de  de consilier …..in cadrul Comp.Protecție Socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Rovinari  
324 19.04.2022 privind incetarea exercitării de către …..a funcției publice de conducere vacantă de Sef Serviciul Public de Politie Locală din cadrul Direcției Publice de Politie Locală  
323 19.04.2022 privind incetarea exercitării de către …..a funcției publice de conducere vacantă de director executiv din cadrul Directiei Publice de Asistentă Socială.  
322 15.04.2022 privind imputernicirea ……, pentru acordarea semnăturii și mențiunii ,,Bun de plată’’pe facturi aferente contractului de prestare a  serviciilor, achiziție de mijloace fixe, obiecte de inventar și materiale consumabile din cadrul proiectului ,,Bunicii comunitatii Rovinari’’.  
321 15.04.2022 privind incetarea  contractului individual de muncă nr…, Expert Implementare-COR112029  din cadrul Proiectului ,, Bunicii Comunitatii-Rovinari’’contract de furnizare nr.POCU/436/4/4/127708  
320 14.04.2022 privind imputernicirea ……, in cadrul Directiei Administrare Patrimoniu, pentru a semna la notariat contractul de superficie in formă autentica pentru terenul in suprafata de  176 mp,cu nr. cadastral 36137, situat in orașul Rovinari, str. Prieteniei,nr.10, jud.Gorj  
319 13.04.2022 privind constituirea comisiei de receptie a serviciilor, mijloacelor fixe, obiectelor de inventar si a materialelor consumabile achizitionate in cadrul proiectului ,, Bunicii Comunitatii’’  
318 13.04.2022 privind modificarea raporturilor de serviciu prin transfer in interesul serviciului, ale ……, avand functia publica de executie de consilier… din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Rovinari- Comp. Contabilitatea Gestiunii in cadrul Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Craiova –Administrația Judeteana a Finantelor Publice Gorj-Serviciul Fiscal Orasenesc Novaci-Comp.Registru Contribuabili declarații fiscale și bilanțuri  
317 13.04.2022 privind mentinerea ….. in functia de natura contractuala de asistent  personal in cadrul Directiei Publice de Asistenta Sociala  
316 13.04.2022 privind constituirea comisiei de solutionarea contestatiilor la concursul organizat  pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta de consilier….… din cadrul Comp. Investitii, Servicii Curente  
315 13.04.2022 privind constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta de consilier… din cadrul Comp. Investitii, Servicii Curente  
314 12.04.2022 privind incetarea dreptului la ajutor social pentru titular…..  
313 12.04.2022 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou- nascut ….  
312 12.04.2022 privind rectificarea actului de casatorie nr.79 din 23.08.2008  
311 12.04.2022 privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Rovinari, judetul Gorj în data de 19.04.2022  
310 08.04.2022 privind constituirea comisiei de solutionare a contestatiilor   pentru examenul de promovare in grad profesional din cadrul Biroului Impozite si Taxe Locale  
309 08.04.2022 privind constituirea comisiei de examen pentru promovarea in grad profesional a personalului din cadrul Biroului Achizitii Publice , Fonduri Europene  
308 08.04.2022 privind constituirea comisiei de solutionare a contestatiilor pentru   examenul de  promovare in grad profesional  a salariatilor din cadrul Biroului Impozite si Taxe Locale  
307 08.04.2022 privind constituirea comisiei de examen pentru promovarea in grad profesional a salariaților din cadrul Biroului Impozite si Taxe Locale  
306 08.04.2022 privind constituirea comisiei de receptie finala la obiectivul  ,, Reabilitare acoperiș bloc ANL P18  
305 08.04.2022 privind constituirea grupului de lucru pentru preluarea depozitarea, gestionarea si distribuirea ajutoarelor prin Programul operațional ajutorarea  persoanelor defavorizate -POAD  
304 08.04.2022 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou- nascut ….  
303 06.04.2022 privind desemnarea  …….. ca presedinte al Structurii de control pentru solutionarea referatului inregistrat sub nr.14682/28.03.2022  
302 06.04.2022 privind numirea resposabilului  cu activitati de prevenire și protecție SSM  pentru persoanalul din cadrul Primariei oras Rovinari  
301 06.04.2022 privind numirea …….. în funcția  publică de executie  de consilier ….. în cadrul Comp.Impunere Stabilire Gestionare Baze de date  Persoane Fizice din cadrul aparatului de specialitate  aparatului de specialitate al Primarului orasului Rovinari  
300 06.04.2022 privind stabilirea oficierii casatoriilor in afara sediului Comp. Stare Civilă  
299 06.04.2022 privind diminuarea drepturilor de natura salariala de natura salariala a ….. având funcția ……  in cadrul Directiei Economice  
298 06.04.2022 privind acordarea indemnizatiei lunare de insotitor pentru persoana adulta cu handicap grav ……  
297 06.04.2022 privind acordarea indemnizatiei lunare de insotitor pentru copilul cu handicap grav ……  
296 06.04.2022 privind constituirea comisiei de solutionarea contestatiilor la concursul organizat  pentru ocuparea funcției publice de executie vacanta de consilier….… din cadrul Compartiment fond locativ  
295 06.04.2022 privind constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea functiei publice de execuție vacantă de consilier … din cadrul Compartiment fond locativ  
294 05.04.2022 privind convocarea de indata in sedinta extraordinară a Consiliului Local al orasului Rovinari, judetul Gorj pentru data de 06.04.2022  
293 04.04.2022 privind constituirea comisiei de solutionarea contestațiilor la concursul organizat  pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier….… din cadrul Compartiment protectie sociala  
292 04.04.2022 privind constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta de consilier … din cadrul Compartiment protectie sociala  
291 04.04.2022 privind reluarea dreptului la ajutor social in cuantum … pentru titular …….  
290 01.04.2022 privind acordarea indemnizatiei lunare de insotitor pentru persoana adulta cu handicap grav ……  
289 01.04.2022 privind incetarea contractului individual de munca al ……asistent personal in cadrul Directiei de Asistenta Sociala Rovinari  
288 01.04.2022 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou- nascut ….  
287 31.03.2022 privind modificarea raporturilor de serviciu prin transfer la cererea functionarului public , ale ….consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Primariei  oras Rovinari in cadrul Primariei comunei …….  
286 29.03.2022 privind imputernicirea ……, in cadrul Biroului  Urbanism, Amenajarea Teritoriului, pentru a semna la notariat contractul de superficie in forma autentica pentru terenul in suprafata de 64mp, atribuit catre …..  
285 29.03.2022 privind incetarea dreptului la ajutorul social pentru …..  
284 28.03.2022 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou- nascut ….  
283 28.03.2022 privind  acordarea unui ajutor de urgenta ….                            
282 24.03.2022 privind prelungirea detasarii …… asistent medical comunitar in cadrul Comp.Asistenta Medicala Comunitara din cadrul Primariei orasului Rovinari, in cadrul Directiei de Sanatate Publica Gorj  
281 24.03.2022 privind numirea ….. in functia publica de executie de consilier(politist local),clasa I,grad profesional asistent in cadrul Comp.ordine si liniste publica(Directia Publica  de Politie Locala)  
280 24.03.2022 privind numirea ….. in functia publica de executie de consilier(politist local),clasa I,grad profesional asistent in cadrul Comp.circulatie pe drumurile publice(Directia Publica  de Politie Locala)  
279 24.03.2022 privind desemnarea ……..ca presedinte al Structurii de Control pentru solutionarea referatului inregistrat sub nr. 12640/16.03.2022  
278 24.03.2022 privind acordarea gradatiei1conform transelor de vechime in munca …., avand functia de natura contractuala de asistent personal in cadrul Directiei Publice de Asistenta Sociala  
277 23.03.2022 privind constituirea comisiei pentru a se deplasa in teren si a verifica unele obiective de investitii realizate pe raza orasului Rovinari  
276 23.03.2022 privind numirea …….   in functia publica de conducere de Sef  Serviciu Public de Asistenta Sociala  
275 22.03.2022 privind constituirea comisiei pentru inventarierea lunara a rebuturilor rezultate in urma activitatii specifice, pentru erorile operatorilor de date la prelucrarea datelor personale, asocierea gresita a chipului persoanei la preluarea imaginii, din cadrul Serviciului Comunitar Local de  Evidenta a Persoanelor  
274 22.03.2022 privind abrogarea Dispozitiei emise de Primarul orasului Rovinari nr.263/2022, privind constituirea comisiei de recepție finală la obiectivul ,, Reabilitare acoperiș ANL’’  
273 22.03.2022 privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru…….  
272 22.03.2022 privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Rovinari în data de 29.03.2022  
271 22.03.2022 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei monoparentale, pentru…….  
270 22.03.2022 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei monoparentale, pentru…….  
269 22.03.2022 privind încetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei monoparentale, pentru…….  
268 22.03.2022 privind încetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei monoparentale, pentru…….  
267 22.03.2022 privind încetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei monoparentale, pentru…….  
266 22.03.2022 privind încetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei monoparentale, pentru…….  
265 22.03.2022 privind încetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei monoparentale, pentru…….  
264 22.03.2022 privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru…….  
263 22.03.2022 privind constituirea comisiei de recepție finală la obiectivul ,, Reabilitare acoperiș ANL’’  
262 21.03.2022 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei monoparentale, pentru…….  
261 21.03.2022 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei monoparentale, pentru…….  
260 21.03.2022 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei monoparentale, pentru…….  
259 21.03.2022 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei monoparentale, pentru…….  
258 21.03.2022 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei monoparentale, pentru…….  
257 21.03.2022 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei monoparentale, pentru…….  
256 21.03.2022 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei monoparentale, pentru…….  
255 21.03.2022 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei monoparentale, pentru…….  
254 21.03.2022 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru…….  
253 21.03.2022 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru…….  
252 21.03.2022 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru…….  
251 21.03.2022 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru…….  
250 21.03.2022 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru…….  
249 21.03.2022 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru…….  
248 21.03.2022 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru…….  
247 21.03.2022 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru…….  
246 21.03.2022 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru…….  
245 21.03.2022 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru…….  
244 21.03.2022 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru…….  
243 21.03.2022 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru…….  
242 21.03.2022 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru…….  
241 21.03.2022 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru…….  
240 21.03.2022 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru…….  
239 21.03.2022 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru…….  
238 18.03.2022 privind incetarea calitatii  de medic coordonator al Centrului de vaccinare din localitatea Rovinari, B-dul Minerilor(sala de sport) jud.Gorj de catre ……  
237 18.03.2022 privind inchiderea Centrului de vaccinare impotriva COVID-19 din localitatea Rovinari, B-dul Minerilor(sala de sport) jud. Gorj  
236 18.03.2022 privind incetarea acordarii indemnizatiei lunare de insotitor reprezentant legal , ….. pentru copilul cu handicap grav ……  
235 18.03.2022 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou- nascut ….  
234 18.03.2022 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou- nascut ….  
233 18.03.2022 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei monoparentale, pentru…….  
232 18.03.2022 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru…….  
231 18.03.2022 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru…….  
230 18.03.2022 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru…….  
229 17.03.2022 privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru…….  
228 17.03.2022 privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru…….  
227 17.03.2022 privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru…….  
226 17.03.2022 privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru…….  
225 17.03.2022 privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru…….  
224 17.03.2022 privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru…….  
223 17.03.2022 privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru…….  
222 17.03.2022 privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru…….  
221 17.03.2022 privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru…….  
220 17.03.2022 privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru…….  
219 17.03.2022 privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru…….  
218 17.03.2022 privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru…….  
217 17.03.2022 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru…….  
216 17.03.2022 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru…….  
215 17.03.2022 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru…….  
214 17.03.2022 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru…….  
213 17.03.2022 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru…….  
212 17.03.2022 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei monoparentale, pentru…….  
211 17.03.2022 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei monoparentale, pentru…….  
210 17.03.2022 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei monoparentale, pentru…….  
209 17.03.2022 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei monoparentale, pentru…….  
208 17.03.2022 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei monoparentale, pentru…….  
207 17.03.2022 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei monoparentale, pentru…….  
206 16.03.2022 privind modificarea cuantumului ajutorului social, pentru…….  
205 16.03.2022 privind modificarea cuantumului ajutorului social, pentru…….  
204 16.03.2022 privind modificarea cuantumului ajutorului social, pentru…….  
203 16.03.2022 privind modificarea cuantumului ajutorului social, pentru…….  
202 16.03.2022 privind modificarea cuantumului ajutorului social, pentru…….  
201 16.03.2022 privind modificarea cuantumului ajutorului social, pentru…….  
200 16.03.2022 privind modificarea cuantumului ajutorului social, pentru…….  
199 16.03.2022 privind modificarea cuantumului ajutorului social, pentru…….  
198 16.03.2022 privind modificarea cuantumului ajutorului social, pentru…….  
197 16.03.2022 privind modificarea cuantumului ajutorului social, pentru…….  
196 16.03.2022 privind modificarea cuantumului ajutorului social, pentru…….  
195 16.03.2022 privind modificarea cuantumului ajutorului social, pentru…….  
194 16.03.2022 privind modificarea cuantumului ajutorului social, pentru…….  
193 16.03.2022 privind modificarea cuantumului ajutorului social, pentru…….  
192 16.03.2022 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei monoparentale, pentru…….  
191 16.03.2022 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei monoparentale, pentru…….  
190 16.03.2022 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei monoparentale, pentru…….  
189 16.03.2022 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei monoparentale, pentru…….  
188 16.03.2022 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei monoparentale, pentru…….  
187 16.03.2022 privind convocarea in sedinta extraordinara a Consiliului Local al orasului Rovinari, judetul Gorj, pentru data de 21.03.2022  
186 16.03.2022 privind acordarea stimulentului pentru nou-nascut in cuantum…… pentru ….  
185 15.03.2022 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei monoparentale, pentru…….  
184 15.03.2022 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei monoparentale, pentru…….  
183 15.03.2022 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei, pentru…….  
182 15.03.2022 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei, pentru…….  
181 15.03.2022 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei, pentru…….  
180 15.03.2022 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei, pentru…….  
179 15.03.2022 privind modificarea cuantumului ajutorului social, pentru…….  
178 15.03.2022 privind modificarea cuantumului ajutorului social, pentru…….  
177 15.03.2022 privind modificarea cuantumului ajutorului social, pentru…….  
176 15.03.2022 privind modificarea cuantumului ajutorului social, pentru…….  
175 15.03.2022 privind modificarea cuantumului ajutorului social, pentru…….  
174 15.03.2022 privind modificarea cuantumului ajutorului social, pentru…….  
173 15.03.2022 privind modificarea cuantumului ajutorului social, pentru…….  
172 15.03.2022 privind modificarea cuantumului ajutorului social, pentru…….  
171 15.03.2022 privind modificarea cuantumului ajutorului social, pentru…….  
170 15.03.2022 privind numirea ……in functia publica de executie de consilier …. in cadrul Comp.Contabilitate venituri si acorduri comerciale  
169 15.03.2022 privind numirea ……in functia publica de executie de consilier …. in cadrul Comp.Contabilitatea Gestiunii din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Rovinari  
168 15.03.2022 privind incetarea prin acordul partilor a raportului de serviciu al …. avand functia publica de ….in cadrul Comp.Investitii Servicii Curente din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orasului Rovinari  
167 15.03.2022 privind modificarea cuantumului ajutorului social, pentru…….  
166 15.03.2022 privind modificarea cuantumului ajutorului social, pentru…….  
165 15.03.2022 privind modificarea cuantumului ajutorului social, pentru…….  
164 15.03.2022 privind modificarea cuantumului ajutorului social, pentru…….  
163 15.03.2022 privind modificarea cuantumului ajutorului social, pentru…….  
162 15.03.2022 privind modificarea cuantumului ajutorului social, pentru…….  
161 15.03.2022 privind modificarea cuantumului ajutorului social, pentru…….  
160 15.03.2022 privind modificarea cuantumului ajutorului social, pentru…….  
159 15.03.2022 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari avand ca obiectiv ,,Construitre si dotare depou autobuze electrice si drum acces depou, oras Rovinari  
158 15.03.2022 privind modificarea cuantumului ajutorului social, pentru…….  
157 15.03.2022 privind modificarea cuantumului ajutorului social, pentru…….  
156 15.03.2022 privind modificarea cuantumului ajutorului social, pentru…….  
155 15.03.2022 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei monoparentale, pentru…….  
154 15.03.2022 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei monoparentale, pentru…….  
153 15.03.2022 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei monoparentale, pentru…….  
152 15.03.2022 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei monoparentale, pentru…….  
151 15.03.2022 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei monoparentale, pentru…….  
150 15.03.2022 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei monoparentale, pentru…….  
149 15.03.2022 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei, pentru…….  
148 15.03.2022 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei, pentru…….  
147 10.03.2022 privind acordarea indemnizatiei lunare de insotitor, pentru persoana adulta  cu handicap grav …….  
146 10.03.2022 privind acordarea indemnizatiei lunare reprezentantului legal ….. pentru copilul cu handicap grav …..  
145 10.03.2022 privind constituirea comisiei de solutionare a contestatiilor  examen pentru promovarea in grad profesional imediat superior celui detinut pentru …….. din cadrul Protectia Sociala  
144 10.03.2022 privind constituirea comisiei de examen pentru promovarea in grad profesional imediat superior celui detinut pentru …….. din cadrul Comp.Protectia Sociala  
143 10.03.2022 privind constituirea comisiei de solutionare a contestatiilor pentru examenul de promovarea in grad profesional imediat superior celui detinut pentru …….. din cadrul Protectia Muncii  
142 10.03.2022 privind constituirea comisiei de examen pentru promovarea in grad profesional imediat superior celui detinut pentru …….. din cadrul Comp.Protectia Muncii  
141 09.03.2022 privind completarea art.1 din Disp.Primarului orasului Rovinari nr.128/2022 privind incetarea contractului individual de munca nr.4527/2009, al ….. avand functia de natura contractuala de ….. in cadrul Comp.Protectie Civila, Situatii de Urgenta  
140 09.03.2022 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou- nascut ….  
139 09.03.2022 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou- nascut ….  
138 09.03.2022 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou- nascut ….  
137 09.03.2022 privind constituirea comisiei de solutionarea contestatiilor la concursul organizat  pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta de consilier….… din cadrul Compartiment autoritate tutelara si protectia copilului  
136 09.03.2022 privind constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta de consilier … din cadrul Compartiment autoritate tutelara si protectia copilului  
135 09.03.2022 privind imputernicirea ……, in cadrul Biroului  Urbanism, Amenajarea Teritoriului, pentru a semna la notariat contractul de superficie in forma autentica pentru terenul in suprafata de 71mp, atribuit catre …..  
134 09.03.2022 privind  acordarea unui ajutor de urgenta ….     
133 09.03.2022 privind modificarea art.1din Disp.nr.1007/2021 privind constituirea comisiei pentru actulizarea Nomenclatorului  stradal aprobat prin HCL nr.49/2018  
132 07.03.2022 privind modificarea art.1din Disp.nr.54/2022 privind constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea functiei publice vacante de executie de consilier,     clasa I grad profesional asistent in cadrul Comp.contabilitate, venituri si acorduri comerciale  
131 04.03.2022 privind numirea ca indrumator de stagiu a ….. in cadrul Comp. Stabilire Urmarire, Executare Silita,Persoane Fizice si Persoane Juridice, ca indrumator de stagiu pentru ….. si aprobarea programului de stagiu  
130 04.03.2022 privind numirea ca indrumator de stagiu a ….. in cadrul Comp. Financiar Contabil, pentru…., consilier , clasa I, grad profesional debutant si aprobarea programului de stagiu  
129 04.03.2022 privind majorarea cu 20% a salariului de baza  brut al …..avand functia publica de executie  de consilier, Comp.Contabilitatea gestiunii  
128 03.03.2022 privind incetarea contractului individual de munca nr.4527/2009, al ….. avand functia de natura contractuala de ….. in cadrul Comp.Protectie Civila, Situatii de Urgenta  
127 03.03.2022 privind revocarea dispozitiei nr.121/28.02.2022  
126 03.03.2022 privind constituirea comisiei pentru  verificarea datelor cuprinse in declaratiile pe propria raspundere privind componenta familiei si veniturile pentru acordarea de beneficii de asistentă sociala cu ocazia sărbatorilor pascale 2022  
125 03.03.2022 privind incetarea suspendarii raporturilor de munca ale contractului individual de munca si reluarea activitatii de catre ……..  
124 03.03.2022 privind desemnarea …… consilier in cadrul Directiei de Administrare Patrimoniu ca responsabil cu receptionarea, confirmarea suprafetelor  de teren maturat pe raza orasului Rovinari  
123 03.03.2022 privind completarea art.1din Disp.nr.87/2022  privind constituirea comisiei tehnice pentru intocmirea Planului de calitate a aerului la nivelul orasului Rovinari  
122 28.02.2022 privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor la obiectivul ,, Amenajare alei si parcare sediu Primarie Rovinari’’  
121 28.02.2022 privind incetarea  contractului individual de munca al…, avand functia de natura contractuala …. in cadrul Serviciului de Protectie Civila, Situatii de Urgenta  
120 28.02.2022 privind incetarea  contractului individual de munca al…, avand functia de natura contractuala …. in cadrul Comp. Cresa  
119 28.02.2022 privind incetarea  contractului individual de munca al…, avand functia de natura contractuala …. in cadrul Comp. Cresa  
118 28.02.2022 privind incetarea  contractului individual de munca al…, avand functia de natura contractuala ….Comp. Cresa  
117 28.02.2022 privind incetarea  contractului individual de munca al…, avand functia de natura contractuala …. in cadrul Comp. Cresa  
116 28.02.2022 privind incetarea  contractului individual de munca al…, avand functia de natura contractuala …. in cadrul Comp. Cresa  
115 28.02.2022 privind incetarea  contractului individual de munca al…, avand functia de natura contractuala …. in cadrul Comp. Cresa  
114 28.02.2022 privind incetarea  contractului individual de munca al…, avand functia de natura contractuala …. in cadrul Comp. Cresa  
113 28.02.2022 privind incetarea  contractului individual de munca al…, avand functia de natura contractuala …. in cadrul Comp. Cresa  
112 25.02.2022 privind incetarea de drept a contractului individual de munca al ….din cadrul Proiectului Proeducatie  
111 25.02.2022 privind numirea ….. in functia publica de executie de  de consilier …..in cadrul Compartiment Stabilire, Urmarire , Executare Silita Persoane Fizice si Persoane Juridice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Rovinari  
110 25.02.2022 privind numirea ….. in functia publica de executie de  de consilier …..in cadrul Compartiment Buget Situatii  Financiare , din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Rovinari  
109 25.02.2022 privind suspendarea dreptului la ajutor social pentru titular….  
108 25.02.2022 privind incetarea de drept a contractului individual de munca al ….. asistent personal in cadrul Directia Publica de Asistenta Sociala Rovinari  
 107 25.02.2022 privind incetarea de drept a contractului individual de munca al ….din cadrul Proiectului Proeducatie  
106 25.02.2022 privind modificarea art.1 din disp.nr.52/2022, privind constituirea comisie de concurs pentru ocuparea functiei publice executive vacante de consilier, grad profesional din cadrul Comp. Contabilitatea Gestiunii  
105 25.02.2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Comisiei tehnice pentru intocmirea Planului de calitate a aerului la nivelul Orasului Rovinari  
104 22.02.2022 privind incetarea de drept a contractului individual de munca al ….. asistent personal in cadrul Directia Publica de Asistenta Sociala Rovinari  
103 22.02.2022 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei monoparentale ……..  
102 22.02.2022 privind incetarea de drept a contractului individual de munca al ….din cadrul Proiectului Proeducatie  
101 22.02.2022 privind incetarea de drept a contractului individual de munca al ….din cadrul Proiectului Proeducatie  
100 22.02.2022 privind incetarea de drept a contractului individual de munca al ….din cadrul Proiectului Proeducatie  
99 22.02.2022 privind incetarea de drept a contractului individual de munca al ….din cadrul Proiectului Proeducatie  
98 22.02.2022 privind incetarea de drept a contractului individual de munca al ….din cadrul Proiectului Proeducatie  
97 22.02.2022 privind incetarea de drept a contractului individual de munca al ….din cadrul Proiectului Proeducatie  
96 22.02.2022 privind incetarea de drept a contractului individual de munca al ….din cadrul Proiectului Proeducatie  
95 22.02.2022 privind incetarea de drept a contractului individual de munca al ….din cadrul Proiectului Proeducatie  
94 22.02.2022 privind incetarea de drept a contractului individual de munca al ….din cadrul Proiectului Proeducatie  
93 22.02.2022 privind incetarea de drept a contractului individual de munca al ….din cadrul Proiectului Proeducatie  
92 22.02.2022 privind incetarea de drept a contractului individual de munca al ….din cadrul Proiectului Proeducatie  
91 22.02.2022 privind incetarea de drept a contractului individual de munca al ….din cadrul Proiectului Proeducatie  
90 22.02.2022 privind detasarea  ….., asistent medical comunitar din cadrul Primariei oras Rovinari in cadrul DSP Gorj.  
89 17.02.2022 privind acordarea gradației … conform tranșelor de vechime în muncă …..având functia de asistent personal.în cadrul Directiei Publice de Asistența Sociala  
88 17.02.2022 privind acordarea gradației … având funcția  natura contractuala de….. în cadrul Comp. Fond Funciar Registru Agricol  
87 17.02.2022 privind constituirea comisiei tehnice pentru întocmirea Planului de calitate a aerului la nivelul orasului Rovinari  
86 16.02.2022 privind constituirea comisiei de solutionarea contestatiilor la concursul organizat  pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta de consilier….… din cadrul Compartiment impunere stabilire, gestionare baze de date persone fizice  
85 16.02.2022 privind constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta de consilier … din cadrul Compartiment impunere stabilire, gestionare baze de date persone fizice  
84 16.02.2022 privind modificarea cuantumului ajutorului social ….  
83 16.02.2022 privind  acordarea unui ajutor de urgenta ….     
82 16.02.2022 privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Rovinari in data de 23.02.2022  
81 14.02.2022 privind constituirea comisiei de solutionarea contestatiilor la concursul organizat  pentru ocuparea functiei publice de ……Serviciul Public de Asistentă Socială  
80 14.02.2022 privind privind constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea functiei publice de ……Serviciul Public de Asistentă Socială  
79 14.02.2022 privind modificarea art.1 și art.2 din disp.nr.627/2021, privind constituirea comisiei de atribuire/licitatie și a comisiei de solutionare a contestatiilor a locurilor de parcare, pentru folosintă în parcările de resedintă din orasul Rovinari  
78 14.02.2022 privind detasarea  ….., asistent medical comunitar din cadrul Primariei oras Rovinari in cadrul DSP Gorj.  
77 14.02.2022 privind modificarea art.1 din Dispozitia nr.716/18.11.2021, privind constituirea comisiei sociale pentru analizarea cererilor  de locuinte destinate  închirierii si repartizării locuintelor tip ANL  
76 14.02.2022 privind majorarea cu 20% a salariului de baza brut al …. având functia publică de execuție de consilier….. în cadrul Compartiment Contabilitatea Gestiunii  
75 14.02.2022 privind stabilirea calitatii de evaluator si contrasemnatar pentru evaluarea performantelor profesionale pentru perioda 01ianuarie 2021- 31 decembrie2021, pentru functionarii publici de executie și funcționarii publici de conducere din cadrul Primariei orasului Rovinari  
74 14.02.2022 privind detasarea  ….., asistent medical comunitar din cadrul Primariei oras Rovinari in cadrul DSP Gorj.  
73 14.02.2022 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou- nascut ….  
72 11.02.2022 privind numirea …….. în funcția  publică de executie  de consilier ….. în cadrul Compartiment protectie sociala din cadrul aparatului de specialitate  aparatului de specialitate al Primarului orasului Rovinari  
71 11.02.2022 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei monoparentale in cuantum……, pentru ……  
70 11.02.2022 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei monoparentale in cuantum……, pentru ……  
69 11.02.2022 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei monoparentale ……..  
68 10.02.2022 privind încetarea de drept a contractului individual de muncă  
67 10.02.2022 privind imputernicirea ……, in cadrul Directiei Administrare Patrimoniu, pentru a semna la notariat contractul de superficie in forma autentica pentru terenul in suprafata de  296mp,cu nr. cadastral 36942, situat in orasul Rovinari,str. Prieteniei, jud.Gorj  
66 10.02.2022 privind modificarea și înlocuirea anexei din Disp. nr.384/2020, privind constituirea Comisiei orașului Rovinari pentru Recensamântul populatiei si locuințelor din anul 2021  
65 10.02.2022 privind constituirea comisiei de evaluare a performantelor profesionale ale …… al orașului Rovinari  
64 10.02.2022 privind acordarea gradației … conform tranșelor de vechime în muncă …..având functia de ….în cadrul Comp.Starea Civilă  
63 10.02.2022 privind acordarea indemnizației … lunare de însotitor pentru persoana cu handicap grav adult ……  
62 08.02.2022 privind constituirea comisiei de examen pentru ocuparea functiei publice de natura contractuală temporar  vacantă de ….  din cadrul Comp. Asistenta Medicală Școlară  
61 07.02.2022 privind  acordarea unui ajutor de înmormântare …….  
60 04.02.2022 privind convocarea în ședința extraordinară a Consiliului Local al orasului Rovinari, pentru data de 09.02.2022  
59 03.02.2022 privind încetarea CIM …..,asistent personal în cadrul Directiei Publice de Asistenta Socială  
58 02.02.2022 privind imputernicirea ……, in cadrul Directiei Administrare Patrimoniu, pentru a semna la notariat contractul de superficie in forma autentica pentru terenul in suprafata de  4mp, atribuit către domnul…..  
57 02.02.2022 privind desemnarea … consilier în cadrul Compartiment Contabilitatea Gestiunii- Directia Economica, să exercite controlul financiar preventiv propriu  
56 02.02.2022 privind modificarea art.1 și art.3 din Disp. nr.501/10.08.2021 privind constituirea comisiilor pentru efectuarea anchetelor sociale  
55 02.02.2022 privind constituirea comisiei de solutionarea contestatiilor la concursul organizat  pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta de consilier…Compartiment Contabilite, venituri si acorduri comerciale  
54 02.02.2022 privind constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta de consilier …Compartiment Contabilite, venituri si acorduri comerciale  
53 02.02.2022 privind constituirea comisiei de solutionarea contestatiilor la concursul organizat  pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta de consilier …Compartiment Contabilitate ,Gestiuni  
52 02.02.2022 privind constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta de consilier …Compartiment Contabilite, Gestiuni  
51 01.02.2022 privind reluarea dreptului la ajutor social începând cu luna februarie 2022, pentru ….  
50 01.02.2022 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou- nascut ….  
49 01.02.2022 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou- nascut ….  
48 01.02.2022 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou- nascut ….  
47 27.01.2022 privind imputernicirea ……, in cadrul Directiei Administrare Patrimoniu, pentru a semna la notariat contractul de superficie in forma autentica pentru terenul in suprafata de  88mp, situat in orasul Rovinari, str.Tineretului nr.23, jud.Gorj  
46 27.01.2022 privind acordarea sporului pentru activitatea desfasurata in conditii deosebite, …… avand functia de natura contractuala in cadrul  Comp. Cresa  
45 27.01.2022 privind acordarea sporului pentru activitatea desfasurata in conditii deosebite, …… avand functia de natura contractuala in cadrul  Comp. Cresa  
44 27.01.2022 privind modificarea art.1 din dispozitia Primarului Rovinari nr.1194/2021, privind stabilirea salariului de baza brut al …..avand functia de natura contractuala  in cadrul  Comp.Cresa  
43 27.01.2022 privind modificarea art.1 din dispozitia Primarului Rovinari nr.1188/2021, privind stabilirea salariului de baza brut al …..avand functia de natura contractuala de …..in cadrul Serviciului mobil de acordare a hranei ,, Masa pe Roti’’  
42 27.01.2022 privind modificarea art.1 din dispozitia Primarului Rovinari nr.352/2021, privind constituirea pentru identificarea cladirilor, terenurilor neingrijite de pe raza orasului Rovinari  
41 27.01.2022 privind  acordarea unui ajutor de urgenta ….     
40 27.01.2022 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei monoparentale in cuantum……, pentru ……  
39 27.01.2022 privind incetarea dreptului la ajutor social……..  
38 27.01.2022 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei monoparentale in cuantum……, pentru ……  
37 27.01.2022 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei in cuantum……, pentru ……  
36 27.01.2022 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou- nascut ….  
35 27.01.2022 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou- nascut ….  
34 27.01.2022 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou- nascut ….  
33 25.01.2022 privind modificarea art.1 din dispozitia Primarului Rovinari nr.1157/28.12.2021, privind stabilirea salariului de baza brut al …..avand functia de natura contractuala de asistent personal in cadrul Directiei Publice de Asistenta Sociala  
32 25.01.2022 privind modificarea art.1 din dispozitia Primarului Rovinari nr.1161/28.12.2021, privind stabilirea salariului de baza brut al …..avand functia de natura contractuala de asistent personal in cadrul Directiei Publice de Asistenta Sociala  
31 25.01.2022 privind modificarea art.1 din dispozitia Primarului Rovinari nr.1086/28.12.2021, privind constituirea comisiei de solutionare a contestatiilor  la concursul organizat pentru ocuparea functiei de natura contractuala vacanta de asistent medical comunitar debutant din cadrul Compartiment asistenta  medicala comunitara  
30 25.01.2022 privind modificarea art.1 din dispozitia Primarului Rovinari nr.1085/28.12.2021, privind constituirea comisiei de concurs la concursul organizat pentru ocuparea functiei de natura contractuala vacanta de asistent medical comunitar debutant din cadrul Compartiment asistenta  medicala comunitara  
29 20.01.2022 privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Rovinari in data de 27.01.2022  
28 20.01.2022 privind detasarea  ….., asistent medical comunitar din cadrul Primariei oras Rovinari in cadrul DSP Gorj.  
27 20.01.2022 privind detasarea  ….., asistent medical comunitar din cadrul Primariei oras Rovinari in cadrul DSP Gorj.  
26 20.01.2022 privind detasarea  ….., asistent medical comunitar din cadrul Primariei oras Rovinari in cadrul DSP Gorj.  
25 20.01.2022 privind incetarea dreptului la ajutor social……..  
24 19.01.2022 privind constituirea comisiei de solutionare a contestatiilor la concursul pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta de consilier, cls.I, grad profesional debutant  in cadrul Compartiment Stabilire Urmarire, Executare Silita , Persoane Fizice si Persoane Juridice  
23 19.01.2022 privind constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta de consilier, cls.I, grad profesional debutant  in cadrul Compartiment Stabilire Urmarire, Executare Silita , Persoane Fizice si Persoane Juridice  
22 19.01.2022 privind modificarea raporturilor de serviciu, prin transferul la cererea functionarului public, ale ….., avand functia publica de executie de consilier clasa I grad profesional superior din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Rovinari, Compartiment Fond Locativ in cadrul ……..  
21 18.01.2022 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei monoparentale ……..  
20 18.01.2022 privind constituirea comisiei de solutionarea contestatiilor la concursul organizat  pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta de consilier …Compartiment Situatii Financiare  
19 18.01.2022 privind constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta de consilier …Compartiment Situatii Financiare  
18 18.01.2022 privind incetarea dreptului la ajutor social……..  
17 17.01.2022 privind acordarea gradatiei … conform transelor de vechime in munca …… asistent personal in cadrul Directiei Publice de Asistenta Sociala  
16 14.01.2022 privind constituirea comisiei pentru a participa preluarea bunurilor concesionate care au facut obiectul contractului de concesiune ……  
15 12.01.2022 privind modificarea raporturilor de serviciu, prin transferul in interesul serviciului al ……avand functia publica de executie de consilier clasa I, grad professional asistent din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Rovinari, Compartiment Stabilire, Urmarire, Executare Silita, Persoane Fizice si Persoane Juridice in cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Targu-Jiu ……  
 14 12.01.2022 privind prelungirea numirii …… inspector de specialitate din cadrul Compartiment Gestiune Patrimoniu in functia de natura contractuala de conducere …..al orasului Rovinari, serviciu cu personalitate juridica  in subordinea Consiliului Local Rovinari  
13 11.01.2022 privind convocarea de indata in sedinta extraordinara a Consiliuui Locala al orasului Rovinari, pentru data de 11.01.2022  
12 10.01.2022 privind  acordarea unui ajutor de urgenta ….     
11 10.01.2022 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de….. in cadrul Serviciului Public de Politie Locala  
10 10.01.2022 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou- nascut ….  
9 10.01.2022 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou- nascut ….  
8 10.01.2022 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou- nascut ….  
7 10.01.2022 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou- nascut ….  
6 06.01.2022 privind modificarea si completarea Dispozitiei nr.1073/2021  
5 05.01.2022 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou- nascut ….  
 4 05.01.2022 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou- nascut ….  
 3 04.01.2022 privind constituirea comisiei pentru a preda obiectivul ,, Statie  de epurare ape uzate,oras Rovinari, Judetul Gorj’’catre Sc APAREGIO Gorj SA.  

 

 2 04.01.2022 privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare in suma de …  din excendentul bugetului local al anilor precedenti inregistrat la data de 31.12.2020, in suma de …..  
  1 03.01.2022 privind incetarea de drept a raporturilor de serviciu… avand functia publica de executie de… in cadrul Compartiment Autoritate Tutelara si Protectia Copilului  

 

 

 

 

REGISTRU PENTRU EVIDENȚA PROIECTELOR DE HOTĂRÂRI PE ANUL 2022

 

NR.

ACT

DATA TITLUL ACTULUI OBSERVAȚII
42417 27.09.2022 Proiect de hotărâre privind demararea procedurii pentru concesionarea prin licitație publică a terenurilor aparținând domeniului public al orașului Rovinari, în suprafață de 9280mp înscris în cartea funciară 36705 și 2500mp înscris în cartea funciară nr.36518, situate în intravilanul Orașului Rovinari, str.Autoliv nr.35, jud.Gorj.  
42415 27.09.2022 Proiect de hotărâre  privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrarilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii ”Extindere, modernizare și dotare Complex sportiv, str. Sporturilor nr.6, oraș Rovinari, județul Gorj”.  
42420 27.09.2022 Proiect de hotarare privind actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici, faza studiu de fezabilitate, aferente obiectivului de investiții ”Extindere modernizare și dotare Complex sportiv str.Sporturilor nr.6, oraș Rovinari, județul Gorj”.  
41802 23.09.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a trei locuințe disponibile din fondul locativ de stat, conform listei de priorități aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr.163/30.08.2022, situat în oraș Rovinari, județul Gorj.  
40969 20.09.2022 Proiect de hotărâre privind stabilirea cotelor procentuale de calcul a impozitului pe clădirile rezidențiale și nerezidențiale pentru anul 2023.  
41331 21.09.2022 Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorilor materiale din anexa nr.32176/ 04.08.2022 a  Hotărârii Consiliului Local Rovinari nr.154/30.08.2022.  
41335 21.09.2022 Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 78.000 lei cu TVA pentru  ”Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice”.  
41310 21.09.2022 Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art.1 alineat 1 din Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr.347/ 28.08.2019  
41250 21.09.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului orașului Rovinari.  
41153 21.09.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Clubul Sportiv ”JIUL Rovinari 2016”.  
41116 20.09.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea Calendarului Competițional al Clubului Sportiv „JIUL Rovinari 2016” pentru perioada 01.10.2022-31.10.2022.  
41095 20.09.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea raportelor de evaluare întocmite de SC Consulting Company SRL pentru stabilirea valorii de piață a unor terenuri ce urmează a fi inventariate în domeniul public al orașului Rovinari, județul Gorj.  
40996 20.09.2022 Proiect de hotărâre privind dezmembrarea terenului în suprafață de 34755mp, având numărul cadastral 35031, înscris în cartea funciară a UATO Rovinari cu nr.35031, situat în orașul Rovinari,  str.Autoliv, FN, județul Gorj,  în patru loturi.  
40941 20.09.2022 Proiect de hotărâre privind dezmembrarea terenului în suprafață de 972 mp, având numărul cadastral 36999, înscris în cartea funciară a UATO Rovinari cu nr.36999, situat în orașul Rovinari, strada Sporturilor, bl.P18,P20,  județul Gorj,  în două loturi.  
40902 20.09.2022 Proiect de hotărâre privind însușirea inventarului domeniului privat conform propunerii comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat constituită la nivelul unității administrativ-teritoriale oraș Rovinari.  
40426 19.09.2022 Proiect de hotărâre privind transmiterea  dreptului de superficie asupra cotei de 9/20 din terenul curți construcții  în suprafață de 310mp, cu număr cadastral 35406, situat în oraș Rovinari, str. Termocentralei, nr.12, județul Gorj,  de la Geică Aurelia la Ișfan Dumitru Florian.  
39611 14.09.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea  raportului de evaluare nr. 31645/262/ 01.08.2022, întocmit de SC Consulting Company SRL pentru stabilirea valorii de piață a terenului intravilan în suprafață de 1683mp, situat în oraș Rovinari, Tarla 18, Parcela 89/1, județul Gorj.  
39511 14.09.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr.31646/263/ 01.08.2022, întocmit de SC Consulting Company SRL pentru stabilirea valorii de piață a terenului intravilan în suprafață de 415mp, situat în oraș Rovinari, Tarla 18, Parcela 89/2, județul Gorj.  
41045 20.09.2022 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 al UATO Rovinari.  
40493 19.09.2022 Proiect de hotărâre privind actualizarea Consiliului tehnico-economic  
40405 19.09.2022 Proiect de hotărâre prin care se ia act de demisia domnului Vodislav Claudiu-Dorinel din  AGA la Societatea Serviciul de Bază Pază și Protecție SRL și Orașul Rovinari prin Consiliul Local numește un nou reprezentant în AGA .  
40376 19.09.2022 Proiect de hotărâre prin care se ia act de demisia domnului Vodislav Claudiu-Dorinel din  AGA la Societatea Servicii Publice Locale SRL și Orașul Rovinari prin Consiliul Local numește un nou reprezentant în AGA.  
38897 13.09.2022 Proiect de hotărâre privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul Direcției Publice de Poliție Locală.  
38883 13.09.2022 Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității la Școala Gimnazială nr.3 Rovinari.  
38864 13.09.2022 Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității la Liceului ”Gheorghe Tătărescu”.  
38831 13.09.2022 Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale nr.1 Rovinari .  
38821 13.09.2022 Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale nr.3 Rovinari.  
38722 13.09.2022 Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Grădiniței cu Program Prelungit Rovinari.  
38715 13.09.2022 Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Liceului ”Gheorghe Tătărescu”  
38237 12.09.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea Graficului de ședințe al Consiliului Local Rovinari pentru trimestrul IV al anului 2022.  
38243 12.09.2022 Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință.  
40554 19.09.2022 Proiect de hotărâre privind modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr.166/12.11.2020 privind organizarea comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local al oraşului Rovinari.  
37941 09.09.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru construirea unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de cca. 110MW- halda interioară Rovinari-Est, Cariera Rovinari, incinta 2_6, oraș Rovinari, județ Gorj, beneficiar Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A  
37819 09.09.2022 Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul Serviciului de Iluminat Public al orașului Rovinari, serviciu cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local Rovinari.  
37814 09.09.2022 Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul Clubului Sportiv ”Jiul Rovinari 2016”.  
37811 09.09.2022 Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul Primăriei oraș Rovinari.    
37808 09.09.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării alocaţiei zilnice de hrană pentru ”Serviciul Mobil de Acordare a Hranei-  Masa pe roți”.  
35514 29.08.2022 Proiect de hotarare privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier a domnului Căruceriu Corneliu și vacantarea locului de consilier local.  
356333 30.08.2022 Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 103989mp, situat în intravilanul și extravilanul orașului Rovinari, FN, județul Gorj, înscris în cartea funciară nr.36900, cu număr cadastral 36900.  
35095 25.08.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii unor contracte de închiriere pentru terenuri proprietate publică/privată a orașului Rovinari, județul Gorj.  
35499 29.08.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea reînnoirii mandatului administratorului Societății Serviciul de Bază Pază și Protecție SRL.  
35496 29.08.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea reînnoirii mandatului unui administrator al Societății Servicii Publice Locale SRL.  
34931 25.08.2022 Proiect de hotărâre  privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Rovinari în Consiliul de Administrație al  Spitalului Orășenesc ”Sfântul Ștefan” Rovinari.  
34863 24.08.2022 Proiect de hotarare privind însușirea inventarului domeniului privat conform propunerii comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat constituită la nivelul unității administrativ-teritoriale oraș Rovinari.  
31925 03.08.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind instituirea și administrarea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatori casnici și pentru utilizatori non-casnici pe raza orașului Rovinari.  
34475 23.08.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea Calendarului Competițional al Clubului Sportiv „JIUL Rovinari 2016” pentru perioada 01.09.2022-30.09.2022  
34457 23.08.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități privind  locuințele din fondul locativ de stat în vederea repartizării  prin ierarhizare, în funcție de punctajul obținut  
34443 23.08.2022 Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.224/ 21.12.2021  
34452 23.08.2022 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 al UATO Rovinari.  
34440 23.08.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al unității administrativ teritoriale Oraș Rovinari, al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local al unității administrativ teritoriale Oraș Rovinari și a situațiilor financiare încheiate la data de 30.06.2022  
34450 23.08.2022 Proiect de hotărâre privind demararea procedurii pentru achiziționarea, în condițiile legislației în vigoare, a terenului în suprafață de 3000mp, număr cadastral 36881, CF 36881, tarlaua 100, parcelele 741, 745, 746, situat în intravilanul Orașului Rovinari,  jud.Gorj   
34433 23.08.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea  documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici fază de proiectare pentru obiectivul de investiții ”Avizare și autorizare ISU -Grădinița cu Program prelungit, oraș Rovinari – modificări exterioare/interioare –Construire scară exterioară de evacuare”.  
34428 23.08.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici fază de proiectare pentru obiectivul de investiții ”Avizare și autorizare ISU – Grădinița cu Program prelungit, oraș Rovinari – Sistem de detecție”.  
34422 23.08.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici fază de proiectare pentru obiectivul de investiții ”Avizare și autorizare ISU Grădinița cu Program normal ”Degețica” – oraș Rovinari”  
34482 23.08.2022 Proiect de hotărâre privind constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică, a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 33mp cu nr.cadastral 36756, aparținând domeniului privat, situat în orașul Rovinari, str.Muncii, nr.7,  între blocurile B5-B6, județul Gorj, în favoarea  domnului Mihai Marian.  
34480 23.08.2022 Proiect de hotărâre privind completarea anexei nr.1363/14.01.2021 a Hotărârii Consiliului Local Rovinari nr.8/27.01.2021 privind stabilirea și sancționarea faptelor ce constituie contravenții pe raza orașului Rovinari.  
33263 11.08.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea rapoartelor de evaluare întocmite de SC Consulting Company SRL pentru stabilirea valorii de piață a unor terenuri ce urmează a fi inventariate în domeniul public al orașului Rovinari, județul Gorj.  
34420 23.08.2022 Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general și a indicatorilor economici pentru obiectivul de investiții ”Amenajare trotuare pietonale și sistem de preluare a apelor pluviale în localitatea Vârț oraș Rovinari, județul Gorj”  
34417 23.08.2022 Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general și a indicatorilor economici pentru obiectivul de investiții ”Construire bloc de locuințe sociale P+4E și amenajare zonă aferentă, branșare la utilități”.  
33160 11.08.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor sociale disponibile în blocul B2, situat în orașul Rovinari, județul Gorj.  
31927 03.08.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea rapoartelor de evaluare întocmite de SC CONSULTING COMPANY SRL pentru stabilirea valorilor de piață a unui număr de 33 apartamente din fondul locativ de stat în vederea vânzării.  
35241 26.08.2022 Proiect de hotărâre privind completarea și modificarea Hotărârii Consiliului Local Rovinari nr.95/23.05.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare și a valorii totale proiectului pentru obiectivul de investiții ”Elaborarea în format GIS  a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă a orașului Rovinari”.  
32499 08.08.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Orașului Rovinari la sesiunea de finanțare din anul 2021-2022 privind proiectul Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiţii ” Infrastructură pentru vehicule de transport nepoluante din punct de vedere energetic: Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în orașul Rovinari”.  
29255 18.07.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor sociale din blocul B2, situat în orașul Rovinari, județul Gorj.  
29111 15.07.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Societatea Servicii Publice Locale SRL.  
29181 15.07.2022 Proiect de hotărâre privind reînnoirea mandatelor unor administratori ai Societății Servicii Publice Locale SRL.  
29072 14.07.2022 Proiect de hotărâre privind însușirea inventarului domeniului privat, conform propunerii comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat al unității administrativ teritoriale oraș Rovinari.  
28983 14.07.2022 Proiect de hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașului Rovinari, județul Gorj.  
29033 14.07.2022 Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.73/29.03.2022 privind instrumentarea proiectului: ,,CREȘTEREA SIGURANȚEI PACIENȚILOR ÎN SPITALUL ORAȘENESC „SF. ȘTEFAN”, ORAȘ ROVINARI” cu finanțare prin  fonduri publice nerambursabile obținute  prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 și aprobarea indicatorilor tehnico economici ai Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI): „CREȘTEREA SIGURANȚEI PACIENTILOR ÎN SPITALUL ORAȘENESC „SF. ȘTEFAN”, ORAȘ ROVINARI”.  
28923 14.07.2022 Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare al Societății Servicii Publice Locale asupra Târgului Săptămânal  și a sistemului de valorificare  selectivă și valorificare a deșeurilor-phare 2004, număr de inventar 21245001, valoare 1.838.031,00 lei și a terenului aferent sistemului de valorificare a deșeurilor menajere în suprafață de 6205 mp, număr inventar 10253, valoare 1.342.000 lei.  
28915 14.07.2022 Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru ședința ordinară a Consiliului Local Rovinari din data de 18.07.2022  
28345 11.07.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea Calendarului Competițional al Clubului Sportiv „JIUL Rovinari 2016” pentru perioada 01.08.2022-31.08.2022.  
28046 07.07.2022 Proiect de hotărâre privind demararea procedurii pentru achiziționarea, în condițiile legislației în vigoare, a terenului în suprafață de 415mp, număr cadastral 35497, tarlaua 18, parcela 89/2 și a terenului în suprafață de 1683mp, număr cadastral 35496, tarlaua 18, parcela 89/1, situate în intravilanul Orașului Rovinari,  jud.Gorj.  
28252 08.07.2022 Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune nr.33242/ 31.08.2021 pentru cabinetul medical S.C.RADENT ESTETIQUE&RX 3D S.R.L. (spațiul nr.7) ce funcționează în imobilul ”internat” al   Liceului “Gheorghe Tătărescu” Rovinari, situat în oraș Rovinari, str.Jiului, nr.6, jud.Gorj.  
28230 08.07.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei Integrată de Dezvoltare Urbană a orașului Rovinari pentru perioada 2021-2027.  
28083 07.07.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unui apartament disponibil din fondul locativ de stat.  
27589 05.07.2022 Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 200mp de la Gherlan Adrian la Gherlan Gheorghe, teren situat în oraș Rovinari, strada Prieteniei, nr.11,  județul Gorj.  
27521 05.07.2022 Proiect de hotărâre privind alipirea unor imobile (terenuri) situate în orașul Rovinari, Aleea Pieții, nr.10, județul Gorj.  
 28661 12.07.2022 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 al UATO Rovinari.  
 28634 12.07.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții ”Amenajare zonă de agrement parc central în orașul Rovinari”, conform O.U.G. nr.47/2022 privind ajustarea preţurilor contractelor de achiziţie publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru  
28488 11.07.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții ”Amenajare parcare și alei pietonale zona blocului B1, oraș Rovinari”, conform O.U.G. nr.47/2022 privind ajustarea preţurilor contractelor de achiziţie publică/contractelor sectoriale/ contractelor de concesiune/acordurilor-cadru.  
28468 11.07.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții ”Amenajare parcare și alei pietonale zona blocului B2, oraș Rovinari”, conform O.U.G. nr.47/2022 privind ajustarea preţurilor contractelor de achiziţie publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru.    
28430 11.07.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții ”Racordare la utilități platou casa de cultură, oraș Rovinari”, conform O.U.G. nr.47/2022 privind ajustarea preţurilor contractelor de achiziţie publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru.  
28424 11.07.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare infrastructură drumuri stradale în orașul Rovinari, județul Gorj”, conform O.U.G. nr.47/2022 privind ajustarea preţurilor contractelor de achiziţie publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru.  
28167 08.07.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a indicatorilor tehnico-economici actualizat pentru obiectivul de investiții ”Amenajare cale de acces auto și pietonal parcare bloc A2-Alee bloc IE1”, conform O.U.G. nr.47/2022 privind ajustarea preţurilor contractelor de achiziţie publică/contractelor sectoriale/ contractelor de concesiune/acordurilor-cadru.  
28124 08.07.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea devizelor generale actualizate, a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții ”Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale oraș Rovinari” (bloc B5, bloc B6, bloc B7, bloc I2, bloc I3), conform O.U.G. nr.47/2022 privind ajustarea preţurilor contractelor de achiziţie publică/contractelor sectoriale/ contractelor de concesiune/acordurilor-cadru.  
28090 07.07.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea devizelor generale actualizate, a indicatorilor tehnico-economici actualizați  pentru obiectivul de investiții ”Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale oraș Rovinari”, conform O.U.G. nr.47/2022 privind ajustarea preţurilor contractelor de achiziţie publică/contractelor sectoriale/ contractelor de concesiune/acordurilor-cadru.  
25886 24.06.2022 Proiect de hotărâre  privind îndreptarea erorii materiale din Anexa1, art.465 – Calculul impozitului/taxei pe teren, alin.2, coloana 9 din Hotărârea Consiliului Local nr.205/2021.  
25869 24.06.2022 Proiect de hotărâre privind dezmembrarea terenului în suprafață de 21876mp, având numărul cadastral 36335, înscris în cartea funciară a UATO Rovinari cu nr.36335, situate în orașul Rovinari,  județul Gorj,  în două loturi.  
25520 22.06.2022 Proiect de hotărâre privind declararea imobilului Sală de Sport cu nivel de practică sportivă competițională locală, în suprafață de 1586mp, edificată pe terenul în suprafață de 4138mp, ca bun de uz și interes public local.  
25428 21.06.2022 6.Proiect de hotărâre privind aprobarea Calendarului Competițional al Clubului Sportiv „JIUL Rovinari 2016” pentru perioada 01.07.2022-31.07.2022.  
25359 21.06.2022 5.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului orașului Rovinari  
24206 09.06.2022 Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință  
24203 09.06.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea Graficului de ședințe al Consiliului Local Rovinari pentru trimestrul III al anului 2022  
25270 20.06.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind criteriile de repartizare a locuințelor sociale din blocul B2 din orașul Rovinari, Județul Gorj și constituirea comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe sociale.  
25228 20.06.2022 Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local Rovinari pentru deschiderea procedurii simplificate a falimentului împotriva Asociației Club Sportiv Jiul Rovinari.  
25284 20.06.2022 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 al UATO Rovinari.  
21960 23.05.2022 Proiect de hotărâre  privind proiectului de hotărâre  privind  darea în folosință gratuită către Serviciul de Iluminat Public al orașului Rovinari a bunurilor cuprinse în anexa nr.21455/18.05.2022.  
22035 23.05.2022 Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.144/ 10.09.2022 privind însușirea inventarului domeniului public, conform propunerii comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat al unității administrativ teritoriale oraș Rovinari.  
21452 18.05.2022 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local  pe anul 2022 al UATO Rovinari.  
21155 16.05.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea  contului de execuție al bugetului local al unității administrativ teritoriale Oraș Rovinari, al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local al unității administrativ teritoriale Oraș Rovinari și a situațiilor financiare încheiate la data de 31.03.2022.  
21480 18.05.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, faza de proiectare,  pentru obiectivul de investiții „Amenajare zonă central pietonală, Oraș Rovinari” .  
21433 18.05.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, faza de proiectare,  pentru obiectivul de investiții „Amenajare parcare la intersecția strada Jiului cu strada Muncii, oraș Rovinari”.  
21411 18.05.2022 Proiect de hotărâre privind situațiile financiare, stabilirea profitului contabil si repartizarea acestuia pentru Societatea Serviciul de Bază Pază și Protecție SRL.  
21421 18.05.2022 Proiect de hotărâre privind  situațiile financiare, stabilirea profitului contabil și repartizarea acestuia pentru Societatea Servicii Publice Locale Rovinari.  
21350 17.05.2022 Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.224/ 21.12.2021.  
21240 17.05.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de Personal al Spitalului Orășenesc ”Sfântul Ștefan” Rovinari  
21278 17.05.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea premierii în anul 2022 de către Clubul Sportiv „JIUL Rovinari 2016”, în condițiile legii și în limitele sumelor alocate din bugetul local,  a sportivilor care au obținut sau obțin performanțe deosebite la competiții internaționale oficiale, precum și antrenorilor/instructorilor care au contribuit la realizarea performanțelor.  
21188 16.05.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea Calendarului Competițional al Clubului Sportiv „JIUL Rovinari 2016” pentru perioada 01.06.2022-30.06.2022.  
20230 10.05.2022 Proiect de hotărâre privind constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică, a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 58mp, cu număr cadastral 36948, aparținând domeniului privat, situat în oraș Rovinari, strada Florilor, FN, între blocul A1 și nr.cadastral 36026, județul Gorj, în favoarea domnului Stamatoiu Ovidiu.  
20225 10.05.2022 Proiect de hotărâre privind constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică, a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 17mp, cu număr cadastral 36949, aparținând domeniului privat, situat în oraș Rovinari, strada Tineretului, nr.7, lângă bloc E3, sc.1, ap.1, județul Gorj, în favoarea doamnei Muntean Marinela Nicoleta.  
19991 09.05.2022 Proiect de hotărâre privind constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică, a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 4mp, cu număr cadastral 36941, aparținând domeniului privat, situat în oraș Rovinari, strada Muncii, lângă bloc B5, sc.2, ap.18, județul Gorj, în favoarea doamnei Nechifor Isabela Lavinia.  
18812 29.04.2022 Proiect de hotărâre privind constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică, a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 87mp, cu număr cadastral 35713, aparținând domeniului privat, situat în oraș Rovinari, strada Prieteniei, nr.4 (lângă Oficiul Romtelecom), județul Gorj, în favoarea doamnei Crăc Mihaela Roxana.  
19989 09.05.2022 Proiect de hotărâre privind alipirea unor imobile (terenuri) situate în orașul Rovinari, județul Gorj.  
21793 20.05.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare și a valorii totale a proiectului pentru obiectivul de investiții ”Elaborarea în format GIS a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă a orașului Rovinari”.  
20217 10.05.2022 Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general și a indicatorilor economici pentru obiectivul de investiții ”Dezvoltarea mobilității urbane din UAT Rovinari și UAT Drăguțești prin modernizarea sistemului public de transport local”.  
20215 10.05.2022 Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general și a indicatorilor economici pentru obiectivul de investiții ”Drum acces depou mașini electrice, oraș Rovinari”.  
20176 09.05.2022 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 al UATO Rovinari.  
19899 06.05.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării unui concurs cu tema ”Un oraș verde”.  
19901 06.05.2022 Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local Rovinari nr.62 din 29.03.2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici faza „Modificare temă de proiectare în timpul execuției la autorizația de construire nr.14/13.04.2020” pentru obiectivul de investiții ”Modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public în orașul Rovinari, jud.Gorj”.  
17666 19.04.2022 Proiect de hotărâre privind completarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr.74/06.04.2022 privind actualizarea sumei pentru racordarea la utilități și sistematizarea pe verticală a zonei aferentă obiectivului de investiții ”Construire bloc L2” ce va fi amplasat în orașul Rovinari, B-dul Minerilor nr.7, jud.Gorj.  
17676 19.04.2022 Proiect de hotărâre  privind aprobarea delegării serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local către Societatea Servicii Publice Locale Rovinari SRL.  
17576 18.04.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general pentru obiectivul de investiții ”Sistem de alimentare cu gaze naturale în localitatea Vârț, oraș Rovinari”, pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny.  
16882 12.04.2022 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local  pe anul 2022 al UATO Rovinari.  
16848 12.04.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional Nr.3 la Acordul de parteneriat pentru realizarea proiectului „Dezvoltarea mobilității urbane din UAT Rovinari și UAT Drăguțești prin modernizarea sistemului de transport public local”.  
16850 12.04.2022 Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Spitalul Orășenesc ”Sfântul Ștefan” Rovinari a unor obiecte de inventar.  
16802 12.04.2022 Proiect de hotărâre privind încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Local nr.33/28.02.2017.  
16601 11.04.2022 Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de concesiune pentru cabinetele medicale ce funcționează în imobilul ”internat” al   Colegiului “Gheorghe Tătărescu” Rovinari, situat în oraș Rovinari, str.Jiului, nr.6, jud.Gorj.  
16552 11.04.2022 Proiect de hotărâre privind completarea  Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al orașului Rovinari, județul Gorj, însușit prin Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr.192/ 27.10.2021.  
16084 06.04.2022 Proiect de hotărâre privind actualizarea comisiei de analiză a cererilor de locuințe și repartiție a locuințelor din Fondul locativ de stat, stabilită  prin Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr.103/ 25.09.2014 și modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.224/ 10.10.2017.  
16080 06.04.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea  repartizării, în vederea închirierii, a unui  apartament disponibil din fondul locativ de stat, conform listei de priorități aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr.25/09.02.2018, situat în oras Rovinari, județul Gorj.  
16584 11.04.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea Calendarului Competițional al Clubului Sportiv „JIUL Rovinari 2016” pentru perioada 01.05.2022-31.05.2022.  
16133 06.04.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării UAT- comuna Logrești la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”ADIA” Gorj  
16078 06.04.2022 Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023.  
16578 11.04.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea  contului de execuție al bugetului local al unității administrativ teritoriale Oraș Rovinari, al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local al unității administrativ teritoriale Oraș Rovinari și a situațiilor financiare incheiate la data de 31.12.2021.  
15932 05.04.2022 Proiect de hotărâre privind actualizarea sumei pentru racordarea la utilități și sistematizarea pe verticală a zonei aferentă obiectivului de investiții ”Construire bloc L2” ce va fi amplasat în orașul Rovinari, B-dul Minerilor, nr.7, jud.Gorj.    
14850 29.03.2022 Proiect de hotărâre  privind  instrumentarea proiectului: ,,CREȘTEREA SIGURANȚEI PACIENȚILOR ÎN SPITALUL ORĂȘENESC „SF. ȘTEFAN”, ORAȘ ROVINARI” cu finanțare prin  fonduri publice nerambursabile obținute  prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 și aprobarea indicatorilor tehnico economici ai Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții(DALI): „CREȘTEREA SIGURANȚEI PACIENȚILOR ÎN SPITALUL ORĂȘENESC „SF. ȘTEFAN”, ORAȘ ROVINARI”.  
14833 29.03.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării, în condițiile legislației în vigoare, a unui numar de 480 tichete sociale, în valoare de 60 lei/tichet, în sumă totală de 28.800 lei cu TVA,  cu ocazia sarbatorilor pascale 2022.  
14126 23.03.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 al Societății Servicii Publice Locale SRL.  
14121 23.03.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 al Societății Serviciul de Bază, Pază și Protecție SRL.  
14066 23.03.2022 Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru un număr de 20 blocuri incluse în Programul local multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe în orașul Rovinari.  
14264 24.03.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici fază de proiectare pentru obiectivul de investiții ”Amenajare trotuare pietonale și sistem de preluare a apelor pluviale în localitatea Vârț, oraș Rovinari, județul Gorj”.  
13855 22.03.2022 Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr.232/ 30.12.2020 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual salarizaţi potrivit familiei ocupaţionale „Administraţie” din cadrul aparatului de specialitate al Primarului  și din cadrul serviciilor publice, cu personalitate juridică, din subordinea Consiliului Local Rovinari.  
12850 17.03.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea Calendarului Competițional al Clubului Sportiv „JIUL Rovinari 2016” pentru perioada 01.04.2022-30.04.2022.  
11617 09.03.2022 Proiect de hotărâre privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul Direcției Publice de Poliție Locală.  
12623 16.03.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al cursului de instruire teatru amatori pentru copii ce va funcționa în cadrul Compartiment Cultură.  
13568 21.03.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de Funcții al Spitalului Orășenesc ”Sfântul Ștefan” Rovinari începând cu data de 01.04.2022.  
13235 18.03.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici  faza „Modificare temă de proiectare în timpul execuției la autorizația de construire nr.14/13.04.2020” pentru obiectivul de investiții ”Modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public în orașul Rovinari, jud.Gorj”.  
13379 18.03.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici fază de proiectare pentru obiectivul de investiții ”Construire bloc de locuințe sociale P+4E și amenajare zonă aferentă, branșare la utilități”.  
12440 15.03.2022 Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune pentru terenul în suprafață de 1000mp, situat în oraș Rovinari, strada Autoliv nr.35, județul Gorj, de la SC Palanta SRL la SC Pangroup SRL.  
13309 18.03.2022 Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 176 mp, cu număr cadastral 36137, aparținând domeniului privat, situat în oraș Rovinari, Aleea Pieții, nr.10, județul Gorj, de la Antonie Gheorghe la Antonie Diana Maria.  
12377 15.03.2022 Proiect de hotărâre privind declararea unor imobile ca bunuri de uz și interes public local.  
11609 09.03.2022 Proiect de hotărâre privind privind alegerea președintelui de ședință.  
11603 09.03.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea Graficului de ședințe al Consiliului Local Rovinari pentru trimestrul II al anului 2022.  
12.786 16.03.2022 Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului  local al UATO ROVINARI pe anul 2022.  
9175 23.02.2022 Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrarilor Publice și Administrației, prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii ”Extindere, modernizare și dotare Complex sportiv, str. Sporturilor nr.6, oraș Rovinari, județul Gorj”.  
8986 22.02.2022 Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.232 din 21.12.2021.  
8872 22.02.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului orașului Rovinari, începând cu data de 01 martie 2022.  
8819 22.02.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea transferului Compartiment Creșă din cadrul aparatului de specialitate al primarului în cadrul Grădiniței cu Program Prelungit, unitate de învățământ preșcolar, cu personalitate juridică.  
8859 22.02.2022 Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local Rovinari nr.126/2018 pentru stabilirea unor măsuri privind delegarea serviciului public de alimentare cu apă și canalizare către operatorul regional SC APAREGIO SA.  
8778 22.02.2022 Proiect de hotărâre privind darea în administrare a sistemului de valorificare selectivă și valorificare a deșeurilor-phare 2004, număr de inventar 21245001, valoare 1838031,00 lei și a terenului aferent sistemului de valorificare a deșeurilor menajere în suprafață de 6205 mp, număr inventar 10253, valoare 1.342.000 lei către Societatea Servicii Publice Locale Rovinari SRL.  
8284 18.02.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, faza de proiectare DALI, pentru obiectivul de investiții ”Creșterea eficienței energetice și reabilitarea Școlii Gimnaziale nr.3 Rovinari, jud.Gorj”.  
8434 18.02.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului chiriei aferente locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, realizate de Agenția Națională pentru Locuințe în Orașul Rovinari, județul Gorj, începând cu luna martie 2022.  
8674 22.02.2022 Proiect de hotărâre privind completarea proiectului  Bugetului  local de venituri și cheltuieli inițial  al UATO ROVINARI pe anul 2022 la Secțiunea de Funcționare cu suma de 803 mii lei și estimări pe anii 2023-2025.  
8004 16.02.2022 Proiect de hotărâre privind constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică, a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 71mp, cu număr cadastral 36932, aparținând domeniului privat, situat în oraș Rovinari, strada Prieteniei, lângă blocul A7, județul Gorj, în favoarea Societății Comerciale ULVILANCONS IMOB S.R.L.  
7982 16.02.2022 Proiect de hotărâre privind modificarea art.2 al Hotărârii Consiliului Local Rovinari nr.101/29.06.2021.  
7983 16.02.2022 Proiect de hotărâre privind  aprobarea  Statului de Funcții al Spitalului Orășenesc ”Sfântul Ștefan” Rovinari valabil începând cu 01.03.2022.  
7869 15.02.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea premierii sportivilor  şi colectivelor tehnice, din cadrul Clubului Sportiv  “JIUL ROVINARI 2016”, care obţin performanţe deosebite la acţiunile sportive internaţionale şi naţionale oficiale în cursul anului 2022.  
7808 15.02.2022 Proiect de hotărâre privind  aprobarea Calendarului Competițional al Clubului Sportiv „JIUL Rovinari 2016” pentru perioada 01.03.2022-31.03.2022.   
7828 15.02.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii procedurii de reactualizare a Planului Urbanistic General al Orașului Rovinari și a caietului de sarcini pentru reactualizarea Planului Urbanistic General al Orașului Rovinari.  
7654 14.02.2022 Proiect de hotărâre privind  prelungirea termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General.  
7647 14.02.2022 Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune nr. 7916/ 01.03.2021  privind concesionarea către SC SAUDE MED SRL a spațiului nr.16, în suprafață totală de 35,25mp, din imobilul „internat” al  Colegiului “Gheorghe Tătărescu” Rovinari, situat în oraș Rovinari, str.Jiului, nr.6, jud.Gorj.  
7508 14.02.2022 Proiect de hotărâre privind completarea  inventarului bunurilor care alcătuiesc  domeniul privat al orașului Rovinari, însușit prin Hotărârea Consiliului Local nr.192/27.10.2021.    
7544 14.02.2022 Proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Ministerului Educației Naționale pentru emiterea avizului conform în vederea schimbării destinației imobilului în suprafață de 231mp, situat în orașul Rovinari, str.Prieteniei, nr.9, bloc A2-parter, județul Gorj.  
7541 14.02.2022 Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local Rovinari în vederea partajării terenului în suprafață de 3700mp, având numărul cadastral 456/1, înscris în cartea funciară a UATO Rovinari cu nr.36554, situat în orașul Rovinari,  județul Gorj.  
7514 14.02.2022 Proiect de hotărâre privind dezmembrarea terenurilor cu numerele cadastrale 36460, 36458, 36498, situate în orașul Rovinari,  județul Gorj.  
7512 14.02.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea  repartizării, în vederea închirierii, a unui  apartament disponibil din fondul locativ de stat, conform listei de priorități aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr.25/09.02.2018, situat în oras Rovinari, județul Gorj.    
7792 15.02.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Rovinari pentru anul 2022.  
7632 14.02.2022 Proiect de hotărâre privind constituirea echipei mobile în vederea asigurării eficienței, operativității și permanenței în cazurile de violență.  
7631 14.02.2022 Proiect de hotărâre privind demararea procedurii de înscriere a cetățenilor din orașul Rovinari, în perioada 07.03.2022 – 31.03.2022, în vederea acordării și distribuirii de beneficii de asistență socială, constând în tichete sociale, conform legislației în vigoare, cu ocazia sărbătorilor pascale 2022.    
6794 08.02.2022 Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Rovinari nr.199/26.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general pentru obiectivul de investiții ”Amenajare canal Prundurel, oraș Rovinari”, pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny.  
6700 08.02.2022 Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Rovinari nr.175/19.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare drumuri în localitatea Vârț, oraș Rovinari”, pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny.  
6790 08.02.2022 Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Rovinari nr.174/19.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general pentru obiectivul de investiții ”Sistem de canalizare și tratare a apelor uzate în localitatea Vârț, oraș Rovinari”, pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny.  
6780 08.02.2022 Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Rovinari nr.173/19.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general pentru obiectivul de investiții ”Sistem de alimentare cu gaze naturale în localitatea Vârț, oraș Rovinari”, pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny .  
5966 04.02.2022 Proiect de hotărâre privind plata cotizației pentru anul 2022 la Asociația Orașelor din România.  
5964 04.02.2022 Proiect de hotărâre privind acordarea de sprijin financiar pe anul 2022 pentru unitățile de cult religios.  
6252 04.02.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului  local de venituri și cheltuieli al UATO ROVINARI pe anul 2022 și estimări pe anii 2023-2025, Bugetul centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2022 și estimări pe anii 2023-2025 și a Programului de investiții pe anul 2022 și a numărului de personal pentru anul 2022.  
3598 20.01.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului oraș Rovinari.  
2898 18.01.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de personal ale Spitalului Orășenesc ”Sfântul Ștefan” Rovinari.  
3503 20.01.2022 Proiect de hotărâre privind constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică, a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 4 mp, cu număr cadastral 36920, aparținând domeniului privat, situat în oraș Rovinari, Aleea Școlii nr.11,lângă blocul P2, scara 1, ap.3, județul Gorj, în favoarea Negru Gheorghiță.  
3443 19.01.2022 Proiect de hotărâre privind constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică, a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 296 mp, cu număr cadastral 36924, aparținând domeniului privat, situat în oraș Rovinari, strada Prieteniei,între blocurile A5-A6, județul Gorj, în favoarea Societatea PENTRU MĂRFURI ȘI ALIMENTAȚIE PUBLICĂ ROVAL S.A.  
2288 14.01.2022 Proiect de hotărâre privind completarea  Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al orașului Rovinari, județul Gorj, însușit prin Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr.192/27.10.2021  
1783 12.01.2022 Proiect de hotărâre privind însușirea inventarului domeniului privat, conform propunerii comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat al unității administrativ teritoriale oraș Rovinari.  
1570 11.01.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local ce se vor desfășura în anul 2022.  
1541 11.01.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea Calendarului activităților de primăvară 2022 și Calendarului activităților de vară-toamnă 2022, cuprinzănd lucrarile de întreținere și înfrumusețare a spațiilor verzi ale orașului Rovinari, ce vor fi executate de către Societatea Servicii Publice Locale Rovinari SRL.  
1212 10.012022 Proiect de hotărâre privind dezmembrarea terenului în suprafață de 3700mp, având numărul cadastral 456/1, înscris în cartea funciară a UATO Rovinari cu nr.36554, situat în orașul Rovinari,  județul Gorj,  în trei loturi.  
1993 13.01.2022 Proiect de hotărâre  privind  prelungirea contractului de concesiune nr. 4146/ 31.01.2020  privind concesionarea către SC ORTOCLINIC BONES SRL a spațiului nr.10, în suprafață totală de 35,25 mp, din imobilul „internat” al  Colegiului “Gheorghe Tătărescu” Rovinari, situat în oraș Rovinari, str.Jiului, nr.6, jud.Gorj  
 

1798

12.01.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Relocare racord 20 kV PTCZ12, strada Sporturilor, oraș Rovinari ”  
3477 20.01.2022 Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.35/ 24.02.2021 privind aprobarea înființării Serviciului Social ”Centrul de zi de socializare și petrecere a timpului liber (tip club) destinat persoanelor vârstnice- Clubul Seniorilor” în cadrul Direcției Publice de Asistență Socială.  
3538 20.01.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a unor drepturi financiare sportivilor de performanță legitimați la Clubul Sportiv „JIUL Rovinari 2016” pentru anul 2022.  
3489 20.01.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea Calendarului Competițional al Clubului Sportiv „JIUL Rovinari 2016” pentru perioada 01.02.2022-28.02.2022.  
1996 13.01.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea Agendei Principalelor Manifestări Culturale pe anul 2022 și sumele alocate pentru aceste manifestări.  
2868 18.01.2022 Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi consilieri locali din cadrul Consiliului Local oraș Rovinari în calitate de membri ai Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale ale secretarului general al UAT oraș Rovinari.  
2847 18.01.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului orar/agent de pază practicat de Societatea Serviciul de Bază Pază și Protecție SRL  
2841 18.01.2022 Proiect de hotărâre privind modificarea manoperei directe la Societatea Servicii Publice Locale Rovinari S.R.L.  
2869 18.01.2022 Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din Hotărârea Consiliului Local nr.1/11.01.2022 privind completarea Hotărârii Consiliului Local Rovinari nr.126/2018 pentru stabilirea unor măsuri privind delegarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare către operatorul regional SC APAREGIO S.A.  
2281 14.01.2022 Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului local înregistrat la data de 31.12.2021, în sumă de 120.437,00  lei ca sursă de finanțare a cheltuielilor  secțiunii de dezvoltare în anul 2022.  
48316 24.11.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare propusă a funcționa în anul școlar 2022-2023 pe raza orașului Rovinari, județul Gorj.  
1485 11.01.2022 Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local Rovinari nr.126/2018 pentru stabilirea unor măsuri privind delegarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare către operatorul regional S.C. APAREGIO S.A.  

 

 

  PV_al_sedintei_extraordinare_a_Consiliului_Local_Rovinari_din_data_de_14.09.2022.pdf (1,2 MiB, 15 hits)
  PV_al_sedintei_ordinare_a_Consiliului_Local_Rovinari_din_data_de_30.08.2022.pdf (2,9 MiB, 9 hits)
Cauta
Retele Sociale